daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old December 27th, 2016, 10:24 PM   #2001
Zachu.
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: Warszawa
Posts: 2,731

DW397 http://umapa.pl/5KsjG
Zachu. está en línea ahora   Reply With Quote

Sponsored Links
Old December 27th, 2016, 11:35 PM   #2002
XKF
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Location: Bydgoszcz Poland
Posts: 2,382
Likes (Received): 5659

Ten znak wygląda tak jakby ta droga prowadziła do Bydgoszczy.
XKF no está en línea   Reply With Quote
Old January 3rd, 2017, 01:12 PM   #2003
Gelu20
Registered User
 
Join Date: May 2008
Posts: 28
Likes (Received): 20

24/12/2016 S249 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
Polska-Bydgoszcz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2016/S 249-460040

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Osoba do kontaktów: Krzysztof Lutowski
85-085 Bydgoszcz
Polska
Tel.: +48 523234500 / 523234587
E-mail: [email protected]
Faks: +48 523234504 / 523234574
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gddkia.gov.pl
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej i zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. Koncepcja przebudowy węzła Bydgoszcz Błonie w ciągu dróg krajowych nr 5 i 10 oraz węzła Bydgoszcz Lotnisko w ciągu dróg krajowych nr 5 i 25.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo kujawsko-pomorskie.
Kod NUTS PL61
II.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej i zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. Koncepcja przebudowy węzła Bydgoszcz Błonie w ciągu dróg krajowych nr 5 i 10 oraz węzła Bydgoszcz Lotnisko w ciągu dróg krajowych nr 5 i 25.
II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000
II.1.6)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 728 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres rękojmi. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.28.2016.46
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 142-257645 z dnia 26.7.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.12.2016
V.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)
Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
Polska
V.4)
Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 626 692,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 728 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: — geologia,
— geodezja,
— opracowania ekonomiczne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)
Informacje dodatkowe:
VI.3)
Procedury odwoławcze
VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)
Składanie odwołań
VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2016
Gelu20 no está en línea   Reply With Quote
Old January 25th, 2017, 04:52 PM   #2004
Tomkisiel
Registered User
 
Tomkisiel's Avatar
 
Join Date: Jul 2014
Location: Łódź
Posts: 1,792
Likes (Received): 6079

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla S-10 Bydgoszcz - Toruń

Quote:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2017 r., znak WOO.4200.1.2016.KŚ.2,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń".
Obwieszczenie

No to powoli się zaczyna...
__________________
03.11.2017 wydano ostatni ZRID na budowę S5 w kujawsko-pomorskim. BUDOWA TRWA.

23.11.2017 Zaawansowanie obiektów mostowych na S5 w kujawsko-pomorskim: OBIEKTY S5

misiek_z11 liked this post
Tomkisiel no está en línea   Reply With Quote
Old January 26th, 2017, 12:27 PM   #2005
vers85
Registered User
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 121
Likes (Received): 68

To by znaczylo, ze cala dokumentaca do wydania DSU juz jest przygotowana? O.o
vers85 no está en línea   Reply With Quote
Old January 26th, 2017, 01:04 PM   #2006
Innuendowro
Registered User
 
Innuendowro's Avatar
 
Join Date: May 2011
Location: Wrocław
Posts: 100
Likes (Received): 55

a może tylko KIP złożyli i czekają na zakres Raportu?
__________________
Optymalizacje projektów drogowych,
Uzyskiwanie DŚU,
Inwentaryzacje przyrodnicze,
Nadzory przyrodniczy i środowiskowy,
Raporty OŚ

vers85 liked this post
Innuendowro no está en línea   Reply With Quote
Old January 26th, 2017, 01:09 PM   #2007
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,768
Likes (Received): 30972


Dokładnie tak Wkazuje na to podstawa, wszczęcia procedury.
Nie ma co się "podpalać", bo to nie jest jeszcze właściwa procedura o wydanie DŚU, bo dokumentacja o wydanie tej dycyzji dopiero będzie opracowywana
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE
Kazusik no está en línea   Reply With Quote
Old January 28th, 2017, 10:52 PM   #2008
Tomkisiel
Registered User
 
Tomkisiel's Avatar
 
Join Date: Jul 2014
Location: Łódź
Posts: 1,792
Likes (Received): 6079

Quote:
Originally Posted by Innuendowro View Post
a może tylko KIP złożyli i czekają na zakres Raportu?
Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post

Dokładnie tak Wkazuje na to podstawa, wszczęcia procedury.
Nie ma co się "podpalać", bo to nie jest jeszcze właściwa procedura o wydanie DŚU, bo dokumentacja o wydanie tej dycyzji dopiero będzie opracowywana
Zgadza się. Wczoraj się pojawił KIP na sieci...
Quote:
Karta informacyjna zgodnie z art. 69 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16 zm.), stanowi załącznik do wniosku o ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń”.
Quote:
Projektowana droga S10, analizowana w niniejszej karcie, obejmuje odcinki:
 Węzeł Bydgoszcz Południe – węzeł Toruń Zachód
 Węzeł Toruń Zachód – węzeł Toruń Południe
Dla analizowanego zadania inwestycyjnego zaprojektowano ogólnie VI wariantów:
 Wariant I (niebieski)
 Wariant II (zielony)
 Wariant III (pomarańczowy)
 Wariant IV (fioletowy)
 Wariant V (czarny)
 Wariant VI (czerwony)
Mapki nie znalazłem...
Wielu interesuje jak zostanie podłączony Toruń w okolicach węzła Toruń Południe. Są tylko opisy... i dla 3 wariantów są zapisane ogólnikowo w ten sposób

Quote:
Zaprojektowano rozbudowę węzła Czerniewice o dodatkowe łącznice zapewniające powiązanie S-10 i A-1 z istniejącą drogą krajową nr 1 i m. Toruń. Układ projektowanych łącznic dla planowanej S10 będzie stanowić zespolony węzeł Czerniewice zbudowany w ciągu A-1.
Więcej KIP
__________________
03.11.2017 wydano ostatni ZRID na budowę S5 w kujawsko-pomorskim. BUDOWA TRWA.

23.11.2017 Zaawansowanie obiektów mostowych na S5 w kujawsko-pomorskim: OBIEKTY S5
Tomkisiel no está en línea   Reply With Quote
Old January 28th, 2017, 11:43 PM   #2009
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 10,507
Likes (Received): 18023

Czy nikogo, kto ten dokument przygotowywał nie kłuło to w oczy? Przecież to jest nieprofesjonalne w oficjalnym dokumencie (mającym być podstawą do różnych czynności prawnych) walić takie błędy rzeczowe.

Quote:
Zaprojektowano rozbudowę węzła Czerniewice o dodatkowe łącznice zapewniające powiązanie S-10 i A-1 z istniejącą drogą krajową nr 1 i m. Toruń.
Kemo no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2017, 03:05 PM   #2010
3,14saR
Registered User
 
3,14saR's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 905
Likes (Received): 1067

Quote:
Originally Posted by Tomkisiel View Post
Mapki nie znalazłem...
Pewnie załączyli plan z wcześniej opracowywanego STEŚ - może ten poniżej.

1.
3,14saR no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2017, 07:02 PM   #2011
Torrr
Registered User
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 1,696
Likes (Received): 98

Quote:
Originally Posted by Tomkisiel View Post
Wielu interesuje jak zostanie podłączony Toruń w okolicach węzła Toruń Południe. Są tylko opisy... i dla 3 wariantów są zapisane ogólnikowo
Powielają najgorsze rozwiązanie z poprzedniego studium:

WARIANT NIEBIESKI:WARIANT FIOLETOWY:WARIANT CZARNY:Zostaje tylko niebieski. Reszta odpada ze względu na zabudowę w Czerniewicach i przebieg obwodnicy S10 w innym korytarzu niż obecny (choć czarny przebieg samej S10 byłby optymalny).

Tak ulokowany pokręcony węzeł nie przejmie ruchu wjazdowego do miasta z zachodu z S10 na nowy most (z Byg/Poznania), jedynie ruch z Łodzi który teraz wjeżdża do Torunia z A1 na węźle Ciechocinek. Więc jedyne co odciąży to odcinek DK91 poza granicami miasta równoległy do A1 w lesie pomiędzy Ciechocinkiem a Czerniewicami (włącznie). Stary most pozostanie nieodciążony co gorsza dociąży go budowa kolejnego węzła Kluczyki na S10 (na przedłużeniu starego mostu) co przeniesie z nowego mostu na stary ok 9 tys poj/dobę.
Zamiast jednego optymalnego węzła na wprost nowego mostu będą dwa szkodliwe węzły dewastujące to co osiągnięto nowym mostem.


Jedyne prawidłowe rozwiązanie łącznika to wariant 2B (żółty przerywany) wg koncepcji firmy Emdrog na wprost nowego mostu z wykorzystaniem istniejącego wiaduktu nad S10 w osi mostu Waryńskiego (Trasy Nowomostowej tak jak to było planowane z GDDKiA od dawna - stąd brak węzła z DK91 w Czerniewicach) który można tanio przebudować na łącznik z S10:

http://www.skyscrapercity.com/showpo...postcount=4515

W ostateczności WARIANT ZIELONY (samego łącznika) na wprost nowego mostu w ramach węzła zespolonego:

__________________

SRC_100, Innuendowro, thorunesis liked this post

Last edited by Torrr; January 29th, 2017 at 07:46 PM.
Torrr no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2017, 11:31 AM   #2012
malychili
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Location: Bydgoszcz
Posts: 87
Likes (Received): 49

To pokazuje jakie zarząd województwa ma podejście do Bydgoszczy i zachodniej części województwa.

Quote:
S-10 na zachód od Bydgoszczy do wykreślenia!

Równo przed tygodniem miało miejsce spotkanie samorządów tworzących Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na którym uzgodniono, że samorządowcy wspólnie zaapelują do premier Beaty Szydło o budowę drogi S-10 na całym kujawsko-pomorskim odcinku, czyli również na odcinku Bydgoszcz – Piła. W podobnym okresie może trafić do rządu jednak stanowisko Zarządu Województwa o wykreślenie tego odcinka z listy rezerwowej Kontraktu Terytorialnego.


Wczoraj Urząd Marszałkowski poinformował o przeprowadzanych w trybie ekspresowym konsultacjach społecznych nad aneksem do Kontraktu Terytorialnego. Konsultacje potrwają tylko do przyszłego piątku – 10 lutego.

W uzgodnionej przez Zarząd Województwa korekcie znajdują się ważne zapisy dotyczące budowy drogi S-10. Odcinek Bydgoszcz – Toruń wraz z węzłem Czerniewice zostaje w propozycji zarządu przeniesiony z listy rezerwowej na podstawową, co jest na pewno dobrą wiadomością.

Już mniej dobra jest jednak propozycja wykreślenia nawet z listy rezerwowej odcinka Bydgoszcz – Piła. W praktyce oznaczać może to odsunięcie realizacji tej inwestycji na znacznie dalszy plan.

Istotną informacją jest na pewno pozostawienie na liście rezerwowej nadal odcinka Toruń – Płońsk drogi S-10.
malychili no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2017, 11:44 AM   #2013
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 10,507
Likes (Received): 18023

Ten kontrakt terytorialny ma w zakresie budowy autostrad wartość niewiele większą od papieru toaletowego, więc nie ma czym się podniecać.
Kemo no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2017, 02:27 PM   #2014
Chajrefont
Registered User
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 215
Likes (Received): 121

Quote:
Originally Posted by Kemo View Post
Ten kontrakt terytorialny ma w zakresie budowy autostrad wartość niewiele większą od papieru toaletowego, więc nie ma czym się podniecać.
Cale szczescie, ale niesmak pozostaje...
Chajrefont no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2017, 05:37 PM   #2015
Din Sevenn
Stop cymbałom w KP!
 
Din Sevenn's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Województwo Bydgoskie.
Posts: 5,334
Likes (Received): 2291

Dokładnie, oni pewnie wiedzieli, że to wszystko pisane patykiem po Drwęcy, ale i tak specjalnie wywalili to co trzeba, żaby pokazać swoją gotycką szlachetność i dumę. Bleeee.
__________________
Szkoda strzępić ryja.
Din Sevenn no está en línea   Reply With Quote
Old February 8th, 2017, 10:53 AM   #2016
thorunesis
Registered User
 
thorunesis's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Toruń
Posts: 183
Likes (Received): 45

Quote:
Originally Posted by Torrr View Post
Powielają najgorsze rozwiązanie z poprzedniego studium:Zostaje tylko niebieski. Reszta odpada ze względu na zabudowę w Czerniewicach i przebieg obwodnicy S10 w innym korytarzu niż obecny (choć czarny przebieg samej S10 byłby optymalny).

Tak ulokowany pokręcony węzeł nie przejmie ruchu wjazdowego do miasta z zachodu z S10 na nowy most (z Byg/Poznania), jedynie ruch z Łodzi który teraz wjeżdża do Torunia z A1 na węźle Ciechocinek. Więc jedyne co odciąży to odcinek DK91 poza granicami miasta równoległy do A1 w lesie pomiędzy Ciechocinkiem a Czerniewicami (włącznie). Stary most pozostanie nieodciążony co gorsza dociąży go budowa kolejnego węzła Kluczyki na S10 (na przedłużeniu starego mostu) co przeniesie z nowego mostu na stary ok 9 tys poj/dobę.
Zamiast jednego optymalnego węzła na wprost nowego mostu będą dwa szkodliwe węzły dewastujące to co osiągnięto nowym mostem.


Jedyne prawidłowe rozwiązanie łącznika to wariant 2B (żółty przerywany) wg koncepcji firmy Emdrog na wprost nowego mostu z wykorzystaniem istniejącego wiaduktu nad S10 w osi mostu Waryńskiego (Trasy Nowomostowej tak jak to było planowane z GDDKiA od dawna - stąd brak węzła z DK91 w Czerniewicach) który można tanio przebudować na łącznik z S10:

http://www.skyscrapercity.com/showpo...postcount=4515

W ostateczności WARIANT ZIELONY (samego łącznika) na wprost nowego mostu w ramach węzła zespolonego:
Z czego może wynikać upór miasta do takiej wersji połączenia? Naprawdę chodzi o zbyt wąski korytarz na przedłużeniu nowego mostu? Przecież patrząc na mapę widać że tak pokręcony węzeł jest całkowicie bez sensu...
thorunesis no está en línea   Reply With Quote
Old February 8th, 2017, 04:16 PM   #2017
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 1,771
Likes (Received): 4449

Quote:
Originally Posted by Din Sevenn View Post
Dokładnie, oni pewnie wiedzieli, że to wszystko pisane patykiem po Drwęcy, ale i tak specjalnie wywalili to co trzeba, żaby pokazać swoją gotycką szlachetność i dumę. Bleeee.
Podobno się pomylili.
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/spr...ego-2017-roku/
spinacz está en línea ahora   Reply With Quote
Old February 9th, 2017, 09:38 AM   #2018
Din Sevenn
Stop cymbałom w KP!
 
Din Sevenn's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Województwo Bydgoskie.
Posts: 5,334
Likes (Received): 2291

Ta, jasne. Pomyleni to oni są.
__________________
Szkoda strzępić ryja.
Din Sevenn no está en línea   Reply With Quote
Old February 9th, 2017, 12:57 PM   #2019
j24
Registered User
 
Join Date: Dec 2009
Location: Bydgoszcz
Posts: 468
Likes (Received): 396

Tak koszmarny błąd, więc ciekaw jestem jakie konsekwencje poniesie ten urzędnik. Moim, zdaniem powinien być zwolniony dyscyplinarnie
j24 está en línea ahora   Reply With Quote
Old February 9th, 2017, 01:22 PM   #2020
pentaq
Registered User
 
Join Date: Feb 2015
Location: Koszalin/Szczecin
Posts: 1,087
Likes (Received): 757

Urzędnicy ponoszą jakiekolwiek konsekwencje? niewydajemniesie
pentaq no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
bydgoszcz, dk10, droga ekspresowa, ekspresówka-s10, kujawsko-pomorskie, piła, stargard, toruń, wałcz, warszawa, zachodniopomorskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu