daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie i Świętokrzyskie

Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie i Świętokrzyskie » Kraków » LublinGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rate Thread
Old January 7th, 2009, 09:38 PM   #81
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

SEKTOR PRZEMYSŁU LUDOWEGO-nowa inwestycja w ramach MG

Najwyżej, w najbardziej na południe wysuniętej części sektora umiejscowiony zostanie półprzemysłowy tartak chłopski z Młodowa. Budynek wzniesiono in situ przed 1865 r. W drewnianej szopie mieścił się dwupiłowy gater, służący do pionowego cięcia kloców, mocowanych na samoczynnie przesuwającym się wózku. Urządzenia wodne nie zachowały się, gdyż w 1964 r. zlikwidowano je, przystosowując napęd do zasilania elektrycznego. Koło wodne i wał główny wymagać będą skomplikowanej rekonstrukcji ciesielsko-stolarskiej, na podstawie domniemanego wyglądu, gdyż brak jakichkolwiek danych na ich temat.
Nieco niżej stanie przyzagrodowy tartak chłopski ze wsi Zasadne, inny w formie i funkcji od chłopskiego tartaku z Młodowa. Ten dwukondygnacyjny budynek składał się z kamiennej piwnicy oraz zamontowanej na niej drewnianej szopy, konstrukcji częściowo wieńcowej, częściowo słupowo-ryglowej. Oprzyrządowanie w nim zamontowane, oprócz zwykłego, nasiębiernego koła wodnego, składało się z zestawu dodatkowych wałów i kół transmisyjnych. Umożliwiały one jednoczesne poruszanie gatra do cięcia desek, urządzenia do wyrobu gontów, cyrkularki oraz brusa do ostrzenia rozmaitych narzędzi. W obydwu tartakach wytwarzana będzie w niewielkich ilościach tarcica na potrzeby własne muzeum i innych odbiorców. Środkową część sektora zajmować będzie podwójny młyn dworski z Kamienicy. Pierwotnie był to obiekt samodzielny. Na początku XX w. zbudowano obok drewnianą chałupę, jako mieszkanie rodziny młynarza, złożone z kuchni i izby. Zaraz po II wojnie światowej obydwa obiekty połączono, nakrywając je dwuspadowym dachem, krytym dachówką cementową.
Młyn z Kamienicy w trakcie rozbiórki
Jako ostatni - licząc od góry spływu wody – stanie folusz, przeniesiony z Kątów - przysiółka Krościenka, gdzie funkcjonował na potoku Kotelnica do końca lat 50-tych XX wieku. Folusz to urządzenie składające się z drewnianej rynny i młotów, które uderzając o namoczone płótno tkane, powodowały jego filcowanie, i - w efekcie - powstawanie gęstego, grubego sukna, służącego do wyrobu góralskich portek. Planowane jest okazjonalne wykorzystanie folusza do wytwarzania tego, prawie nie produkowanego już dzisiaj, ludowego surowca krawieckiego
Obecnie trwają prace nad przeniesieniem obiektów__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz

Last edited by toni...; January 7th, 2009 at 09:54 PM.
toni... no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old January 20th, 2009, 09:42 PM   #82
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zrealizowania nietypowej budowli stanowiącej rodzaj zadaszenia nad istniejącą estradą w amfiteatrze leśnym w SPE.
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz ogłasza przetarg nieograniczony w/g kodeksu cywilnego na„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zrealizowania nietypowej budowli, stanowiącej rodzaj zadaszenia nad istniejącą estradą w amfiteatrze leśnym, na ekspozycji skansenowskiej Sądeckiego Parku Etnograficznego.”


Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Regulaminie - warunkach przetargu wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. /0-18/ 443 77 08.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zrealizowania nietypowej budowli, stanowiącej rodzaj zadaszenia nad istniejącą estradą w amfiteatrze leśnym, na ekspozycji skansenowskiej Sądeckiego Parku Etnograficznego.” orazuzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia /postanowienia uzgadniającego/ na realizację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, zawierającej szkic wstępnej koncepcji plastyczno-konstrukcyjnej zadaszenia, w formie wydruków komputerowej wizualizacji oraz określenie ceny wykonania zlecanej dokumentacji. Możliwe jest zgłoszenie kilku koncepcji przez tego samego oferenta, ale w formie odrębnych ofert.

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 74222000-1
Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.03.2009r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców:
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w Regulaminie -warunkach przetargu w zakresie jakości i kompletności oferty.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium - cena 50 %, ocena koncepcji architektonicznej – 50% i punktów przyznanych w/g zasad określonych w Regulaminie -warunkach przetargu

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - adres: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Lwowska 3, w Sekretariacie, w terminie do 09.02.2008r. do godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2008 r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Szczegółowe warunki i wymagania przetargu określone są w Regulaminie - warunkach przetargu wraz z załącznikami

Nowy Sącz, dnia 19.01.2009 r.
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2009, 09:20 PM   #83
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Informacja nt. listy projektów wybranych dodatkowo do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 6/2008/3.3.a dla Działania 3.3 A Rozwój infrastruktury kulturalnej

W dniu 5 marca 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 219/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 3.3 A Rozwój infrastruktury kulturalnej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO). - pobierz uchwałę.

W wyniku korzystnych zmian kursowych, po przeliczeniu wartości alokacji przyznanej na konkurs po kursie euro z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji (26 lutego 2009 r. - 1 euro = 4.6960 zł) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania następujących projektów:

1. "Małopolska Sieć Kin Cyfrowych - inwestycja" złożony przez Fundację Rozwoju Kina

2. "Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja II etapu", złożony przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2009, 10:40 PM   #84
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

no to przynajmniej w ten sposób słaba złotówka przyczyniła się do dalszej inwestycji Miasteczka Galicyjskiego
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old April 20th, 2009, 01:12 PM   #85
quaku2
Quaku
 
quaku2's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,133
Likes (Received): 45

coś tu cicho. Ma ktoś jakieś info (zdjęcia) z postępu prac w Miasteczku Galicyjskim?
quaku2 no está en línea   Reply With Quote
Old April 23rd, 2009, 04:38 AM   #86
hermsNS
...
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 578
Likes (Received): 2

del.

Last edited by hermsNS; August 27th, 2010 at 04:43 PM.
hermsNS no está en línea   Reply With Quote
Old April 29th, 2009, 10:16 PM   #87
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: Realizacja II części II etapu Budowy Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu obejmującego budowę stanów surowych obiektów Nr: 9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki, prace wykończeniowe obiektów Nr: 2,3,4,5,5A,6,9,10, 11,12,13,14, studni i kapliczki oraz budowa dróg, placów, chodników”.
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 89962-2009 z dnia 02.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI


I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Muzeum okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-330 Nowy Sącz.
II. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Administracji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. SIWZ jest także dostępna na stronie internetowej; www.muzeum.sacz.pl
III. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Realizacja II części II etapu Budowy Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu obejmującego budowę stanów surowych obiektów Nr: 9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki, prace wykończeniowe obiektów Nr: 2,3,4,5,5A,6,9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki oraz budowa dróg, placów, chodników” w okresie przygotowania, realizacji i rękojmi (gwarancji) z tytułu robót budowlanych.


__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old April 29th, 2009, 10:23 PM   #88
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Realizacja II części II etapu Budowy Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu obejmującego budowę stanów surowych obiektów Nr: 9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki, prace wykończeniowe obiektów Nr: 2,3,4,5,5A,6,9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki oraz budowa dróg, placów, chodników” w okresie przygotowania, realizacji i rękojmi (gwarancji) z tytułu robót budowlanych.
2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – główny przedmiot: CPV: 71520000-9
3. Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje:
1) Budowę stanów surowych obiektów:
a) budynek usługowy–wystawa dawnych wnętrz mieszkalnych mieszczańskich, (poz.9 wg zbiorczego planu zagospodarowania)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Czchowa ,lokalizacja na działce nr ew. 462 w obr. 123, pow. zabud. ok.115,42 m2, kubatura ok. 815 m3, pow. użytk. ok.88,56 m2.
b) budynek usługowy–wystawa wnętrz dawnej piekarni z cukiernią, z możliwością pokazów (poz.10 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalno-usługowego z Ciężkowic, lokalizacja na działce nr ew.462 w obr. 123, pow. zabud. ok.156 m2, kubatura ok.1428 m3, pow. użytk. ok.128,41 m2,
c) budynek usługowy–wystawa wnętrz dawnej poczty, z możliwością pokazów "retro" (poz.11 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalno-usługowego z Lipnicy Murowanej, lokalizacja na działce nrew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.99 m2, kubatura ok.781 m3, pow. użytk. ok.77,73 m2,
d) budynek usługowy–wystawa dawnego wnętrza sklepu kolonialnego "retro" (poz. 12 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123,pow. zabud. ok.87,15m2, kubatura ok.480 m3, pow. użytk. ok.60,56 m2,
e) budynek usługowy–regionalny-ekspozycja zakładów "retro" cyrulik i krawiec (poz.13 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.74,40 m2, kubatura ok.415,50 m3, pow. użytk.ok.53,25 m2,
f) budynek obsługi sektora – pomieszczenia ochrony i monitoringu dla całego sektora (poz.14 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.59,46 m2,kubatura ok.307,50 m3, pow. użytk.ok.39,52m2
g) kapliczka słupowa (poz.18 jw.) – rekonstrukcja kapliczki z figurą św.Jana Nepomucena
h) studnia miejska (poz.19 jw.) – rekonstrukcja studni publicznej z rynku w Piwnicznej lub z Zakliczyna


2) Wykończenie obiektów:
a) Karczma regionalna, (poz.2 wg zbiorczego planu zagospodarowania)-obiekt przeznaczony do prezentacji kuchni regionalnej, rekonstrukcja budynku karczmy z Orawki; lokalizacja na działce nr ew. 462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.450,86 m2, kubatura ok.3313 m3, pow. użytk. ok.674,77m2,.
b) budynek obsługi sektora - recepcja, kasa, szalety (poz.3 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.204,85 m2, kubatura ok1511 m3, pow. użytk. ok.304,41 m2,
c) budynek usługowy – sklepik „retro” z pamiątkami z Miasteczka i wydawnictwami (poz.4 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Krościenka, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.68,67 m2, kubatura ok. 359 m3, pow. użytk. ok.53,84 m2,
d) budynek usługowy – wystawy i pokazy rzemiosła wiejskiego (poz.5 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Krościenka, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.100,42m2, kubatura ok.571 m3, pow. użytk. ok. 80,18m2,
e) budynek usługowy–wystawy i pokazy sztuki ludowej (poz.5a jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Krościenka, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok. 93,80 m2, kubatura ok. 536 m3, pow. użytk. ok.76,52 m2,
f) budynek usługowy–wystawa wnętrz dawnej apteki „retro”, z możliwością pokazów (poz.6 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Lanckorony, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok. 115,72 m2, kubatura ok.801 m3, pow. użytk. ok.84,41m2,
g) budynek usługowy–wystawa dawnych wnętrz mieszkalnych mieszczańskich, (poz.9 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Czchowa ,lokalizacja na działce nr ew. 462 w obr. 123, pow. zabud. ok.115,42 m2, kubatura ok. 815 m3, pow. użytk. ok.88,56 m2.
h) budynek usługowy–wystawa wnętrz dawnej piekarni z cukiernią, z możliwością pokazów (poz.10 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalno-usługowego z Ciężkowic, lokalizacja na działce nr ew.462 w obr. 123, pow. zabud. ok.156 m2, kubatura ok.1428 m3, pow. użytk. ok.128,41 m2,
i) budynek usługowy–wystawa wnętrz dawnej poczty, z możliwością pokazów "retro" (poz.11 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalno-usługowego z Lipnicy Murowanej, lokalizacja na działce nrew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.99 m2, kubatura ok.781 m3, pow. użytk. ok.77,73 m2,
j) budynek usługowy–wystawa dawnego wnętrza sklepu kolonialnego "retro" (poz. 12 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123,pow. zabud. ok.87,15m2, kubatura ok.480 m3, pow. użytk. ok.60,56 m2,
k) budynek usługowy–regionalny-ekspozycja zakładów "retro" cyrulik i krawiec (poz.13 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.74,40 m2, kubatura ok.415,50 m3, pow. użytk.ok.53,25 m2,
l) -budynek obsługi sektora – pomieszczenia ochrony i monitoringu dla całego sektora (poz.14 jw.)-rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Zakliczyna, lokalizacja na działce nr ew.462 w obrębie 123, pow. zabud. ok.59,46 m2,kubatura ok.307,50 m3, pow. użytk.ok.39,52m2
m) kapliczka słupowa (poz.18 jw.) – rekonstrukcja kapliczki z figurą św.Jana Nepomucena
n) studnia miejska (poz.19 jw.) – rekonstrukcja studni publicznej z rynku w Piwnicznej lub z Zakliczyna

3) Budowę: dróg, placów, chodników o pow. ok. 4035m2 oraz ogrodzenia.4) Zieleń.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązków Wykonawcy jest zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji. W siedzibie Zamawiającego znajduje się dokumentacja budowlano – wykonawcza do wglądu.
5. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie budowy oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
6. Miejsce wykonania zamówienia: Polska, woj. małopolskie, miasto Nowy Sącz – ul. Lwowska 226.
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami, nie określa która część zamówienia nie może być im powierzona.
8. Jeżeli Wykonawca zgodnie z ust. 6 powierzy część usługi podwykonawcom, to Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Szczegółowe obowiązki wykonawcy i podwykonawcy w stosunku do zamawiającego określa projekt umowy z wykonawcą stanowiący załącznik do umowy.
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old April 29th, 2009, 10:26 PM   #89
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) Muzeum Okręgowe Nowym Sączu uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: Realizacja II części II etapu Budowy Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu obejmującego budowę stanów surowych obiektów Nr: 9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki, prace wykończeniowe obiektów Nr: 2,3,4,5,5A,6,9,10,11,12,13,14, studni i kapliczki oraz budowa dróg, placów, chodników, zostało wybrane Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMA” Spółka z o .o, ul. Sucharskiego 23/20, 33 – 300 Nowy Sącz.

Złożona oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium oceny - wskaźnik ceny = (cena minimalna/ cena ofertowa (badana) x 100.

Termin realizacji zamówienia :

rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
zakończenie - do daty zakończenia okresu rękojmi z tytułu robót budowlanych lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy.

Informuję, że na prowadzone postępowanie- zostały złożone dwie oferty przez Firmy:

1. G.P. INWESTIM Sp. z o.o, ul. Siarcza 386, 32 – 020 Wieliczka, oferta otrzymała 68,57 pkt. wg kryterium oceny - wskaźnik ceny = (cena minimalna/ cena ofertowa (badana) x 100.

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMA” Spółka z o .o, ul. Sucharskiego 23/20, 33 – 300 Nowy Sącz, oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium oceny - wskaźnik ceny = (cena minimalna/ cena ofertowa (badana) x 100.

Z prowadzonego postępowania nie odrzucono ofert wykonawców biorących udział w prowadzonym postępowaniu, nie wykluczono Wykonawców z prowadzonego postępowania.

Tak dla przypomnienia o czym mowa[/QUOTE]
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz

Last edited by toni...; May 1st, 2009 at 05:33 PM.
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2009, 08:45 PM   #90
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Za dwa lata w Sanoku powstanie miasteczko galicyjskie
Dorota Mękarska

Pierwsza w Polsce rekonstrukcja XIX-wiecznego miasteczka galicyjskiego powstanie w Sanoku. To bezprecedensowe przedsięwzięcie w ochronie zabytków zostanie sfinansowane głównie z unijnych pieniędzy.


Jerzy Ginalski uważa, że miasteczko galicyjskie w Skansenie przyciągnie na Podkarpacie tysiące turystów.(Fot. Dorota Mękarska)
Małe miasta o charakterze wielonarodowościowym były typowe dla Polski południowo - wschodniej. Nie przetrwały do dzisiaj. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, już 50 lat temu powstał projekt budowy sektora miałomiasteczkowego, jednakże realizacja tej koncepcji rozbijała się głównie o fundusze.

Szansa pojawiła się, gdy minister Bogdan Zdrojewski odwiedził w zeszłym roku Sanok. Wtedy przedstawiono mu pomysł.

Projekt złożony przez MBL został bardzo wysoko oceniony od strony merytorycznej i zakwalifikował się, jako jeden z 8 w całej Polsce i jedyny z województwa podkarpackiego do dofinansowania w ramach programu operacyjnego "Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Razem z nim na liście pojawiły się tak sztandarowe inwestycje, jak np. budowa Opery Leśnej w Sopocie, czy amfiteatru w Opolu.

Sanocki projekt przewiduje budowę centrum podkarpackiego miasta z II poł. XIX w.. Nie będzie to rekonstrukcja konkretnego miasteczka, gdyż znajdą się w nim repliki budynków z kilkunastu miejscowości, min. z Dębowca, Jaślisk, Sanoka, Jaćmierza, Niebylca Jedlicza, Birczy, Rybotycz, Sokołowa, Starej Wsi, Ustrzyk Dolnych i Golcowej.Wielonarodowościowe miasteczko będzie tętnić życiem. Funkcjonować w nim będą różne obiekty: karczma, poczta, urząd gminy, apteka, sklep, trafika, warsztaty rzemieślnicze i zakłady: stolarski, fryzjerski, szewski, itd.

- Turyści jeszcze czegoś takiego w Polsce nie widzieli - podkreśla Jerzy Ginalski, dyr. MBL.

Budowa miasteczka będzie kosztować 20,8 mln zł. Z funduszy unijnych pochodzi 14,6 mln zł. Z budżetu województwa 6,2 mln zł. Jerzy Ginalski, zapowiada, że miasteczko będzie można zwiedzać już w 2011 roku.

nowiny24

Identyczne jak w saczu
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2009, 09:02 PM   #91
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

Quote:
Originally Posted by toni... View Post
Pierwsza w Polsce rekonstrukcja XIX-wiecznego miasteczka galicyjskiego powstanie w Sanoku. To bezprecedensowe przedsięwzięcie w ochronie zabytków zostanie sfinansowane głównie z unijnych pieniędzy.(...)
- Turyści jeszcze czegoś takiego w Polsce nie widzieli - podkreśla Jerzy Ginalski, dyr. MBL.
no to ten dyrektor jest jakoś mało zorientowany przeżyje szok, że jego wydawało by się oryginalny pomysł nie jest taki świeży i już od wielu lat realizuje się w innym miejscu he he he
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2009, 10:00 PM   #92
quaku2
Quaku
 
quaku2's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,133
Likes (Received): 45

Nowy Sącz górą!! A inni niech małpują, w końcu to u nas jest jedno z największych open air museums w europie.
quaku2 no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2009, 10:02 PM   #93
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

on tam wie doskonale o sądeckim miasteczku. Brawa za spryt i przepchnięcie projektu.

PS to miasteczko w Sanoku będzie drewniane a więc nie to samo
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 10:28 AM   #94
Gopher
Registered User
 
Gopher's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Lublin
Posts: 1,263
Likes (Received): 887

Quote:
Originally Posted by toni... View Post
Za dwa lata w Sanoku powstanie miasteczko galicyjskie
Dorota Mękarska

Pierwsza w Polsce rekonstrukcja XIX-wiecznego miasteczka galicyjskiego powstanie w Sanoku. To bezprecedensowe przedsięwzięcie w ochronie zabytków zostanie sfinansowane głównie z unijnych pieniędzy.Sanocki projekt przewiduje budowę centrum podkarpackiego miasta z II poł. XIX w.. Nie będzie to rekonstrukcja konkretnego miasteczka, gdyż znajdą się w nim repliki budynków z kilkunastu miejscowości, min. z Dębowca, Jaślisk, Sanoka, Jaćmierza, Niebylca Jedlicza, Birczy, Rybotycz, Sokołowa, Starej Wsi, Ustrzyk Dolnych i Golcowej.
Jaka ochrona zabytków, skoro to repliki budowane od podstaw.
A pisanie o jakimś "małpowaniu" jest bezsensowne. To że w nowosądeckim zaczęto budować pierwsze miasteczko to nie oznacza że nikt w Polsce nie może budować swojego miasteczka (tak samo można dochodzić który skansen miał pierwszy wiatrak, a które to zmałpowały) . A pozatym nowosądeckie i sanockie będzie obsadzone replikami, a to rozmija się z funkcją skansenu.
Gopher no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 10:49 AM   #95
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

Quote:
Originally Posted by Gopher View Post
A pisanie o jakimś "małpowaniu" jest bezsensowne. To że w nowosądeckim zaczęto budować pierwsze miasteczko to nie oznacza że nikt w Polsce nie może budować swojego miasteczka (tak samo można dochodzić który skansen miał pierwszy wiatrak, a które to zmałpowały) . A pozatym nowosądeckie i sanockie będzie obsadzone replikami, a to rozmija się z funkcją skansenu.
kolego najwyższy czas czytać ze zrozumieniem
nikt w Nowym Sączu nie ma monopolu na budowanie miasteczek galicyjskich

- ironicznie została potraktowana wypowiedź dyrektora sanockiego skansenu, ktory albo jest bardzo kiepsko poinformowanym człowiekiem albo używa pustosłowia reklamowego :
..."Pierwsza w Polsce rekonstrukcja XIX-wiecznego miasteczka galicyjskiego powstanie w Sanoku. ...)
- Turyści jeszcze czegoś takiego w Polsce nie widzieli - podkreśla Jerzy Ginalski, dyr. MBL."...

i tyle w temacie
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 12:59 PM   #96
Gopher
Registered User
 
Gopher's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Lublin
Posts: 1,263
Likes (Received): 887

Może niewychwyciłem ironi . A całe zamieszanie stworzył redaktor, to on tytułuje projekt sanocki jako miasteczko. A oficjalnie Sanok tworzy Galicyjski Rynek (tak jest na ich stronie) nie miasteczko i tego turyści jeszcze nie widzieli.
Gopher no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 01:13 PM   #97
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

Sądeckie Miasteczko Galicyjskie nie rozmija się z funkcją skansenu bo nim nie jest
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu jest tylko zapleczem, bramą wjazdową do dużego parku etnograficznego...

gdzieś trzeba pomieścić zaplecze administracyjno - biurowe, konferencyjne, potrzebne jest miejsce do gromadzenia zbiorów, bibliotek z czytelnią, gdzieś trzeba umieścic funkcję gastronomiczną czy hotelarską - a tego nie bardzo da się zrobić w oryginalnych kilkusetletnich wiejskich chałupach... zamiast budować współcześnie wyglądające budynki świetnym pomysłem było umieszczenie takiego zaplecza w replikach czy rekonstrukcjach, które swoim charakterem świetnie wpisują się w cały kompleks skansenu !
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 01:15 PM   #98
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Ja bardzo cieszę się że takie miasteczko powstanie w Sanoku- zawsze to południe. A i konkurencja może tylko przyczynić się na lepsze.
__________________
Infrastruktura Drogowa
Lotnisko- Stary Sącz
Nowy Sącz Inwestycje
pajacyk
wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć z podaniem źródła- skyscrapercity nowy sącz
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 02:46 PM   #99
quaku2
Quaku
 
quaku2's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,133
Likes (Received): 45

bardziej powinniśmy obawiać sie konkurencji ze strony Starej Lubovni, bo ich skansen, chociaż nie tak duży jak nasz, to tętni życiem - zagrody ze zwierzętami, grajkowie etc...

PS: jakby ktoś wybierał sie na Słowacje i chciał odnaleźć ten skansen, to nie używajcie słowa SZUKAM. Po słowacku to znaczy ruchać.
quaku2 no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 03:06 PM   #100
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

J bym się nie obawaiła skansenu w Starej Lubovni - bo przecież tam pod zamkiem stoi kilka chatek na codzień zupełnie martwych w których nic sie nie dzieje
być może quaku akurat trafiłeś tam na jakąś pojedynczą zorganizowaną imprezę bo na codzień hula tam tylko wiatr !!!
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
małopolskie, muzeum, nowy sącz

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium