daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 28th, 2014, 07:26 PM   #1
bewu1
Registered User
 
Join Date: Feb 2005
Location: PL - Warszawa (Wilanów)
Posts: 4,746
Likes (Received): 1920

[S10] Obwodnica Wałcza

Quote:
Zawiadomienie o ogłoszeniu przetargu na obwodnicę Wałcza w ciągu S-10

Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16127/...lcz-szczecinek

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/....08.2014th.jpg

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: +48 12 417 21 83, 417 21 79, fax: +48 12 411 01 18

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

W ramach inwestycji przewiduje się w szczególności:
1. Wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:
- budowę drogi ekspresowej o długości ok. 18 km,
- budowę czterech węzłów drogowych,
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych,
- budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
- budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi,
- budowę ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok autobusowych,
- budowę miejsc do zawracania na zamkniętych odcinkach dróg istniejących,
- budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających skarpy,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę rowów, przepustów, przepompowni, studni chłonnych i zbiorników retencyjnych,
- budowę oświetlenia,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ogrodzenia drogi,
- budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
- budowę zasilania oświetlenia, przepompowni i elementów systemu zarządzania ruchem,
- budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska,
- budowę ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych,
- przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
- przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
- przebudowę linii i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
- przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
- przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
- przebudowę linii i urządzeń teletechnicznych,
- przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przebudowę urządzeń melioracji i sieci drenarskich.
2. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia oraz istniejących sieci.
3. Roboty związane z rozbiórką istniejących obiektów kolidujących z pasem drogowym.
4. Likwidację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianych do rozbiórki.
5. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach budowanych i przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
6. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy).
7. Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją.
8. Roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni wzdłuż budowanych dróg oraz obiektów przeznaczonych do migracji zwierząt.
9. Uciąglenie kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym obwodnicy, wraz z wykonaniem niezbędnej zamiennej dokumentacji technicznej.
10. Aktualizacje, uzyskanie warunków i uzgodnień związanych z przyłączeniem do zasilania zaprojektowanych obiektów w zakresie przyłącza stacji ST-1, dla pozostałych elementów - przypadku wystąpienia takiej konieczności.
11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
12. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmian optymalizacyjnych, które muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający dopuszcza wnioskowanie o zmianę w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: min. 4,50m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: min. 0,75m
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś, kategoria ruchu KR5
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot 45233120
Dodatkowe przedmioty 45111000, 45231300, 45231400, 45232300

Numer przetargu: GDDKiA O/KR/D-3-AT/284/35/R/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do terminu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 7 300 000 PLN (słownie złotych: siedem milionów trzysta tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena - 90 %
2. termin realizacji - 5%
3. gwarancja jakości - 5%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trzesniewska

Miejsce i termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/09/2014 Godzina: 10:00
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, pok. 304.

Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: •Ogłoszenie wysłane do Dz.U.U.E. (159.81 KB)

Załączniki: •Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (426.17 KB)
Quote:
Otwarcie ofert

28 sierpnia 2015 r.

1. Konsorcjum: Salini Polska sp. z o.o., Salini Impregilo S.p.A, Todini Construzioni Generali S.p.A. - 433.037.784,68 zł
2. Bilfinger Infrastructure s.a - 447.247.090.83 zł
3. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 589.964.547,85 zł
4. Konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o., Strabag sp. z o.o. - 515.688.036,18 zł
5. Budimex s.a. - 486.549.870,00
6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. - 442.800.000,00 zł
7. Mostostal Warszawa s.a. - 665.054.754,15 zł
8. Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones s.a. - 555.633.344,48 zł
9. Eurovia Polska s.a., Warbud s.a. - 536.825.360,67 zł
10. Energopol Szczecin s.a. - 430.488.192,00 zł

Wszyscy 22 miesiące realizacji, 10 lat gwarancji.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 480.037.784,68 zł

źródło
Quote:
Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 24.09.2015r., jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 10 złożona przez Wykonawcę: „Energopol Szczecin” S.A.

źródło
Quote:
Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym [18 listopada 2015 r.] została podpisana umowa na budowę obwodnicy Wałcza jako drogi ekspresowej S10 o długości 18 km. Wykonawcą inwestycji będzie firma: "Energopol Szczecin” S.A.

Wartość podpisanej dziś umowy wynosi 430 488 192,00 złotych. W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 18 km. Na realizację zadania Wykonawca będzie miał 22 miesiące. Do terminu realizacji zamówienia nie są wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Oddanie do ruchu planowane jest w lipcu 2018 roku.

źródło: GDDKiA o/SzczecinPrzebieg obwodnicy - duży obrazek
__________________

Last edited by pmaciej7; December 7th, 2015 at 01:39 AM.
bewu1 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old August 28th, 2014, 07:52 PM   #2
klosek
Masomeria FPW
 
klosek's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 1,201
Likes (Received): 2206prośba o przerzucenie do 1 posta.

Last edited by klosek; August 28th, 2014 at 08:00 PM.
klosek no está en línea   Reply With Quote
Old August 28th, 2014, 08:02 PM   #3
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,101
Likes (Received): 5161

Quote:
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
yyyyyyy???
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old August 28th, 2014, 08:45 PM   #4
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 10,513
Likes (Received): 18041

Kraków jako jedyny oddział nie ma teraz na głowie żadnych przetargów (no, nie licząc zakopianki, która miała być w zeszłym roku a będzie za rok).
Kemo no está en línea   Reply With Quote
Old August 29th, 2014, 11:00 AM   #5
kub555
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Wrocław
Posts: 616
Likes (Received): 395

Quote:
Originally Posted by klosek View Post

prośba o przerzucenie do 1 posta.
Napisz jeszcze proszę który wariant jest w przetargu, bo zaraz będzie 1000 pytań.
Dzięki!
kub555 no está en línea   Reply With Quote
Old August 29th, 2014, 01:08 PM   #6
Borek
Registered User
 
Borek's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: Warszawa/Wrocław/Zgorzelec
Posts: 360
Likes (Received): 196

Quote:
Originally Posted by kub555 View Post
Napisz jeszcze proszę który wariant jest w przetargu, bo zaraz będzie 1000 pytań.
Dzięki!
Chyba ta mapka będzię czytelniejsza. I odpowiada na powyższe pytanie.

__________________

radoskor89, kormikez, wojtor, Coolumboo, Agusia liked this post
Borek no está en línea   Reply With Quote
Old October 2nd, 2014, 02:11 PM   #7
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 53,003
Likes (Received): 16861

Post

Quote:
GDDKiA ma aż 22 chętnych do budowy obwodnicy na S10
Autor: wnp.pl (TE) | 02-10-2014 11:43
22 wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do przetargu na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10.

Obwodnica Wałcza będzie miała długość 17,8 km i ominie miasto od północy. Na trasie przewidziano cztery węzły drogowe. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę będą brane: cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancja (5 proc.). Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Droga ma powstać w formule „buduj” w terminie od 22 do 25 miesięcy. GDDKiA oczekuje udzielenia gwarancji jakości na okres od 5 do 10 lat. Wadium wynosi 7,3 mln zł. Do postępowania zostanie dopuszczonych maksymalnie 20 wykonawców.

Poniżej pełna lista złożonych wniosków:

1. Konsorcjum: Pol-Aqua, Dragados (Hiszpania)

2. Budimex

3. Konsorcjum: Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt (Turcja), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego

4. Mota-Engil Central Europe5. Konsorcjum: Eurovia Polska, Warbud

6. Konsorcjum: Berger Bau Polska, Berger Bau (Niemcy)

7. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor

8. Serenissima Construzioni (Włochy)

9. Toto Costruzioni Generali (Włochy)

10. Konsorcjum: NDI SA, NDI sp. z o.o.

11. Impresa Pizzarotti (Włochy)

12. Energopol-Szczecin

13. Astaldi (Włochy)

14. Skanska15. Konsorcjum: Heilit+Woerner, Strabag

16. Konsorcjum: Colas Polska, Inžinierske stavby (Słowacja)

17. Konsorcjum: Salini Polska, Salini Impregilo (Włochy), Todini Costruzioni Generali (Włochy)

18. Mostostal Warszawa

19. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (grupa Mirbud), Mirbud

20. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones (Hiszpania)

21. Bilfinger Infrastructure

22. Porr Polska, Porr Bau (Austria).
http://budownictwo.wnp.pl/gddkia-ma-...302_1_0_0.html
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old October 2nd, 2014, 04:41 PM   #8
wojtek1414
Szczecinomaniak
 
Join Date: Jan 2006
Location: Szczecin
Posts: 1,562
Likes (Received): 1124

Ja bym z miejsca skreślił Energopol Szczecin - chyba, że z góry zakładają sporą obsuwę terminu. "No wicie, rozumicie, przecież w styczniu śnieg padał, w listopadzie deszcz, a latem było gorąco, no kto by się tego spodziewał".
wojtek1414 no está en línea   Reply With Quote
Old October 2nd, 2014, 06:04 PM   #9
irokalisz
Registered User
 
irokalisz's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 2,186
Likes (Received): 768

Ot tak sobie skreślić nie można... Ale idąc tym tokiem rozumowania to mi tutaj nie podobają się:
Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt (Turcja), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
Serenissima Construzioni (Włochy)
Toto Costruzioni Generali (Włochy)
NDI SA, NDI sp. z o.o.
Impresa Pizzarotti (Włochy)
Astaldi (Włochy)
Colas Polska, Inžinierske stavby (Słowacja)
Salini Polska, Salini Impregilo (Włochy), Todini Costruzioni Generali (Włochy)
Mostostal Warszawa
Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones (Hiszpania)
irokalisz no está en línea   Reply With Quote
Old October 2nd, 2014, 08:23 PM   #10
equest
Registered User
 
Join Date: Jun 2012
Location: Metropolia Górnośląsko - Zagłębiowska
Posts: 1,008
Likes (Received): 816

Quote:
Originally Posted by irokalisz View Post
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
??? MA532 na A1 to właśnie Intercor po Alpine doprowadził do stanu, którym możemy cieszyć się dziś. Tak więc potrafią.
equest no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 08:15 AM   #11
irokalisz
Registered User
 
irokalisz's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 2,186
Likes (Received): 768

Ok. Przyznaję rację. Ale , że Skanska startuje ze Strabagiem? Tego chyba jeszcze nie było...
irokalisz no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 08:51 AM   #12
pmaciej7
Cooperator Veritatis
 
pmaciej7's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haplogrupa, głupcze
Posts: 21,786

14. Skanska
15. Konsorcjum: Heilit+Woerner, Strabag

pmaciej7 no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 08:58 AM   #13
irokalisz
Registered User
 
irokalisz's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 2,186
Likes (Received): 768

A no tak
irokalisz no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 09:10 AM   #14
buli1500
Registered User
 
Join Date: May 2010
Location: Sosnowiec
Posts: 221
Likes (Received): 50

Szkoda,że jadącym z południa na północ nic nie ulży ,przydałby się pełny ring wokół Wałcza.
buli1500 no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 09:23 AM   #15
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 53,003
Likes (Received): 16861

Quote:
Originally Posted by buli1500 View Post
Szkoda,że jadącym z południa na północ nic nie ulży ,przydałby się pełny ring wokół Wałcza.
W miarę jedzenia, apetyt rośnie, ale to już przesada. Szczególnie dlatego, że czasem wypada spojrzeć na mapę - od południa są tam przecież jeziora i budowa czegokolwiek w tamtym miejscu byłaby problematyczna.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 10:16 AM   #16
equest
Registered User
 
Join Date: Jun 2012
Location: Metropolia Górnośląsko - Zagłębiowska
Posts: 1,008
Likes (Received): 816

Quote:
Originally Posted by buli1500 View Post
Szkoda,że jadącym z południa na północ nic nie ulży ,przydałby się pełny ring wokół Wałcza.
Przedmiotowa obwodnica załapała się na realizację ponieważ będzie częścią S10 .
equest no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 10:43 AM   #17
irokalisz
Registered User
 
irokalisz's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 2,186
Likes (Received): 768

Quote:
Originally Posted by equest View Post
Przedmiotowa obwodnica załapała się na realizację ponieważ będzie częścią S10 .
Która nigdy nie powstanie na całej długości.
irokalisz no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 10:50 AM   #18
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 53,003
Likes (Received): 16861

Ale to już nie ta bajka (i wątek), tak samo jak pełny ring wokół Wałcza.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 10:50 AM   #19
rumzais
Registered User
 
rumzais's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Tychy/Warszawa
Posts: 327
Likes (Received): 41

Hm.. a nie brakuje wam dodatkowego węzła między Witankowem a Ostrowcem?
rumzais no está en línea   Reply With Quote
Old October 4th, 2014, 12:03 PM   #20
holy
Registered User
 
Join Date: Dec 2006
Location: Piła
Posts: 791
Likes (Received): 46

Quote:
Originally Posted by rumzais View Post
Hm.. a nie brakuje wam dodatkowego węzła między Witankowem a Ostrowcem?
Nie.
holy no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
obwodnica, wałcz, zachodniopomorskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 02:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu