daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 28th, 2010, 11:44 AM   #1
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

Sing Buri warriorขออนุญาตครับผมสมาชิกใหม่ ขอแนะนำจังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก


ประวัติศาสตร์ จังหวัดสิงห์รี

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ไว้ในสาสน์สมเด็จว่า "...เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำคูหาภิมุข วัดคูหาภิมุข อำเภอเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียรแบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่าง ๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำเจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้..." ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย

ยุคก่อนประวัติศาสตร์
พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บ้านคู ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน คือ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด เป็นต้น

สมัยทวารวดี
พบหลักฐานที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบ "เมืองคูคลอง" มีแผนผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ โบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ ส่วนหนึ่งจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้จังหวัดสิงห์บุรี

เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี รูปแบบเมืองเป็นเมืองซ้อน มีเมืองชั้นในรูปค่อนข้างกลมและเมืองชั้นนอกล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอยกำแพงเมือง (ที่ทำด้วยดินพูนสูง) แต่คูเมืองบางด้านยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่พบคือ ลูกปัด แวดินเผา เศษภาชนะ ฯลฯ

แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ที่ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร

สมัยสุโขทัย
มีการค้นพบเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยตามวัดร้างและแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชุมชนต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองนั้นได้มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สมัยอยุธยา
ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญคือ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง และทรงตั้งเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเป็นเมืองหลานหลวง นอกจากนี้แล้ว เมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองหน้าด่านรายทางด้านทิศเหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่า เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นเมืองทั้งสามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยก็ได้ แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเมืองทั้งสามสร้างขึ้นในสมัยไหน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงจัดการปกครองใหม่ โดยกำหนดให้หัวเมืองชั้นในเป็นหัวเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรีจึงเปลี่ยนฐานะเป็นหัวเมืองจัตวา

ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2086 เมืองสิงห์เป็นเมืองที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหารไปสืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า ขณะเดียวกันก็ได้ยกกองทัพไปตั้งที่เมืองอินทร์บุรี เพื่อหยั่งเชิงดูข้าศึกอีกด้วย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา

ในปี พ.ศ. 2127 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน พม่าก็ได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ครั้งนี้พม่ายกกองทัพมาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพ และทางตะวันตกมีพระยาพะสิมเป็นแม่ทัพ แต่ทัพของพระยาพะสิมถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยที่พระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่ทราบ เมื่อกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาท ก็ให้แต่งทัพหน้ามาตั้งที่บางพุทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ภายหลังคือ ตัวจังหวัดสิงห์บุรี)

พ.ศ. 2308 สมัยพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่าที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้านและปรากฏชื่อ คือ

พระอาจารย์ธรรมโชติ
นายแท่น
นายโชติ
นายอิน
นายเมือง
นายทองแก้ว
นายดอก
นายจันหนวดเขี้ยว
นายทองแสงใหญ่
นายทองเหม็น
ขุนสรรค์
พันเรือง


โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่าและสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วีรชนบ้านบางระจัน)

สมัยธนบุรี
เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี ขึ้นกับกรุงธนบุรี ในประชุมพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนาท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้รักษาเมืองสิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ยกทัพไปสกัดข้าศึกด้านตะวันออกและคุมพรรคพวกซ่องสุมกำลังยกไปขุดคูเลนพระนครกรุงธนบุรี

สมัยรัตนโกสินทร์
มีหลักฐานที่ปรากฏคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรีเข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ. 2439 ยุบเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเป็นอำเภออินทร์บุรีและอำเภอพรหมบุรีขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับตั้งเมืองสิงห์บุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลบางพุทรา ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็น "อำเภอสิงห์" และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางระจัน

ปี พ.ศ. 2444 อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางพุทรา และในปี พ.ศ. 2481 ทางราชการสั่งให้เปลี่ยนชื่อที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองให้เป็นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ อำเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ชื่ออำเภอเมืองสิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบัน

Last edited by nco1236; December 29th, 2010 at 06:54 AM.
nco1236 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old November 28th, 2010, 12:18 PM   #2
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2010, 12:20 PM   #3
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

4 แยกศาลหลักเมืองสิงห์บุรี


nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2010, 12:22 PM   #4
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

หอาฬิกาสิงห์บุรีถนนขุนสรรค์ ย่านธุรกิจเมืองสิงห์บุรี

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาnco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2010, 04:07 PM   #5
namo
namo
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 275
Likes (Received): 58

ยินดีกับกระทู้สิงห์บุรีครับ เมืองเล็กแต่อุดมสมบูรณ์สุดๆ ผมเกิดอินทร์บุรี โตที่ท่าช้าง มาเรียนและทำงานเชียงใหม่นาน....มากครับ พูดคำเมืองเหมือนคนทางเหนือ กลับไปเยี่ยมญาติทางโน้นเกือบทุกปี ที่ดินติดแม่น้ำน้อยก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม(เป็นบ้านสวนทรงไทยโบราณครับ) ยังคิดว่าถ้าเกษียณจากการทำงานอาจมีโอกาสไปเยี่ยมทางโน้นบ่อยๆครับ
namo no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2010, 07:17 AM   #6
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2543 - 2552
POPULATION FROM REGISTRATION RECORD BY SEX AND AREA, SING BURI PROVINCE: 2000 - 2009

เพศ และ เขตการปกครอง 2552 (2009)

รวม 215,299
ชาย 102,993
หญิง 112,306
ในเขตเทศบาล 57,850
ชาย 27,446
หญิง 30,404
นอกเขตเทศบาล 157,449
ชาย 75,547
หญิง 81,902


ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior
รวบรวมโดย: สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Compiled by: Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2010, 10:23 AM   #7
wata_kun
Registered User
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 2,095
Likes (Received): 538

ปีที่แล้ว ผมไปทำธุระที่สิงห์บุรีครับ เมืองน่าอยู่ดีครับ ตึกอบจ.สวยมาก และผมไปพักที่โรงแรมของท่านนายกอบจ.สิงห์บุรีครับ สูง 7 ชั้น ไม่ใหญ่แต่น่าพักมากครับ แต่จำชื่อโรงแรมไม่ได้
__________________
อุบลน่าพัก คึกคักอยู่เสมอ
wata_kun no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2010, 11:10 AM   #8
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 75,350
Likes (Received): 4460

ตั้งกระทู้แล้วต้องขยันโพสครับ
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 01:35 PM   #9
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ

เอารูปมาฝากนิดหน่อย

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นเทศบาลขนาดกลาง ประวัติการจัดตั้งดังนี้ คือ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2460 สมัยมหาเสวกเอกเจ้าพระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรี มณฑลกรุงเก่า ตำบลบางพุทรา (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองสิงห์บุรี) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 ปี 2460
ต่อมาในปี 2478 ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52) ในขณะนั้นมีพื้นที่การปกครอง 1.7 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีก 6.11 ตารางกิโลเมตร ทำให้ปัจจุบันเทศบาลมีพื้นที่
ทั้งหมด 7.81 ตารางกิโลเมตร

โรงแรมแกรนด์ลีโอ

จำนวนประชากรชาย 9,093 คน จำนวนชุมชน 13 ชุมชน
จำนวนประชากรหญิง 10,163 คน จำนวนครัวเรือน 7,443 ครัวเรือน
รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,256

ธนาคาร 14 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง
โรงพยาบาล 2 แห่ง
สถานศึกษา 12 แห่ง
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 01:44 PM   #10
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร


ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า )
โรงพยาบาลสิงห์บุรี

nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 01:46 PM   #11
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

แผนที่เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 01:52 PM   #12
kapiak
Registered User
 
kapiak's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: ubonratchathani
Posts: 4,059
Likes (Received): 213

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตอนนี้เป็นอะไรครับ
ผังเมืองสิงห์บุรีคล้ายๆกาญจนบุรี ที่ตัวเมืองวางตัวเป็นแนวยาวตามแม่น้ำ
__________________
ฉันชอบกินตำแตงและตำถั่ว ^_^
kapiak no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 02:03 PM   #13
Home Hug
Registered User
 
Home Hug's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: ดินแดนคมขวาน
Posts: 11,575
Likes (Received): 750

น่าอยู่ดี ครับ ผมชอบเมืองแบบนี้
__________________
--------------------------

Khon Kaen Let's Go Together
Home Hug no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 02:07 PM   #14
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรู้แต่ว่า
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2533
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 03:20 PM   #15
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

โพสรูปไว้ก่อน


วัดพิกุลทอง(พราะอารามหลวง) อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Last edited by nco1236; November 30th, 2010 at 03:29 PM.
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 03:26 PM   #16
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) ช่วงอำเภออินทร์บุรีพระอินทร์ สัญลักษณ์อำเภออินทร์บุรี (ภายในบริเวณห้าง FLY NOW)
ห้าง FN FLY NOW Factory Outlet
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 03:40 PM   #17
kapiak
Registered User
 
kapiak's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: ubonratchathani
Posts: 4,059
Likes (Received): 213

ถนนดูกว้างและสวยดีครับ
Fly now outlet คงเปิดไว้เจาะกลุ่มคนเดินทาง โดยเฉพาะสุภาพสตรี
__________________
ฉันชอบกินตำแตงและตำถั่ว ^_^
kapiak no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2010, 06:54 AM   #18
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

fn ขายของแพงมากมาย
nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2010, 07:04 AM   #19
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

ย่านธุรกิจเทศบาลเมืองสิงห์บุรีศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ศาลากลาง,สนามกีฬากลาง,โรงเรียนสิงห์บุรี)

nco1236 no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2010, 07:11 AM   #20
nco1236
Registered User
 
nco1236's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,292
Likes (Received): 866

เมืองสิงห์บุรีช่วงถนนเลี่ยงเมืองแยกต่างระดับเข้าเมืองสิงห์บุรีที่ 1 (ทางหลวง 335 บรรจบ ทางหลวง 32)แยกต่างระดับเข้าเมืองสิงห์บุรีที่ 2 (ทางหลวง 311 ตัด ทางหลวง 32)

nco1236 no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium