daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old December 4th, 2013, 08:49 PM   #81
ag1112
Registered User
 
ag1112's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Inowrocław
Posts: 350
Likes (Received): 202

Jest przetarg na obwodnicę Inowrocławia!

Quote:
Do 8 stycznia 2014 r. GDDKiA czekać będzie na zgłoszenia od firm, które chcą wybudować pierwszy etap obwodnicy Inowrocławia - blisko 19-kilometrowego odcinka od Markowic do Latkowa.


Planowana trasa ma mieć klasę drogi głównej przyspieszonej, o tzw. prędkości projektowej 80 km/h i po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Obwodnica na pierwszym odcinku będzie miała trzy węzły - w Tupadłach (na drodze do Kruszwicy), w Jacewie (drodze wojewódzkiej w kierunku Włocławka) i Latkowie (trasa na Toruń). Termin realizacji inwestycji nie jest znany, ponieważ - obok ceny i okresu gwarancji jakości - jest jednym z kryteriów stanowiących o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pełną treść ogłoszenia znajdziecie pod adresem: www.gddkia.gov.pl. Do tematu wrócimy już jutro rano, poznamy m.in. opinię prezydenta Inowrocławia w tej sprawie. [I]
źródło http://www.ino-online.pl/n.php?wiadomosc=18047&nr=1
__________________

Mariusz_tor liked this post
ag1112 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old December 4th, 2013, 08:50 PM   #82
bewu1
Registered User
 
Join Date: Feb 2005
Location: PL - Warszawa (Wilanów)
Posts: 4,821
Likes (Received): 2085

Data wysłania ogłoszenia: 2013-12-04

Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25

Opis przedmiotu zamówienia: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 obejmuje w szczególności:

1. Budowę odcinka drogi krajowej nr 15/25 długości około 18,9 km,
Główne parametry techniczne drogi:
klasa drogi – GP,
prędkość projektowa – 80 km/h,
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
kategoria ruchu – KR6,
ilość jezdni – 2 po 2 pasy ruchu w każdym kierunku,
szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
szerokość pobocza ziemnego – 1,5 m,
szerokość pasa dzielącego (bez opasek) – 4,00 m,
szerokość opasek wewnętrznych - 2x0,50 m,
pochylenie poprzeczne nawierzchni na prostej - 2,0%,
skrajnia pionowa - 4,70 m,
klasa obciążeń obiektów - A + Stanag 150,

2. Budowę węzłów drogowych „Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły”

3. Budowę obiektów inżynierskich (WO, MO, WD, PG, PZ) ,

4. Przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę chłodników i zatok autobusowych,

5. Budowę wzdłuż obwodnicy dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

6. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,

7. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad, oświetlenia, ogrodzenia,

8. Budowa stacji pogodowych,

9. Budowę systemu odwodnienia, w tym rowy drogowe, zbiorniki retencyjno - infiltracyjne, kanalizacja deszczowa, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód deszczowych, grodzie i zastawki,

10. Budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

11. Przebudowa cieków wodnych w tym kanału Smyrni oraz rowów i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego,

12. Usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,

13. Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci solankowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji,

14. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji,

15. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. ogrodzeń, wygrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych,

16. Rozbiórkę obiektów budowlanych,

17. Likwidację przejazdów kolejowych,

18. Likwidację i wykonanie otworu wiertniczego studziennego, ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na ujęciu komunalnym dla miasta Inowrocławia w Trzaskach,

19. Budowę i przebudowę innych obiektów i urządzeń wyżej nie wymienionych,

20. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

21. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,

22. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

23. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu w szczególności oznakowania kierunkowego,

24. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,

25. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

26. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

27. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a) dokonanie zmian (Raport oddziaływania na środowisko wraz ponowną ocena oddziaływania na środowisko oraz zmianą decyzji ZRID) w zakresie ekranów akustycznych na podstawie Analizy akustycznej opracowanej w listopadzie 2013 r.
b) Projekt Zamiennej Organizacji Ruchu w zakresie czasowego oznakowania na węźle Latkowo uwzgledniającego etapowanie robót, oraz oznakowania kierunkowego dla obwodnicy Inowrocławia, wraz z wszelkimi opiniami i zatwierdzeniem,
c) Projekt Stałej Organizacji Ruchu w zakresie oznakowania kierunkowego dla odcinka drogi krajowej przewidzianego do przekazania samorządom po wybudowaniu obwodnicy, wraz z wszelkimi opiniami i zatwierdzeniem, uwzgledniający zmianę przebiegu dróg krajowych,
d) Materiały niezbędne do zgłoszenia robót w zakresie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Inowrocławia przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania,
e) opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych,
f) dokonanie ewentualnych zmian – rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany te nie mogą powodować zmiany w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

28.Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

29.Złożenie kompletu dokumentów umożliwiających skuteczne wystąpienie Zamawiającego z wnioskiem o wydanie i otrzymanie decyzji Pozwolenie na Użytkowanie.

Numer przetargu: 104/2013

Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby termin realizacji nie był dłuższy niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.

Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
1.Cena - 90%
2.Termin realizacji - 5%
3.Okres gwarancji jakości - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załacznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej zamawiającego (wiersz Załącznik)

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Do kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczony jest:
Grzegorz Kończak
tel +48 52 323 45 73, faks +48 52 323 45 04

Miejsce i termin składania ofert: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
w terminie do dnia 08.01.2014 r. do godz.10:00 (piętro 1, pokój 23)

Zakres przetargu: roboty budowlane

Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych

Rodzaj procedury: ograniczony

Pełna treść ogłoszenia: •ogloszenie_o_zamowieniu_wyslanie_do_publikacji_04_12_2013.pdf (192.04 KB)

Załączniki: •Wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-0412.doc (169.98 KB)

http://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=18771
__________________

ag1112, smar liked this post

Last edited by bewu1; December 4th, 2013 at 10:34 PM.
bewu1 no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2013, 10:03 PM   #83
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 11,297

No nie mów, że nie zedytujesz do bardziej przystępnej wersji?

Bardzo się cieszę, za kilka lat droga do pięknego Torunia będzie trochę wygodniejsza.
Przyoszczędzili na II etapie, na szczęście zostawili węzły i to nawet tam, gdzie będzie on tylko częściowy (chyba, że mogą coś zmienić w PW?).
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'
ZOP domknięta, S5 w budowie, może w '18 skończą...
Moje 'DROGOWE MARZENIA': OBWODNICE EKSPRESOWE:S5+S11/obwodnica północno-wschodnia/S11 obwodnica Obornik/III rama
smar no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2013, 10:15 PM   #84
torunczyk
Registered User
 
torunczyk's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Toruń
Posts: 2,302
Likes (Received): 13571

W końcu!
__________________
Statystyka jest jak bikini, odsłania wiele, ale zasłania to, co najważniejsze.
torunczyk no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2013, 11:41 PM   #85
Birdmanek1985
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Location: Żary (lubuskie) FZA
Posts: 998
Likes (Received): 2227

Wiadomo coś więcej o terminie realizacji II etapu?
Birdmanek1985 no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 01:41 PM   #86
klosek
Masomeria FPW
 
klosek's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 1,201
Likes (Received): 2289

Czy w postępowaniu o dopuszczeniu do przetargu jest możliwość uzyskania SIWZ ?
klosek no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 02:01 PM   #87
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 14,811
Likes (Received): 6705

W pierwszym etapie nie dają siwzu
__________________
Kłamca, większy kłamca, minister MI.
Maya83 no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 02:20 PM   #88
rybenbaum
Razcep Razdrto
 
rybenbaum's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Warszawa (Szczęśliwice, Muranów)
Posts: 3,736
Likes (Received): 290

Quote:
Originally Posted by bewu1 View Post
ilość jezdni – 2 po 2 pasy ruchu w każdym kierunku,
szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
szerokość pobocza ziemnego – 1,5 m,
szerokość pasa dzielącego (bez opasek) – 4,00 m,
szerokość opasek wewnętrznych - 2x0,50 m,
Czyli 2x2 bez pobocza asfaltowego, tak?
rybenbaum no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 02:53 PM   #89
Between
Registered User
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 790
Likes (Received): 145

Są tylko opaski zewnętrzne 0,50m. A dalej pobocze gruntowe minimum 1,5m.
Between no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 03:02 PM   #90
Morpheius
Registered User
 
Morpheius's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Piernikowa pyra
Posts: 3,920
Likes (Received): 236

Brak poboczy to jedna z największych bolączek D15, a tu chcą zrobić taką obwodnicę? Nie podoba mi się to.
__________________
Wstyd mi za wojnę toruńsko-bydgoską.
Morpheius no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 03:17 PM   #91
mapmen
Mordo solare
 
mapmen's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Location: Toruń
Posts: 2,102
Likes (Received): 90

Spodziewam się, że będzie tam trójzakaz i brak pobocza nie powinien być uciążliwy.
mapmen no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 03:18 PM   #92
swiety_76
Registered User
 
Join Date: Jan 2010
Posts: 452
Likes (Received): 218

Też mi się nie podoba brak pobocza ale będziemy mieć w przeciwieństwie do większości przebiegu DK15 po 2 pasy w jednym kierunku i brak pieszych, rowerów, traktorów i furmanek. Obwodnica Trójmiasta też bez poboczy jakoś daje radę z ruchem kilkakrotnie większym, problemy zaczynają się kiedy coś się rozkraczy na jednym pasie.
swiety_76 no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2013, 04:02 PM   #93
rybenbaum
Razcep Razdrto
 
rybenbaum's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Warszawa (Szczęśliwice, Muranów)
Posts: 3,736
Likes (Received): 290

Quote:
Originally Posted by Morpheius View Post
Brak poboczy to jedna z największych bolączek D15
Ale gdzie indiej nie ma 2x2
Takie drogi się buduje, np S4 w Austrii. Jest spoko.
rybenbaum no está en línea   Reply With Quote
Old December 18th, 2013, 12:44 AM   #94
remick
remick
 
Join Date: Apr 2009
Location: Poznań
Posts: 18
Likes (Received): 8

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25” przesunięto z na 17 stycznia 2014 r..
remick no está en línea   Reply With Quote
Old December 18th, 2013, 10:51 AM   #95
Gru3
Registered User
 
Gru3's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Varsovia
Posts: 1,337
Likes (Received): 812

Wytłumaczcie proszę laikowi dlaczego przetarg jest tylko na I etap. Czy chodzi o tradycyjne polskie "dziadowanie" czy po prostu największy ruch idzie po DK15 od strony Torunia ? Z drugiej strony nie chce mi się wierzyć, że od strony Bydgoszczy ruch jest zbyt mały - przecież DK25 łączy dosyć ważne ośrodki przemysłowe jak Bydgoszcz, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp. i dalej wiedzie na Wrocław.
Zakładając, że "tymczasowo" (co w polskich warukach oznacza kilkanascie lat) będzie wybudowany tylko pierszy etap, rozumiem, że ruch w kieruku Bydoszczy będzie nadal odbywał się przez miasto, czy tak ?
Czy są w ogole jakieś zapowiedzi dalszego etapu ?
__________________
Prawdziwa sieć A-S-GP-G we wszystkich kierunkach !!
Gru3 no está en línea   Reply With Quote
Old December 18th, 2013, 11:31 AM   #96
remick
remick
 
Join Date: Apr 2009
Location: Poznań
Posts: 18
Likes (Received): 8

Sprawa jest prosta, chodzi o kasę. Reszta trasy będzie kosztować między 100 a 200 mln (węzeł Sławęcinek, dwa wiadukty nad torami, 3 wiadukty drogowe). Rząd wolał tę kasę przeznaczyć na kolejną obwodnicę innego miasta. Potrzeby obwodnicowe w Polsce są ogromne. Przypomnijcie sobie jak rząd ogłosił listę 12 obwodnic do budowy w najbliższych latach. W pozostałych miastach pytali, dlaczego nie u nich? Więc po to aby obwodnic na liście było 12 a nie 11 obwodnicę Inowrocławia skrócono. Nie nazwałbym tego dziadowaniem. Dziadowaniem byłoby budowanie drogi jezdniowej z kolizjami, jak niektórzy próbowali proponować.Tymczasem otrzymamy drogę wysokiej jakości, zbliżonej do ekspresowej o długości prawie 19 km. Wiele obwodnic w Polsce budowanych jest na raty. Cieszmy się że wyprowadzi połowę tranzytu z miasta i skróci tranzyt.

Last edited by remick; December 18th, 2013 at 01:32 PM.
remick no está en línea   Reply With Quote
Old December 18th, 2013, 01:43 PM   #97
remick
remick
 
Join Date: Apr 2009
Location: Poznań
Posts: 18
Likes (Received): 8

Węzeł Tupadły, zjazd do Inowrocławia od Poznania/Konina. Obwodnica przetnie DW 412. Obejdzie się bez wyburzeń, ale sielski krajobraz czeka prawdziwa rewolucja

remick no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2014, 11:32 AM   #98
Rusonaldo
Autostrady Polska
 
Rusonaldo's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Polska
Posts: 8,744
Likes (Received): 12647

Czy wiecie jaka firma projektowała obwodnicę Inowrocławia ?
Rusonaldo no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2014, 12:49 PM   #99
torunczyk
Registered User
 
torunczyk's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Toruń
Posts: 2,302
Likes (Received): 13571

Dlaczego w ogłoszeniu nie ma wymienionego węzła Markowice?
__________________
Statystyka jest jak bikini, odsłania wiele, ale zasłania to, co najważniejsze.
torunczyk no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2014, 02:39 PM   #100
mapmen
Mordo solare
 
mapmen's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Location: Toruń
Posts: 2,102
Likes (Received): 90

Quote:
Originally Posted by Gru3 View Post
Zakładając, że "tymczasowo" (co w polskich warukach oznacza kilkanascie lat) będzie wybudowany tylko pierszy etap, rozumiem, że ruch w kieruku Bydoszczy będzie nadal odbywał się przez miasto, czy tak ?
Tą obwodnicą może jeździć tez ruch z Bydgoszczy Wykorzystując ul. Metalowców, Pileckiego i cofając się 2 km w kierunku Torunia do węzła Latkowo.
mapmen no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
dk15, inowrocław, kujawsko-pomorskie, obwodnica

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium