daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old June 18th, 2011, 12:10 AM   #1461
Jardo
Registered User
 
Join Date: Aug 2006
Location: Okolice 459 km A1
Posts: 417
Likes (Received): 110

To już mogli zostawić tą łącznicę w relacji Podwarpie - lotnisko zamiast puszczać ruch przez rondo...
Jardo no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old June 18th, 2011, 11:21 AM   #1462
esce
.
 
esce's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 3,213
Likes (Received): 3367

Nie ma takiej potrzeby, ruch nie jest aż tak duży by potrzebował łącznicy bezpośredniej, a istniejącego łącznika do Pyrzowic z powodu geometrii i tak nie dałoby się wykorzystać.
esce no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2011, 11:28 PM   #1463
michael_siberia
Trzecie pokolenie akowców
 
michael_siberia's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Wungiel
Posts: 30,345
Likes (Received): 25745

http://www.dziennikzachodni.pl/drogi...rany,id,t.html

Quote:
Ponad 2 kilometry dźwiękoszczelnych osłon stanie wzdłuż drogi S1 w Mysłowicach. O ich zainstalowanie od lat starali się mieszkańcy, dla których hałas dochodzący prosto z "ekspresówki" był nie do zniesienia.

Ekrany zamontowane zostaną na 5 odcinkach rozciągających się między węzłami "Brzęczkowice" (skrzyżowanie drogi S1 z autostradą A4) a "Dziećkowice" (skrzyżowanie S1 z ul. Długą). Instalacja ścian kosztować będzie ok. 8,4 mln zł. Budowę sfinansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzająca S1.
michael_siberia está en línea ahora   Reply With Quote
Old July 4th, 2011, 09:40 PM   #1464
Rysse
Registered User
 
Rysse's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Lacus Felicitatis
Posts: 4,749
Likes (Received): 3611

Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Quote:
Katowice: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu odwodnienia w rejonie węzła Lotnisko w ciągu drogi S-1 w km 1+833,84 wraz z wykonaniem wzmocnienia podłoża w ciągu drogi S-1 od km 0+300 do km 0+900, od km 0+980 do km 1+350, od km 1+980 do km 2+158.
Numer ogłoszenia: 183546 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie dodatkowe do Umowy Nr 39/R1/S1/2010 na zadanie pn.: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S1 PYRZOWICE - PODWARPIE ETAP III ODCINEK WĘZEŁ PYRZOWICE- WĘZEŁ LOTNISKO KM 0+300,00 ÷KM 2+158,00. Wyżej wymieniona umowa została zawarta w dniu 15.11.2010r. z konsorcjum firm: 1. Lider: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, 2. Partner: HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o. ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław, na kwotę 59 791 997,55 PLN (netto), 72 946 237,01 PLN (brutto). Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: 1. Wykonanie odwodnienia w rejonie węzła Lotnisko w ciągu drogi S-1 w km 1+833,84; 2. Wykonanie wzmocnienia podłoża w ciągu drogi S1 od km 0+300 do km 0+900, od km 0+980 do km 1+350, od km 1+980 do km 2+158. Na skutek intensywnych opadów deszczu w roku 2010, nastąpiło znaczne podniesienie poziomu wód gruntowych oraz dodatkowe nawadnianie powierzchni terenu z istniejącej niewydolnej kanalizacji deszczowej, odcinka drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice - Podwarpie. Powyższe okoliczności spowodowały zmianę warunków gruntowo-wodnych w stosunku do założonych w projekcie budowy nowego odcinka S-1 od węzła Pyrzowice do węzła Lotnisko. Istniejący stan warunków wodnych w rejonie realizowanej inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek węzeł Pyrzowice - węzeł Lotnisko, przedstawia się następująco: Istniejący zbiornik retencyjno infiltracyjny nr 2 zbudowany w celu przejęcia wód deszczowych z korpusu istniejącej S-1, nie spełnia obecnie swojego zadania, jest wypełniony ponad stan zakładany. Poziom wód gruntowych ustabilizowany po powodzi na głębokości 0,5 m, w miejscu posadowienia zbiornika wypływa na powierzchnię powodując jego pełne zatopienia, co skutkuje tym, że kanalizacja deszczowa mająca odprowadzać wody opadowe z istniejącej drogi (S-1) do tego zbiornika jest, pomimo odpowiednich spadków (w wyniku cofki), odbiornikiem nadmiaru wód, w tym wód gruntowych. Wody te rozlewają się ze studni kanalizacyjnych poza pas drogowy S-1 i DK-78, na plac budowy, na okoliczne pola i przyczyniają się do powstawania zalewisk. Okoliczna ludność wspólnie z przedstawicielami Gminy i Zarządcami istniejącej sieci dróg w ramach interwencji wobec zagrożenia powodziowego wykonała tymczasowe rowy odprowadzające nadmiar wody poprzez istniejące przepusty drogowe do stawu Pinek, z którego to bierze początek potok Ożarowicki. W skutek powyższych działań Staw Pinek wypełnił się po brzegi, a następnie powiększył swoją powierzchnię, zmieniając linię brzegową. Rowy te wypełnione i prowadzące wody przecinają w wielu miejscach plac budowy i stanowią zasadniczą przeszkodę w budowie. Ich likwidacja jest niemożliwa z uwagi na podtopienie mieszkańców i zalania terenu. Przebieg i istnienie rowów nie mógł być i nie był ujęty w projekcie podstawowym. Poziom wód gruntowych na terenie objętym budową S-1 (zamówienie podstawowe) podniósł się do poziomu od 0,50 m do 0,00 m, przy rozpoznanym na etapie projektowania poziomie wód gruntowych wynoszącym od 0,80m do 2,30 m poniżej poziomu terenu. Stan projektowy: - Zakładał odprowadzenie wód deszczowych z nowobudowanego odcinka S-1 właśnie do zbiornika nr 2. - Zakładał posadowienie korpusu S-1 bezpośrednio na podłożu podając warunki gruntowo-wodne, jako dobre z uwagi na ustabilizowany poziom wód gruntowych, który na podstawie wykonanych odwiertów i badań geologicznych wynosił od 0,80m do 2,30 m poniżej terenu. - Nie uwzględniał zmiany linii brzegowej stawu Pinek zasilanego obecnie przez wody z kilku tymczasowych rowów odwodnieniowych wykonanych przez okolicznych mieszkańców wobec zagrożenia powodziowego. - Nie uwzględniał lokalizacji powyższych rowów i konieczności ich włączenia do systemu odwodnienia drogowego. - Nie uwzględniał konieczności wzmocnienia podłoża, gdyż na etapie sporządzania projektu warunki gruntowo - wodne zostały rozpoznane, jako dobre z uwagi na występujący ówcześnie niski poziom wód gruntowych. W związku z powyższym podjęte działania mające na celu rozwiązać zaistniały problem odwodnienia i nawodnienia terenu, zgodnie ze sztuką inżynierską i zasadami wiedzy technicznej pogrupowano tematycznie, jako: 1. Wykonanie odwodnienia w rejonie węzła Lotnisko w ciągu drogi S-1 w km 1+833,84. Wykonanie robót jest niezbędne z uwagi na obowiązek likwidacji zagrożenia zalewania terenu przyległego do pasa drogowego, podtopienia posesji mieszkańców oraz ciągłego nawadniania podstawy nasypu nowobudowanego odcinka S-1. Wyprowadzenie nowobudowanej kanalizacji zgodnie z projektem podstawowym, do przepełnionego zbiornika skutkowałoby tym, że Inwestor nie mógłby uzyskać zgody na użytkowanie odcinka S-1, a tym samym dopuścić go do ruchu. Naraziłoby Inwestora na ciągłe protesty mieszkańców i skargi na spowodowanie szkody zarówno na środowisku (zmiana stosunków wodnych wynikających z budowy S-1), jak i materialnej- zalewiska na prywatnych posesjach. 2. Wykonanie wzmocnienia podłoża w ciągu drogi S1 od km 0+300 do km 0+900, od km 0+980 do km 1+350, od km 1+980 do km 2+158. Poziom wód gruntowych rozpoznany na etapie rozpoczęcia budowy odbiegał w znacznym stopniu od założonego na etapie projektowania, który wynosił od 0,80m do 2,30 m (przekroje geologiczne), a w wyniku powodzi i ulewnych deszczy ustabilizował się na poziomie od 0,00 m do 0,5 m poniżej terenu. Grunty zalegające w podłożu, gliny i iły pod powierzchniową warstwą piasku uległy uplastycznieniu, co w efekcie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedniego zagęszczenia i nośności. Wystąpiły więc inne niż zakładane w projekcie wykonawczym (tom 12 -Badanie podłoża gruntowego str. 6 pkt 5 warunki dobre G1, i przeciętne G3) znacznie gorsze z punktu widzenia projektowego warunki gruntowo-wodne skutkujące koniecznością wzmocnienia podłoża korpusu drogowego na odcinkach, gdzie zakwalifikowano zgodnie z warunkami technicznymi nośność podłoża jako G4, czyli wymagającą jego wzmocnienia. Opracowano więc na podstawie badań wykonanych przez wykonawcę robót, dodatkową dokumentację projektową z podaniem metody i warunków wzmocnienia, co w połączeniu z dodatkowym (pkt I.) projektem odwodnienia stanowi opracowanie odpowiadające zmienionym warunkom gruntowo-wodnym, pozwalające na kontynuowanie budowy, odwodnienie terenu już na etapie budowy. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie ww. zamówienia dodatkowego jest konieczne. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy Pzp, spełnione zostały łącznie następujące przesłanki uzasadniające udzielenie zamówienia dodatkowego, tj.: 1. Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym i wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego Kontraktu (Do chwili obecnej nie udzielono żadnych zamówień dodatkowych); 2. Wykonanie zamówienia dodatkowego powierza się dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego (tj.: Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków/ HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o. ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław); 3. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 4. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Strabag Sp. z o.o./HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o., Pruszków

Cena wybranej oferty: 7232408,77 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
Rysse no está en línea   Reply With Quote
Old July 10th, 2011, 05:29 PM   #1465
esce
.
 
esce's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 3,213
Likes (Received): 3367

Rzeczywiście jest tam mokro. Dobrze, że zdecydowano o wzmocnieniu podłoża.

Ustna relacja z dzisiaj:

- obecnie są ustawiane rusztowania pod deskowanie ustroju nośnego obiektów WD-416a i WD-416b.
- na rondzie które będzie w ciągu DK78 ustawiają już granitowe krawężniki.
esce no está en línea   Reply With Quote
Old July 18th, 2011, 09:42 PM   #1466
esce
.
 
esce's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 3,213
Likes (Received): 3367

Zapraszam na nowe zdjęcia z budowy S1 (Lotnisko - Pyrzowice). Byłem tam wczoraj i strzeliłem kilka fotek. Dzisiaj bez mapek.

1. Na początek nowe rondo w ciągu DK78.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.
esce no está en línea   Reply With Quote
Old July 18th, 2011, 09:47 PM   #1467
esce
.
 
esce's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 3,213
Likes (Received): 3367

11.


12.


13. Rondo po drugiej stronie nie jest tak zaawansowane jak pierwsze...


14. Przenosimy się na ulicę Wolności.


15.


16.


17.


18.
esce no está en línea   Reply With Quote
Old July 18th, 2011, 09:52 PM   #1468
esce
.
 
esce's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 3,213
Likes (Received): 3367

W ramach bonusu zdjęcia z odbudowy wiaduktu nad S1 w Sosnowcu w ciągu ul. Lenartowicza. Położenie wiaduktu: klik

1. Widok w kierunku wschodnim (Kazimierz) z kładki dla pieszych.


2. Podpory.


3.


4. Przerwa dylatacyjna.


5. Widok w kierunku zachodnim (Zagórze).


6. Spojrzenie w kierunku Pyrzowic (miejsce na zachwyty nad jakością nawierzchni).


7. Spojrzenie w kierunku Cieszyna (miejsce na zachwyty nad oznakowaniem).


Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.
esce no está en línea   Reply With Quote
Old July 18th, 2011, 10:11 PM   #1469
pmaciej7
Cooperator Veritatis
 
pmaciej7's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haplogrupa, głupcze
Posts: 21,837

Quote:
Originally Posted by esce View Post
W ramach bonusu zdjęcia z odbudowy wiaduktu nad S1 w Sosnowcu w ciągu ul. Lenartowicza.
Czuję się osobiście wyróżniony tą fotorelacją, dzięki
pmaciej7 no está en línea   Reply With Quote
Old July 19th, 2011, 03:11 AM   #1470
vrg
Zagłębie ŚląskoDąbrowskie
 
vrg's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Poland/Czeladź, słynne miasto bez dworca
Posts: 4,586
Likes (Received): 465

Quote:
Originally Posted by esce View Post
Zapraszam na nowe zdjęcia z budowy S1 (Lotnisko - Pyrzowice). Byłem tam wczoraj i strzeliłem kilka fotek. Dzisiaj bez mapek.
Ależ postępy! Wiadukty mocno zaawansowane, pierwsze rondko, ula la !

ps: na zdjęciu nr 9. zamiast WD416a powinno być WD416b.
__________________
[Czeladź] Gospodarcza Brama Śląska - Uzbrojenie terenów WSE - zawsze świeże fotorelacje z wielkiej budowy - ZAPRASZAM!

Czeladź w obiektywie - http://picasaweb.google.pl/Virgo.Czeladz
Region w obiektywie - http://picasaweb.google.pl/Virgo.Region
Moja Czeladź - moje miejsce - lepsza strona miasta - www.czeladz.org.pl
Strona dla miłośników dalekich obserwacji www.DalekieObserwacje.eu
vrg no está en línea   Reply With Quote
Old July 19th, 2011, 11:09 AM   #1471
kilimand123
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: sosnowiec/ujście wlkp.
Posts: 648
Likes (Received): 787

Quote:
Originally Posted by esce View Post
W ramach bonusu zdjęcia z odbudowy wiaduktu nad S1 w Sosnowcu w ciągu ul. Lenartowicza. Położenie wiaduktu: klik

Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.
Minął chyba już rok od rozpoczętych prac przy tym wiadukcie i niestety ślamazarnie to idzie, za to kolejny wiadukt w ciągu ul Długiej idzie na razie całkiem sprawnie Od 9 maja wyburzyli oba podjazdy, wybetonowano już kilka podpór, do zburzenia został kawałek mostu nad S1.Wg mnie tempo prac bardzo dobre. Prace trwają po 12h.Termin otwarcia to kwiecień 2012 ale harmonogram prac jest wyprzedzony i mówi się o oddaniu wiaduktu już w grudniu.To na razie suche fakty
Następnym razem postaram się o zdjęcia
kilimand123 no está en línea   Reply With Quote
Old July 19th, 2011, 05:41 PM   #1472
michael_siberia
Trzecie pokolenie akowców
 
michael_siberia's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Wungiel
Posts: 30,345
Likes (Received): 25745

Quote:
Minął chyba już rok od rozpoczętych prac przy tym wiadukcie i niestety ślamazarnie to idzie
Kto jest wykonawcą? Znowu ten nieszczęsny Jawal?
michael_siberia está en línea ahora   Reply With Quote
Old July 22nd, 2011, 03:20 PM   #1473
rothax
Registered User
 
rothax's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: dolnyslask
Posts: 846
Likes (Received): 35

Question 2-jezdniowa -> 1-jezdniowa ?

Ten budowany odcinek będzie drogą 2-jezdniową i połączy się na wschód z istniejącym odcinkiem S1...1-jezdniowym ? Kiedyś słyszałem, że mają dobudować drugą jezdnię od w.Lotnisko do Podwarpie...coś drgnęło w tym temacie ?
rothax no está en línea   Reply With Quote
Old July 22nd, 2011, 03:27 PM   #1474
Dylus88
Registered User
 
Dylus88's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Location: Bytom
Posts: 773
Likes (Received): 357

Quote:
Originally Posted by rothax View Post
Ten budowany odcinek będzie drogą 2-jezdniową i połączy się na wschód z istniejącym odcinkiem S1...1-jezdniowym ? Kiedyś słyszałem, że mają dobudować drugą jezdnię od w.Lotnisko do Podwarpie...coś drgnęło w tym temacie ?
Dokładnie, będzie przejście z dwóch na 1 jezdnię. Budowa południowej jezdni S1 Pyrzowice-Podwarpie? Brak kasy...
Dylus88 no está en línea   Reply With Quote
Old July 22nd, 2011, 03:56 PM   #1475
vrg
Zagłębie ŚląskoDąbrowskie
 
vrg's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Poland/Czeladź, słynne miasto bez dworca
Posts: 4,586
Likes (Received): 465

Quote:
Originally Posted by Dylus88 View Post
Dokładnie, będzie przejście z dwóch na 1 jezdnię. Budowa południowej jezdni S1 Pyrzowice-Podwarpie? Brak kasy...
A pozwolenie na budowę w końcu jest czy nie ? Pamiętam że postępowanie zostało wstrzymane bo wszczęto ocenę oddziaływania na środowisko.
__________________
[Czeladź] Gospodarcza Brama Śląska - Uzbrojenie terenów WSE - zawsze świeże fotorelacje z wielkiej budowy - ZAPRASZAM!

Czeladź w obiektywie - http://picasaweb.google.pl/Virgo.Czeladz
Region w obiektywie - http://picasaweb.google.pl/Virgo.Region
Moja Czeladź - moje miejsce - lepsza strona miasta - www.czeladz.org.pl
Strona dla miłośników dalekich obserwacji www.DalekieObserwacje.eu
vrg no está en línea   Reply With Quote
Old July 22nd, 2011, 04:04 PM   #1476
Dylus88
Registered User
 
Dylus88's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Location: Bytom
Posts: 773
Likes (Received): 357

było w DZ (sama końcówka 2010r):

http://www.dziennikzachodni.pl/fakty...orze,id,t.html

Quote:
Nie ma też pieniędzy na trasę S1

Z powodu oszczędności opóźni się również modernizacja trasy S1 od węzła "Lotnisko" w Pyrzowicach do Podwarpia. Do przyszłego roku miała tam być dobudowana druga jezdnia. Drogowcy mają całą dokumentację. Nie mają jednak pieniędzy i rychło mieć nie będą. Urzędnicy z resortu infrastruktury przesunęli realizację inwestycji na okres po roku 2013.
Na A1 od poślizgu do poślizgu
Czyli wychodzi, że mają projekt.
Dylus88 no está en línea   Reply With Quote
Old July 22nd, 2011, 04:06 PM   #1477
kflis
Kult Dobrego Asfaltu
 
Join Date: Oct 2008
Location: i znów jest siłą!
Posts: 3,474
Likes (Received): 558

Quote:
Originally Posted by vrg View Post
A pozwolenie na budowę w końcu jest czy nie ? Pamiętam że postępowanie zostało wstrzymane bo wszczęto ocenę oddziaływania na środowisko.
węzeł "Lotnisko" - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760

ZnRID - 2010-05-17
kflis no está en línea   Reply With Quote
Old July 24th, 2011, 02:29 PM   #1478
zagłębiak
Registered User
 
zagłębiak's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Będzin
Posts: 3,915
Likes (Received): 585

Wiadukt na ul. Lenartowicza- idzie im to powoli. Co do nawierzchni to jest średnio. Raz lepiej raz gorzej. Kiepsko jest np. na węźle z S1/DK94.
zagłębiak no está en línea   Reply With Quote
Old August 2nd, 2011, 02:33 PM   #1479
skrzetuski
Registered User
 
skrzetuski's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Mysłowice A4/S1
Posts: 316
Likes (Received): 379

Prace konstrukcyjne związane z budową nowych ekranów akustycznych na odcinku S1 począwszy od węzła z A4 aż do węzła S1 (Kosztowy)

Lokalizacja: węzeł Brzęczkowice "przy logistyce"

1. kierunek Cieszyn:2. kierunek - PyrzowiceW chwili obecnej prace koncentrują się na budowie pali pod ekrany. W związku z prowadzonymi pracami natrafić można na zwężenia.
Wykonawca - Skanska
skrzetuski no está en línea   Reply With Quote
Old August 8th, 2011, 10:15 PM   #1480
esce
.
 
esce's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 3,213
Likes (Received): 3367

Na nowym rondzie węzła "Lotnisko" w ciągu DK78 zostały położone dwie warstwy masy. Wygląda na to, że WD-416a niedługo będzie rozszałowywany. Ogólnie mówiąc, idą jak burza
esce no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
Śląsk, śląskie, droga ekspresowa, ekspresówka-s1, jaworzno, mysłowice, pyrzowice, s-1

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 06:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium