daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 30th, 2010, 11:14 AM   #141
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

กฟภ.นครปฐมเปิดโครงการ'กฟภ.-อบต.ร่วมใจลดไฟดับ'

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 30 มีนาคม 2553 10:15:51 น.
นครปฐม/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอบต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธีณ หอประชุมโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม โดยมีนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกฟภ.-อบต.ร่วมใจลดไฟดับ โดยมีนายผดุง บรรจงศิลป์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง นครปฐม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดยโครงการดังกล่าวทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและสายส่งซึ่งหากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือดับในบริเวณใดก็จะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขและจ่ายไฟกลับคืนสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว

นายผดุง บรรจงศิลป์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง นครปฐม กล่าวว่า สำหรับโครงการ "กฟภ.-อบต.ร่วมใจลดไฟดับ" ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 1 อบต. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ตัวแทนอาสาของแต่ละ อบต.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของ กฟภ.และการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อให้ตัวแทนอาสาและประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาระบบจำหน่าย และให้ข้อมูลสถานที่ สาเหตุการเกิดปัญหาของระบบจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก และเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ให้มีความมั่นคง และลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้น้อยที่สุด

สำหรับพื้นที่จังหวัดนครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกอบต.เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ อบต.ละประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีการจัดอบรมให้ผู้แทนอาสาหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 116 คน แบบ Walk Rally ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีการปล่อยขบวนรถยนต์และผู้แทนอาสาที่ผ่านการอบรมแล้วลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับงานด้านบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนและตัวแทนอาสาของแต่ละหมู่บ้านได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านระบบไฟฟ้าด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อไป
RSSU no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old March 30th, 2010, 11:16 AM   #142
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

“เปิดค่ายยุวชนศาสนิกสัมพันธ์ ปี2553”

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 14:05:41 น.
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--ศูนย์คุณธรรม
เริ่มขึ้นแล้วสำหรับโครงการส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2553 ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนศาสนิกสัมพันธ์ ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2553 ที่บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 ศาสนา ได้แก่ มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา ประธานโครงการนายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ผู้แทนสภายุวมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทย ผู้แทนศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลและพระมหาปรกฤษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายยุวชน ศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อให้ตัวแทนยุวชนศาสนิกสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุเทพฯ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อิสลามวิทยาลัย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร รวม 60 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติใน ศาสนสถานของ ศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยการเสวนาหลักปฏิบัติในวิถีชีวิตของ 3 ศาสนา พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมวัดม่วงแค มัสยิดฮารูณ และอาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งนอกจากจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เยาวชนและสถานศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6449900 หรือ เว็ปไซต์ www.moralcenter.or.th
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2010, 02:58 PM   #143
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายพีรวิชญ์ เจริญพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศ คือ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม และรางวัลชมเชย คือ นายเติมสิริ พรศรีเจริญกุล จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 31 ราย 46 ผลงาน และเป็นที่น่ายินดี เพราะมีผลงานที่มาจากระดับมัธยมศึกษาหลายชิ้น นายพีรวิชญ์ เจริญพันธ์ กล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ว่า เป็นความลงตัวของการสร้างเส้นสายและการจัดวางตำแหน่งให้มีความอ่อนช้อยประกอบกันเป็นตัวเลข (25) และสัญลักษณ์ทางเภสัชศาสตร์ (Rx) ให้สอดรับกับตราพระพิฆเนศร์ (ตราประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร) ซึ่งมีความอ่อนช้อยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังกล่าวอีกว่า ผลงานที่สร้างขึ้นมานั้นจะต้องมีจุดขายในงานที่ชัดเจน และมีความโดดเด่น คณะกรรมการพิจารณาการประกวดฯ ขอชมเชยผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดมา ณ โอกาสนี้http://www.pharm.su.ac.th/

Last edited by RSSU; April 1st, 2010 at 03:05 PM.
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old April 2nd, 2010, 02:11 PM   #144
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 10:40:45 น.
วานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด มอบเงินจำนวน 5,000,000บาท แก่ สมบูรณ์ ตรีธนะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ "วานิช ไชยวรรณ" ตามโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 54 พรรษา ณ อาคาร ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 08:08 PM   #145
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

พญาไทย้ำภาพร.พ.ของคนไทย
พญาไท รับตลาดแข่งเดือด เร่งสร้างภาพลักษณ์"โรงพยาบาลสำหรับคนไทย" ผนึกพันธมิตรลุยขยายฐานลูกค้า ต่างจังหวัดเพิ่ม พร้อมเทงบ 600 ล้านบาท ปรับโฉมสถานที่ การให้บริการใหม่และระบบไอที วาดเป้าดันยอดรายได้เติบโต 10%
นายธนา ถิรมนัส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดและกลุ่มสนับสนุนเครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2553 มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยกลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มฐานลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยการเน้นภาพความเป็นผู้เชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงนั้นเป็นผลมาจากในปี 2552 จำนวนลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่ในปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้เร่งการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแผนการรุกตลาดของเครือโรงพยาบาลพญาไทนั้น วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานในปีนี้ เพื่อรองรับแผนในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ทางเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้วางตำแหน่งภาพรวมของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนไทย ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการรับรองลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าในต่างจังหวัดด้วย โดยปัจจุบันลูกค้าคนไทยที่เข้ารับบริการนั้นมีสัดส่วนมากกว่า 90% ส่วนที่เหลืออีกราว 10% เป็นลูกค้าจากต่างประเทศ ทั้งลาว พม่า และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
"เพื่อเป็นการรองรับวิสัยทัศน์ในระยะยาว แผนรองรับในปี 2553 นอกเหนือจากการเน้นความครบวงจรในด้านการให้บริการทางการแพทย์แล้ว ทางเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้มุ่งขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัด ด้วยการจัดมือกับพันธมิตรโรงพยาบาลต่างๆ ในต่างจังหวัดในการส่งต่อผู้ป่วยมารักษาต่อในโรงพยาบาลในเครือ โดยล่าสุดได้ร่วมมือไปแล้วกว่า 10 แห่ง อาทิ จังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครปฐม นครนายก อยุธยา คาดว่าในสิ้นปีจะขยายความร่วมมือดังกล่าวได้ประมาณ 20-30 แห่ง อีกทั้งยังมุ่งการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้อยู่กับโรงพยาบาลต่อไปในระยะยาวด้วย"
รวมทั้งได้เน้นความแตกต่างของการให้บริการด้วยการมุ่งเน้นการตรวจสุขภาพและวางแผนด้านสุขภาพเฉพาะบุคคลในโรงพยาบาลพญาไท 2 อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่แพ็กเกจการตรวจสุขภาพรวมแบบปกติ ก็ยังเปิดให้บริการอยู่เหมือนเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยใช้จุดเด่นในเรื่องความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และพยาบาลในการให้ความดูแลลูกค้าครบวงจร
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับแผนดังกล่าว ทางเครือโรงพยาบาลพญาไทได้ทุ่มงบประมาณ 600 ล้านบาท สำหรับ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงสถานที่ อาคารภายในและภายนอก เพื่อให้มีความทันสมัย 2. การเพิ่มบริการทั้งด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์ Imaging Center ซึ่งเป็นศูนย์เอกซเรย์ครบวงจร ซึ่งแต่เดิมเปิดให้บริการเฉพาะที่สาขาพญาไท 2 แต่ปีนี้จะเปิดที่สาขาพญาไท 1 และ 3 รวมทั้งการเปิดให้บริการศูนย์สมองและระบบประสาทครบวงจร และ 3. การปรับปรุงระบบไอทีใหม่ ใช้งบประมาณราว 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็วมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 เดือนแรกของปี จำนวนคนไข้ที่เข้ามารับบริการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มมาลดลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ส่งผลให้จำนวนคนไข้หรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลง โดยในส่วนของโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้รับผลกระทบมากสุด คือ มีจำนวนลูกค้าลดลง 15% พญาไท 2 ลดลง 10% และพญาไท 3 ลดลง 3% ทั้งนี้จากแผนการรุกตลาดในปี 2553 คาดว่าทางเครือโรงพยาบาลพญาไทจะเติบโตได้ราว 10% เท่ากับภาพรวมของตลาดโรงพยาบาลเอกชนในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโต 10% เช่นกัน โดยมูลค่าตลาดรวมมีราว 2 แสนล้านบาทจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,519 4 - 7 เมษายน พ.ศ. 2553
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old April 10th, 2010, 11:34 PM   #146
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 1/2553

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Rx20 ที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเยอะที่สุดของทุกคณะเภสัชศาสตร์ ทั่วประเทศ ในปี 2553 คณะผมเอง...55

ผลเรียงตามลำดับคะแนน


1. มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบ 179 คน ผ่าน 166 คน คิดเป็น 92.7374302 %

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบ 106 คน ผ่าน 87 คน คิดเป็น 82.0754717 %

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบ 181 คน ผ่าน 148 คน คิดเป็น 81.7679558 %

4. มหาวิทยาลัยมหิดล สอบ 116 คน ผ่าน 94 คน คิดเป็น 81.0344828 %

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบ 170 คน ผ่าน 132 คน คิดเป็น 77.6470588 %

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบ 134 คน ผ่าน 95 คน คิดเป็น 70.8955224 %

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบ 58 คน ผ่าน 40 คน คิดเป็น 68.9655172 %

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบ 76 คน ผ่าน 49 คน คิดเป็น 64.4736842 %

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบ 199 คน ผ่าน 125 คน คิดเป็น 62.8140704 %

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบ 112 คน ผ่าน 59 คน คิดเป็น 52.6785714 %

11. มหาวิทยาลัยรังสิต สอบ 117 คน ผ่าน 58 คน คิดเป็น 49.5726496 %

12. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอบ 164 คน ผ่าน 61 คน คิดเป็น 37.1951220 %


ที่มา : http://www.pharmacafe.com/board/down...e.php?id=12628

Last edited by RSSU; April 11th, 2010 at 12:09 AM.
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2010, 05:59 PM   #147
tk719
ชายเรียง . . .
 
tk719's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 961
Likes (Received): 13อันดับเปลี่ยนจากปีก่อน ๆ เยอะเลยนะครับ
tk719 no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2010, 06:35 PM   #148
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ครับ ปีที่แล้วอันดับ 10 เลย หุหุ
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old April 29th, 2010, 09:45 PM   #149
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

นครปฐมเปิด 8 จุดรับซื้อข้าวช่วยเหลือเกษตรกร

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 เมษายน 2553 20:37 น.

นครปฐม - จังหวัดนครปฐมเปิด 8 จุดรับซื้อข้าวช่วยเหลือเกษตรกร

นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยกำหนดราคาเป้าหมายข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ตันละ 10,000 บาท และมีการประกาศกำหนดราคาอ้างอิงทุก 15 วัน หากราคาอ้างอิงต่ำกว่าตันละ 10,000 บาท เกษตรกรสามารถขอรับเงินชดเชยได้จาก ธ.ก.ส. ในส่วนต่างของราคานั้น

แต่เนื่องจากในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกในท้องตลาดลดลงค่อนข้างมาก โดยราคาข้าวเปลือกในจังหวัดนครปบมลดลงจากตันละ 9,800-10,200 บาท เหลือเพียงตันละ 9,000-9,400 บาท ในขณะที่ราคาอ้างอิงที่รัฐบาลประกาศ(วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2553) อยู่ที่ตันละ 9,886 บาท ชดเชย 114 บาท

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้เร่งรัดให้มีการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกในราคาอ้างอิง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น และจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 ในจังหวัดนครปฐมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก 8 จุด ได้แก่ อำเภอบางเลน 6 จุด

คือ โรงสีข้าวทวีพัฒนา, โรงสีไฟกิจพัฒนา, หมุยหลีทวีทรัพย์, ธัญญกิจนครฐม(2521), นิวัตรพาณิชย์, กิจประเสริฐ และอำเภอกำแพงแสน 2 จุด คือ โรงสีโชคถาวรและโรงสีบ้านดอน โดยรับซื้อข้าวเปลือกความชื้น 15% ตันละ 9,074 บาท(ราคาอ้างอิง วันที่ 1-15 มีนาคม 2553 ตันละ 9,074 บาท ชดเชย 926 บาท) จึงขอแจ้งให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปขายยังจุดรับซื้อดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2010, 11:18 PM   #150
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

หูกวางโวปี 54 ทำคลอดรถไฟทางคู่

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 10:46:50 น.
นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ภายหลังการเป็นประธานการเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นตามแนวเส้นทางครั้งที่ 1 สายใต้โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิส ติกส์ ระยะที่ 1 ในเส้นทางจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติกรอบวงเงินพัฒนาแผนฟื้นฟูของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 1.9 แสนล้านบาท ทั้งนี้ในวงเงินดังกล่าวมีในส่วนของการนำงบประมาณมาดำเนินการในโครงการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม วงเงินการลงทุน 1.9 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานพิจารณาแหล่งเงินลงทุน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ คาดว่าภายปี 2554 จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน จากนั้นประมาณ 3 ปีน่าจะครบทุกเส้นทาง โดยหากเส้นทางดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นอีกทางที่หารายได้เข้าสู่องค์กรได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิส ติกส์ (ระยะที่ 1) โดยเป็นการสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2553-2558 ภายใต้กรอบวงเงิน 176,808 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งนำมาลงทุนพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ 843 กม. ใน 6 ช่วง ได้แก่ ช่วงแก่งคอย-คลองสิบเก้า-ฉะเชิงเทรา ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่น ช่วงลพบุรี-นครสวรรค์ ช่วงนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

นอกจากนี้การสัมมนาดังกล่าวได้นำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ การคัดเลือกแนวเส้นทาง รูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง รูปแบบสถานีและย่านสถานี การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟ การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ

สำหรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ-หัวหิน จะใช้เวลาจากเดิม 3 ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียงประมาณ 2 ชั่วโมง เพิ่มปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร จาก 5.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12 ล้านคนต่อปี และเพิ่มการขนส่งสินค้าจาก 1 ล้านตันต่อปี เป็น 1.5 ล้านตันต่อปี ในปี 2558
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2010, 11:20 PM   #151
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ส.สตรีฯ-รพ.ดอนตูมจัดตั้งโรงงานขาเทียมหนุนช่วยเหลือผู้พิการ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 09:03:14 น.

นครปฐม:นายถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนครปฐม โดยนางจุไร สะสมทรัพย์ ร่วมกับโรงพยาบาลดอนตูม ได้ดำเนินการจัดทำโรงงานขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจะเปิดดำเนินการผลิตขาเทียมในวันที่ 1 พ.ค. 2553

ทั้งนี้เพื่อบริการจัดทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดใน จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้คนพิการขาขาดได้รับความสะดวกในการได้รับบริการทำขาเทียมอย่างทั่วถึง จึงขอเชิญผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ติดต่อรับบริการจัดทำขาเทียมได้ที่โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 034-381768, 034-381431

สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลผู้พิการขาขาดสามารถส่งข้อมูลรายชื่อ อายุ ตำแหน่งขาที่พิการ พร้อมที่อยู่ของคนพิการให้โรงพยาบาลดอนตูม ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2553 เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้ติดต่อกับคนพิการและดำเนินการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการต่อไป
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2010, 10:35 PM   #152
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

เภสัชฯ ทับแก้ว ผงาด! สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านมากสุดนำอันดับ 1 ของประเทศ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 เมษายน 2553 13:03 น.


บัณฑิตเภสัชฯ ทับแก้ว ผงาด! สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนำอันดับหนึ่งของประเทศ ฉลุยผ่านมากสุดถึง 92.7 % ส่วนม.อุบลฯตามอันดับสอง 82.7% จุฬาฯรั้งอันดับสาม 81.7 % จากจำนวนบัณฑิตเภสัชทั้งหมด 12 ม.ทั่วประเทศ

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมครั้งที่ 1/ 2553 ตามประกาศเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org ปรากฏว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบผ่านมากสุด อันดับหนึ่งของประเทศ 166 คน คิดเป็น 92.7% จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 179 คน ตามด้วย ม.อุบลฯ ผ่าน 82.7% ส่วนจุฬาลงกรณ์ฯผ่าน 81.7% โดยทั้งหมดมีจำนวนบัณฑิตเภสัชศาสตร์เข้าสอบกว่า 1,612 คนจาก 12 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตรุ่นนี้ที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้เป็นอันดับหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมดภายในประเทศ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ และตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะสอบผ่านให้ได้มากที่สุด โดยใช้โครงการทบทวนและฝึกปฏิบัติร่วมกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

“เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75% แต่นักศึกษาของเราทำได้ถึง 92.7% จึงเป็นที่น่ายินดีที่ทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนการรักษาอันดับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้อยู่ในระดับสูงนั้น ต้องพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนปกติต่อไปให้ได้มาตรฐานการศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย โดยเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกส่วนหนึ่งคือตัวนักศึกษาเองจะต้องตระหนักรู้ว่านอกจากการตั้งใจเรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นขั้นตอนที่สำคัญหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่าน เพราะมีผลต่อการออกไปประกอบวิชาชีพในตำแหน่งเภสัชกร ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะทำงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ฉะนั้นคณะวิชาจึงต้องมีบทบาทในการพยายามให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่งถ้านักศึกษาเห็นความสำคัญจะเข้าใจหน้าที่ของตนเอง จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และพยายามสอบให้ผ่าน” ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ กล่าว

ด้าน น.ส.จุฑามาศ มุทธากาญจน์ หนึ่งในนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เผยว่าตน รู้สึกดีใจและเชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกคนในชั้นปีก็ดีใจและภูมิใจเช่นกัน ที่สามารถสอบผ่านและทำชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดความรู้ความสามารถ

“การสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดก็เหมือนเป็นการทดสอบตัวเองว่า ตัวผู้เรียนสามารถปฎิบัติงานได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนอกจากจะเป็นการทวนความรู้ที่มีแล้วยังเป็นการันตีการเป็นเภสัชกรอีกด้วย ฉะนั้นการสอบครั้งนี้จึงนับเป็นการสอบที่ทุกคนทุ่มเทให้ควาามตั้งใจอย่างสูง”บัณฑิตเภสัชฯศิลปากรกล่าว

ว่าที่เภสัชกล่าวอีกว่า จากความสำเร็จทางด้านการเรียนดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความสามัคคีที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จโดย ที่ผ่านมาเธอและเพื่อนๆมักจะช่วยกันอ่านและช่วยติว และช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดไปให้กัน เพราะทุกคนก็มุ่งหวังในสิ่งเดียวกัน จึงเชื่อว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันก็จะผ่านไปได้

อนึ่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 – ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 20 รุ่น ประมาณ 1,956 คน โดยเปิดเป็นคณะที่ 6 ของประเทศไทย และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ที่มุ่งการเรียนการสอน ด้านการผลิตยา ด้านการบริการทางเภสัชกรรม และเน้นด้านการใช้ยาในผู้ป่วยและการทำงานกับทีมบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น

ด้านการสำรวจการทำงานของบัณฑิต พบว่าส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจร้านยาต่างๆ มีการขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก ด้านรายได้ของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มศก.โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 25,000 บาทต่อเดือนนักศึกษาเภสัชฯ มศก. มีความขยัน อดทน มีความรู้ความสามารถเด่นทางด้านไอที และมีความเป็นศิลปินในอารมณ์ เนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากหลายคณะวิชาที่สอนด้านศิลปะในมหาวิทยาลัยเดียวกัน

นอกจากนี้ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ถือเป็นร้านยาที่ได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพโดยสภาเภสัชกรรม เพื่อเป็นต้นแบบร้านยาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการของที่ดำเนินการได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 7th, 2010, 09:54 PM   #153
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ประชุมเครือข่ายสหวิทยาการ


หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 10:57:09 น.
นครปฐม/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคตะวันตก ในการประชุม เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาคตะวันตก จัดโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานด้านวิชาการ การวิจัย และเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยร่วมของเครือข่ายในการนำโจทย์ปัญหาของท้องถิ่นมาแก้ไขร่วมกันแบบบูรณาการ ณ โรงแรม Rose Garden Riverside สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 7th, 2010, 09:55 PM   #154
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

วิคตอรี่ประกันภัยนครปฐมหนุน 5 ล.


หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 09:26:34 น.

เมื่อวันที่5 พ.ค.ที่สนามฟุตซอลอีซี่คลับจ.นครปฐมฯพณฯไชยาสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลนครปฐมเอฟซีจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวทีมสโมสรนครปฐมเอฟซีและพิธีลงนามเซ็นสัญญาสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับนายธีรศักดิ์แสงวรางกูลที่ปรึกษาบริษัทวิคตอรี่ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัดเป็นจำนวนเงิน5 ล้านบาทโดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายสถิตย์ทวีนุชผู้จัดการทีมและ"เดอะตุ๊ก"ปิยะพงษ์ผิวอ่อนอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยในฐานะที่ปรึกษาสโมสรนครปฐมเอฟซีร่วมเป็นสักขีพยานนายไชยาสะสมทรัพย์ประธานสโมสรฟุตบอลนครปฐมเอฟซีเปิดเผยว่าตนผ่านงานด้านการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศมาเยอะในฐานะที่เป็นคนนครปฐมมาตั้งแต่เกิดจึงอยากที่จะทำให้ทีมนครปฐมเอฟซีเป็นทีมที่แกร่งและเก่งที่สุดและก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดอย่าง"ไทยพรีเมียร์ลีก"ในฤดูกาลหน้าให้ได้ตอนนี้ตนมีโอกาสเข้ามาทำทีมอย่างเต็มตัวซึ่งตนจะใช้เวลาทั้งหมดทำให้นครปฐมเอฟซีเป็นทีมที่มีศักยภาพที่เก่งเหมือนเมื่อตอนที่เล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้และรู้สึกดีใจที่ทางบริษัทวิคตอรี่ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัดรวมถึงบริษัทบางกอกแอธเลติกจำกัดที่เล็งเห็นความสำคัญของทีมให้การสนับสนุนในครั้งนี้ตนจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังโดยเป้าหมายที่วางไว้คือการพาทีมเข้าไปเล่นในลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าให้ได้ซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงตนก็มีโครงการที่จะสร้างหลักที่มีองค์ประกอบอย่างครบครันทั้งห้องพักของนักกีฬาและสนามฝึกซ้อมให้กับทีม
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2010, 12:56 PM   #155
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

คอลัมน์ ฮอตไลน์ภูธร


วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4208 ประชาชาติธุรกิจ
"เริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี" พ่อเมืองกาญจน์แจ้งว่า ตอนนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี) เดินหน้าโครงการ "สานสัมพันธ์เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน" นำทีมโดยกาญจนบุรีร่วมกับภาคีการพัฒนาในกลุ่มจังหวัด ชูธงการส่งเสริมค้าชายแดน โดยจะมีการเสวนาของภาครัฐและเอกชนระหว่างไทย-พม่า กระชับความสัมพันธ์กับเมืองทวาย ที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจของพม่าด้วย
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old May 12th, 2010, 03:26 PM   #156
richart2532
Registered User
 
richart2532's Avatar
 
Join Date: May 2009
Posts: 421
Likes (Received): 355

ดีครับผมชื่อ ริชาร์ตครับ พอดีเรียนถ่ายรูปที่มหาลัยครับเลยลองเอามาให้ดูเล็กๆน้อย ติชมกันได้ครับเพราะถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ ผมมือใหม่หัดถ่ายครับ ลองๆเองผลงานตัวเองมาให้ชมกันครับ[IMG][/IMG]
ฺBTS อโศกครับ
[IMG][/IMG]
อาคารInterchange ตรงBTS อโศก
[IMG][/IMG]
สยามพารากอน
[IMG][/IMG]
สยามพารากอน 2 ครับ

ลาน ร.6 แยกศาดาแดง
[IMG][/IMG]
ลาน ร.6 แยกศาดาแดง (อีกมุม)
[IMG][/IMG]
กลุ่มตึกสูงบริเวณต้นถนนสาธร
[IMG][/IMG]
ตึอ AllSeason

สถานีต่อไปสถานีห้วยขวาง Next Station ห้วยขวาง 5555
[IMG][/IMG]
แยกนราธิวาส
[IMG][/IMG]
ตึก เอมไพร์ พิมพ์ถูกป่าวเนี่ย
[IMG][/IMG]
กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
[IMG][/IMG]
ปิดท้ายด้วย วัดอรุณฯ ครับ

สวยไม่สวยบอกกันได้ครับยินดีรับคำติชม

ปล. Canon 500D ครับ ถ่ายเองทั้งหมด
richart2532 no está en línea   Reply With Quote
Old May 21st, 2010, 03:28 PM   #157
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

สสวท.จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง เพิ่มศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 207 โรงเรียนทั่วประเทศ


ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 14:48:01 น.


นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้สสวท.ทำหน้าที่พัฒนาครูผู้สอนในโครงการดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมสาระวิชาในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปีพศ. 2550-2552 ซึ่งในปีพศ.2553 นี้ สพฐ.ได้เพิ่มจำนวนโรงเรียนในโครงการจาก 95 โรงเรียนเป็น 207 โรงเรียน

ในระยะแรกนี้สสวท.ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งซึ่งเป็นเครือข่ายระดับอุดมศึกษาของ โครงการ เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านการเป็นเครือข่ายแกนนำจัดอบรมครูของโรงเรียนในโครงการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกฝนสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และรองรับงานบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสริมความเข้มแข็งให้นักศึกษาที่จะเป็นครูคณิตศาสตร์ในอนาคต เนื้อหาเรื่องการสำรวจพีชคณิต และการสำรวจ Precalculus ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ซึ่งเป็นเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะ สำรวจโดยใช้สื่อการสอนที่มีศักยภาพสูงช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2010, 07:08 PM   #158
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ประชาคมทต.ลำพญาทำแผนพัฒนา3ปี


หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 06:53:14 น.

นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม เปิดเผยว่า เทศบาลเมือง (ทม.) บางเลน ได้มีการจัดประชาคม เทศบาบตำบล (ทต.) ลำพญา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 โดยมี คณะรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ทต.พญา และผู้แทนชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมในการประชุมเพื่อปรับแผนพัฒนาท้องที่และสร้างมาตรฐานคุณชีวิตของประชาชนในพื้นที่

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและปัญหาต่างๆ ของแต่ละชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองขวาง ชุมชนคลองเหมือง ชุมชนตลาดลำพญา ชุมชนยุวพุทธะพัฒนาลำพญา ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนแหลมไร่พัฒนา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชาคมไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ของ ทต.ลำพญา ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องจัดทำทุกปีและจะต้องมีการนำแผนงาน/โครงการ ที่มาจากการนำเสนอของชุมชน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ทต.ลำพญา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.ลำพญา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.ลำพญา ขึ้นแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระลงอีกด้วย
RSSU no está en línea   Reply With Quote
Old June 3rd, 2010, 05:21 PM   #159
thailandcool
Registered User
 
Join Date: May 2010
Location: Ratchaburi
Posts: 445
Likes (Received): 31

นครปฐมเป็นเมืองใหญ่ ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก ผ่านมาไม่กี่ปี เปลี่ยนไปเยอะมาก
thailandcool no está en línea   Reply With Quote
Old June 4th, 2010, 03:51 PM   #160
RSSU
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Nakhonratchasima(Korat) - Nakhonpathom
Posts: 800
Likes (Received): 39

ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25 ปี เภสัชฯ ศิลปากร

http://25th.pharm.su.ac.th/
RSSU no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 04:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium