daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa KolejeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 11th, 2012, 10:24 PM   #61
michastrain1
Registered User
 
michastrain1's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Suwałki, Warszawa
Posts: 1,682
Likes (Received): 3646

Miałem trochę do czynienia z klientami, którzy wozili koleją i każdy łapał się co raz bardziej za głowę, bo:
- stan infrastruktury generalnie fatalny, a czas przejazdu długi (co z tego, że często sam fracht jest dla dużej masy tańszy, jak dzierżawa wagonu droga, bo na kilka dni)
- stawki za dostęp rosną ostatnio dwucyfrowo
- pociągów coraz mniej - sporo odwołań (jak masz ruch rozproszony)
- czas przewozu: raz 1 dzień, raz 6 dni na tej samej trasie
- prywatni przewoźnicy praktycznie nie robią nic innego niż składy całopociągowe, a Cargo daje często stawki zaporowe na ruch rozproszony - teraz jest lament, bo kruszywo się kończy, a drobnica poszła na TIRy i już nie wróci na tory.

Generalnie na kolei klient do niedawna był ugotowany, jeśli nie miał całego składu w regularnym ruchu. Cała reszta uciekła na drogi. Polityka przewoźników w ostatnich latach doprowadziła do tego, że teraz będą płakać.
michastrain1 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old August 13th, 2012, 12:59 PM   #62
valverde20
Registered User
 
valverde20's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Wroclaw / Warsaw / Katowice
Posts: 742
Likes (Received): 64

ja często wysyłam drobnicę, po 5-10 wagonów i to co robi PKP Cargo to dramat. Samo to, że w rozmowie z klientem wysoko postawiony przedstawiciel Cargo otwarcie z pogardą mówi o nim per "Worki" ("Wy to jesteście worki i nam specjalnie się to nie opłaca")... Stawki to jest w ogóle koszmar, 2 a nawet czasami 3 razy więcej niż przewoźnicy samochodowi TIR. Prywaciarze nic innego nie wożą tylko składy całopociągowe, namówienie CTL czy innego DB na przewiezienie drobnicy graniczy z cudem. U mnie skończyło się tym, że kupiliśmy swoich kilka wagonów i jak trzeba coś wysłać to wynajmujemy małego przewoźnika, który obsługuje nas tylko lokomotywą. Jak nie wysyłamy nic wagonami to służą one do przetoków na bocznicach magazynowych
valverde20 no está en línea   Reply With Quote
Old August 16th, 2012, 04:45 PM   #63
PrzeZ
Registered User
 
Join Date: Mar 2012
Posts: 4,772
Likes (Received): 1076

Wpływy z przewozów towarowych do zarządcy infry gwałtownie się kurczą. Znowu "śpiewają" o oszczędnościach - na razie redukcja kosztów ( w tym napraw bieżących ) o 10 %. Kiepsko widzę tenaszą "zieloną wyspę".
PrzeZ no está en línea   Reply With Quote
Old August 25th, 2012, 04:47 PM   #64
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 6,942
Likes (Received): 3442

Quote:
Czy sprzedaż pakietu większościowego PKP Cargo to rozsądne rozwiązanie?

Sprzedaż większościowego pakietu akcji spółki PKP Cargo – w takiej właśnie formie ma zostać przeprowadzona prywatyzacja drugiego do co wielkości przewoźnika towarowego w Europie. Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego uważa jednak, że należy podjąć decyzję o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niżej prezentujemy fragment listu będący uzasadnieniem zaprezentowanego stanowiska Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego:

I. Zagrożenia wynikające z zamiaru sprzedaży większościowego pakietu akcji PKP Cargo inwestorowi branżowemu lub finansowemu


1. PKP Cargo jest podmiotem kontrolującym około 70% rynku kolejowych przewozów ładunków w Polsce. Największy prywatny, działający w Polsce przewoźnik jest 10 – krotnie mniejszy. Nie jest zatem w stanie być inwestorem branżowym. Kolejni prywatni przewoźnicy kolejowi są jeszcze mniejsi. Ten scenariusz prywatyzacyjny jest zatem nierealny

2. Inwestorem branżowym dla PKP Cargo mogą być niewątpliwie koleje państw sąsiednich, np.: kolej niemiecka lub rosyjska. Ta ostatnia oficjalnie zgłasza chęć zakupu. Wszystkie największe koleje europejskie są jednak podmiotami państwowymi. Sprzedaż PKP Cargo takim inwestorom branżowym nie miałaby nic wspólnego z prywatyzacją, lecz oznaczałaby zastąpienie w roli właściciela Państwa Polskiego przez inne państwo. PKP Cargo, z racji rozmiarów działalności przewozowej, ma istotny wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu. Przekazanie kontroli nad kosztami transportu kolejowego (70% udziału w rynku) w ręce innego państwa może odbić się negatywnie na konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy przy tym dodać, że skala działalności PKP Cargo i posiadany potencjał techniczny ma również bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kraju. Ten scenariusz prywatyzacyjny jest zatem dla Polski bardzo niekorzystny.

3. Jeśli chodzi o sprzedaż PKP Cargo tzw. inwestorowi finansowemu, to należy zauważyć, że inwestor finansowy będzie gotów kupić akcje PKP Cargo pod warunkiem, że w horyzoncie kilku lat korzystnie je odsprzeda i wyjdzie z tej inwestycji. Odsprzedaż będzie możliwa dla innych wielkich państwowych kolei europejskich, co doprowadzi nas do scenariusza opisanego w pkt. 2. W warunkach umowy prywatyzacyjnej nie można tego wykluczyć lub zakazać w okresie dłuższym niż kilka lat. Odsprzedaż może także być możliwa poprzez sprzedaż akcji na giełdzie.

Giełda Papierów Wartościowych jest właściwym miejscem do obrotu akcjami PKP Cargo. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra transportu może transakcję taką przeprowadzić samodzielnie (lub z udziałem PKP SA jako pełnomocnika), bez konieczności posługiwania się pośrednikiem w postaci pasywnego inwestora finansowego. Sprzedając akcje PKP Cargo na giełdzie rekomendujemy zachowanie istotnego, mniejszościowego pakietu (30-35%), co przy rozproszeniu akcjonariatu umożliwi Skarbowi Państwa (reprezentowanemu przez ministra właściwego dla spraw transportu) zachowanie wpływu właścicielskiego na strategiczne decyzje spółki, a także ewentualną obronę PKP Cargo przed próbami wrogiego przejęcia.

II. Zagrożenia ogromnych strat Skarbu Państwa w sytuacji prywatyzacji PKP Cargo bez uprzedniego obniżenia i ustabilizowania stawek opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej

1. W gestii ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej są decyzje o wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej i kolejowej. Od wielu lat utrzymywany jest w Polsce stan, w którym przewoźnicy kolejowi płacą za dostęp do infrastruktury znacznie wyższe opłaty niż ich konkurenci na drogach. W konsekwencji dramatycznie spada udział kolejowych przewozów ładunków w relacji do przewozów samochodami. Od wejścia Polski do UE sam przyrost przewozów ładunków transportem samochodowym okazał się większy niż całość przewozów realizowanych przez wszystkich przewoźników kolejowych. W tym roku, po kolejnej podwyżce opłat za infrastrukturę kolejową, przewozy PKP Cargo spadają, podczas gdy przewozy samochodami dalej wzrastają. Problem ten dostrzega Komisja Europejska, która przedkładając nową dyrektywę (przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 3 lipca br.) oczekuje od państw członkowskich wyrównania poziomu opłat za korzystanie z infrastruktury pomiędzy transportami: samochodowym i kolejowym. Zatem zarówno KE jak i przewoźnicy kolejowi oczekują od ministra transportu decyzji o istotnym obniżeniu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Aktualna sytuacja w przewozach kolejowych jest dodatkowym argumentem za tym, aby ta decyzja była podjęta jak najszybciej.

2. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt silnej zależności ceny akcji każdej kolejowej spółki przewozowej od wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Wysokość tych opłat jest najbardziej wrażliwym czynnikiem w wycenie PKP Cargo. Zależność jest tak duża, że obniżenie wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o 10% i ustabilizowanie tych opłat na minimum 5 lat skutkuje, w naszej ocenie, wzrostem wartości akcji PKP Cargo o około 50%.

3. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że sprzedaż PKP Cargo, przy obecnych wysokościach opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, przyniosłaby dla Skarbu Państwa ogromne (miliardowe) straty. Beneficjentem przyszłej i nieuniknionej obniżki opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej byłby zaś wyłącznie nabywca/y PKP Cargo.

III. Zagrożenia wyprzedaży infrastruktury kolejowej w sytuacji prywatyzacji PKP Cargo w obecnym kształcie majątkowym


PKP Cargo nie jest właściwie przygotowana do prywatyzacji, gdyż:

1. Nie otrzymała aportem wielu składników majątku trwałego, które faktycznie używa i które są jej należne na podstawie postanowień ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Z niezrozumiałych powodów proces wyposażania majątkowego PKP Cargo przez PKP SA został spowolniony, co istotnie zaniża wartość PKP Cargo. PKP SA nie wykonała w tym zakresie postanowień cytowanej ustawy.

2. Z drugiej strony PKP Cargo weszła w posiadanie i włada wieloma składnikami majątkowymi, zaliczanymi zgodnie z regulacjami UE do ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej. Składniki te powinny być wycofane z majątku PKP Cargo i przekazane do PKP PLK, aby mogły być udostępniane wszystkim przewoźnikom kolejowym na równych prawach. Ewentualna sprzedaż tej infrastruktury kolejowej w czasie prywatyzacji PKP Cargo będzie oznaczała naruszenie jednej z podstawowych regulacji UE, dotyczącej rozdzielenia zarządzania infrastrukturą kolejową od działalności przewozowej i skutkować będzie wszczęciem przez KE postępowania przeciw Polsce. Należy się spodziewać, że w finale Skarb Państwa będzie zmuszony odkupić infrastrukturę kolejową od sprywatyzowanej PKP Cargo, co przyniesie niepotrzebne i ogromne straty finansowe. W chwili obecnej przesunięcia majątkowe pomiędzy PKP Cargo a innymi spółkami z grupy PKP mogą być jeszcze przeprowadzane z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, co przestanie być możliwe po prywatyzacji.

W związku z powyższym proponujemy podjęcie następujących działań:

1. Podjęcie decyzji o obniżeniu wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej do poziomu umożliwiającego przewoźnikom kolejowym równe konkurowanie z transportem samochodowym. Koniecznym jest przy tym ustabilizowanie tych opłat na okres co najmniej 5 najbliższych lat. W poprzednim wystąpieniu przedłożyliśmy propozycję scenariusza zrekompensowania dla PKP PLK wpływów z tytułu obniżenia wysokości opłat dla przewoźników kolejowych, bez trwałego angażowania dodatkowych środków z Budżetu Państwa.

2. Wydanie dyspozycji dokończenia prac przygotowujących PKP Cargo do prywatyzacji, w tym w szczególności:

2.1. Wniesienia aportem na kapitały PKP Cargo wszystkich niezbędnych dla jej działalności i używanych przez nią składników majątkowych, co jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP.

2.2. Wyłączenia z majątku PKP Cargo, a co za tym idzie z prywatyzacji składników ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej, która poprzez jej przekazanie do PKP PLK powinna być udostępniana wszystkim przewoźnikom kolejowym. Jest to wymagane regulacjami UE i przepisami prawa krajowego.

3. Podjęcie decyzji o zmianie strategii prywatyzacji PKP Cargo. Rekomendujemy wycofanie się z zamiaru sprzedaży PKP Cargo inwestorowi branżowemu lub finansowemu i podjęcie prac nad wprowadzeniem akcji PKP Cargo do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Procesom weryfikacji powinny być poddane strategia funkcjonowania PKP Cargo i wycena jej akcji.
http://www.rynek-kolejowy.pl/34919/C...ozwiazanie.htm
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old September 9th, 2012, 11:45 AM   #65
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,995
Likes (Received): 16860

Post

Quote:
Ładunki niebezpieczne mają duży udział w przewozach koleją

Przewoźnicy kolejowi przetransportowali w ub.r. łącznie 23 mln ton towarów niebezpiecznych, wykonując pracę przewozową równą 7,4 mld tonokilometrów – informuje Urząd Transportu Kolejowego. W porównaniu z poprzednim rokiem, wolumen tych przewozów zwiększył się o 4,1 proc., a praca przewozowa o 8,3 proc.Ponad 70 proc. tych ładunków stanowiły materiały ciekłe zapalne (ropa i produkty ropopochodne np. benzyny, oleje napędowe). Według klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, poza materiałami ciekłymi zapalnymi, największy udział w przewozie posiadały gazy (11,1 proc. masy), materiały żrące (6,9 proc.) oraz materiały stałe zapalne (4,4 proc.).

Towary niebezpieczne miały relatywnie wysoki, ponad 9,2 proc. udział w łącznych przewozach cargo koleją w 2011 r. (w pracy przewozowej – 13,7 proc.).

Pomimo zanotowanego w ub.r. wzrostu transportu tych ładunków, od 2009 roku występuje tendencja spadku ich udziału w przewozach koleją, głównie w wykonanej pracy przewozowej. W porównaniu do 2009 r., udział ten zmalał o ponad 1,1 pkt. proc. Można oceniać, że głównym powodem było zwiększenie udziału w pracy kolei przewozów materiałów budowlanych, w tym kruszyw i piasku.

Towary niebezpieczne kolej woziła głównie w komunikacji krajowej (ponad 70 proc., mierzone masą, 73,3 proc. – mierzone pracą przewozową). Udział eksportu i tranzytu jest nieznaczny. W eksporcie oscylował na poziomie 5-6 proc., a w tranzycie, biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową, nieznacznie przekroczył 2 proc.

W 2011 roku pozwolenie na przewozy towarów niebezpiecznych miało i realizowało 23 licencjonowanych przewoźników kolejowych (rok wcześniej - 22). Największe udziały w tym segmencie przewozów miały spółki: PKP Cargo (30 proc., mierzone masą ładunków), Lotos Kolej (28,6 proc.), CTL Logistics (91 proc.), Orlen Kol Trans (7,4 proc.), CTL Express (4,3 proc.) i Pol Miedź (4 proc.).
http://logistyka.wnp.pl/ladunki-nieb...267_1_0_0.html
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2012, 07:00 PM   #66
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,995
Likes (Received): 16860

Post

Quote:
PKP Cargo chce zarobić w tym roku 200 mln zł

PKP Cargo chce zarobić w tym roku ponad 200 mln zł, mimo że przewozy spadły w porównaniu z zeszłym rokiem o kilkanaście procent - powiedział prezes spółki Wojciech Balczun. Zmniejszenie przewozów jest jego zdaniem oznaką spowolnienia w gospodarce. W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku PKP Cargo przewiozło o blisko 15 proc. towarów mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Spółka przewiozła łącznie 55,6 mln ton ładunków i zarobiła 99 mln zł. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2011 r. było to 65,2 mln ton towarów i 102,3 mln zł."Spółka cały czas notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Uważam, że dużą sztuką jest to, że mimo kilkunastoprocentowego spadku przewozów liczonego rok do roku, najprawdopodobniej uzyskamy na koniec roku taki wynik, jaki zaplanowaliśmy" - powiedział w poniedziałek PAP prezes PKP Cargo.

"Przewozy są mniejsze niż w zeszłym roku, to ewidentny sygnał spowolnienia w gospodarce" - dodał Balczun. Jego zdaniem mniejsze przewozy to problem nie tylko PKP Cargo, ale całej branży. Zwrócił uwagę, że także w 2008 r., kiedy nadszedł kryzys, przewoźnicy odczuli go jako pierwsi - właśnie po spadku przewozów.

Drugą przyczyną mniejszych niż przed rokiem przewozów jest zdaniem prezesa zmniejszenie ilości wożonych koleją kruszyw potrzebnych do budowy dróg. "Do Euro 2012 to szło siłą rozpędu, wiele inwestycji było kończonych, a teraz te przewozy są nawet o kilkadziesiąt procent mniejsze niż w zeszłym roku" - zauważył prezes.

Przyznał, że przyszły rok najprawdopodobniej będzie dla spółki trudny. "Aczkolwiek wstępnie przygotowując budżet na rok 2013, zakładamy niewielki wzrost przewozów. Czy te prognozy się sprawdzą - nie wiemy, ale wiemy, że jest kilka dużych przetargów na rynku, o które chcemy zawalczyć" - zaznaczył.

Jego zdaniem spółka może próbować równoważyć spadek przewozów kruszyw na przykład rosnącymi przychodami z przewozów intermodalnych, czyli takich, w których wykorzystuje się więcej niż jeden środek transportu. "Jest bardzo duża dysproporcja w rozwoju tych przewozów między Polską a krajami Europy Zachodniej. Mamy tu dużo do nadrobienia, dynamika wzrostu przewozów intermodalnych jest także kilkudziesięcioprocentowa. Oczywiście nie zastąpi przewozów kruszyw, ale pracujemy nad tym i udział w przychodach z przewozów intermodalnych stale rośnie" - powiedział Balczun.

W 2011 r. zysk netto PKP Cargo wyniósł 398,6 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w zeszłym roku ok. 5,06 mld zł, a koszty operacyjne wyniosły prawie 4,7 mld zł. W pierwszym kwartale 2012 r. spółka odnotowała 22 mln zł zysku netto przy przewozach na poziomie ok. 27 mln ton. Według zapowiedzi władz firmy, w całym 2012 r. przewoźnik ma zarobić ok. 230 mln zł przy przewozach na poziomie 127,3 mln ton.
http://logistyka.wnp.pl/pkp-cargo-ch...380_1_0_0.html
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old October 10th, 2012, 01:39 PM   #67
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,995
Likes (Received): 16860

Post

Quote:
Kolej silniej stawia na przewozy intermodalne

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak) | 10-10-2012 11:46

Najbliższe lata przyniosą nieznaczną redukcję wolumenu ładunków w przewozach towarowych koleją, z wyjątkiem przewozów intermodalnych, których potencjał daleko jeszcze nie jest wykorzystany.
Takie m.in. wnioski przedstawia Urząd Transportu Kolejowego w raporcie "Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku."

Zakończenie realizacji większości projektów infrastrukturalnych (kolejowych i drogowych) przełoży się na znaczący spadek zapotrzebowania na transport towarów masowych wykorzystywanych w budownictwie (np. kruszyw). Tylko w tej grupie towarowej spadek wolumenu masy może wynieść kilkadziesiąt procent.

Na koniec 2012 r., koleją zostanie przewiezionych ok. 230 mln ton ładunków, co będzie oznaczać spadek o 10 proc. w porównaniu z 2011 r. Nieco większy może być spadek wykonanej pracy przewozowej.

W związku z taką tendencją należy podjąć działania, aby wykorzystywać sieć kolejową do realizacji przewozów towarów wysokoprzetworzonych np. w kontenerach, w tym przejęciu części ładunków z transportu drogowego.

Jak podkreśla UTK, ich udział w kolejowym rynku cargo jest nieznaczny (kilka procent), natomiast na uwagę zasługuje dynamiczny, ponad 30 proc. wzrost wolumenu przewozów intermodalnych.

W 2011 r. przetransportowano rekordową liczbę jednostek ładunkowych - blisko 500 tys. sztuk, o ponad 40 proc. więcej niż w rok wcześniej. Udział tego segmentu rynku w przewozach kolejowych (mierząc wykonaną pracą przewozową) wzrósł r/r o blisko 0,7 proc., zdobywając 4,5 proc. udział w rynku kolejowych przewozów cargo.

Na koniec 2012 r. przewozy intermodalne mogą wzrosnąć nawet o 30-40 proc. r/r. Według prognoz, przewoźnicy kolejowi mogą przetransportować ponad 600 tys. jednostek ładunkowych (TEU). Łączna masa przetransportowanych w systemie intermodalnym towarów może się zbliżyć lub nieznacznie przekroczyć 7 mln ton, a licząc pracą przewozową, udział tego segmentu rynku może przekroczyć 10 proc.

W przewozach intermodalnych w dalszym ciągu nie jest wykorzystywany potencjał, jakim jest tranzytowe położenie Polski, podkreśla UTK. Nie wykorzystuje się do tych celów przewozów całych zestawów kołowych oraz naczep i wymiennych nadwozi samochodowych.

Spowodowane jest to głównie brakiem specjalistycznego taboru oraz nieprzystosowaną do tego rodzaju przewozów infrastrukturą punktową, w tym przeładunkową na granicy wschodniej.

W tym wypadku niezbędne są długoletnie programy równoważenia oraz wsparcia transportu, np. w postaci bezpośrednich dopłat do wykonanego koleją tonokilometra lub przetransportowanej jednostki (pojazdu) w przewozie kombinowanym - stwierdza UTK.
Ciąg dalszy : http://logistyka.wnp.pl/kolej-silnie...815_1_0_0.html
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old October 15th, 2012, 11:26 PM   #68
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 6,942
Likes (Received): 3442

Quote:
Unia Europejska dofinansuje największy projekt inwestycyjny PKP CARGO

Na terenie jednej z największych stacji kolejowych w Polsce, w Poznaniu - Franowie PKP CARGO zbuduje Centrum Logistyczne. Pierwszym etapem inwestycji będzie budowa terminalu. Projekt współfinansuje Unia Europejska.

Do końca 2013 roku na terenie stacji Poznań - Franowo powstanie terminal przystosowany do obsługi przewozów intermodalnych, czyli przewozów kontenerowych realizowanych m.in. przez kolej i transport drogowy. Utworzenie terminalu to pierwszy etap budowy Centrum Logistycznego w rejonie stacji Poznań - Franowo.

Stacja Poznań - Franowo położona jest na obszarze Poznania. Stacja usytuowana jest na linii nr 352 Swarzędz - Poznań Starołęka, stanowiącej fragment ciągu komunikacyjnego E 20. Linia ta jest obwodnicą towarową w Węźle Poznańskim. Przez inne linie i łącznice ma powiązania z liniami kolejowymi w kierunku Kluczborka, Wrocławia, Zielonej Góry, granicy państwa (Kunowice), Szczecina, Piły, Bydgoszczy, Gniezna i Warszawy.

Żadna inna firma poza PKP CARGO nie dysponuje obecnie centrum przeładunkowym na stacji Poznań - Franowo, a właśnie przez tę stację przejeżdżają wszystkie rozrządzane pociągi towarowe z Europy Zachodniej do centrum Polski i dalej na wschód. W znacznej części są to transporty z towarami przewożonymi do Europy z portów morskich.

Koszt budowy terminalu wyniesie niemal 40 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko sięgnie 14, 6 mln zł. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 15 października 2012 roku przez przedstawicieli Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PKP CARGO.

Inwestycja znacząco zwiększy konkurencyjność PKP CARGO w zakresie czasu przewozów. Do końca przyszłego roku przy stacji Poznań - Franowo w ramach terminalu powstanie plac składowy o powierzchni niemal 20 tys. metrów kwadratowych wraz z układem torowym o łącznej długości 1570 mb oraz dwoma rozjazdami. Według wstępnych założeń już w 2014 roku terminal mógłby obsłużyć ponad 11 tys. TEU (jednostek odpowiadających objętości 20-stopowego kontenera).

PKP CARGO rozważa możliwość dalszej rozbudowy terminalu, zależnie od liczby ładunków, które będą trafiać do obsługi. Łącznie budowa całego centrum logistycznego, którego pierwszym etapem jest terminal, może kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Jest to obecnie największy projekt inwestycyjny PKP CARGO.

Jest to drugi terminal kontenerowy, na który PKP CARGO pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pierwszym był terminal w Małaszewiczach.
http://www.cupt.gov.pl/?id=1290
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old October 24th, 2012, 01:47 AM   #69
lodzer.m
I ♥ Boat City
 
lodzer.m's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Łódź
Posts: 17,737
Likes (Received): 7473

Olechów najnowocześniejszy w Polsce. Na kolei jak na lotnisku [zdjęcia, film] (Express Ilustrowany).
lodzer.m no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2012, 08:09 PM   #70
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,995
Likes (Received): 16860

Post

Quote:
PKP Cargo: przewozy maleją, ale zysk rośnie

Autor: PAP | 05-11-2012 13:25

205 mln zł wyniósł zysk netto PKP Cargo po trzech kwartałach 2012 r. - poinformował w rzecznik przewoźnika Mariusz Przybylski. Od stycznia do września spółka przewiozła 86,1 mln ton ładunków, czyli o prawie 13 mln ton mniej, niż w tym samym okresie 2011 roku.
Jak poinformował w poniedziałek rzecznik, ponad 205 mln zł zysku netto w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku to o 15,6 proc. więcej niż przed rokiem, gdy było to 177,6 mln zł, i o ponad 10 proc. więcej niż założono w planach spółki - miało to być 186 mln zł. "Przychody PKP Cargo po trzech kwartałach roku wyniosły 3,39 mld zł, wobec 3,79 mld w analogicznym okresie poprzedniego roku" - poinformował rzecznik.Według zapowiedzi władz firmy, w całym 2012 r. przewoźnik ma zarobić ok. 230 mln zł przy przewozach na poziomie 127,3 mln ton.

Od stycznia do września br. PKP Cargo przewiozło 86,1 mln ton ładunków - rok wcześniej było to 98,8 mln ton. "W pierwszym kwartale roku spółka przetransportowała 27,3 mln ton ładunków, w drugim kwartale było to już 28,3 mln ton, a trzeci kwartał zamknął się już przewozami na poziomie 30,5 mln ton. Wyniki października dobrze rokują na cały czwarty kwartał i jest duża szansa, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana" - poinformował rzecznik.

W pierwszym półroczu br. spółka przewiozła łącznie 55,6 mln ton ładunków i zarobiła 99 mln zł. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2011 r. było to 65,2 mln ton towarów i 102,3 mln zł.

W 2011 r. zysk netto PKP Cargo wyniósł 398,6 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w zeszłym roku ok. 5,06 mld zł, a koszty operacyjne wyniosły prawie 4,7 mld zł.

PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi, co do wielkości w Unii Europejskiej - po Deutsche Bahn. Spółka ma być sprywatyzowana, ale nie wiadomo jeszcze ostatecznie, w jaki sposób. Wprawdzie w ubiegłym roku rząd zdecydował, że większościowy pakiet 50 proc. udziałów PKP Cargo plus jedna akcja powinien być sprzedany inwestorowi strategicznemu, jednak spółka matka Grupy PKP - PKP SA - zarekomendowała resortowi transportu prywatyzację firmy przez giełdę. Decyzja w sprawie trybu prywatyzacji PKP Cargo zostanie podjęta prawdopodobnie do końca tego roku.
http://logistyka.wnp.pl/pkp-cargo-pr...750_1_0_0.html
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2012, 08:43 PM   #71
phantom23
Registered User
 
phantom23's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: biegun
Posts: 7,872
Likes (Received): 2675

Skoro zyski rosn ą to może jednak nie unieważnią przetargu na modernizację 30 tamar...
phantom23 no está en línea   Reply With Quote
Old November 6th, 2012, 09:35 AM   #72
michastrain1
Registered User
 
michastrain1's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Suwałki, Warszawa
Posts: 1,682
Likes (Received): 3646

Przewozy majleją, zyski rosną -> znacząco rosną stawki. Jak dodamy do tego koniec boomu w budowie dróg, gdzie kruszywa praktycznie nie da się inaczej wozić, to teraz tylko siedzieć i patrzeć jak będą "chwalić się" w 2013 roku.
michastrain1 no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2012, 03:05 PM   #73
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,995
Likes (Received): 16860

Post

http://logistyka.wnp.pl/odbicie-w-pr...083_1_0_0.html
Quote:
Odbicie w przewozach cargo koleją
Autor: wnp.pl (PS) | 04-12-2012 11:33
Po dziewięciu miesiącach spadku, w październiku wzrosły przewozy towarów koleją - o 2,1 proc. w porównaniu r/r, informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Pociągami przewieziono blisko 21,7 mln ton ładunków, najwięcej dotychczas w br. Wzrosła także praca przewozowa – do 4,7 mld tonokm (o 2 proc.) oraz wykonana praca eksploatacyjna - do 6968 tys. pociągokm, tj. prawie o 1 proc. w porównaniu z październikiem ub.r.


Spadki w pozostałych miesiącach sprawiły, że łącznie w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy koleją przewieziono 192,6 mln ton ładunków, o 7,5 proc. mniej niż rok temu, a praca przewozowa była mniejsza o 9,4 proc., co oznacza, że pociągi zmniejszyły średni dystans.

W grupie sześciu największych przewoźników (na 53 licencjonowanych), spadek wielki usług dotknął: PKP Cargo (jego udział w rynku zmalał z 52,3 proc. w ub.r. do 50,5 proc.), Grupy CTL (odpowiednio: 6,6 proc. i 6,5 proc.) oraz Freightliner PL (2,3 proc. - 2,1 proc.).

Wśród największych usługodawców, najbardziej udział w rynku zwiększyły spółki: Grupa DB Schenker (z 19,7 proc. w 10 miesiącach 2011 r. do 20,2 proc. w br.), Lotos Kolej (odpowiednio: 4,2 proc. - 4,6 proc.) i PKP LHS (4,1 - 4,5 proc.).
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2012, 10:58 AM   #74
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,995
Likes (Received): 16860

Post

http://logistyka.wnp.pl/prezes-pkp-w...203_1_0_1.html
Quote:
Prezes PKP: w 2013 r. do 50 proc. akcji PKP Cargo trafi na giełdę
Autor: PAP | 05-12-2012 09:47
PKP chce sprzedać na giełdzie między 25 proc. a 50 proc. minus jedna akcja PKP Cargo. Z prywatyzacji spółek PKP Cargo i TK Telekom mają pochodzić w przyszłym roku pieniądze na spłatę ok. 1 mld zł długu PKP. Jeśli się ona nie powiedzie, to być może z emisji obligacji - powiedział PAP prezes PKP SA i Grupy PKP Jakub Karnowski.


Karnowski poinformował PAP, że pieniądze na spłatę ok. 1 mld zł z 4,5 mld zł długu PKP SA mają pochodzić w pierwszej kolejności z prywatyzacji."Największym projektem prywatyzacyjnym jest sprzedaż części udziałów PKP Cargo. Bardzo starannie się do tego przygotowujemy. Chcemy sprzedać na giełdzie między 25 proc. udziałów spółki a 50 proc. minus jedna akcja. Pakiet kontrolny pozostanie na razie w rękach PKP SA. Z tej transakcji pozyskamy znaczną część funduszy potrzebnych na spłatę długu" - powiedział PAP Karnowski.

Pytany, kiedy PKP SA pozbędzie się kolejnych akcji spółki, odpowiedział:

"W takich sytuacjach zawsze następuje to stopniowo. Ryzyko związane z prywatyzacją przez giełdę jest takie, że choć dzisiaj planujemy cały ten proces, to dopiero za rok, gdy nadejdzie dzień debiutu dowiemy się, jak rynek wyceni te udziały. Musimy też być przygotowani na scenariusz, gdyby nam się nie udało pozyskać pieniędzy ze sprzedaży akcji PKP Cargo i musielibyśmy spłacić nasz dług z innych źródeł. Wówczas być może będziemy emitować obligacje. Przypomnę, że PKP z sukcesem wyemitowało obligacje w 2011 r. na kwotę 180 mln euro. Mamy sygnały z rynku, że gdybyśmy zdecydowali się wyemitować takie obligacje jeszcze raz, to jest duża szansa na sukces".

W jego opinii bardzo jest wątpliwe, by sprzedaż TK Telekom udało się sfinalizować do końca tego roku.

"Rozmawiamy z trzema potencjalnymi nabywcami, ale nie będziemy starali się sprzedać TK Telekom za każdą cenę. Jeśli się okaże, że żaden z oferentów nie zaproponuje nam takiej ceny, jaką byśmy chcieli, to nie wykluczamy, że wycofamy się na jakiś czas z tej prywatyzacji" - powiedział Karnowski.

Poinformował, że nieco później przeznaczona będzie do prywatyzacji PKP Energetyka.

"Są pewne sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia, zanim zaczniemy aktywnie szukać inwestorów. Chodzi szczególnie o zaangażowanie tej firmy w licznych konsorcjach modernizujących linie kolejowe. Jeszcze się więc wstrzymamy" - powiedział prezes grupy PKP.

Do końca tego roku ma być opublikowane ogłoszenie w sprawie sprzedaży Polskich Kolei Linowych. Karnowski nie dopuszcza opcji podziału PKL.

"Zarówno PKL, jak i każdą inną przeznaczoną do prywatyzacji spółkę zaoferujemy temu nabywcy, który zaproponuje najlepsze warunki, w tym najlepszą cenę. Pamiętajmy, że przygotowania do prywatyzacji PKL toczą się już od ponad dwóch lat. Dzięki temu potencjalni inwestorzy mieli możliwość przygotowania się do tego procesu. Z tego co wiemy, tak się stało - powstała np. spółka Polskie Koleje Górskie, która jest zainteresowana kupieniem PKL" - powiedział Karnowski.

W przyszłym roku PKP planuje też prywatyzację mniejszych spółek.

"Mam nadzieję, że na początku 2013 roku uda nam się sfinalizować sprzedaż Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy. W przypadku mniejszych spółek problemem jest po prostu brak nabywcy. Przykładowo należące do kolei biuro turystyczne Natura Tour, które ma ponad 30 ośrodków wczasowych w całej Polsce, jest w obecnym kształcie niesprzedawalne. Sprzedajemy więc poszczególne nieruchomości. Drukarnia Kolejowa również nie znajdzie nabywców, bo teraz cała branża drukarska jest w złej kondycji. Trzeba znaleźć dla takich firm biznesplan, sposób na poprawę wyników, bo na kupca raczej nie ma co liczyć. Takich +problematycznych+ spółek mamy kilkanaście" - powiedział prezes PKP.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old December 20th, 2012, 12:27 PM   #75
Adeon
Registered User
 
Adeon's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Śląsk Cieszyński
Posts: 1,408
Likes (Received): 110

Thumbs up [Polska] PKP Cargo

nie umiałem znaleźć tematu poświęconego największemu przewoźnikowi towarowemu w Polsce wiec założyłem. Jeżeli takowy jest proszę o przesunięcie.

Quote:
Lotos Kolej w rękach PKP Cargo?

Jak informuje portal trójmiasto.pl, największy przewoźnik towarowy w Polsce jest zainteresowany przejęciem kolejowej spółki Lotosu. Gdański koncern paliwowy od kilku lat przymierza się do sprzedaży Lotos Kolej w ramach optymalizacji funkcjonowania Grupy.

Według trójmiejskiego portalu, zainteresowanie kupnem Lotos Kolej potwierdził prezes PKP Cargo Wojciech Balczun, tłumacząc, że jeśli firmy typu Lotos czy Orlen zdecydują o sprzedaży swoich spółek kolejowych, to PKP Cargo jest zainteresowane taką ofertą.

Przejęcie kolejowej spółki Lotosu mogłoby wzmocnić pozycję PKP Cargo w zakresie przewozu paliw.

Grupa Lotos na razie wstrzymuje się od wszelkich komentarzy, dotyczących potencjalnych nabywców Lotos Kolej.
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualn...PKP-Cargo.html
Adeon no está en línea   Reply With Quote
Old January 2nd, 2013, 09:23 PM   #76
AntyLe25
Registered User
 
AntyLe25's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Łódź, Simply Łódź
Posts: 3,878
Likes (Received): 1539

Quote:
Pociągi jadą do Łodzi. Olechów portem dla Chińczyków41 wagonów wypełnionych głównie elektroniką przyjechało do Łodzi prosto z Chengdu. Ruszyło regularne połączenie cargo Polski z Państwem Środka. Dzięki niemu przedsiębiorcom z naszego regionu łatwiej i taniej będzie się handlowało z Chinami
Na terminal kolejowy Łódź-Olechów wjechał w środę pierwszy bezpośredni pociąg towarowy z Chin.

41 wagonów załadowanych kontenerami wypełnionymi głównie elektroniką wyjechało z Chengdu w zachodnich Chinach dwa tygodnie temu. Teraz towar rozjedzie się z Łodzi po całej Europie. - Łódź jest jedynym miejscem w Polsce, do którego realizowane są regularne bezpośrednie transporty kolejowe cargo z Chin - mówi Izabela Wolaniuk z łódzkiej firmy logistycznej Hatrans, która jest operatorem pociągu w Polsce. Hatrans liczy, że Łódź stanie się portem przeładunkowym dla firm handlujących z Chinami.

Uruchomienie cotygodniowego połączenia z Chinami to świetna informacja dla centrów logistycznych działających wokół Łodzi. - Terminal na Olechowie leży blisko Strykowa, Piotrkowa czy Bełchatowa. Można powiedzieć, że znajdujące się tam centra logistyczne są w jego bezpośrednim zasięgu. To powoduje, że ich konkurencyjność z dnia na dzień mocno wzrosła - mówi prof. Remigiusz Kozłowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert od logistyki.

- Ten sposób transportu doskonale wpisuje się w nasze plany zainteresowania kapitału chińskiego łódzkim rynkiem. Zdecydowanie ułatwi współpracę gospodarczą. Istotny jest również aspekt promocyjny tego przedsięwzięcia. Łódź udowadnia, że stanowi ważny punkt na gospodarczej mapie Europy i świata - mówi Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi.

Jego słowa potwierdza Izabela Wolaniuk z Hatrans. - Dzięki tym usługom Łódź stała się już rozpoznawalna w południowo-zachodnich Chinach jako ośrodek logistyczny.

Połączenie kolejowe z Chinami nie ma konkurencji w Polsce, a jest ciekawą alternatywą dla przewozów dokonywanych drogą morską. Przede wszystkich chodzi o czas, w jakim towar jest w stanie dotrzeć do kraju. Transportując go statkami, trzeba liczyć się z co najmniej 45-dniowym oczekiwaniem.

- Może okazać się też, że transport kolejowy jest konkurencyjny cenowo z transportem morskim. W Chinach dużo fabryk jest w głębi kontynentu. Do tej pory towary trzeba było wieźć "na kołach" do portów - a to kosztuje. Tam następnie odbywał się przeładunek, za który też trzeba płacić. Potem w portach europejskich konieczne były kolejne przeładunki i znów transport kołowy w głąb naszego kontynentu - wylicza prof. Kozłowski.

Zielone światło dla handlu między Polską a Chinami zapaliło się w grudniu 2011 - po wizycie w ChRL prezydenta Bronisława Komorowskiego. W następnym roku Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała cztery misje gospodarcze do Państwa Środka. Ich efektem był m.in. udział firm z województwa w IX Międzynarodowych Chińskich Targach Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Kantonie.

- Dzięki temu połączeniu przedsiębiorcom z regionu łatwiej i taniej będzie się handlowało z Chinami. To ogromny rynek zbytu i trzeba stwarzać im dogodne warunki do handlowania - mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Jego zdaniem szczególnie duże pole do popisu na chińskim rynku mają polscy producenci żywności. Pod koniec 2011 roku rozpoczął się proces otwierania chińskiego rynku mięsa na produkty z Polski. Na początek na handel zezwolono zaledwie sześciu firmom, ale kolejka chętnych jest długa. A jest się o co bić. Przez pierwsze pół roku 2012 polscy producenci wysłali do Chin mięso o wartości 415 tys. dolarów. W tym samym czasie wartość importowanego przez Chińczyków mięsa z Danii wyniosła 155 mln dolarów, a z Hiszpanii - 93 mln dolarów.

autor: Michał Frąk
źródło: gazeta.pl
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,1...#ixzz2GqaAwIkX
świetna wiadomość dla rozwoju gospodarczego Łodzi. Sądzę, że jest to jedna z najważniejszych informacji gospodarczych dziesięciolecia. Ja tylko przypomnę, że terminal kolejowy na Olechowie jest największym terminalem kolejowym w Europie (no może jeszcze parę lat temu był, ale na pewno jest zaliczany do największych). Połączenie Cargo kolejowe stanowi impuls dla całego miasta i regionu. Interesy mają szansę być robione w obu kierunkach i na pewno zauważą to firmy z całej Europy. Miejmy nadzieję, że zdecydują sie uruchomić w związku z tym dużo inwestycji nie logistycznych, ale przemysłowych i usługowych. Sądzę też, że uruchomienie tego połączenie jest efektem świetnego położenie Łodzi a co za tym idzie skrzyżowanie kluczowych szlaków drogowych w Europie znajduje się właśnie tutaj.

Last edited by lodzer.m; January 3rd, 2013 at 03:37 AM.
AntyLe25 no está en línea   Reply With Quote
Old January 3rd, 2013, 03:36 AM   #77
lodzer.m
I ♥ Boat City
 
lodzer.m's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Łódź
Posts: 17,737
Likes (Received): 7473

Ilustracja:

lodzer.m no está en línea   Reply With Quote
Old January 3rd, 2013, 04:56 AM   #78
sylwo222
Registered User
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 588
Likes (Received): 77

moje pytanie jest takie: czy platrofmy kolejowe na ktorych jada kontenery jada z samych Chin, czy jest to wszsytko przeladowywane na terminalu granicznym na europejski rozstaw kol, czyli na nasze platformy z tamtych (wschodnich)?
troche mialem do czynienia z ta branza w Stanach sam swego czasu bywalem klientem amerykanskich linii kolejowych BNSF przy transporcie towaru z Zachodu na Wschod kontynentu a konkretnie z San Bernardino, California do New Jersey. taniej wychodzi poslac zaladowana przyczepe ciezarowa z towarem na platformie kolejowej przez caly kraj niz wysylac kogos aby z tym jechal cztery dni i cztery noce. a przede wszystkim masz z glowy mase przepisow zwiazanych z transportem miedzystanowym po autostradach, ktorych w transporcie drogowym trzeba dosc rygorystycznie przestrzegac aby uniknac pozniej niepotrzebnych inspekcji departamentu transportu.

http://www.bnsf.com/
sylwo222 no está en línea   Reply With Quote
Old January 3rd, 2013, 03:55 PM   #79
michastrain1
Registered User
 
michastrain1's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Suwałki, Warszawa
Posts: 1,682
Likes (Received): 3646

Na 99% kontenery są przeładowywane z wagonu na wagon, pewnie w Małaszewiczach. Tak robi się nawet z drobnicą, więc tym bardziej z kontenerami.
michastrain1 no está en línea   Reply With Quote
Old January 3rd, 2013, 06:14 PM   #80
lodzer.m
I ♥ Boat City
 
lodzer.m's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Łódź
Posts: 17,737
Likes (Received): 7473

Jeszcze jeden artykuł: Transport koleją z Chin do Łodzi - w 15 dni (Łódź NaszeMiasto.pl). A w nim - potwierdzenie tego, co napisał Michastrain1.

Last edited by lodzer.m; January 3rd, 2013 at 06:25 PM.
lodzer.m no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu