daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie i Świętokrzyskie

Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie i Świętokrzyskie » Kraków » LublinGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 34 votes, 5.00 average.
Old July 18th, 2008, 12:33 PM   #21
SebastianNS
---
 
SebastianNS's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,879
Likes (Received): 175

Na budowie Galerii Sandecja cisza, pusta działka dalej. Natomiast po drugiej stronie ulicy zrywają na wysokości tej działki chodnik więc może to roboty związane z przebudową ulicy.
SebastianNS no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old July 19th, 2008, 08:28 PM   #22
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

Galeria Sandecja (ul. Wegierska) – pierwsze prace przygotowujące budowę – ściągnięcie humusu, no i mamy obraz działki, który za chwilę zmieni swe oblicze :-):__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old July 21st, 2008, 08:03 PM   #23
schumacher
Nowy Sącz City
 
schumacher's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Nowy Sącz
Posts: 399
Likes (Received): 99

Byłem tam dzisiaj i widziałem, że koparka równa teren. Na przeciwko remontuja chodnik.
schumacher no está en línea   Reply With Quote
Old July 22nd, 2008, 06:21 PM   #24
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

To o czym wszyscy wiemy ale co tam

Nowy Sącz: Ruszyła budowa galerii handlowej (mp3)
W Nowym Sączu ruszyła najdroższa inwestycja budowlana. Za 105 i pół mln. złotych powstanie przy ulicy Węgierskiej galeria handlowa. Całe przedsięwzięcie zakończy się jesienią przyszłego roku.

Na plac budowy wjechały już buldożery. Dzięki temu za niecałe dwa lata sądeczanie będą mieli do dyspozycji 17 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej.

Lesław Boryś, dyrektor wydziału architektury i planowania przestrzennego Urzędu Miasta Nowego Sącza mówi, że dzięki temu miasto wzbogaci się nie tylko o nowy obiekt architektoniczny, ale także o wpływy do kasy miejskiej.

RDN

Dyrektor mówi jeszcze w wywiadzie że kolejne dwie inwestycje o zdecydowanie większych nakładach czekają na realizacje teraz są w fazie papierów. Oby jak najprędzej

link http://www.rdn.pl/a_audio/22GALER.mp3
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 11:36 AM   #25
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

GALERIA SĄDECKA

Uchwała Nr XXV/295/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku firmy GALERIA SĄDECKA – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3, w przedmiocie utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. z 2007 roku, nr 127, poz. 880) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:
§ 1
1. Opiniuje pozytywnie wniosek GALERII SĄDECKIEJ – Sp. z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3 (KRS nr 0000266903 - NIP 734 317 40 68), o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m2, branży:
- sklep spożywczo przemysłowy,
- sklepy – powierzchnie do wynajęcia - w przeważającej ilości branży odzieżowej,
z usługami:
- gastronomicznymi – restauracja na 100 miejsc konsumpcyjnych i 7 lokali typu „szybkie jedzenie”,
- zespół kinowy – 3 sale,
- inne usługi typu – pralnia, fryzjer, biuro podróży, oddział banku, itp.
na działkach ewidencyjnych nr 4/6, 4/14 i 12 w obrębie ewidencyjnym nr 95 w Nowym Sączu, przy ulicy 29 Listopada, przy maksymalnej powierzchni całkowitej 77 608,75 m2.
2. Uzasadnienie opinii, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/295/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 kwietnia
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 18 września 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – publikacja Dz.U. nr 127/07, poz. 880.
W myśl uregulowań zawartych w w/w ustawie:
- za wielkopowierzchniowy obiekt handlowy uznaje się obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa,
- utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
- w/w zgodę wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy i po spełnieniu warunków:
- zgodności utworzenia planowanego obiektu wielkopowierzchniowego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej rady gminy,
- uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego sejmiku wojewódzkiego - w przypadku obiektu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2.
Wnioskiem z dnia z dnia 17 grudnia 2007 roku GALERIA SĄDECKA – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3 (KRS nr 0000266903 - NIP 734 317 40 68), wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m2, branży:
- sklep spożywczo przemysłowy,
- sklepy – powierzchnie do wynajęcia - w przeważającej ilości branży odzieżowej,
z usługami:
- gastronomicznymi – restauracja na 100 miejsc konsumpcyjnych i 7 lokali typu „szybkie jedzenie”,
- zespół kinowy – 3 sale,
- inne usługi typu – pralnia, fryzjer, biuro podróży, oddział banku, itp.
na działkach ewidencyjnych nr 4/6, 4/14 i 12 w obrębie ewidencyjnym nr 95 w Nowym Sączu, przy ulicy 29 Listopada, przy maksymalnej powierzchni całkowitej 77 608,75 m2.
W/w wniosek jest kompletny - zawiera dane i załączniki - określone w art. 4 ust. 1 i 2 - oraz analizę skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy, lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy istniejący układ urbanistyczny istniejącą sieć handlową oraz wpływ na środowisko naturalne - określoną w art. 4 ust. 3.
Obszar w którym są zlokalizowane działki nr 4/6, 4/14 i 12 w obr. 95, jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – NOWY SĄCZ-34 – zatwierdzonego Uchwałą nr XI/157/2007, Rady Miasta Nowego Sącza, z dnia 12 czerwca 2007 roku (publikacja – Dz.Urz. Województwa Małopolskiego nr 495/07, poz. 3279), zgodnie z którym w/w działki są położone w obszarze oznaczonym symbolem UC(34) - teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m˛, w związku z czym planowane utworzenie wnioskowanego obiektu handlowego (o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) jest zgodne jego ustaleniami, a tym samym spełniony jest wymóg określony w art. 3 ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Przed skierowaniem wniosku do zaopiniowania Radzie Miasta, Prezydent zawiadomił zainteresowane organy i instytucje o możliwości zapoznania się kompletnym wnioskiem przedsiębiorcy (w tym analizą skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy, lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy istniejący układ urbanistyczny istniejącą sieć handlową oraz wpływ na środowisko naturalne), w wyniku czego stanowisko w przedmiotowej sprawie wyraziła jedynie, wnosząc uwagi na piśmie, Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu.
Wniosek przekazano Radzie przy piśmie znak WPP/RAB.64411/1/07, z dnia 28 lutego 2008 roku, a był przedmiotem dyskusji na forum:
- Komisji Infrastruktury Komunalnej,
- Komisji Ochrony Środowiska,
- Komisji d/s Spraw Rynku Pracy,
- Komisji d/s. Rodziny,
uzyskując każdorazowo pozytywną opinię w/w Komisji Rady Miasta.
Opinia Rady uwzględnia niżej wymienione przesłanki:
- Zgodność planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – NOWY SĄCZ-34
- kształtowanie korzystnych warunków nabywania towarów i usług, poprawy jakości obsługi konsumentów oraz poszerzenia oferty handlowej i usługowej na terenie miasta Nowego Sącza, z zachowaniem równowagi pomiędzy różnymi formami handlu,
- stworzenie nowych miejsc pracy - głównie dla kobiet,
- na terenie, dotąd w części przemysłowym (część dawnego ZNTK) a w części niewykorzystanym urbanistycznie, powstanie nowoczesna zabudowa komponująca się z pobliskim osiedlem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z jednoczesną przebudową i przystosowaniem istniejącego układu komunikacji oraz innych elementów infrastruktury technicznej i komunalnej,
- przyjęta technologia budowy oraz planowane wyposażenie w urządzenia techniczne gwarantują brak negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne,
- opinia Rady niezbędna jest do prowadzenia przez Prezydenta Miasta dalszych procedur, zmierzających do ostatecznego załatwienia wniosku.
- opinia Rady nie narusza zasad uczciwej konkurencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta Nowego Sącza.
W związku ze spełnieniem wymaganych warunków przez firmę GALERIA SĄDECKA – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, w sprawie zasad tworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, Rada Miasta w Nowym Sączu, z uwzględnieniem oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę miasta, lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową, w tym sieć istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze gmin sąsiednich oraz wpływ na środowisko naturalne, wydała opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady Miasta

Last edited by toni...; July 25th, 2008 at 11:42 AM.
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 11:36 AM   #26
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

GALERIA SĄDECKA

Uchwała Nr XXI/301/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie opinii w sprawie projektu utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada


Data: 2008-07-01, Numer: 301, Kadencja: 2006 - 2010

Na podstawie art.18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje się pozytywnie projekt utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m˛ na działkach nr ew. 4/6, 4/14 i 12 obr. 95 w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada z następującym zastrzeżeniami:

1. realizacja przedsięwzięcia powinna uwzględnić przebieg istniejących linii elektroenergetycznych oznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa przyjętym Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 2004 r. Nr 296, poz.3177), na warunkach uzgodnionych z właściwym dysponentem sieci,
2. gospodarka odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi, powinna uwzględniać przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póżn. zm.) oraz wymagania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010” przyjętego Uchwałą Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zmienioną Uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie „Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005 – 2012” oraz Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§2

Projekt utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m˛ na działkach o nr ew. 4/6, 4/14, i 12 obr. 95 w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwałą Nr XXV/295/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku firmy GALERIA SĄDECKA – Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3, w przedmiocie utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, nie jest sprzeczny z ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej Uchwałą Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013 i z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa przyjętego Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2004 r., nr 296, poz.3177) oraz z programami wojewódzkimi z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w § 1 ust.1 i 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem znak: WPP/RAB.64422/1/07 z dnia 14.04.2008 r., uzupełnionym pismem z dnia 12.05.2008 r., Prezydent Miasta Nowego Sącza przekazał Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego pozytywną opinię Rady Miasta Nowego Sącza wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, złożonym przez zainteresowanego przedsiębiorcę, celem uchwalenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego opinii w sprawie projektu utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m˛ na działkach nr ew. 4/6, 4/14, i 12 obr.95 w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007 r., nr 127, poz. 880) organem wydającym zezwolenie na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest wójt/burmistrz/prezydent właściwy ze względu na lokalizację takiego obiektu, a w przypadku obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m˛ - po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego sejmiku województwa. Stosownie do przepisu art. 6 ust. 2 cyt. ustawy wójt/burmistrz/prezydent, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej rady gminy, przekazuje przewodniczącemu sejmiku województwa: w/w uchwałę rady gminy, wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego złożony do organu zezwalającego przez przedsiębiorcę oraz analizy i opinie sporządzone zgodnie z art. 5 ust.1 związku z ust. 6 cyt. ustawy.

Stosownie do przywołanych wyżej przepisów ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych Prezydent Miasta Nowego Sącza w swoim wystąpieniu przedłożył:

1. Wniosek z dnia 17 grudnia 2007 r. Galerii Sądeckiej – Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3 o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m˛, branży: sklep spożywczo przemysłowy, sklepy – powierzchnie do wynajęcia – w przeważającej ilości branży odzieżowej, z usługami: gastronomicznymi (restauracja na 100 miejsc konsumpcyjnych i 7 lokali typu „ szybkie jedzenie”, zespół kinowy – 3 sale, inne usługi typu – pralnia, fryzjer, biuro podróży, oddział na banku, itp. na działkach nr ew. 4/6, 4/14, i 12 obr. 95 w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada, przy maksymalnej powierzchni całkowitej 77 608,75 m˛.

2. Analizę skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy, lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową oraz wpływ na środowisko naturalne, przedłożoną przez przedsiębiorcę w ramach złożonego wniosku. W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego znak: KS.I.1.0724-22/08 z dnia 22.04.2008 r. o uzupełnienie przedmiotowego wniosku o analizy i opinie, o których mowa w art. 5 ust.1 związku z ust. 6 cyt. ustawy Prezydent Miasta Nowego Sącza w piśmie z dnia 09.05.2008 r. stwierdził, iż uznał przedłożoną przez przedsiębiorcę analizę za wystarczającą do prowadzenia procedur administracyjnych związanych z wydaniem zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, tak jak i Rada Miasta Nowego Sącza, wydając dla powyższego przedsięwzięcia pozytywną opinię formie Uchwały Nr XXV/295/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.

3. Uchwałę Nr XXV/295/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku firmy Galeria Sądecka – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3, w przedmiocie utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, pozytywnie opiniującą wniosek Galerii Sądeckiej – Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy z ul. Wyspiańskiego 3 o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży i branżach jak we wniosku, o którym mowa w pkt.1.

4. Dokumentację postępowania przygotowawczego WPP/RAB (tj. dokumentację postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada).

5. Materiały dodatkowe obejmujące: decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, warunki przyłączeniowe projektowanego obiektu do poszczególnych mediów oraz mapę do celów projektowych.

Dodatkowo Prezydent Miasta Nowego Sącza w pismach z dnia 14.04.2008 r. i 09.05.2008 r. podał, że wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy jest kompletny w świetle wymogów cyt. ustawy oraz występuje pełna zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – Nowy Sącz – 34 – zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Sącza nr XI/157/2007 z dnia 12.06.2007 r. Przedstawione przedsięwzięcie przewiduje realizację programu parkingowego na potrzeby wielkopowierzchniowego obiektu handlowego obejmującego 1026 miejsc postojowych w ramach podziemnego garażu. Jednocześnie wg uzasadnienia przedłożonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia z dnia 3.09.2007 r. wobec przedsięwzięcia występuje brak określenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 51 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.)

Stosownie do art. 6 ust. 3 cyt. ustawy przy wydaniu opinii uwzględnia się uchwałę rady gminy, jak również strategię rozwoju województwa i programy wojewódzkie w zakresie jakim dotyczą tworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz, zgodnie z art. 3 ust. 4 cyt. ustawy, analizie podlega także plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Projekt utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m˛ na działkach o nr ew. 4/6, 4/14, i 12 obr. 95 w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada nie jest sprzeczny z ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej Uchwałą Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013 i z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa przyjętego Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2004 r., nr 296, poz.3177) oraz z programami wojewódzkimi z zastrzeżeniem uwzględnienia przy realizacji przedsięwzięcia przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych, oznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa na warunkach uzgodnionych z właściwym dysponentem sieci. Ponadto funkcjonowanie przedsięwzięcia wymaga uporządkowanej gospodarki odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi i powinno uwzględniać przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), wymaganiami „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010” przyjętego Uchwałą Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zmienioną Uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie „Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005 – 2012” oraz Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia z dnia 3.09.2007 r.

Zważywszy na powyższe zasadne jest wyrażenie opinii pozytywnej z zastrzeżeniami do projektu utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 23 466,69 m˛ na działkach nr ew. 4/6, 4/14, i 12 obr. 95 w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada.

Wprowadzenie: Katarzyna Turska, 2008-07-07
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 11:47 AM   #27
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Nie wiem jak to jest po kolei z tymi procedurami przy budowie centrów handlowych- teraz wystąpią o pozwolenie na budowe?
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 11:50 AM   #28
SebastianNS
---
 
SebastianNS's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,879
Likes (Received): 175

Wątek tak na prawdę się rozkręci jak wystartuje Galeria Sądecka, a na budowie Galerii Sandecja będzie widać jakieś większe postępy. Nie mamy nikogo na forum z Węgierskiej? Mielibyśmy wtedy na bieżąco informacje o stanie budowy

I jeszcze jedno. Niech ten Newag w końcu pokaże co chce stawiać!
SebastianNS no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 11:50 AM   #29
SebastianNS
---
 
SebastianNS's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,879
Likes (Received): 175

Quote:
Originally Posted by toni... View Post
Nie wiem jak to jest po kolei z tymi procedurami przy budowie centrów handlowych- teraz wystąpią o pozwolenie na budowe?
Oni już dawno wystąpili o pozwolenie, kiedyś w RTK mówili że jakieś procedury się przedłużają i mają ruszyć z budową jesienią.
SebastianNS no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 01:01 PM   #30
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

Urząd ma obowiązek wydać pozwolenie na budowę wciągu 60 dniu od złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe - jeżeli spóznia się to płaci karę 500 zł za każdy dzień zwłoki...

Z tego wynika, że inwestor nie złożył kompletnego wniosku czyli brakuje mu pewnie jakiś uzgodnien, analiz itp - formalne braki w dokumentacji wniosku o pozwolenie wstrzymują cały proces wydawania decyzji aż do uzupełnienia braków...
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2008, 11:01 PM   #31
qnik
Registered User
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 168
Likes (Received): 17

Quote:
Originally Posted by SebastianNS View Post
Wątek tak na prawdę się rozkręci jak wystartuje Galeria Sądecka, a na budowie Galerii Sandecja będzie widać jakieś większe postępy. Nie mamy nikogo na forum z Węgierskiej? Mielibyśmy wtedy na bieżąco informacje o stanie budowy
Dwie fotki z dziś.
Podejrzewam że jak zaczną budować to ogrodzą blachą i nic z drogi nie będzie widać...
qnik no está en línea   Reply With Quote
Old July 26th, 2008, 03:46 PM   #32
quaku2
Quaku
 
quaku2's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,133
Likes (Received): 45

Quote:
Originally Posted by qnik View Post
Podejrzewam że jak zaczną budować to ogrodzą blachą i nic z drogi nie będzie widać...
co sie nie da. Jagiellońska tez była ogrodzona w czasie remontu i zawsze były świeże foty. Ja jestem codziennie na węgierskiej ale nie wrzucam nowych fot bo ciągle jest ten sam obrazek - babranina w błocie. Ale obiecuje że jak budowa sie rozkręci to będzie fotorelacja na bieżąco
quaku2 no está en línea   Reply With Quote
Old July 26th, 2008, 04:00 PM   #33
toni...
...
 
toni...'s Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Nowy Sącz/Poland
Posts: 4,736
Likes (Received): 754

Trochę teren wydaje się mały jak na 17000+kilkaset miejsc parkingowych, może podziemny parking będzie?, lub dwa poziomy na handel?
toni... no está en línea   Reply With Quote
Old July 27th, 2008, 11:09 PM   #34
SebastianNS
---
 
SebastianNS's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,879
Likes (Received): 175

Quote:
Originally Posted by toni... View Post
Trochę teren wydaje się mały jak na 17000+kilkaset miejsc parkingowych, może podziemny parking będzie?, lub dwa poziomy na handel?
Budynek ma mieć 38 tyś. powierzchni całkowitej, porównując teren który zaznaczyłem do terenu na którym stoi real widać że działka reala jest większa, a Galeria Sandecja na pewno większa będzie od reala:

http://i57.photobucket.com/albums/g2...leriasand1.jpg

Więc może budowa obejmuje też działki w lewym dolnym rogu? Parking miał być naziemny a sam obiekt jednokondygnacyjny, ale z kolei marns wspominał o zmianie projektu więc kto wie. Ale ja podejrzewam że po prostu budowa obejmuje większy teren niż zaznaczyłem.
SebastianNS no está en línea   Reply With Quote
Old July 27th, 2008, 11:56 PM   #35
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

wspominałem o zmianie projektu - ale te zmiany nie będą aż tak drastyczne jak dodanie jakiejś kondygnacji czy wybudowania parkingów podziemnych czy nadziemnych... z tego co wiem to zmiany będą raczej w kierunku zmian materiałowych na elewacji co ma duże znaczenie na wygląd budynku ale nie na istotę funkcjonowania tego obiektu...
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2008, 12:04 PM   #36
kakapo
Registered User
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 47
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by marns View Post
wspominałem o zmianie projektu - ale te zmiany nie będą aż tak drastyczne jak dodanie jakiejś kondygnacji czy wybudowania parkingów podziemnych czy nadziemnych... z tego co wiem to zmiany będą raczej w kierunku zmian materiałowych na elewacji co ma duże znaczenie na wygląd budynku ale nie na istotę funkcjonowania tego obiektu...
A znając inwestorów (niechęć do wydawania pieniędzy) i generalnych wykonawców (wola jak najwiękzego zarobku) - zmiana raczej na gorsze. Obstawiam typ blaszanego klocka z wypustkami z innych materiałów, od strony dostaw na pewno blacha albo tynk mineralny. Jedyny ciekawy akcent to strefa wejścia głównego.

No, ale może zakupy przynajmniej będą u Was przyjemne, bo czy na elewacji jest kamień czy blacha, do sklepu i tak chodzi się kupić gacie albo takie tam...
kakapo no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2008, 06:15 PM   #37
simo_n
Registered User
 
simo_n's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Nowy Sącz
Posts: 717
Likes (Received): 34

Prace na budowie idą pełną parą. Spory dół kopią, może jednak będzie parking podziemny??
__________________
NOWY SĄCZ- ノヴィ・ソンチ (jap.), Nový Sadec (cz.), Nova Sącz (hiszp.), צאנז (Tsanz) (jidysz), נײ-סאנץ (Nay-Sants) (jidysz), Novi Sonča (łot.), Nova Civitas Sandecz (łac.), Neu Sandez (niem.), Новы-Сонч (ros.), Nový Sacz (słowacki), Újszandec (węg.)

SzymonNosal.pl
simo_n está en línea ahora   Reply With Quote
Old July 31st, 2008, 01:23 PM   #38
schumacher
Nowy Sącz City
 
schumacher's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Nowy Sącz
Posts: 399
Likes (Received): 99

Mogę prosić o zdjęcia tego dołu? Może faktycznie robią jakąś niespodzianke typu podziemny parking.
schumacher no está en línea   Reply With Quote
Old July 31st, 2008, 03:27 PM   #39
SebastianNS
---
 
SebastianNS's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Nowy Sącz
Posts: 2,879
Likes (Received): 175

Nie znam się na prawie budowlanym, ale zmiana projektu (a parking podziemny taką na pewno jest) chyba niesie ze sobą ponowne staranie się o pozwolenie na budowę, więc albo już mieli w planach parking (ale wtedy by się pochwalili) albo po prostu wywożą ziemię żeby wyrównać teren i zrobić wylewkę pod fundamenty?
SebastianNS no está en línea   Reply With Quote
Old July 31st, 2008, 03:41 PM   #40
marns
Registered User
 
marns's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 3,284
Likes (Received): 2116

Quote:
Originally Posted by SebastianNS View Post
Nie znam się na prawie budowlanym, ale zmiana projektu (a parking podziemny taką na pewno jest) chyba niesie ze sobą ponowne staranie się o pozwolenie na budowę, więc albo już mieli w planach parking (ale wtedy by się pochwalili) albo po prostu wywożą ziemię żeby wyrównać teren i zrobić wylewkę pod fundamenty?
Można w trakcie budowy uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę wykonując projekt zamienny... i takiej zmianie może ulec praktycznie wszystko poza zapisami, które są zawarte w planie miejscowym (lub decyzji o warunkach zabudowy)
czyli jeżeli przez miasto są określona ogólne wytyczne np. maksymalna wysokość budynku, ilość kondygnacji, powierzchnia minimalnej zieleni, ilość miejsc parkingowych itp - to tego inwestor nie może zmienić
ale wszystko inne parametry budynku w każdej chwili może skorygować przygotowując odpowiednią dokumentacje i jest to zgodne z prawem...

dzisiaj przejeżdzałem węgierską i ta "dziura" wcale nie wydaje sie taka wielka, zeby mogła pomieścić parking podziemny :-)
może jest to jakieś inne częściowe podpiwniczenie budynku, może miejsce na jakiś zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych a może właśnie parking :-) po samej dziurze to niczego więcej się nie dowiemy :-)
__________________
Wszelkie podobieństwo do osób lub sytuacji jest przypadkowe :)
marns no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
małopolska, nowy sącz, stipson

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium