daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > Sofia

Sofia Buildings | СградиGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old September 20th, 2015, 08:10 PM   #1
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

Sofia Airport Road Connection | Пътна връзка за Летище София

Quote:
Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Номер: 00042-2015-0015 Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=686&id=8390 Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на дейностите по: 1. Проектиране 1.1.Проектиране, включващо изработване на проект във фаза „работен“, част „Препроектиране на връхна конструкция на мостово съоръжение” съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти като част от предмета на обществената поръчка; 1.2.Проектиране, включващо изработване на работни проекти в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 гизм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр.96 от 2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 2014 г., изм., бр. 102 от 2014 г., бр. 13 от 2015 г.) по части „Шумозащитна стена„ , „Предпазни огради и парапети“ и „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/ и "Пожарна Безопасност" /ПБ/. 1.3. Проектиране, включващо проверка и актуализиране на одобрени инвестиционни проекти по части „Пътна“, „ВОД“, „Хоризонтална маркировка и сигнализация“ и „План за безопастност и здраве”. 2.СМР: като част от предмета на обществената поръчка изпълнението на строително-монтажните работи включва следните задължения: - Изпълнение на СМР съгласно одобрения инвестиционния проект (Приложение № 1 от документацията), Технологично-строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга, предвидените с Количествено-стойностната сметка дейности, „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г. (Приложение № 2 от документацията) и Експертната оценка за състоянието на строеж „Пътна връзка между бул. „Брюксел“ и новия пътнически терминал на летище „София“ /в съотносимия обем/. - Изпълнение на действителните количества, необходими за цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта. - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други). - Осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл.38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта. - Извършване на работи по преместване при изпълнение на строителството на подземни и надземни мрежи и съоръжения. - Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство. - Извършване на необходимите лабораторни изпитвания и изследвания. - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа. - Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. - Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация. - Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове на строежа, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2015
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/...3D333237323837
__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old September 20th, 2015, 08:12 PM   #2
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

Quote:
Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Номер: 00042-2015-0016

Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/page...ry=686&id=8383

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание: Консултантската услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул.“Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215), включва: 1. Консултантски услуги в пълен обем във връзка с допълнителното проектиране на горепосочения обект и означава дейностите по: 1.1. Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите нормативни актове в т.ч. оценка за съответствието по част „Конструктивна” на проекта от лицензирано физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна” за: - Актуализиран Техническия проект по част „Конструктивна“ и изработване на проект във фаза „работен“ по част „Конструктивна“. 1.2. Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите нормативни актове за: - Актуализиране на одобрени инвестиционни проекти по части „Пътна“, „ВОД“, „Хоризонтална маркировка и сигнализация“ и „План за безопастност и здраве”. 1.3. Изготвяне на комплексен доклад - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в частта на новото проектиране в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите нормативни актове, за: - Работни проекти в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти по части „Шумозащитна стена“, „Предпазни огради и парапети“ , „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/ и "Противопожарна безопасност"/ПБ/: 2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове; 2.1. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; 2.2. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. 2.3. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа; 2.4. Контрол на количествата, качеството, съответствието и ценообразуването на изпълняваните строително-монтажни работи; 2.5. Отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР; 2.6. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; 2.7. Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. 2.8. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка за проектиране и строителство. 2.9. Осъществяване на геодезическо заснемане и осигуряване на Удостоверение по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за обекта; 2.10. Изпълнение на всички останали задължения на консултанта, предвидени в приложимите нормативни актове.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2015
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/...3D333237323838
__________________

the dogi liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:13 PM   #3
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

Quote:
Удължиха срока за подаване на оферти за пътната връзка към летище София

До 5 октомври се подават оферти за "Проектиране и изпълнение на строеж: "Пътна връзка за летище "София" с обхват от бул. "Брюксел" (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. "Мими Балканска" (от о.т. 214 до о.т. 215)".
Те ще бъдат отворени в 14: часа на 6 октомври в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Заедно със сроковете за подаване на оферти възложителят е променил и някои от изскванията към участниците в търга.

Директната пътна връзка е 1.1 км , стойността й е 13.400 млн. лв. Трасето е от бул. "Брюксел" към терминал 2 на летище София. Ще свързва бул. "Брюксел" с бул. "Мими Балканска", ще бъда градска магистрала ІІ клас , част от нея - 349 м, е мостово съоръжение с ширина 11 м. Съоръжението ще има шумозащитни стени.
Продължителността на строителните работи следва да е 870 дни, или 2 години 4 месеца и 20 дни.

Изпълнителят следва да извърши:
- Проектиране, включващо изработване на проект във фаза "работен",
- Препроектиране на връхна конструкция на мостово съоръжение
- Проектиране, включващо изработване на работни проекти по части "Шумозащитна стена" , "Предпазни огради и парапети" и "План за управление на строителните отпадъци" /ПУСО/ и "Пожарна Безопасност"
- Проектиране, включващо проверка и актуализиране на одобрени инвестиционни проекти по части "Пътна", "ВОД", "Хоризонтална маркировка и сигнализация" и "План за безопастност и здраве".
- Да изгради съоръжението, като преди това бъдат преместени подземните и надземните мрежи и съоръжения.

Тъй като това не е първият търг за градската магистрала, възложителят разполага и със строителни разрешения.
http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2594384
__________________

D Day, the dogi liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:17 PM   #4
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

Освен, че имаме обществената поръчка, имаме и снимки на актуалното състояние:__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:17 PM   #5
kiki.rik77
Registered User
 
Join Date: Mar 2014
Posts: 111
Likes (Received): 497

Документацията и проекта от сайта на МТИТС.
__________________

troppper, the dogi, i.meh liked this post
kiki.rik77 no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:18 PM   #6
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:18 PM   #7
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:19 PM   #8
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:20 PM   #9
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:20 PM   #10
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:21 PM   #11
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:21 PM   #12
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 08:22 PM   #13
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

->

Като за начало на нова тема не е зле...
__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 09:36 PM   #14
lud_umora_nema
No Rest for the Wicked
 
Join Date: Oct 2012
Location: Varna, Oberstdorf
Posts: 460
Likes (Received): 372

Предполагам става въпрос за започнатата връзка която се вижда на Гугъл мапс към ул. Продан Таракчиев?
lud_umora_nema no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 10:21 PM   #15
Andrej_LJ
Registered User
 
Andrej_LJ's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Ljubljana-Sofia-Skopje
Posts: 2,703
Likes (Received): 5204

Супер снимки. Според мен обаче, този обект не е по-важен от да речем Копенхаген, Данаил Николаев еле пък Тодор Каблешков и затова не заслужава отделна тема. Имаме тема за улиците и тема за развитието на района около Летището.
Andrej_LJ no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 10:26 PM   #16
troppper
Registered User
 
troppper's Avatar
 
Join Date: Dec 2011
Posts: 1,415
Likes (Received): 2773

По този има в ход обществена поръчка, каквито няма за Копенхаген, Тодор Каблешков, особено пък за Данаил Николаев ...
troppper no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2015, 10:28 PM   #17
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

И в допълнение, това е Държавен обект или поне обект обект на поръчка от Министерството на транспорта, а не е на СО от едната страна. От друга страна при 870 дни планирано строителство ще има доста обсъждане и снимки от него (надявам се)...
__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 21st, 2015, 10:48 AM   #18
Biohazardous
Vancomycin
 
Biohazardous's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Sofia
Posts: 731
Likes (Received): 1307

Леле, природата колко бързо си е взела своето А има ли някакъв рендер на проекта?
__________________
Ivan Mitkoff Photography
Biohazardous no está en línea   Reply With Quote
Old September 21st, 2015, 10:51 AM   #19
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,750
Likes (Received): 142272

В момоента е пуснат за препроектиране. Няма как да има рендър на този етап
__________________

Biohazardous, freelanders, the dogi liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old September 21st, 2015, 01:20 PM   #20
russe_section
РУСЕфил
 
russe_section's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Ruse
Posts: 1,574
Likes (Received): 2907

А има ли практическа нужда от тоя проект в момента? Защото ми се струва, че сегашните връзки си вършат работата, не се очкава брутален скок в обслужваните пътници от летище София и като цяло ми се струва тъпо точно сега ДЪРЖАВАТА да дава пари точно за тази отсечка. Все пак нямам много наблюдения за района, така че някой по-запознат, ако може, да каже. И ако може без аргументи тип "да не се излагаме пред чужденците"
__________________
От ДУНАВ започва БЪЛГАРИЯ
russe_section está en línea ahora   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 04:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium