daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Inwestycje ukończoneGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 1 votes, 5.00 average.
Old September 1st, 2011, 09:33 PM   #1
WSCHODNI WIATR
Registered User
 
Join Date: Jun 2011
Location: HRUBIESZÓW
Posts: 3
Likes (Received): 0

[DK74] Obwodnica Hrubieszowa

DK74 obwodnica Hrubieszowa
oddział: Lublin
długość – 9,3 km
obecny etap – w budowie
lata realizacji: 2011 - 2013
wartość projektu: 179 mln zł


Etap zrealizowany:
06.07.2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.
Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Streszczenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji

25.08.2010 r. - przekazano do zaopiniowania materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
07.09.2010 r. - złożono w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie wnioski o wydanie pozwoleń wodno prawnych.
24.09.2010 r. - uzyskano pozwolenia wodno prawne.
29.09.2010 r. - złożono wniosek u Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
22.10.2010 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.
14.01.2011 r. - unieważniono postępowanie z uwagi na to iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.
10.02.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6.04.2011 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.
9.06.2011 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę złożoną przez konsorcjum firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy) o wartości 147 483 650,06 zł.
21.07.2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac.
5.08.2011 r. - przekazano plac budowy wykonawcy.
17.08.2011 r. - rozpoczęcie prac.

Etap w realizacji:

Budowa.

II. Opis inwestycji
Przebieg drogi:
Planowana inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74 będzie zlokalizowana w województwie lubelskim, powiecie Hrubieszów na terenie gminy i miasta Hrubieszów po jego południowo – wschodniej stronie.


Mapa orientacyjna inwestycji

Podstawowe parametry techniczne:
  • Klasa drogi - GP
  • Prędkość projektowa - Vp=80 km/h
  • Nośność - 115 kN/oś
  • Liczba jezdni - 1
  • Liczba pasów ruchu - 2
  • Szerokość jezdni – 7,0m
  • Szerokość pasów ruchu - 3,5m
  • Szerokość opaski bitumicznej - 1,0m
  • Szerokość poboczy ziemnych - 1,5m

Zakres inwestycji:
Budowę jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu drogi klasy GP wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, pięciu jednopoziomowych skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami innych kategorii. Powstaną drogi dojazdowe (o łącznej długości ok. 7,4 km), chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej, przebudowa drenażu oraz prace w obrębie rowów melioracyjnych

Wariantowanie przebiegu drogi:
Przebieg planowanej obwodnicy m. Hrubieszów został wytrasowany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa” oraz wskazany jako zasadny przez „Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu drogi krajowej nr 74 na odc. Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów”, które zakładało dwa warianty przebiegu, zlokalizowane po południowej i wschodniej stronie miasta Hrubieszów oraz po południowej stronie miejscowości Teptiuków.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Studium (...)” obwodnica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3413L, przebiegając przez tereny rolne, a dalej w kierunku stacji kolejowej Hrubieszów Wschód we wspólnym korytarzu komunikacyjnym z linią kolejową. Następnie trasa skręcała w kierunku północnym, a po przekroczeniu rzeki Huczwy w stronę wschodnią, omijając główną zabudowę wsi Teptiuków. Połączenie z drogą nr 74 przewidziano poza zabudową Teptiukowa.
W wyniku przeglądu wariantów trasy pod kątem waloryzacji przyrodniczej stwierdzono, że przebieg obwodnicy w wariancie II (długości 8,668 km) oraz częściowo w wariancie I (długości 8,350 km) po południowej stronie Teptiukowa byłby sprzeczny z celami ochronnymi Obszarów Natura 2000. Wariant II a także lokalnie wariant I biegły w zasięgu terenów zalewowych Bugu.
W ramach opracowanej Koncepcji Programowej wytyczono wariant III (długość 9,272 km), którego celem było odsunięcie trasy w końcowej części w stronę północną, w celu zmniejszenia zakresu kolizji z istniejącą zabudową Teptiukowa. W tym wariancie obwodnica po przekroczeniu rzeki Huczwy biegnie dalej w kierunku północnym do przecięcia z DK74, a następnie omija Teptiuków po stronie północnej, poprzez tereny rolne o przeciętnej lub niskiej wartości przyrodniczej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana dla wariantu III, który został opracowany w Stadium Projektu Budowlanego.

Obiekty inżynierskie:
W sumie w ciągu planowanej obwodnicy zaprojektowano 29 obiektów inżynierskich, w tym: cztery mosty, siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz 89 przepustów.

Węzły:
Zaprojektowano łącznicę, prowadzącą od ul. Kolejowej do obwodnicy m. Hrubieszów.

III. Ochrona środowiska
Budowa ekranów akustycznych (o długości 192 m), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.) średnich (1 szt.) i małych (17 szt.), przejście dla płazów (3 szt.), nasadzenia zieleni (drzewa i krzewy). Ze względu na sąsiedztwo z dwoma Obszarami Natura 2000 zaprojektowano system szczelnego odwodnienia na całej długości trasy.

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...Hrubieszow.jpghttp://www.gddkia.gov.pl/article/805...ca-hrubieszowa
WSCHODNI WIATR no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old September 2nd, 2011, 08:27 PM   #2
WSCHODNI WIATR
Registered User
 
Join Date: Jun 2011
Location: HRUBIESZÓW
Posts: 3
Likes (Received): 0

Dodatkowe informacje ze strony: http://www.obwodnica-hrubieszow.pl/
Quote:
Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w województwie lubelskim, powiecie Hrubieszów na terenie gminy i miasta Hrubieszów.

Przewidywany zakres robot obejmuje:

1. Budowę odcinka o łącznej długości 9,3 km jako jednojezdniowej drogi klasy GP;

2. Budowę obiektów:

dla małych zwierząt,
dla małych zwierząt – zespolonych z przepustami,
dla płazów,
km 0+798,00 Obiekt 2 – przejście dolne suche dla małych zwierząt
km 1+244,03 Przepust P1 – O1,2m na cieku bez nazwy
km 1+860,31 Obiekt 3 – most w ciągu obwodnicy nad drogą i ciekiem bez nazwy przy stacji GPZ
km 2+367,23 Obiekt 4 – nad drogą powiatową nr 3430L Hrubieszów – Cichobórz (ulica Kolejowa)
km 2+521,87 Obiekt 5 – nad linią kolejową nr 72 Zawada – Hrubieszów (2 torowa z bocznicą)
km 3+395,00 Przepust P2 – przejście dolne dla małych zwierząt zespolone z ciekiem
km 4+589,79 Obiekt 6 – nad linią kolejową nr 931 Hrubieszów Towarowy – Hrubieszów Miasto (1 torowa)
km 4+738,84 Obiekt 7 – nad drogą powiatową 3431L Hrubieszów – Grodek (ulica Grodecka)
km 5+160,00 Obiekt nr 16.7a – przejście dla małych zwierząt zintegrowane z ciekiem
km 5+355,67 Obiekt 8 – nad rzeką Huczwa
km 6+207,34 Obiekt 9 – nad istniejącą drogą krajową nr 74
km 7+232,37 Obiekt 10 – nad obwodnicą (droga D19)
km 7+385,19 Obiekt 11 – na cieku bez nazwy
km 7+472,85 Przepust P6 – O1,2m na cieku bez nazwy
km 7+765,90 Obiekt 12 – na cieku bez nazwy
km 7+878,35 Obiekt 13 – nad obwodnicą (droga D20)
km 0+466,11 Obiekt 15 – nad ciekiem bez nazwy (droga D21)
Skrzyżowania w jednym poziomie:
km 0+981,77 skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 844
km 2+184.45 skrzyżowanie z łącznicą prowadzącą do drogi powiatowej nr 3430L
km 4+129,43 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3432L (ulica Nowa)
km 6+564,16 droga powiatowa nr 3412L (ulica Dwernickiego)
km 8+431,86 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3411L Dziekanów – Teptiuków (branża mostowa)

3. Budowę obiektów ochrony akustycznej (branża drogowa)

4. Rozbiórkę budynków (branża konstrukcyjno-budowlana)

5. Przebudowę infrastruktury technicznej

6. Przebudowę sieci wodociągowej (branża wod.-kan., melioracji, gazowa)

7. Przebudowę sieci gazowej (branża wod.-kan., melioracji, gazowa)

8. Przebudowę sieci kanalizacyjnej (branża wod.-kan., melioracji, gazowa)

9. Przebudowę sieci drenarskiej (branża wod.-kan., melioracji, gazowa)

10. Budowę urządzeń energetycznych (branża elektryczna i elektroenergetyczna)

11.Urządzenie terenów zielonych (branża ochrony środowiska i zieleni)

12.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (branża drogowa)Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 36 miesięcy (łącznie etap I i II).

Na wyżej wskazany okres składa się:

Etap I – 21 m-cy nadzorowania robot w okresie podstawowym trwania kontraktu,
Etap II – rozliczenie kontraktu:
- 12 m-cy nadzorowanie w okresie rękojmi za wady;
- 3 m-ce rozliczenie ostateczne

Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór będący przedmiotem zamówienia – III kwartał 2011 r.

Data rozpoczęcia realizacji usługi Etapu I zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu, na co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi. (polecenie rozpoczęcia usługi nadzoru wydano na dzień 16.08.2011 r.)

Planowane zakończenie realizacji usługi – II kwartał 2014 r. oznacza zakończenie rozliczenia całego projektu
WSCHODNI WIATR no está en línea   Reply With Quote
Old October 17th, 2011, 12:22 AM   #3
Gęsior
Nic do oclenia
 
Gęsior's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: SG
Posts: 3,056
Likes (Received): 646

Dzieje się coś fizycznie na budowie??
__________________
Gęsior no está en línea   Reply With Quote
Old November 12th, 2011, 10:56 PM   #4
unfamiliar
Registered User
 
Join Date: Sep 2011
Posts: 360
Likes (Received): 99

wszystkie turbopaski b3 kombi powinny trzymać kciuki za tą budowę, bo bedzie szybciej na UA po ropę
unfamiliar no está en línea   Reply With Quote
Old November 13th, 2011, 07:45 AM   #5
Gęsior
Nic do oclenia
 
Gęsior's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: SG
Posts: 3,056
Likes (Received): 646

Zależy z której strony.
__________________
Gęsior no está en línea   Reply With Quote
Old November 13th, 2011, 12:26 PM   #6
radoskor89
Private Hell
 
radoskor89's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Zamość / Warszawa
Posts: 963
Likes (Received): 179

Zaczęli już coś robić? Może jakieś foto? Pozdrawiam
radoskor89 no está en línea   Reply With Quote
Old November 14th, 2011, 01:51 PM   #7
tzc
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Chełm
Posts: 215
Likes (Received): 45

Są wykopy archeologiczne
tzc no está en línea   Reply With Quote
Old November 22nd, 2011, 07:32 PM   #8
WSCHODNI WIATR
Registered User
 
Join Date: Jun 2011
Location: HRUBIESZÓW
Posts: 3
Likes (Received): 0

Zdjęcia z budowy:
http://www.obwodnica-hrubieszow.pl/c...y/aktualnosci/
WSCHODNI WIATR no está en línea   Reply With Quote
Old March 28th, 2012, 01:16 PM   #9
radoskor89
Private Hell
 
radoskor89's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Zamość / Warszawa
Posts: 963
Likes (Received): 179

Jak tam postęp prac? Dawno nie było tutaj fotek..
__________________
Bóg, honor, ojczyzna. Czołem Wielkiej Polsce.
radoskor89 no está en línea   Reply With Quote
Old May 24th, 2012, 05:06 PM   #10
D-Truck
Registered User
 
D-Truck's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 158
Likes (Received): 6

Witam,
Czy ktoś mógłby powiedzieć coś odnośnie firmy HAK C., która buduje obwodnicę?
D-Truck no está en línea   Reply With Quote
Old July 18th, 2012, 02:25 PM   #11
radoskor89
Private Hell
 
radoskor89's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Zamość / Warszawa
Posts: 963
Likes (Received): 179

Nowe fotki:
Betonowanie korpusu i skrzydełek przyczółka obiekt nr 5 i podpora nr 3


Betonowanie pali na obiekcie nr 8 ,podpora nr 1


Rozdeskowywanie korpusu i przyczółka obiekt nr 3, podpora nr 1


Wykonywanie materaca km 8 + 700


Wykonywanie, zbrojenie korpusu, przyczółka obiekt nr 8 , podpora nr 4


Wykonywanie, zbrojenie ławy fundamentowej obiekt nr 6, podpora nr 2

Źródło: http://www.obwodnica-hrubieszow.pl/2...ec-od-1-do-12/
__________________
Bóg, honor, ojczyzna. Czołem Wielkiej Polsce.
radoskor89 no está en línea   Reply With Quote
Old August 14th, 2012, 12:28 PM   #12
radoskor89
Private Hell
 
radoskor89's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Zamość / Warszawa
Posts: 963
Likes (Received): 179

Quote:
Trwają prace nad budową obwodnicy Hrubieszowa

2012-08-13, Aktualizacja: wczoraj 18:11 JN
9,3 kilometra długości ma mieć docelowo obwodnica Hrubieszowa. Budowa trwa od roku a koniec prac zaplanowano na wiosnę 2013. To czy pracownikom uda się do tej pory wyrobić zależy głównie od pogody. Prace nie są tu łatwe – inżynierowie muszą budować drogę w dużej mierze nad ziemię; ze względu na tory, drogi regionalne i Huczwę.

Plany przewidują, że jednojezdniowa droga dwa razy przejdzie na torami kolejowymi i raz nad płynącą tu Huczwą. Łącznie powstaną cztery mosty, siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć skrzyżowań z lokalnymi drogami:

- W związku z tym, że teren jest tak trudny i skomplikowany, obecnie trwają jeszcze prace nad obiektami inżynierskimi. Po ich ukończeniu roboty przyspieszą, ale do tego potrzeba też odpowiedniej pogody – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa drogi to pochłonie 147,5 mln zł i jest realizowana z programu Rozwój Polski Wschodniej. Planowo prace mają zakończyć się w maju 2013 roku.
Prace budowlane będą kosztowały blisko 147,5 mln zł, a cała inwestycja, wraz z kosztami przygotowania dokumentacji, wykupu gruntów i nadzoru - ponad 179 mln zł. Część pieniędzy popłynie z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej.
Źródło i kilka fotek: http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul...49661c97,1,3,5
__________________
Bóg, honor, ojczyzna. Czołem Wielkiej Polsce.
radoskor89 no está en línea   Reply With Quote
Old August 14th, 2012, 12:34 PM   #13
Gęsior
Nic do oclenia
 
Gęsior's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: SG
Posts: 3,056
Likes (Received): 646

Powiem szczerze, ze mnie osobiście zaskoczyli tą obwodnicą. Cieszę się, ze powstaje ale uważam ze znacznie bardziej potrzebna jest obwodnica Tomaszowa Lub., która jak stanęła 4-5 lat temu na DŚU tak stoi do tej pory.
__________________
Gęsior no está en línea   Reply With Quote
Old August 14th, 2012, 12:40 PM   #14
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 14,795
Likes (Received): 6694

S17 była zapisana jako rezerwa w POIiŚ, więc chyba nie dało jej się dodać do kolejnego programu. Wyszło, że lepiej było być w RPW.
__________________
Kłamca, większy kłamca, minister MI.
Maya83 está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 28th, 2012, 09:30 AM   #15
wawrzula
Registered User
 
wawrzula's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 3,105

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/...MOSC/120829598

Quote:
Hrubieszów: Problemy na budowie obwodnicy


Wykonawca obwodnicy Hrubieszowa w województwie lubelskim zapowiada przerwanie realizacji inwestycji. Firma HAK Construction domaga się odszkodowania od GDDKIA, ta sprawy nie komentuje – podaje „Dziennik Wschodni”.

W sobotę do redakcji dziennika trafił mail informujący o tym, że konsorcjum firm HAK Construction, Cardo-Mosty i Dromet złożyło 24 sierpnia do GDDKiA oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu. Zostało ono dokonane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, którym jest lubelski oddział GDDKiA.

Wykonawca naliczył również Generalnej Dyrekcji kary umowne, a konsekwencją jego działań jest zaprzestanie wykonywania wszelkich robót w ramach kontraktu. Otrzymanie informacji o przerwaniu inwestycji dotarło także do GDDKiA.

Jak dowiedział się nieoficjalnie „Dziennik Wschodni”, na budowie obwodnicy Hrubieszowa występuje spore opóźnienie. Co prawda trwają prace przy obiektach inżynierskich, lecz niewiele się dzieje na budowie samej drogi. GDDKiA chciała wprowadzić program naprawczy, by nadrobić zaległości.

Obwodnica Hrubieszowa ma być drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. Trasa obejścia przebiega nad linią kolejową i rzeką Huczwa. W ramach przedsięwzięcia powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty i siedem wiaduktów oraz drogi dojazdowe o długości łącznie około 7,4 km. Wartość inwestycji to 147 mln zł.
wawrzula no está en línea   Reply With Quote
Old August 28th, 2012, 02:04 PM   #16
Gęsior
Nic do oclenia
 
Gęsior's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: SG
Posts: 3,056
Likes (Received): 646

Quote:
Informacja błyskawicznie rozeszła się po Hrubieszowie. – Teraz budowa na pewno się opóźni. A to oznacza kolejne miesiące udręki z ciężarówkami jadącymi przez miasto w kierunku granicy i korki na ulicach Zamojskiej, Kolejowej czy Basaja – mówi Bogdan Błaszczuk, kierowca z Hrubieszowa.
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/...MOSC/120829598

Się chłopina wysilił. Przejście w Zosinie nie jest dla ciężarówek a na żadnej z tych ulic w życiu korka nie widziałem. Są one w ciągu DK74 i po modernizacji cały czas mają pierwszeństwo.

Szkoda że HAK nie podał co mu tam się nie podoba.
__________________
Gęsior no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2012, 08:39 PM   #17
radoskor89
Private Hell
 
radoskor89's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Zamość / Warszawa
Posts: 963
Likes (Received): 179

Quote:
Znów budują obwodnicę
Zmieni się główny wykonawca obwodnicy Hrubieszowa. 23 firmy, które współpracowały z dotychczasowym generalnym wykonawcą „HAK Construction” twierdzą, że nie otrzymały zapłaty. Ich wierzytelności sięgają ponad 4,5 mln zł

W ubiegłym roku przetarg na budowę obwodnicy Hrubieszowa wygrała spółka „HAK Construction” z Katowic. Ta firma jako lider projektu razem z inną katowicką spółką „Cardo – Mosty” i „Drometem” z Częstochowy miały wybudować na północnych peryferiach Hrubieszowa ponad 9 km obwodnicy, mosty, wiadukty i drogi dojazdowe. Koszt inwestycji szacowano na 147 mln zł. Wykonawcy zobowiązali się, że zakończą prace w ciągu 21 miesięcy, czyli do czerwca 2013 r.

HAK zrywa kontrakt i milczy
W sierpniu konsorcjum trzech spółek drogowych przerwało prace. W oświadczeniu napisano, że przyczyna leży po stronie inwestora, czyli GDDKiA w Lublinie. Wiele razy próbowaliśmy się skontaktować z kierownictwem „HAK Construction”, aby się dowiedzieć, jaka to przyczyna. W siedzibie spółki w Katowicach nikt nie odbierał telefonów.
W marcu tego roku w lokalnej prasie w Rybniku ukazała się informacja o kłopotach spółki „HAK Construction”. Związane były z modernizacją jednej z ulic w tym mieście. Spółka nie wywiązała się z deklarowanych terminów. Domagała się przedłużenia robót o 226 dni i dodatkowych 2 mln zł za „nadprogramowe” prace. W efekcie zmieniono głównego wykonawcę prac. Została nim spółka „Dromet”.
Na początku października pracownicy tej spółki wznowili prace drogowe między Hrubieszowem a Teptiukowem.
– Spółka „Dromet” będzie głównym wykonawcą obwodnicy hrubieszowa. Obecnie trwa inwentaryzacja prac, jakie wykonano do tej pory. Pełną parą budowa powinna ruszyć w listopadzie. Na pewno nie uda się zakończyć tej inwestycji do czerwca 2013 r. Do końca przyszłego roku – to termin całkiem realny – uważa starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa, który z zawodu także jest drogowcem.

Pomoc dla tych, którzy nie dostali kasy
Półroczne opóźnienie prac przy budowie obwodnicy Hrubieszowa to nie jedyny problem związany z tą inwestycją. We wrześniu do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Lublinie wpłynęły 23 wnioski o zapłatę od firm, którym nie zapłacił dotychczasowy główny wykonawca hrubieszowskiej obwodnicy. W sierpniu weszła w życie ustawa umożliwiająca pomoc finansową takim firmom.
– Wnioski opiewają na różne kwoty: od 5 tys. do 2 mln zł. Roszczenia sięgają sumy ok. 4,5 mln zł – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy oddziału GDDKiA w Lublinie. – Cztery wnioski już zostały uwzględnione. Wkrótce poszkodowane firmy otrzymają pieniądze. Pozostali muszą przedstawić choćby nieprawomocne wyroki sądowe, z których wynika, że główny wykonawca obwodnicy Hrubieszowa jest im winien zapłatę. Kilka innych firm musi złożyć dodatkowe dokumenty. Siedem wniosków rozpatrzono negatywnie, bo nie spełniły wymogów – dodaje rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.
Firmy, którym już przyznano pomoc, na razie otrzymają połowę należności w formie zaliczek. Resztę pieniędzy dostaną po dostarczeniu prawomocnego wyroku sądu. Pieniądze na wypłaty dla poszkodowanych firm pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego.
– Będziemy chcieli je odzyskać od głównego wykonawcy obwodnicy Hrubieszowa. Jeżeli będzie taka konieczność, wystąpimy na drogę sądową – zapewnia Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.
Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/328...ic%C4%99_.html
__________________
Bóg, honor, ojczyzna. Czołem Wielkiej Polsce.
radoskor89 no está en línea   Reply With Quote
Old November 3rd, 2012, 08:38 PM   #18
Rysse
Registered User
 
Rysse's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Lacus Felicitatis
Posts: 4,746
Likes (Received): 3594

Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Quote:
Lublin: Zamówienie dodatkowe dla zadania p.n. Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - Granica Państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270)
Numer ogłoszenia: 429114 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego dla zadania Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - Granica Państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270), polegającego na przebudowie istniejącego wodociągu dn 110PVC na dn 125PE, odcinek W9-W10

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
Podczas prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) uszkodzono niezainwentaryzowany wodociąg PVC DN 110 zlokalizowany w pasie drogowym obwodnicy w km trasy głównej 9+000. Przedmiotowy wodociąg nie był naniesiony na mapę do celów projektowych i nie znajdował się w zasobach ośrodka geodezyjnego. W związku z powyższym zachodzi konieczność przebudowy uszkodzonego wodociągu kolidującego z trasą główną obwodnicy w celu umożliwienia dalszej realizacji robót objętych kontraktem. Zamówienie dodatkowe nie było objęte zamówieniem podstawowym, jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DROMET Sp. z o.o., Częstochowa

Cena wybranej oferty: 362537,21 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
Rysse no está en línea   Reply With Quote
Old April 14th, 2013, 12:37 PM   #19
grundig
Podróżny
 
grundig's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 211


Problemów z obwodnicą cd.

Nikt nie stanął w dniu 02/04/2013, do drugiego już w tym roku przetargu, na sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie budowy obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu DK 74.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/337/do-p...ch,status-allp
grundig no está en línea   Reply With Quote
Old May 31st, 2013, 10:22 PM   #20
LeszekLBN
Registered User
 
LeszekLBN's Avatar
 
Join Date: Dec 2012
Location: Lublin
Posts: 3,023
Likes (Received): 11145

TVP Lublin :Raport drogowy - 30 maja 2013
__________________

Luki_SL liked this post
LeszekLBN está en línea ahora   Reply With Quote


Reply

Tags
dk74, lubelskie, obwodnica

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium