daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Pomorze, Warmia i Mazury

Pomorze, Warmia i Mazury » Szczecin » TrójmiastoGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 8 votes, 5.00 average.
Old October 21st, 2010, 10:39 PM   #121
Bogdan1
Registered User
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 5
Likes (Received): 0

Elektrownia Jądrowa

Ciekaw jestem czy Ci inwestorzy o tym wiedzą ?
Dziękuję za zaproszenie , będę miał okazję z nimi na ten temat trochę podyskutować i ostrzec ich by nie popełnili takiego samego błędu jak wielu innych którzy dowiedzieli się o EJ dopiero od nas ale już po zakupie działek.
Bogdan1 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old October 25th, 2010, 08:22 PM   #122
Bogdan1
Registered User
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 5
Likes (Received): 0

Marina na cenzurowanym
Rozmowa z Bogdanem Pasławskim, kandydatem na burmistrza Darłowa


Panie Bogdanie, wiemy, że złożył pan do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnie*nia przestępstwa z art. 228 § 3 k.k., art. 231 § 1 k.k., art. 271 § 1 k.k., art. 305 § 1 i 2 k.k. przez burmistrza Darłowa Arka*diusza Klimowicza podczas sprzedaży półtorahektarowej działki belgijskiej firmie Darłówko Development Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce. Zamierza ona na tej działce zbudować kompleks usługowo-mieszkalny „Marina-Darłówko". Czy nie obawia się pan, że wyborcy odbiorą pana wystąpienie do prokuratury jako chęć wy*eliminowania kontrkandydata do fotela burmistrza?
Panie redaktorze, jest wiele miast w Polsce, gdzie rządzą burmistrzowie czy prezydenci, którzy mają postawione zarzuty przez proku*raturę i wyborcy to tolerują. Ale przynajmniej wiedzą, jaki jest problem, czego dotyczy i kierują się zdrowym rozsądkiem, którego ni*gdy nie brakuje prostym, uczciwym ludziom. Mieszkańcy Darłowa od zawsze związani byli z morzem i jego zasobami - „nie lubią łowić w mętnej wodzie".
Przejdźmy do konkretów, co mieszkańcy Darłowa wiedzą o tej transakcji?
Kilkakrotnie odtrąbiono ogromny sukces, epatuje się mieszkańców informacjami, że sprzedano grunty w zażartym przetargu, za rekordową cenę, a tymczasem po anali*zie dokumentów, do których udało mi się dotrzeć, prawda jest zupełnie inna i jedno*znacznie nasuwa się podejrzenie ustawione*go przetargu za minimalną cenę.
Na czym opiera pan swoje podejrzenia?
Szczegółowe uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pana Klimowicza poparte dowodami w postaci dokumentów, tak z przetargu, jak i korespon*dencją z różnymi podmiotami, przesłałem do prokuratury. Nie pisałem o przypuszczeniach czy hipotezach, ale o faktach.
W swojej wypowiedzi na wstępie od*woływał się pan do zdrowego rozsądku zwykłych ludzi, więc proszę dać szansę mieszkańcom Darłowa rozsądzić, czy pańskie zarzuty są uzasadnione i odsłonić kulisy tego przetargu.
Zasadniczy zarzut jest następujący. Akt no*tarialny z dnia 30 marca 2010 r. przeniesienia prawa własności i ustanowienia służebności dla nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ul. Zachodniej, pomiędzy przedstawicielem Gminy Miasto Darłowo a przedstawicielami spółki Darłówko De-velopment, został zawarty z naruszeniem przepisów prawa polegającym na wykorzy*staniu nieaktualnej zgody ministra skarbu RP, wyrażonej w formie decyzji nr DERiR/ SJ/669/2009 z dnia 16.12.2009 r., zezwa*lającej na przeniesienie w drodze umowy sprzedaży na rzecz firmy Darłówko Develop-ment Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce nierucho*mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo, położonej w granicach portu morskiego w Darłowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1/47 obręb 2 o powierzchni 1,3302 ha. Wydanie powyższej decyzji poprzedzone było uzgodnieniami stanowisk pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku a Ministerstwem Infrastruktury. Urząd Morski w Słupsku w piśmie nr NP.-070/48/09 z dnia 18 listopada 2009 r. do Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infra*struktury zaopiniował pozytywnie wniosek burmistrza Darłowa dotyczący przeniesie*nia w drodze sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej, podkreślając w uzasadnieniu, że pozytywna opinia Oparta jest o uzgodnienia z lat 2005-2006,. które zostały uwzględnio*ne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej B Darłówko Zachodnie i obowiązują od marca 2007 r. Na tej podstawie minister infrastruktury uznał, że Urząd Morski w Słupsku nie wnosi zastrzeżeń do sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej położonej w granicach portu morskiego w Darłowie i wydał Postanowie*nie nr GT1-1-025/968683/09/P-306 z dnia 18 listopada 2009 r., w którym zaopiniował pozytywnie wniosek burmistrza Darłowa o sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej. W oparciu o treść postanowienia ministra infrastruktury minister skarbu wydał decyzję, o której mowa na wstępie.
W tym miejscu należy podkreślić, że zgoda i postanowienia organów administracji
rządowej i morskiej nie odnosiły się do no*wego miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla jednostki strukturalnej B Darłówko Zachodnie, uchwalonego
w 2010 r., który w stosunku do starego planu w niektórych sektorach na działce gruntu 1/47 o powierzchni 1,3302 ha położonej w granicach portu morskiego w Darłowie zwiększa maksymalną wysokość zabu- . dowy z 12 do 23,5 m. Jeżeli weźmie się pod uwagę usytuowanie latarni morskiej, wyso*kość jej światła nawigacyjnego, która wynosi 19,7 m rt.p.m., wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, to łatwo zrozumieć, jak ważna jest data wydanej decyzji czy pozytywnej opinii przez różne organa administracji morskiej i rządowej.
Wydaje się niewiarygodne, aby zadowolenie developera - pod dyktando którego, jak odniosłem wrażenie, prowadzono prace nad zmianą; miejscowego planu zagospodarowa*nia przestrzennego - mogło mieć większą wartość dla organów administracji morskiej niż bezpieczeństwo w żegludze. Przedstawiciel Gminy Miasto Darłowo Arka*diusz Klimowicz, przenosząc prawo wła*sności niezabudowanej działki gruntu 1/47 obręb 2 o powierzchni 1,3302 ha położonej granicach portu morskiego w Darłowie na rzecz Darłówko Development Sp. z o.o. z sie*dzibą w Ustce w dniu 30 marca 2010 r., kiedy już obowiązywał od 26 marca 2010 r. nowy miejscowy plan zagospodarowania prze*strzennego dla zbywanego terenu (opubliko*wany w Dzienniku Urzędowym Wojewódz*twa Zachodniopomorskiego nr 16, poz. 330 z dnia 23 lutego 2010 r.), musiał mieć pełną świadomość przekroczenia swoich upraw*nień i posługując się decyzją ministra skarbu
z dnia 16.12.2009 r. poświadcza nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. To burmistrz Darłowa w tej sprawie jest osobą, która przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będą*cej przedmiotem przetargu, działa na szkodę właściciela mienia, jakim w tym wypadku jest Gmina Miasto Darłowo, niedostatecznie promując przed przetargiem tak atrakcyj*ny teren, łamie zasadę bezstronności i uczciwej konkurencji. Do takiej oceny upoważniają mnie tak*że inne. dokumenty źródłowe, z którymi się zapoznałem i tak dla przykładu: za*stępca burmistrza Darłowa pismem nr GG.VI.72241/25/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. prosi pana Romana Górę - Biuro Wyceny Nieruchomości w Koszalinie - o wykonanie wycen 12 działek niezabudowanych. Zlece*nie zrealizowano w ekspresowym tempie. Na operatach szacunkowych widnieje data 20.02.2009 roku, co by wskazywało, że w ciągu dwóch dni dokonano wnikliwej i rzetelnej wyceny.
Prowadzono w przyspieszonym tempie niewyjaśnione do końca zmiany w księgach wieczystych tuż przed sprzedażą gruntu w porcie. Ogłoszenie o przetargu, które zgodnie z przepisami musiało się ukazać w gazecie codziennej ogólnopolskiej, zamieszczono w mało nakładowej „Gazecie Prawnej", wśród artykułów publicystycznych. W ogłoszeniu o przetargu, jak również w regulaminie przetargu (pkt 10.) zastrzeżono, że jednym z warunków przystąpienia do przetargu osoby prawnej jest przedstawienie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Pomimo braku takiego dokumen*tu ze strony spółki Darłówko Development, która była w trakcie rejestracji, dopuszczono ją do przetargu. I to właśnie ona wykona*ła podczas przetargu tylko jedno tzw. regulaminowe postąpienie, konieczne, aby przetarg mógł się odbyć. I wygrała! Drugi Belg, który uczestniczył w procedurze przetargowej, nie odezwał się ani słowem. Czy trzeba być nadmiernie podejrzliwym, by nie mieć jednoznacznych skojarzeń?,
A w jakim celu po przetargu -jednak jeszcze przed zmianą planu przestrzenne*go zagospodarowania sprzedanego już terenu, której domagał się Belg - udała się do Belgii delegacja w składzie: burmistrz Klimowicz, jego zastępca Elżbieta Karlińska, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Grosz i przewodniczący komisji planowania Czesław Woźniak?
Jaki sens miał przetarg w czerwcu 2009 roku, jeśli miasto nie było w stanie wydać terenu kupującemu, bo działka nie była do tego przygotowana? Przecież pieniądze na konto miasta wpłynęły dopiero w marcu 2010 r.! Znowu wygrał na tym Belg, bo spisał umowę wstępną w lipcu 2009 r. z zagwa*rantowaną ceną i mógł spokojnie czekać na rozwój wydarzeń. Tylko na samej inflacji straciliśmy setki tysięcy złotych, a ponadto inne były ceny nieruchomości w 2009 roku, a inne w roku następnym. Przygotowując tak atrakcyjną działkę do sprzedaży, możną ją było promować w mediach i w rzetelnym przetargu osiągnąć dużo wyższą cenę. Dla porównania, za działkę w tym rejonie, o powierzchni 4000 m2 (ponad trzy razy mniejszej), ale po drugiej stronie kanału Wie*przy, oferowano cenę 16 milionów złotych, ale właściciel uznał, że to za mało.
Panie Bogdanie, doskonale rozumiem pana niepokój i podejrzenia, że w bizne*sie nie ma nic za darmo. Co pan sądzi o planowanym spotkaniu Belgów z mieszkańcami Darłowa pod koniec października?
Trwa kampania wyborcza do władz samo*rządowych, więc termin nie jest przypad*kowy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Belgowie przy tej okazji zasponsorowali grochówkę i kiełbasę. Może dzięki prokura*turze, ale już po wyborach, dowiedzą się, że jedli za swoje...
Dziękuję za rozmowę.
Kazimierz Ratajczyk
Bogdan1 no está en línea   Reply With Quote
Old October 27th, 2010, 10:44 PM   #123
tmkj
Królewskie Miasto Darłowo
 
tmkj's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sierakowice/Darłowo
Posts: 1,232
Likes (Received): 102

darlowo.pl

Quote:
Marina Darłówko

W Darłówku powstanie kompleks apartamentowców, marina, centrum usługowe i podziemny parkingWe wtorek 26 października w zapełnionej sali kina „Bajka" w Darłowie odbyło się spotkanie mieszkańców, radnych i burmistrza miasta z przedstawicielami belgijskiej firmy deweloperskiej Darłówko Development na temat budowy kompleksu mieszkalno - usługowego „Marina Darłówko", jaki powstanie pomiędzy ulicą Rybacką a morzem.

Firma ta kupiła w przetargu od miasta za ponad 15 milionów złotych nadmorską nieruchomość o powierzchni półtora hektara i teraz zleciła opracowanie projektów zabudowy terenu.

Na wstępie spotkania przedstawiono inwestorów. Jest nim spółka kilku belgijskich rodzin od lat zajmujących się biznesem powiązanych z Kredyt Bankiem. Belgowie mają doświadczenie w budowie takich inwestycji i specjalizują się w zagospodarowaniu nadmorskich terenów. Kompleks mieszkalno - usługowy projektuje renomowane międzynarodowe biuro urbanistyczne Arcas Group. Belgowie stopniowo w ciągu 7 lat wybudują ogólnodostępne nabrzeże od strony awanportu z przylegającą do niego promenadą spacerową. Wzdłuż niej wzniesione zostaną trzy budynki o zróżnicowanej architekturze nawiązującej do estetyki polskich i europejskich kurortów z apartamentami. Na parterze znajdować się będą restauracje, kawiarnie, salony i sklepy o wysokim standardzie, a na pozostałych kondygnacjach apartamenty. Najwyższy budynek zwany „wieżą" liczyć będzie siedem kondygnacji. Jak to będzie wyglądać zarówno od strony morza, latarni, rzeki i ul. Rybackiej zobaczono na przedstawionej wizualizacji. Koncepcja przewiduje budowę od 250 do 400 apartamentów w zależności od konkretnego zapotrzebowania na ich powierzchnie. Do nabrzeża przylegać będzie letnia marina na około 150 jachtów i łodzi. W podziemiach zostanie wybudowany parking na 450 miejsc.

W końcowej części spotkania belgijscy inwestorzy i urbaniści odpowiadali na zadawane pytania. Wyraźnie powiedzieli, że nie przeszkadza im ewentualna budowa elektrowni atomowej w odległym o kilka kilometrów Kopaniu. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w drugiej połowie przyszłego roku. W Darłowie będą płacić podatki od nieruchomości. Tu też przeniosą siedzibę spółki Darłówko Development. Na konkretne pytania były konkretne odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się głosowaniem. Na blisko dwieście osób tylko 2 były przeciwko tej inwestycji. Zdecydowana większość publiczności głosowała na Tak. Aplauz i oklaski najlepiej świadczyły o całkowitym poparciu społeczeństwa Darłowa dla budowy tej inwestycji na miarę XXI wieku. Całkowity koszt budowy Mariny Darłówko sięgnie 200 milionów złotych.
Jutro albo pojutrze postaram wrzucić się sporą ilość wizualizacji. Wg mnie zapowiada się ciekawie.
tmkj no está en línea   Reply With Quote
Old October 31st, 2010, 04:10 PM   #124
tmkj
Królewskie Miasto Darłowo
 
tmkj's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sierakowice/Darłowo
Posts: 1,232
Likes (Received): 102


Widok od strony morza


Budynki wpisane w istniejącą infrastrukturę


Powierzchnia zabudowy: 25.000 m˛ brutto
Powierzchnia apartamentów: 19.000m˛ (ok. 250-400)
Lokale handlowe: 3500m˛ (ok. 25-35)
Miejsca parkingowe: ok. 450 (parking podziemny)
Marina: ok. 150 łodzi i jachtów
tmkj no está en línea   Reply With Quote
Old November 27th, 2010, 09:38 AM   #125
Nordowy
Zawsze pod wiatr
 
Nordowy's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Grossendorf
Posts: 750
Likes (Received): 116

Sorry za OT, ale Darłówko jest dzielnicą Darłowa? Coś takiego jak Jastrzębia Góra dzielnicą Władysławowa?
__________________
Dalej na północ już się nie da :)

A może urlop nad morzem? http://www.tatiana-pokoje.pl
Nordowy no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2010, 11:46 AM   #126
tmkj
Królewskie Miasto Darłowo
 
tmkj's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sierakowice/Darłowo
Posts: 1,232
Likes (Received): 102

Tak, Darłówko to nadmorska część Darłowa.
tmkj no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2010, 10:58 AM   #127
hermit
hrćddur köttur
 
hermit's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Posts: 3,274

Trochę od czapy ta Wenecjo-Florencja - najlepiej to widać na wizualizacji w połączeniu z obecną zabudową. Ten Pałac Dożów będzie chyba wyższy od latarni morskiej.
__________________
Jest dokładnie tak, jak myślisz. Nie inaczej.
hermit no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2010, 11:48 AM   #128
tmkj
Królewskie Miasto Darłowo
 
tmkj's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sierakowice/Darłowo
Posts: 1,232
Likes (Received): 102

darlowo.pl

Quote:
W 2011 ruszy budowa darłowskiej hali sportowej

Zakończone zostały prace projektowe i tuż przed świętami miasto Darłowo otrzymało pozwolenie na budowę hali sportowej.Kolejnym etapem budowy Darłowskiej Hali Sportowej będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. Rozpoczęcie realizacji tej oczekiwanej inwestycji przewidziane jest w roku 2011. Koszt budowy tego nowoczesnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wyniesie około 16 milionów zł. Już teraz burmistrz miasta rozpoczął starania o zdobycie środków na dofinansowanie inwestycji.


Inwestycja przy ul. Sportowej ma zająć 5039 m˛ terenu, a powierzchnia użytkowa hali sportowo - widowiskowej wyniesie 3287 m˛.

Hala sportowa w Darłowie zaprojektowana została jako obiekt wielofunkcyjny, umożliwiający szeroki zakres jej użytkowania. Pod względem funkcjonalno-użytkowym na obiekt składają się trzy zasadnicze elementy:
# hala wielofunkcyjna.
# cześć dla publiczności: hall wejściowy z zespołem szatniowym i kawiarnią oraz widownia dla 487 osób (w tym: 277 miejsc na trybunie stałej i 210 miejsc na trybunach rozsuwanych);
# cześć przeznaczona dla użytkowników: zespoły szatniowo - natryskowe, sanitariaty, pokoje sędziów i trenerów, sala ćwiczeń siłowych, sauna, cześć administracyjna i magazynowa;

Obiekt wykorzystywany będzie przede wszystkim jako miejsce rozgrywania zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych w tym: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna. W hali sportowej swoje zawody będą mogły rozgrywać wszystkie kluby sportowe działające w Darłowie. Obiekt stanowił będzie podstawową bazę treningową dla większości klubów i zespołów sportowych zlokalizowanych na terenie miasta Darłowo. Razem z zespołem modernizowanych obecnie boisk hala sportowa w Darłowie stanowić będzie ważny element kompleksu sportowego.

Quote:
Będzie przebudowane otoczenie zamku

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania "Budowa otoczenia Zamku - ul. Zamkowa i Krótka w Darłowie"Na ogłoszony przez miasto Darłowo nieograniczony przetarg na przebudowę układu komunikacyjnego w obszarze ulic Zamkowej i Krótkiej, placu przy Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie oraz budowę oświetlenia drogowego wpłynęły dwie oferty: Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET" z Grudziądza zaoferowała wykonanie inwestycji za 1.012.417,68 zł a Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „KRĘŻEL" z Kobylnicy za 542.222,22 zł. Kosztorys inwestorski opiewa na 692.000,00 zł. Przetarg wygrało PRID „Krężel", które w terminie do 31 maja 2011 zobowiązało się zrealizować inwestycje za kwotę prawie o połowę niższą niż firma z Grudziądza.Uzgodniony z konserwatorem zabytków projekt przewiduje położenie nowych nawierzchni z kostki kamiennej Semelrock Bradstone i płyt granitowych. Chodniki zostaną wykonane z płyt kamiennych i z kostki kamiennej.

Program przebudowy przewiduje restaurację murów oporowych od strony rzeki Wieprzy, dawnego Kanału Młyńskiego, oraz muru na placu przed Zamkiem, a także budowę muru przy ul. Krótkiej i remont mostu. W miejscu, gdzie ulica Krótka przecina fosę zaprojektowano prowizoryczny mostek na styl istniejącego mostu przy ulicy Zamkowej. Wszelkie mury będą wykonywane z cegły gotyckiej i naturalnego kamienia. Zaprojektowano też małą architekturę w postaci zieleni i ławek na placu przed Zamkiem oraz oświetlenie. Dopuszczone będzie parkowanie pojazdów na placu przed Zamkiem. Całość inwestycji będzie przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.
tmkj no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2010, 04:26 PM   #129
Offspring
Nie(bo) Szczecin
 
Offspring's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Szczecin, Pomerania
Posts: 10,089
Likes (Received): 7482

Oglądałem ostatnio trochę zdjęć Darłowa i Darłówka. Wygląda na to, że macie sporo zachowanych, przedwojennych kamienic, co nadaje miastu specyficznego klimatu. Wygląda to u was trochę jak na starówkach w niemieckich miastach. Wszystko jednak mocno zaniedbane - moim zdaniem potencjał tego miasta jest mocno niewykorzystany.

A już planowana na nadbrzeżu w Darłówku zabudowa - IMO - zupełnie nie pasuje. Budynki są wyższe niż latarnia morska i w ogóle pasują do charakteru miasta jak wół do karety.
__________________
*Szczecin | Stettin
Jedno miasto | eine Stadt
Jedna historia | eine Geschichte


Offspring no está en línea   Reply With Quote
Old January 14th, 2011, 12:58 PM   #130
tmkj
Królewskie Miasto Darłowo
 
tmkj's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sierakowice/Darłowo
Posts: 1,232
Likes (Received): 102

Nowości

Quote:
Originally Posted by darlowo.pl
Las wiatraków pod Darłowem

W okolicy Darłowa powstanie największy kompleks farm wiatrowych w Europie - informuje „Rzeczpospolita" i „Kurier Szczeciński".Istniejąca pomiędzy Darłowem a Cisowem farma wiatraków, zbudowana 10 lat temu przez warszawską Firmę Enerco ma moc 20 MW. Jej nadmorskie usytuowanie daje największą efektywność podkreślają fachowcy od wiatrowych turbin. Nowy zespół siłowni wiatrowych budowany w oparciu o najnowsze technologie ma mieć w sumie moc 250 MW. W ramach tzw. Darłowskiego Centrum Energetycznego jeszcze w tym roku pracę rozpoczną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 80 MW. Cała inwestycja zostanie zakończona w 2013. Inwestorem kompleksu farm wiatrowych będzie Firma Enerco wraz z amerykańską spółką z Chicago - Invenergy. Kilka dni temu Enerco podpisało umowę z konsorcjum banków w ramach, której otrzyma kredyt na sfinansowanie inwestycji w wysokości 450 mln zł. Dalsze 140 mln zł na przedsięwzięcie wyłożą wspólnicy Enerco. Większość wiatrowych siłowni wzniesionych zostanie na terenie gminy Darłowo w takich miejscowościach jak: Porzecze, Wiekowo, Wiekowice, Dobiesław, Stary i Nowy Jarosław, Słowino, Kowalewice i Krupy. Kolejne siłownie wiatrowe będą postawione w gminie Malechowo.

Quote:
Originally Posted by darlowo.pl
W Darłowie powstaną planty

Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę odcinków ul. Zielonej, czyli na rozpoczęcie budowy darłowskich plantów.

Ulica Zielona biegnie łukiem wokół byłych średniowiecznych fortyfikacji miejskich, jakimi były mury, fosy i wały miejskie. Umocnienia te przestały pełnić rolę obronną i w XIX wieku zostały rozebrane. Wały rozplantowano i zasypano fosy miejskie. Pierwszy etap przebudowy odcinków ulicy Zielonej będzie polegał na budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i wykonaniu nowej nawierzchni na dwóch odcinkach ulic.

Na odcinku od ulicy Morskiej o długości 50 metrów oraz na odcinku od ulicy o. Damiana Tynieckiego o długości 120 m. Nawierzchnia plantów zostanie wykonana z kostki granitowej pochodzącej z odzysku. Środkiem będzie biegł metrowej szerokości pas wykonany z płyt kamiennych o wymiarach 100x80 cm. Planowany termin zakończenia inwestycji 15 czerwiec 2011.
tmkj no está en línea   Reply With Quote
Old February 14th, 2011, 06:11 PM   #131
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 6,955
Likes (Received): 3469

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 14 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

z a w i a d a m i a

że w dniu 10 lutego 2011 r., do Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wpłynął raport o oddziaływaniu na środowiskowo przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do portu Darłowo, ścieżek pieszo – rowerowych, wjazdów, przejazdu kolejowego, budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego, przestawienia, usunięcia lub wymiany słupów energetycznych.
http://szczecin.rdos.gov.pl/index.ph...enia&Itemid=80
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old February 21st, 2011, 12:47 AM   #132
jarii
Registered User
 
Join Date: Sep 2010
Posts: 3
Likes (Received): 0

Czy wiadomo coś w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
jarii no está en línea   Reply With Quote
Old February 22nd, 2011, 08:50 PM   #133
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 6,955
Likes (Received): 3469

Ogłoszenie o wyniku przetargu "Budowa ulicy Sportowej w Darłowie"
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "KRĘŻEL" sp. z o.o. - 6 142 055,84 brutto
http://um.darlowo.pl/przetargi/1297948692.pdf
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old February 23rd, 2011, 11:54 PM   #134
mariosz
Kraków, Skarżysko-Kam
 
mariosz's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 4,516
Likes (Received): 33

Co do tych możliwych inwestycji w Darłówku to czy apartamentowce nie będą zasłaniać latarni. Chyba, że światło latarni nie jest już takie ważne dla marynarzy...
mariosz no está en línea   Reply With Quote
Old March 8th, 2011, 09:39 PM   #135
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 6,955
Likes (Received): 3469

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

z a w i a d a m i a

że w dniu 03 marca 2011 r., do Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wpłynął wniosek Pana Roberta Palickiego z Biura Projektów Budownictwa RBM Palicki – Golec – Wołoszyński sp. j. z Poznania, występującego w imieniu inwestora, tj. Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obejścia miasta Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203”.


http://szczecin.rdos.gov.pl/index.ph...enia&Itemid=80
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old March 19th, 2011, 01:52 PM   #136
tmkj
Królewskie Miasto Darłowo
 
tmkj's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sierakowice/Darłowo
Posts: 1,232
Likes (Received): 102

Kilka nowości:

Najpierw nowo otwierane hospicjum oraz zakończony remont ratusza

Quote:
W Darłowie poświęcono i oddano do użytku Dom Opiekuńczo - Hospicyjny

W niedzielę 13 marca w Darłowie w nowym budynku przy ul. Wiejskiej otwarto i poświęcono Dom Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina.

(...)
Nowoczesny i funkcjonalny obiekt został wzniesiony kosztem ponad 6 milionów złotych w uroczym spokojnym zakątku Darłowa na gruncie sprzedanym przez darłowski samorząd za symboliczne 5 procent jego wartości Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki pieniądzom pochodzącym z Caritasu oraz z różnych publicznych zbiórek, darów i bali charytatywnych, przeprowadzonych w okresie ponad pięciu lat. Dom Opiekuńczo - Hospicyjny będzie też świadczył usługi opiekuńcze, psychologiczne i specjalistyczne w miejscu zamieszkania chorych. Chorymi opiekować się będzie wykwalifikowany personel medyczny, ale także psycholog, ksiądz oraz wolontariusze. Wspomagać ich będą siostry miłosierdzia bożego.

To najnowocześniejsze hospicjum w całym województwie zachodniopomorskim. Bardzo się cieszymy, że po kilku latach przygotowań - szybko ruszyły prace i w ciągu pół roku stanął nowoczesny na miarę XXI wieku Dom Opiekuńczo Hospicyjny - mówił Arkadiusz Klimowicz, burmistrz miasta Darłowo.Quote:
Odnowiono darłowski ratusz

Zakończono odnawianie zabytkowego darłowskiego ratusza i 17 marca dokonano końcowego odbioru prac budowlano- konserwacyjnych.

W ramach odnowy wymieniono czerwoną dachówkę na mansardowym dachu oraz wykonano nową elewację kosztem 584 tys. złotych.

Obecny ratusz pełni swą funkcję od roku 1725. Wcześniej w tym miejscu znajdowały się miejskie hale targowe, coś w rodzaju krakowskich sukiennic. Poprzedni gotycki ratusz zbudowany w pierwszej połowie XIV w. stał w centrum rynku, lecz spłonął podczas pożaru w roku 1722. Po średniowiecznym ratuszu zachował się jedynie kamienny portal z herbem miasta i łacińską inskrypcją, który okala i zdobi wejście do obecnego ratusza.

A w tej chwili przejdziemy do planów

Quote:
Szkoła podstawowa nr 3 będzie miała astronomiczne obserwatorium

Andrzej Protasewicz dyrektor SP nr 3 i Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa przedstawili na konferencji prasowej 14 marca koncepcję stworzenia Darłowskiego Centrum Popularyzacji Astronomii.

Głównym elementem centrum popularyzacji astronomii będzie obserwatorium astronomiczne zbudowane przy darłowskiej podstawówce.

- Mamy już opracowaną koncepcję naszego obserwatorium - mówi A. Protasewicz. - Budynek będzie miał około 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. To w zupełności wystarczy by w niedużej salce konferencyjnej mogły odbywać się lekcje i pokazy dla 30 osób. Dodatkowo w kopule o średnicy 5,5 metra będzie mogło się pomieścić również kilkanaście osób. - mówi A. Protasewicz.

Darłowskie przyszkolne obserwatorium będzie wyposażone w dwa teleskopy. Jeden z systemem optycznym podobnym do zastosowanego przez NASA przy projektowaniu teleskopu Habla. Będzie on służył do obserwacji nocnego nieba. Drugim urządzeniem będzie teleskop słoneczny. Obserwatorium będzie całkowicie zautomatyzowane. System komputerowy będzie czuwał nad pracą teleskopów, kamery do astrofotografii oraz kopuły. Jednocześnie obserwatorium będzie proste w obsłudze i umożliwi korzystanie z urządzeń nawet zupełnie początkującym miłośnikom astronomii.

Całkowity koszt stworzenia DCPA wyniesie od pół do jednego miliona złotych.

- Ostateczna cena będzie zależała od klasy sprzętu, który będziemy chcieli zastosować. - mówi pomysłodawca budowy w Darłowie obserwatorium astronomicznego A. Klimowicz. - Wartość obserwatorium astronomicznego jest porównywalna z kosztem budowy średniej długości drogi osiedlowej. Chciałbym, żeby w tym roku powstała dokumentacja techniczna a obserwatorium rozpoczęło pracę od pierwszego września 2012 roku. - dodaje burmistrz.

- Do tego czasu stworzymy w naszych darłowskich szkołach sieć szkolnych kół miłośników astronomii - deklaruje A. Protasewicz. - Powołamy również stowarzyszenie sympatyków astronomii zrzeszające dorosłych. Centrum astronomiczne będzie pełniło przede wszystkim rolę popularno - naukową poszerzającą ofertę edukacyjną naszych szkół. Będzie również ofertą na spędzenie wolnego czasu dla dorosłych. Może być też nową atrakcją turystyczną - dodaje dyrektor.

Podobnego, jak planowane w Darłowie, obserwatorium astronomicznego nie ma na całym Pomorzu.
W tej chwili istnieje tylko "Blisko boisko (PZU)"
tmkj no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2011, 01:18 PM   #137
vinci2006
Registered User
 
vinci2006's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 2
Likes (Received): 0

Piękna sprawa z tym obserwatorium miejmy nadzieje że będzie projekt zrealizowany. Na ostatnim zdjęciu jest pokazany cały kompleks rekreacyjno-sportowy szkoły gdzie jest pokazany basen mam nadzieje że bryła tego obiektu zostanie zmieniona bo wygląda to zbyt prosto i amatorsko zaprojektowane . Jeszcze wydaje mi się że basen powinien być usytuowany bliżej jak nie bezpośrednio przy budynku szkoły ze względu na zimową porę kiedy to uczniowie będą przechodzić ze szkoły na basen.To takie moje lużne uwagi , brawo za pomysł trzymam kciuki za realizacje.http://www.skyscrapercity.com/images...s/applause.gif
vinci2006 no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2011, 05:11 PM   #138
Wo92
Registered User
 
Wo92's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Szczecin
Posts: 10,509
Likes (Received): 2200Quote:
Jeszcze w tym roku pod Darłowem stanie setka wiatraków

Łącznie będą miały moc 250 MW. Budowa już się rozpoczęła. Inwestycje prowadzą amerykański koncern Invenergy LLC oraz grupa deweloperska Enerco.

- Mamy z tymi firmami dobre doświadczenia z przeszłości, więc cieszymy się z tej współpracy - mówi Franciszek Kupracz, wójt Darłowa.

Leżący w tej gminie Kopań wymieniany jest jako jedna z kilku możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej. Wójt Kurpacz po tym, jak trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii doprowadziły do awarii tamtejszych elektrowni, publicznie oświadczył, że obawia się tej inwestycji (pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu).

- Energetyka wiatrowa to co innego - podkreślał wczoraj. - Nikomu to nie zagraża, a do tego gmina dostanie taki zastrzyk finansowy, że Unia nam nie będzie potrzebna.

Obecnie gminny budżet wynosi 40 mln zł. Sam podatek od planowanych turbin wiatrowych mógłby rocznie wynosić 5-6 mln zł.

Inwestycja o oficjalnej nazwie "Darłowo-250" ma składać się z dziewięciu połączonych z sobą farm wiatrowych. Każda o mocy ok. 30 MW. Wszystkie parki połączone zostaną wspólną siecią dystrybucyjną. Już rozpoczęła się budowa trzech parków o łącznej mocy 80 MW. Turbiny mają zacząć produkować prąd pod koniec tego roku. W sumie pod Darłowem stanie 100 wiatraków o łącznej mocy 250 MW. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie gminy już działa kilkanaście turbin, zagęszczenie wiatraków na dość niewielkim terenie będzie duże.

- Wiatraki będą "rozrzucone" w dość sporych odległościach od siebie, a na dodatek staną na południowo-wschodnim krańcu gminy. Nie wpłynie to zbyt negatywnie na krajobraz - uważa wójt Kurpacz, dodając, że więcej wiatraków w jego gminie już nie będzie.

Tak dużej inwestycji w energetykę wiatrową jeszcze w Polsce nie było. Obecna moc wszystkich elektrowni wiatrowych w kraju nieznacznie przekracza 1000 MW. Największy zespół elektrowni wiatrowych działa w tej chwili w Karścinie (pow. kołobrzeski). "Darłowo-250" budują spółki Wind Invest (dla każdego z dziewięciu parków powołano oddzielną spółkę), należące do amerykańskiego koncernu Invenergy LLC (jeden z sześciu największych producentów energii wiatrowej w USA), oraz grupa deweloperska Enerco. Udziałowcy spółki Enerco na wybrzeżu środkowym zbudowali w ostatnich latach duże parki wiatrowe w Tymieniu i Cisowie (łącznie 70 MW mocy zainstalowanej).

Woj. zachodniopomorskiej jest zagłębiem polskiej energetyki wiatrowej. Aktualnie działają tu turbiny o łącznej mocy 400 MW.
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1...wiatrakow.html
Wo92 no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2011, 02:11 PM   #139
mlody sl
Registered User
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 24
Likes (Received): 0

Słyszałem że rozpoczęły się miejskie inwestycje w Darłowie , może mógłby ktoś podrzucić kilka zdjęcia z przebiegających prac?
mlody sl no está en línea   Reply With Quote
Old October 31st, 2011, 12:13 PM   #140
zaczymtakolejka
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Łódź
Posts: 24
Likes (Received): 9

Quote:
Browar Darłowo i piwo Darłowiak [ZOBACZ WIDEO]


Polska Dziennik Bałtycki Tomasz Turczyn
Nie w Ustce, a w Darłowie Marek Jakubiak - m.in. właściciel Browaru Lwówek Śląski i Browaru Ciechanów wybuduje kolejny browar. Inwestycja ma kosztować 30 mln zł, a pierwsze piwo, jakie będzie produkowane w Darłowie, będzie się nazywać "Darłowiak". - Browar wyprodukuje rocznie do 200 tysięcy hektolitrów piwa - zapowiedział we wtorek biznesmen podczas nadzwyczajnych obrad Rady Miejskiej w Darłowie.

Posiedzenie radnych było w sprawie wydzierżawienia, w trybie bez przetargowym, na 30 lat przedsiębiorcy 2,1 ha gruntu w tutejszym porcie. To tu ma być zlokalizowany nowy browar. I trzeba powiedzieć, że rozmach planów M. Jakubiaka wręcz porwał radnych, bo prezentacja multimedialna tego, co ma stanąć w porcie (plus logo browaru i pierwsza etykieta piwa) była kilka razy przerywana burzą braw. W takiej sytuacji głosowania radnych było formalnością i jednogłośnie 13 "za" zatwierdzili oni uchwałę.

- Chcę wybudować browar w ciągu dwóch lat i docelowo pracę znajdzie w nim nawet do 200 osób - zapowiedział M. Jakubiak. - Browar będzie też pełnił funkcję promocyjną miasta. M.in. będzie go można zwiedzać, bo powstanie w nim muzeum. Także chcę wybudować przy nim tawernę.
http://slawno.naszemiasto.pl/artykul...ideo,id,t.html

Quote:
Browar w Ustce

Markowi Jakubiakowi, właścicielowi browarów w Ciechanowie i Lwówku Śląskim, nie powiodła się próba wybudowania od podstaw browaru w nadmorskiej Ustce, ale wygląda na to, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po fiasku rozmów z usteckimi ...

... włodarzami Jakubiak rozesłał swoją ofertę innym nadbałtyckim miastom i największe zainteresowanie okazało Darłowo.

18 października podczas sesji Rady Miejskiej radni Darłowa wyrazili zgodę na wydzierżawienie gruntów pod budowę browaru, podjęli stosowną uchwałę i podpisali umowę przedwstępną z inwestorem. Marek Jakubiak zdradza, że radnych w zasadzie nie trzeba było przekonywać i żartobliwie argumentuje, że „tylko porządne miasta mają browary”. Chodzi mu tutaj o miasta porządnie zarządzane, w których władzach zasiadają ludzie zdecydowani i dysponujący jakąś wizją.

Nowy browar ma być mały i nowoczesny. Znajdą się w nich mało spotykane, innowacyjne i zaawansowane pod względem technicznym rozwiązania, ale inwestor na razie nie zamierza ich zdradzać, słusznie obawiając się konkurencji. Jest jednak oczywiste, że by browar zaczął przynosić zyski, nie może być zbyt duży, musi za to mieć spore moce produkcyjne.

Zgodnie z planami budowa zakładu ma się rozpocząć w drugiej połowie 2012 r., zaś produkcja piwa ma ruszyć rok później, jednak Jakubiak, nauczony biurokratycznymi problemami w Ciechanowie i Lwówku, ostrzega, że w tej branży nic nie jest nigdy do końca pewne. Wolałby nie podawać żadnych dat, jednak dziennikarze nalegają na nie podczas wywiadów, otrzymują więc po prostu szacunki. Podobnie jest z pytaniami o całkowity koszt inwestycji. W artykułach prasowych pojawiała się już kwota 30 mln złotych, jednak w ostatecznym rozrachunku może to równie dobrze być mniej.

Ukazujące się w prasie doniesienia o perspektywie pracy w browarze dla 100 lub 200 osób także są wynikiem pewnych dziennikarskich skrótów i interpolacji. Być może darłowski browar rzeczywiście zgromadzi dwustuosobowy personel, jednak odbędzie się to dopiero po osiągnięciu maksymalnej zakładanej wydajności na poziomie 200 000 hl rocznie, poza tym liczba ta będzie również obejmować sieć dystrybucji. Właśnie dystrybucja, czyli osoby pracujące w terenie, wymaga największych wkładów osobowych. Istniejąca już sieć dystrybucyjna Piwa Regionów pokryje ok. 30-40% zapotrzebowania nowego browaru, resztę trzeba będzie zbudować, nawiązując współpracę przede wszystkim z sieciami marketów i sklepów. Zapytany o planowany zakres dystrybucji darłowskich piw, Jakubiak bez owijania w bawełnę stwierdza, że interesuje go Europa. Już teraz otrzymuje bardzo wiele zapytań eksportowych, a nieutrwalone piwa z Ciechanowa i Lwówka, posiadające krótki termin przydatności do spożycia, nie nadają się do dalekiego transportu, poza granice Polski będą więc wyjeżdżać piwa z Ustki. Jednym z celów przyświecających budowie zakładu o sporych możliwościach produkcyjnych jest zresztą właśnie popyt na polskie piwo w Europie.

Pierwszym planowanym piwem ma być lekkie w typie pilzneńskim, o roboczej nazwie Darłowiak. Dlaczego właśnie takie? Brakuje u nas lekkich piw z charakterem i produkt nowego browaru ma spróbować wypełnić tę niszę. Jakubiak w ogóle zamierza skupić się w Darłowie na piwach nisko ekstraktowych, w przedziale od 8 do 11 Blg, na dodatek nisko odfermentowanych. Ponadto można podobno liczyć na to, że będą solidnie chmielone. Wynika to nie tylko ze względów smakowych, lecz również praktyczno-technologicznych – przy niższej zawartości alkoholu potrzebne są inne środki konserwujące i chmiel doskonale spełni to zadanie. Marek Jakubiak nie zamierza przy tym ograniczać się do pilsów – z biegiem czasu powinny pojawić się też inne style, również górnej fermentacji.

W darłowskim browarze nie będzie na szczęście problemów ze szkoleniem personelu, ponieważ rozpoczynające tam pracę osoby będą mogły zdobyć odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną podczas praktyk w Ciechanowie i Lwówku Śląskim. Dzięki temu odpadają kłopoty, jakie w innych okolicznościach mogły by towarzyszyć budowie nowego browaru w nowym miejscu, pozbawionym tradycji piwowarskich, a więc nie dysponującym odpowiednim personelem. To zresztą tylko jedna z korzyści wynikających z faktu posiadania kilku browarów – nawet w ramach tak małej grupy piwowarskiej wzrastają możliwości mobilności pracowników oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Promocyjny pomysł na Darłowo opiera się na pojęciu „słonecznego browaru”. Piwo ma kojarzyć się ze słońcem, wywoływać w ludziach uśmiech i pogodę ducha. Ma być przeznaczone dla ludzi młodych, wywoływać skojarzenia z latem i plażą. Tego typu strategia może niekorzystnie kojarzyć się z praktykami marketingowymi wielkich koncernów, jednak w letniej miejscowości turystycznej powinna się sprawdzić, bo po prostu świetnie do niej pasuje.

Prezes Jakubiak zdradza też inne pomysły wizerunkowe. Wejście do browaru ma mieć formę sceny, na której w sezonie letnim będą organizowane koncerty. Sam budynek browaru będzie wówczas stanowił tło dla tego, co będzie działo się na scenie. Takie działania kulturalne będą odbywać się przy ścisłej współpracy z władzami Darłowa i wpasowują się w szerszy, kompleksowy plan rozbudowy znaczenia Darłowa na tle innych nadbałtyckich miejscowości. Oczywiście w planach jest także możliwość zwiedzania browaru jako atrakcji turystycznej. Budynek ma architekturą zewnętrzną nawiązywać do portu, zaś warzelnia ma być w zasadzie na widoku, przy samym deptaku, by przechodnie mogli swobodnie obserwować proces warzenia.

Pozostaje nam trzymać kciuki za to ciekawe przedsięwzięcie i życzyć jak najmniej biurokratycznych raf oraz mielizn na drodze do darłowskiego portu.

źródło: Piotr Kucharski, Browar.biz
http://browar.biz/news.php?id=601

http://www.browar-lwowek.com.pl/
http://www.darlowo.pl/pl/?page=wiado...wiadomosc=2707
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1..._Darlowie.html

zaczymtakolejka no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
darłówko, darłowo, zachodniopomorskie

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu