daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Inwestycje ukończoneGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rate Thread
Old November 18th, 2010, 10:47 AM   #81
CodeLukas
Wratislavia
 
Join Date: Aug 2008
Location: Wrocław
Posts: 1,363
Likes (Received): 46

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi krajowej nr 8 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku od km 101+972,92 do km 120+961,30 w powiecie wieluńskim, wieruszowskim i sieradzkim

ZAKRES ROBÓT:
1) Roboty drogowe:
- budowa odcinka drogi ekspresowej S-8 od km 101+972,92 do km 120+961,30
- budowa węzła drogowego „Złoczew”
- budowa MOP „Chojny” wraz z infrastrukturą techniczną
- budowa obwodu utrzymania OUS „Złoczew”
- przebudowa drogi krajowej DK45
- przebudowa drogi powiatowej nr 4545E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4501E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4535E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4546E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4532E
- przebudowa dróg gminnych
- budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów dla pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne itp.
- budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym drogi ekspresowej
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego
- budowa przepustów drogowych, także pełniących funkcje przejść dla zwierząt
2) Obiekty inżynierskie:
- budowa obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S-8 (w tym przejścia dla zwierząt dużych)
- budowa wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych
- budowa kładki dla pieszych nad S-8
- budowa przejazdu gospodarczego
- przejścia dla zwierząt średnich
- budowa przepustów (część z nich pełni rolę przejścia dla zwierząt małych i płazów)
3) Obiekty kubaturowe
- budowa budynków OUS „Złoczew”
- budowa budynków toalet na MOP „Chojny”
4) Kanalizacja deszczowa
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
5) Kanalizacja sanitarna
- budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków na MOP i OUS
6) Urządzenia ochrony środowiska
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników
- budowa ekranów akustycznych
- budowa przejść dla zwierząt
7) Zieleń
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia.
8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- bariery ochronne
- elementy oznakowania poziomego i pionowego
- ogrodzenie drogi
- zjazdy awaryjne
- przejazdy awaryjne
- elementy telematyki, stacje pogodowe i kamery przemysłowe
9) Oświetlenie
- budowa oświetlenia na węzłach
- budowa i odtworzenie oświetlenia na części dróg poprzecznych
10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne
- linie elektroenergetyczne WN, SN i nN
- linie telekomunikacyjne
- sieć wodociągowa
11) Zasilanie obiektów
- urządzenia na węźle (oświetlenie, urządzenia stacji pogody, kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych
tablic tekstowych o zmiennej treści)

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU:
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI:
1) Droga ekspresowa S8
- długość odcinka 19,027 km (S8)
- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 4 (przekrój 2x2)
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość pasa dzielącego 11.00 m
- szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m
- szerokość pasów awaryjnych 2.50 m


Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika od węzła Sieradz Południe do drogi krajowej nr DK 12 i 14 w ramach budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł WALICHNOWY – węzeł WROCŁAW (A1) - odcinek 3 od km 0+000 do km 6+022,88 w powiecie sieradzkim


ZAKRES ROBÓT:
1) Roboty drogowe:
- budowa odcinka drogi od km 0+000 do km 6+022,88
- budowę skrzyżowań typu ruch okrężny
- przebudowa DK12
- przebudowa DK14
- przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta
- przebudowa drogi powiatowej ul. Sadowej
- przebudowa dróg gminnych
- budowa chodników, zjazdów,
- budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym łącznika drogi ekspresowej
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego
- budowa przepustów drogowych.
2) Obiekty inżynierskie:
- budowa obiektów mostowych w ciągu łącznika drogi ekspresowej S-8
4) Kanalizacja deszczowa
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
5) Kanalizacja sanitarna
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
6) Urządzenia ochrony środowiska
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników
- budowa ekranów akustycznych
7) Zieleń
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia.
8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- bariery ochronne
- elementy oznakowania poziomego i pionowego
- ogrodzenie drogi
- zjazdy awaryjne
9) Oświetlenie
- budowa oświetlenia na skrzyżowaniach
- budowa i odtworzenie oświetlenia na części dróg poprzecznych
10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne
- linie elektroenergetyczne WN, SN i nN
- linie telekomunikacyjne
- sieć wodociągowa
11) Zasilanie obiektów
- projektowanego oświetlenia
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU:
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI:
1) Droga klasy GP
- długość odcinka 6,1 km (S8)
- klasa techniczna GP
- prędkość projektowa 70 km/h
- prędkość miarodajna 90 km/h
- liczba pasów ruchu 2 (przekrój 1x2)
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość poboczy gruntowych min.2,30 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %
- skrajnia pionowa 4,70 m
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
- kategoria ruchu KR6
- klasa obciążenia obiektów A +Stanag 2021

20)+ P0r0ze0b,0ud0o dwoa ik bmud o6w+a0 2od2c,i8n8ków dróg:
- przebudowa DK12 i DK 14
- przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta
- przebudowa drogi powiatowej ul. Sadowej
- przebudowa 3 dróg gminnych
- budowa dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny
Przyjęte parametry techniczne:
- klasa techniczna G1/2, Z 1/2, D1/2
- prędkość projektowa 30 – 80 km/h
- liczba pasów ruchu 1 (drogi dojazdowe), min. 2 (drogi powiatowe, krajowe)
- szerokość pasa ruchu 3.5 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 0,75m
- szerokość chodnika 2,00 - 2.50 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2 %
- obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
- kategoria ruchu KR1 – KR6
OBIEKTY INŻYNIERSKIE:
1) obiekty inżynierskie w ciągu S-8: WS-3.1, WS-3.2, WS-3.3
2) Przepusty pod drogą
Charakterystyka ogólna: Przepusty żelbetowe skrzynkowe.
3) Przepusty pod drogami dojazdowymi i zjazdami:
Charakterystyka ogólna: stalowa rura karbowana, przepusty żelbetowe skrzynkowe
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi krajowej nr 8 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku od km
120+961,30 do km 140+552,05 w powiecie sieradzkim.


ZAKRES ROBÓT:


1) Roboty drogowe:
- budowa odcinka drogi ekspresowej S-8 od km 120+961,30 do km 140+552,05
- budowa węzła drogowego „Sieradz Południe”
- budowa MOP „Dąbrowa Wielka” wraz z infrastrukturą techniczną
- przebudowa drogi powiatowej nr 1716E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1705E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1727E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1708E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1713E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1725E
- przebudowa dróg gminnych
- budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów dla pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne itp.
- budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym drogi ekspresowej
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego
- budowa przepustów drogowych, także pełniących funkcje przejść dla zwierząt
2) Obiekty inżynierskie:
- budowa 8 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S-8 w tym przejść dla zwierząt dużych
- budowa wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych
- budowa dużego przejścia dla zwierząt nad S-8
- budowa średniego przejścia dla zwierząt pod S-8
- budowa kładki dla pieszych nad S-8
- budowa przepustów (część z nich pełni rolę przejścia dla zwierząt małych i płazów)
3) Obiekty kubaturowe
- budowa budynków toalet na MOP „Dąbrowa Wielka”
4) Kanalizacja deszczowa
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
5) Kanalizacja sanitarna
- budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków na MOP
6) Urządzenia ochrony środowiska
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników
- budowa zbiorników retencyjnych
- odtworzenie oczek wodnych (siedliska żab)
- budowa ekranów akustycznych
- budowa przejść dla zwierząt
7) Zieleń
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia.
8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- bariery ochronne
- elementy oznakowania poziomego i pionowego
- ogrodzenie drogi
- zjazdy awaryjne
- przejazdy awaryjne
- elementy telematyki, stacje pogodowe i kamery przemysłowe
9) Oświetlenie
- budowa oświetlenia na węzłach
- budowa i odtworzenie oświetlenia na części dróg poprzecznych
10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne
- linie elektroenergetyczne WN, SN i nN
- linie telekomunikacyjne
- sieć wodociągowa
11) Zasilanie obiektów
- urządzenia na węźle (oświetlenie, urządzenia stacji pogody, kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych
tablic tekstowych o zmiennej treści)
-1 p4r0o+je5kt5o2w,a0n5ego oświetlenia
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU:
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI:
1) Droga ekspresowa S8
- długość odcinka 19,55 km (S8)
- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 4 (przekrój 2x2)
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość pasa dzielącego 11.00 m
- szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m
- szerokość pasów awaryjnych 2.50 m
- szerokość poboczy gruntowych min. 0.75 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %
- skrajnia pionowa 4,70 m
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
- kategoria ruchu KR6
- klasa obciążenia obiektów A +Stanag 2021
2) Węzeł „Sieradz Południe”
3) Przebudowa i budowa odcinków dróg:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1716E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1705E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1727E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1708E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1713E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1725E
- przebudowa dróg gminnych
- budowa dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny
Przyjęte parametry techniczne:
- klasa techniczna Z 1/2, L 1/2, D 1/2 (z mijankami 5,0 m)
- prędkość projektowa 30 – 50 km/h
- liczba pasów ruchu 1 (drogi dojazdowe), min. 2 (drogi powiatowe)
- szerokość pasa ruchu 3.5 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 0,75m
- szerokość chodnika 2,00 - 2.50 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2 %
- obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
- kategoria ruchu KR1 – KR6
OBIEKTY INŻYNIERSKIE:
1) obiekty inżynierskie w ciągu dróg poprzecznych: WD-4.3, WD-4.5, WD-4.7, WD-4.8, WD-4.11, WD-4.13
2) obiekty inżynierskie w ciągu S-8: WS-4.1, WS-4.2, PZD-4.6, PZD-4.9, MS-4.12, WS-4.14, WS-4.15, WS-4.16
3) przejście dla zwierząt dużych nad S-8: PZD-4.4
4) przejście dla zwierząt średnich pod S-8: PZ-S-4-027
5) Kładka dla pieszych KP-4.10 nad S-8
6) Przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami
Charakterystyka ogólna: Przepusty żelbetowe skrzynkowe.
7) Przepusty pod drogami dojazdowymi i zjazdami:
Charakterystyka ogólna: stalowa rura karbowana, przepusty żelbetowe skrzynkowe

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi krajowej nr 8 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku od km
140+552,05 do km 174+200,00 w powiecie sieradzkim.


ZAKRES ROBÓT:
1) Roboty drogowe:
- budowa odcinka drogi ekspresowej S-8 od km 140+552,05 do km 174+200,00
- budowa węzłów drogowych „Sieradz Wschód”, „Zduńska Wola”, „Zduńska Wola Karsznice”
- budowa MOP „Paprotnia” wraz z infrastrukturą techniczną
- budowa MOP „Sięganów” wraz z infrastrukturą techniczną
- budowa obwodu utrzymania OUS „Sieradz”
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 480
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 481
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483
- przebudowa drogi powiatowej nr 1765E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1743E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4913E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4915E
- przebudowa drogi powiatowej nr 2302E/4923E
- przebudowa drogi powiatowej nr 2300E
- przebudowa dróg gminnych
- budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów dla pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne itp.
- budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym drogi ekspresowej
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego
- budowa przepustów drogowych, także pełniących funkcje przejść dla zwierząt
2) Obiekty inżynierskie:
- budowa obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S-8 w tym przejść dla zwierząt
- budowa wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych
- budowa dużego przejścia dla zwierząt nad S-8
- budowa średnich przejść dla zwierząt pod S-8
- budowa kładek dla pieszych nad S-8
- budowa przepustów (część z nich pełni rolę przejścia dla zwierząt małych i płazów)
3) Obiekty kubaturowe
- budowa budynków OUS „Sieradz”
- budowa budynków toalet na MOP „Paprotnia”
- budowa budynków toalet na MOP „Sięganów”
4) Kanalizacja deszczowa
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
5) Kanalizacja sanitarna
- budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków na MOP i OUS
6) Urządzenia ochrony środowiska
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników
- budowa zbiorników retencyjnych
- budowa ekranów akustycznych
- budowa przejść dla zwierząt
7) Zieleń
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia.
8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- bariery ochronne
- elementy oznakowania poziomego i pionowego
- ogrodzenie drogi
- zjazdy awaryjne
- przejazdy awaryjne
- elementy telematyki, stacje pogodowe i kamery przemysłowe
9) Oświetlenie
- budowa oświetlenia na węzłach
- budowa i odtworzenie oświetlenia na części dróg poprzecznych
10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne
-1 l7in4ie+ e2l0ek0t,r0oe0nergetyczne WN, SN i nN
- linie telekomunikacyjne
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
11) Zasilanie obiektów
- urządzenia na węźle (oświetlenie, urządzenia stacji pogody, kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych
tablic tekstowych o zmiennej treści)
- projektowanego oświetlenia
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU:
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI:
1) Droga ekspresowa S8
- długość odcinka 33,65 km (S8)
- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 4 (przekrój 2x2)
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość pasa dzielącego 11.00 m
- szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m
- szerokość pasów awaryjnych 2.50 m
- szerokość poboczy gruntowych min. 0.75 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %
- skrajnia pionowa 4,70 m
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
- kategoria ruchu KR6
- klasa obciążenia obiektów A +Stanag 2021
2) Węzły „Sieradz Wschód”, „Zduńska Wola”, „Zduńska Wola Karsznice”
3) Przebudowa i budowa odcinków dróg:
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 480
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 481
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483
- przebudowa drogi powiatowej nr 1765E
- przebudowa drogi powiatowej nr 1743E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4913E
- przebudowa drogi powiatowej nr 4915E
- przebudowa drogi powiatowej nr 2302E/4923E
- przebudowa drogi powiatowej nr 2300E
- przebudowa dróg gminnych
- budowa dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny
Przyjęte parametry techniczne:
- klasa techniczna G 1/2, Z 1/2, L 1/2, D 1/2 (z mijankami 5,0 m)
- prędkość projektowa 30 – 60 km/h
- liczba pasów ruchu 1 (drogi dojazdowe), min. 2 (drogi wojewódzkie, powiatowe)
- szerokość pasa ruchu 3.5 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 0,75m
- szerokość chodnika 2,00 - 2.50 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2 %
- obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
- kategoria ruchu KR1 – KR6
OBIEKTY INŻYNIERSKIE:
1) obiekty inżynierskie w ciągu dróg poprzecznych: WD-5.7, WD-5.8, WD-5.14, WD-5.16, WD-5.22, WD-5.24,
WD-5.26, WD-5.27, WD-5.29, WD-5.31, WD-5.32
2) obiekty inżynierskie w ciągu S-8: WS-5.1, MS-5.2, MS-5.3, WS-5.4, WS-5.5, WS-5.6, WS-5.9, WS-5.10,
WS-5.11, WS-5.13, WS-5.17, WS-5.18, WS-5.19, WS-5.20, WS-5.21, WS-5.23, WS-5.25, WS-5.30, WS-5.33,
WS-5.34
3) przejście dla zwierząt dużych nad S-8: PZD-5.12
4) przejścia dla zwierząt średnich pod S-8: PZ-S-5-045, PZ-S-5-046
5) kładki dla pieszych KP-5.15, KP-5.28 nad S-8
6) Przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami
Charakterystyka ogólna: Przepusty żelbetowe skrzynkowe.
__________________
Liczę, że kiedyś będę pomykał po następujących drogach przebiegających przez Dolny Śląsk:
A3 z Lubawki do Świnoujścia | A5 z Boboszowa do Grudziądza | A8 z Lubawki do Białegostoku | A15 z Trzebnicy do Ostródy
S12 z Łęknicy do Dorohuska | S30 ze Zgorzeleca do Jeleniej Góry | S35 z Wrocławia do Golińska | S46 z Kłodzka do Szczekocin | S94 z Wrocławia do Lubina.
CodeLukas no está en línea  

Sponsored Links
Old November 18th, 2010, 10:53 AM   #82
damianmmm
Registered User
 
damianmmm's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Biała Podlaska
Posts: 1,301
Likes (Received): 655

A podobno nie ma pieniędzy na drogi...
damianmmm no está en línea  
Old November 18th, 2010, 10:58 AM   #83
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,094
Likes (Received): 5148

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Dla mnie to dziwne że w całym kraju wstrzymują inwestycje , a tutaj na siłę ogłaszają przetargi które będą trwać i trwać.
pamietajcie, z jakiego miasta jest Grabarczyk
dominobb no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:07 AM   #84
bebe.2006
Ekspert
 
bebe.2006's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Piotrków Tryb.
Posts: 2,953
Likes (Received): 423

Z Łodzi?

Dobrze, ze sie ruszylo.
bebe.2006 no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:17 AM   #85
CodeLukas
Wratislavia
 
Join Date: Aug 2008
Location: Wrocław
Posts: 1,363
Likes (Received): 46

Termin sładania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Dla wszystkich odcinków jest to data:
Data: 20/12/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
__________________
Liczę, że kiedyś będę pomykał po następujących drogach przebiegających przez Dolny Śląsk:
A3 z Lubawki do Świnoujścia | A5 z Boboszowa do Grudziądza | A8 z Lubawki do Białegostoku | A15 z Trzebnicy do Ostródy
S12 z Łęknicy do Dorohuska | S30 ze Zgorzeleca do Jeleniej Góry | S35 z Wrocławia do Golińska | S46 z Kłodzka do Szczekocin | S94 z Wrocławia do Lubina.
CodeLukas no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:21 AM   #86
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,610
Likes (Received): 25

Quote:
Originally Posted by dominobb View Post
pamietajcie, z jakiego miasta jest Grabarczyk
Ok ,wiem że tu rządzi polityka, ale delikatnie mówiąc jest to troche nie ferr. W całym kraju protesty ze względu na "HALT" z przetargami, a tutaj mają to gdzieś.
__________________
Bądź tym, kim chcesz - Dla ludzi i tak będziesz tym, kim oni chcą
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:36 AM   #87
bebe.2006
Ekspert
 
bebe.2006's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Piotrków Tryb.
Posts: 2,953
Likes (Received): 423

Ten odcinek jakis pechowy. Najpierw spory o przebieg a teraz zle bo przetarg oglaszaja?
Niech buduja jak najszybciej.
bebe.2006 no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:43 AM   #88
MalinkaJa
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 167
Likes (Received): 1984

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Ok ,wiem że tu rządzi polityka, ale delikatnie mówiąc jest to troche nie ferr. W całym kraju protesty ze względu na "HALT" z przetargami, a tutaj mają to gdzieś.
Nie prowadźmy wojny Miasto-Miasto.
Jestem z Łodzi i się ciesze, ale całkiem obiektywnie trzeba przyznać,
że ten odcinek jest najlepiej przygotowany do przetargu.
Jest prawomocny DŚU i od roku przygotowywany projekt.
Zapewne został złożony wniosek o ZnRID, tak jak to było z
odcinkiem Łask-Łódź.
W przypadku S5, S7, S12/17, przetargi ogłaszane były bez PB,
nawet na S8 w kierunku Wrocka ogłoszono przetarg na drugi dzień po DŚU.

A co do HALT. Jakby ktoś usłyszał 4 lata temu o 23 mld na drogi to by mówił hura, a teraz mówimy beee. 23 mld to naprawdę dużo.

pzdr
MalinkaJa no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:43 AM   #89
MaKu95
Registered User
 
MaKu95's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 442
Likes (Received): 72

Widzę, że równocześnie z @MalinkaJa napisaliśmy posty z podobną argumentacją :-)

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Dla mnie to dziwne że w całym kraju wstrzymują inwestycje , a tutaj na siłę ogłaszają przetargi które będą trwać i trwać.
Dlaczego uważasz, że te przetargi będą trwać i trwać ?

Od 2008 roku na odcinku Walichnowy - A1 wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy już prawomocne DŚU na cały odcinek. Na Łask - A1 w styczniu 2001 zapewne będzie ZnRID więc w I kwartale można podpisać umowy na budowę (zgodnie z planem).
Do końca roku mają być złożone wnioski o ZnRID dla Walichnowy - Łask zatem w wakacje będzie można podpisać kolejne umowy na budowę.


Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Ok ,wiem że tu rządzi polityka, ale delikatnie mówiąc jest to troche nie ferr. W całym kraju protesty ze względu na "HALT" z przetargami, a tutaj mają to gdzieś.
No sorry, ale na niektórych odcinkach gdzie ogłaszano przetargi przed uprawomocnieniem się DŚU (np. Syców - Walichnowy, obwodnica Lublina) to była lekka przesada.
Czemu wtedy nikt nie protestował i mówił, że to nie ferr, że kosztem innych inwestycji które miały już PB, PW a niektóre mają już nawet PnB (np. obwodnica Puław, Wielunia, Bełchatowa) są ogłaszane przetargi dla odcinków zupełnie nieprzygotowanych i zarazem blokowane środki finansowe.

PS. Wcale nie uważam, że ten odcinek ma wyjątkowe szczęście bo kiedyś miał być autostradą a jak już został S-ką to przez trzy lata analizowali przebieg ;-( Żeby nie to to już byśmy kończyli a nie zaczynali drogę Wrocław - Łódź.

Last edited by MaKu95; November 18th, 2010 at 11:48 AM.
MaKu95 no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:45 AM   #90
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 14,682
Likes (Received): 6544

Quote:
Originally Posted by bebe.2006 View Post
Ten odcinek jakis pechowy. Najpierw spory o przebieg a teraz zle bo przetarg oglaszaja?
Niech buduja jak najszybciej.
Nikt nie ma pretensji, że chcą budować, ale wstrzymywanie inwestycji w całej Polsce ze względu na brak kasy a ogłaszanie nowych przetargów tutaj jest poprostu szczytem hipokryzji.
Maya83 no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:52 AM   #91
MaKu95
Registered User
 
MaKu95's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 442
Likes (Received): 72

Quote:
Originally Posted by Maya83 View Post
Nikt nie ma pretensji, że chcą budować, ale wstrzymywanie inwestycji w całej Polsce ze względu na brak kasy a ogłaszanie nowych przetargów tutaj jest poprostu szczytem hipokryzji.
Nie śledzę wszystkich wątków na forum więc pozwolę sobie zadać pytanie: które inwestycje posiadające ZnRID / PnB i toczący się przetarg są wstrzymywane ?
MaKu95 no está en línea  
Old November 18th, 2010, 11:54 AM   #92
MalinkaJa
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 167
Likes (Received): 1984

ooo..MaKu95. tu też się zgadzamy .


Quote:
Originally Posted by Maya83 View Post
Nikt nie ma pretensji, że chcą budować, ale wstrzymywanie inwestycji w całej Polsce ze względu na brak kasy a ogłaszanie nowych przetargów tutaj jest poprostu szczytem hipokryzji.
Jakie inwestycje S lub A są wstrzymane, które mają lepiej przygotowane papiery? A co do obwodnic w Łódzkim leżą gotowe ZnRID na Wieluń i Bełchatów i nic się nie dzieje, więc nie przesadzajmy z tym dopieszczeniem Łodzi.
Jak słyszę o przetargach np. na DK74 to się ciesze, a nie marudzę, że na DK8 nic się nie dzieje, lub że S14 będzie kończona nie wiadomo kiedy.

zdr.

PS dla malkontentów: nie pracuje w GDDKiA i nie głosowałem na PO

Last edited by MalinkaJa; November 18th, 2010 at 12:13 PM. Reason: synchron
MalinkaJa no está en línea  
Old November 18th, 2010, 12:08 PM   #93
rybenbaum
Razcep Razdrto
 
rybenbaum's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Warszawa (Szczęśliwice, Muranów)
Posts: 3,736
Likes (Received): 290

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Ok ,wiem że tu rządzi polityka, ale delikatnie mówiąc jest to troche nie ferr. W całym kraju protesty ze względu na "HALT" z przetargami, a tutaj mają to gdzieś.
Quote:
Originally Posted by Maya83 View Post
Nikt nie ma pretensji, że chcą budować, ale wstrzymywanie inwestycji w całej Polsce ze względu na brak kasy a ogłaszanie nowych przetargów tutaj jest poprostu szczytem hipokryzji.
Które przetargi zostały oficjalnie zHALTowane ze względu na brak kasy?

Zauważyłem ostatnio straszne zabiorom na podstawie niepotwierdzonych pogłosek-przecieków z oddziałów Gdaki i informacji prasowych o cięciach.

Generalnie jest to wiarygodne źródło przecieków, ale możliwe jest też, że po prostu na razie nikt nic nie wie i trwają targi czy i co wstrzymywać. W każdej organizacji w takiej sytuacji powstają różne teorie, puszczane są mniej lub bardziej potwierdzone informacje, różni ludzie rożnie interpretują różne dokumenty i fakty.

Zresztą co za różnica? Może ten odcinek został uznany za priorytet i ma zapewnione finansowanie. Pamiętajmy, że jeśli będzie cięcie, to o 14 mld a nie o 100%, więc jednak za tę kasę muszą coś zbudować.

Na pewno coś się dzieje i będą zmiany, ale w porównaniu z okresem sprzed 3-4 lat to i tak jest spoko. Jak na mój gust na razie nie ma paniki, przynajmniej do końca XI.

Last edited by rybenbaum; November 18th, 2010 at 12:15 PM.
rybenbaum no está en línea  
Old November 18th, 2010, 12:13 PM   #94
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 52,985
Likes (Received): 16854

Quote:
Originally Posted by bebe.2006 View Post
Ten odcinek jakis pechowy. Najpierw spory o przebieg a teraz zle bo przetarg oglaszaja?
Niech buduja jak najszybciej.
Dokładnie, niech budują Wrocław powinien mieć dobre połączenie z Łodzią i Warszawą jak najszybciej. Z drugiej strony byłem trochę zaskoczony (pozytywnie) jak przeczytałem tą wiadomość w wiadomościach dnia
Luki_SL no está en línea  
Old November 18th, 2010, 12:29 PM   #95
salto_angel
Visionmonger
 
salto_angel's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Bytůń
Posts: 19,518
Likes (Received): 9341

Quote:
Originally Posted by Luki_SL View Post
Dokładnie, niech budują Wrocław powinien mieć dobre połączenie z Łodzią i Warszawą jak najszybciej. Z drugiej strony byłem trochę zaskoczony (pozytywnie) jak przeczytałem tą wiadomość w wiadomościach dnia
Dokładnie tak. S8 to nie jest sprawa 'polityczna' i 'że budojom dla Łodzi'. Ta droga to szansa na normalne i szybkie połączenie Dolnego Śląska z Warszawą, a po wybudowaniu A1 również z Toruniem, Bydgoszczą czy Gdańskiem.
__________________
Prezydent: Dziękuję wszystkim tym, którzy wywieszali moje banery na swoich płotach. #stolatplanowania

TUMW
salto_angel no está en línea  
Old November 18th, 2010, 12:41 PM   #96
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,610
Likes (Received): 25

Quote:
Originally Posted by rybenbaum View Post
Które przetargi zostały oficjalnie zHALTowane ze względu na brak kasy?
Aktualnie wszystkie przetargi mają wstrzymane rozstrzygnięcia. Przykłąd np. S7 na styku woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego.
__________________
Bądź tym, kim chcesz - Dla ludzi i tak będziesz tym, kim oni chcą
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old November 18th, 2010, 12:50 PM   #97
bebe.2006
Ekspert
 
bebe.2006's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Piotrków Tryb.
Posts: 2,953
Likes (Received): 423

Mam pytanie z innej beczki:

Ten 6-cio kilometrowy łacznik koło Sieradza, jaki bedzie mial przebieg? Mam nadzieje, ze bedzie dochodzil do DK12 na zachod od Sieradza. Wtedy bedzie to jednoczesnie obwodnica miasta.
bebe.2006 no está en línea  
Old November 18th, 2010, 12:59 PM   #98
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,610
Likes (Received): 25

Quote:
Originally Posted by MaKu95 View Post

No sorry, ale na niektórych odcinkach gdzie ogłaszano przetargi przed uprawomocnieniem się DŚU (np. Syców - Walichnowy, obwodnica Lublina) to była lekka przesada.
Czemu wtedy nikt nie protestował i mówił, że to nie ferr, że kosztem innych inwestycji które miały już PB, PW a niektóre mają już nawet PnB (np. obwodnica Puław, Wielunia, Bełchatowa) są ogłaszane przetargi dla odcinków zupełnie nieprzygotowanych i zarazem blokowane środki finansowe.
Wtedy nikt nie protestował , bo centrala Gdaki nie "blokowała" trwających przetargów jak to miejsce obecnie. Chodzi o to że w miejscu A,B blokują rozstrzygnięcia przetargów nawet przy ważnym ZnRID , bo nie ma kasy na budowę, a w innym ogłaszają przetarg , który będzie troche trwał bo jeszcze nie ma projektu.
__________________
Bądź tym, kim chcesz - Dla ludzi i tak będziesz tym, kim oni chcą
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old November 18th, 2010, 01:02 PM   #99
rybenbaum
Razcep Razdrto
 
rybenbaum's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Warszawa (Szczęśliwice, Muranów)
Posts: 3,736
Likes (Received): 290

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Aktualnie wszystkie przetargi mają wstrzymane rozstrzygnięcia. Przykłąd np. S7 na styku woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Powody wstrzymań są różne. Nie wiesz, czy chodzi o kasę. Na pewno częściowo tak, ale dobrze wiemy, że równie dobrze są to problemy z projektami lub DŚU.

Ale OK, załóżmy, że wszystko wstrzymują ze względu na kasę - i co z tego? Jeśli jakaś droga ma priorytet i zapewnione finansowanie, to niech ogłaszają przetarg i budują. Inna nie ma priorytetu - out, trudno, będzie kasa, wrócimy do tematu.

Naprawdę nie widzę powodu narzekać na ogłoszenie przetargu na Skę ułatwiającą połączenie pomiędzy trzema wielkimi miastami. Szczególnie, że chwilę temu wyleciał sąsiedni fragment tej samej drogi.
rybenbaum no está en línea  
Old November 18th, 2010, 01:08 PM   #100
MaKu95
Registered User
 
MaKu95's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 442
Likes (Received): 72

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Chodzi o to że w miejscu A,B blokują rozstrzygnięcia przetargów nawet przy ważnym ZnRID , bo nie ma kasy na budowę, a w innym ogłaszają przetarg , który będzie troche trwał bo jeszcze nie ma projektu.
Kasa na budowę jest ... tylko, że ma być mniej niż zakładano więc przed wyborami wstrzymano rozstrzygnięcia ale te mniejsze pieniądze i tak trzeba będzie wydać więc w grudniu zapewne znowu procedury zostaną wznowione :-)
MaKu95 no está en línea  


Closed Thread

Tags
łódź, łódzkie, droga ekspresowa, ekspresówka-s8, s-8, sieradz, wieluń

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu