daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old February 28th, 2011, 03:32 PM   #24161
Gaia
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 5,620
Likes (Received): 120

บอร์ด SITHAI ตั้งบริษัท โคราช ไทยเทค เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตแล จำหน่ายสินค้าที่ทำจากเมลามีน
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 28/02/11 เวลา 8:55:18บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (SITHAI)แจ้งมติของคณะกรรมการในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2554 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ทำจากเมลามีนโดยมีสารสนเทศกล่าวโดยสรุปดังนี้

ชื่อกิจการ : บริษัท โคราช ไทยเทค จำกัด และ/หรือ ชื่อใดๆ ที่จะพึงเปลี่ยนใช้ตามความเหมาะสมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สถานที่ตั้งกิจการ : สำนักงานและโรงงานจะตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ทำจากเมลามีน

ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : ถือหุ้นโดยบมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.0และส่งผลให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการ : อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง :

1) เพื่อให้สายการผลิตของบริษัทย่อยแห่งใหม่แยกออกจากสายการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีนของโรงงานสาขาโคราช และบริษัทฯสามารถกำหนดมาตรฐานและกระบวนการผลิตที่เป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าได้
2) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศโดยเฉพาะรายที่ให้ความสำคัญใน
กระบวนการผลิตสินค้าและความมีมาตรฐานของโรงงานที่ผลิตสินค้าอย่าง
เข้มงวด
3) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

แหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน : บริษัทฯมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยแห่งใหม่ทั้งในเชิงธุรกิจการค้าปกติและการให้การสนับสนุนทางการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักเหมือนกัน ประกอบกับบริษัทย่อยแห่งใหม่อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนการทำธุรกิจของตนและมีหลักประกันเป็นการค้ำประกันโดยบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากไม่มีบุคคลใดในบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เข้าข่ายเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
Gaia no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old February 28th, 2011, 04:12 PM   #24162
Gaia
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 5,620
Likes (Received): 120

LH BANK ตั้งเป้าปี 54สินเชื่อโต 20% กำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 15% คาด LHFG เข้าเทรดพ.ค.
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 19:23:58 น.
นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (LH Bank) คาดว่า ในปี 54 ธนาคารจะมีกำไรหลังหักภาษีไม่ต่ำว่า 15% ขณะสินเชื่อคาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 20% โดยเน้นกลยุทธ์การใช้สาขาในการบุกเบิกและสร้างฐานลูกค้าใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งสาขาส่วนใหญ่เน้นทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งเศรษฐกิจและชุมชน

ปัจจุบันธนาคาร มีสาขาทั้งสิ้น 31 สาขา (รวมสำนักงานใหญ่) แบ่งเป็นสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 25 สาขา และในภูมิภาคอีก 6 สาขา และในเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้ ธนาคารจะเปิดให้บริการ 2 สาขา คือ สาขาวรจักร และ สาขาตลาดวโรรส เชียงใหม่ โดยทุกสาขาของธนาคารมีบริการด้านธุรกรรมทางการเงินหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก อาทิ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งปัจจุบันให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ทั้งนี้ธนาคารมีแผนที่จะเปิดสาขาในปี 2554 อีกจำนวน 10-15 สาขา, ปี 55 อีก 14 สาขา และ ปี 56 อีก 20 สาขา ซึ่งจะเปิดสาขาออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น เช่น ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา พัทยา สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่

ปัจจุบันธนาคารมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อยู่ไม่น้อยกว่า 31.0% โดยธนาคารเชื่อว่าเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการมีระดับของเงินสำรองหนี้สูญที่สูงจะเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจาก เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยทำให้ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง ยืดหยุ่น เพื่อการเติบโตอย่างทันท่วงทีเมื่อโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในอนาคต

"ในปี 2554 ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากการที่ใน ปัจจุบันธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 มากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ธนาคารมีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอปรับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งในราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า ธปท.จะให้ความเห็นชอบใน 3 เดือนหลังยื่นแผน จากนั้นจะเป็นการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ใช้เวลา 2 เดือน" นางศศิธร กล่าว

หลังจากการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว ธนาคารจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1-1.2% ขณะที่สินทรัพย์เพิ่มเป็น 8.5 หมื่นล้านบาท และเพิ่มเป็น 1.12 แสนล้านบาท และ 1.45 แสนล้านบาทตามลำดับ หรือเติบโต 30-33% ต่อปี

สำหรับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ซึ่งได้แต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในสัดส่วน 14-15% หรือคิดเป็น 1,400 ล้านหุ้นของทุนจดทะเบียน 9,900 ล้านหุ้นในเดือนเม.ย นี้ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ภายในเดือนพ.ค. หรือไม่เกินมิ.ย.นี้

"เรื่องการเข้าตลาดและการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เป็นภารกิจปีนี้ หลังจากนั้นจะมองหาพันธมิตร ซึ่งการเข้าตลาดและการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์จะช่วยทำให้ธนาคารมีกลยุทธ์ ในการหาพันธมิตรได้มากขึ้น"

นางศศิธร กล่าวว่า ในช่วง 3 ปี 54-56 จะเดินกลยุทธ์หลังจากยกระดับเป็นธนาคาพาณิชย์ให้ได้ภายใต้ศักยภาพของธนาคาร เอง โดยยังคงให้ความสำคัญกับสินเชื่อเคหะ และการขยายตัวของสินเชื่อกลุ่มธุรกิจ หรือ สินเชื่อองค์กร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดของระบบที่ปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจเพียง 0.28% อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้นด้วย
Gaia no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2011, 05:01 PM   #24163
iFanZ
Registered User
 
iFanZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 206
Likes (Received): 87

Quote:
Originally Posted by reQuiem4adream View Post
ไม่มีตำบลห้วยยางครับ มีแต่่อ่างห้วยบ้านยางกะบ้านยางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ครับ
อ่างห้วยยางกับบ้านบางใหญ่
อยู่ตำบลสุรนารีครับ
iFanZ no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2011, 05:23 PM   #24164
reQuiem4adream
Blow me!
 
reQuiem4adream's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Central of Moron
Posts: 3,853
Likes (Received): 177


วิ่งตาตั้งมาต้อนไก่เข้าเล้า ฝั่งเหนือของถนนมิตรภาพเป็นตำบลบ้านใหม่ครับ ฝั่งใต้เป็นตำบลสุรนารี
__________________
KoratTransit.com - Better Ideas for Better Korat

On ne changes pas.
reQuiem4adream no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2011, 05:30 PM   #24165
iFanZ
Registered User
 
iFanZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 206
Likes (Received): 87

ผมว่าก็จะใช่นะครับ
ฝั่งเหนือเป็นบ้านใหม่ ฝั่งใต้เป็นสุรนารี

บ้านเพื่อนผมเค้าอยู่อ่างห้วยยาง ยางใหญ่อะไรอย่างนี้

เค้าก็บอกว่าเป็นสุรนารีครับ
ขนาดบ้านผมอยู่ตรงข้ามกับ รส.2แค่มิตรภาพกั้น
ก็เป็นสุรนารีแล้วนะครับ

ส่วนฝั่ง รส.2 ไปจนถึงภูเขาลาด มะขามเฒ่า เป็นบ้านใหม่ครับ

Last edited by iFanZ; February 28th, 2011 at 05:35 PM.
iFanZ no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2011, 06:23 PM   #24166
russarun
สุดขั้วทั่วไทย
 
russarun's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Kingdom of Thailand
Posts: 4,520
Likes (Received): 32

Quote:
Originally Posted by pongffb View Post
ใช่ เป็นอะไรที่สร้างสรรค์ น่านับถือจริง ๆ
แต่จริง ๆ อยากให้ทำทั้งภาคเลย ให้ภาคภูมิใจในความเป็นภาคอีสาน คนอีสาน
ไม่ต้องอายใคร


งั้นเนื้อเพลงไตเติ้ล เริ่มต้นต้องเป็น "จากแดนที่ราบสูงกว้างใหญ่ เราร่ำรวยน้ำใจ เพราะเราคือ ไทยอีสาน"

ขอให้รักสามัคคักันนะคับ ยังไงก็อีสานคือกัน ให้คือปั้นข้าวเหนียวเด้อ
__________________
ร้อยแก่นสารสินธุ์
russarun no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2011, 06:34 PM   #24167
Zendentt
Registered User
 
Zendentt's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Dentist WangNamKhiao Hospital
Posts: 1,044
Likes (Received): 135

ตอนนี้อยู่เชียงใหม่คับบบบบบ ขับรถมาเอง สนุกมากมายกิกิ
Zendentt no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 03:43 AM   #24168
pongffb
Registered User
 
pongffb's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Bangkok, Thailand
Posts: 3,356
Likes (Received): 340

โฮมโซลูชั่น เปิดตลาดอีสาน


พิชิต ไม้พุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น มานิตย์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฮมโซลูชั่น และ บุญเชิด นิมมิต ผู้บริหารโฮมมาร์ท ชลรุ่งเรือง ร่วมเปิดศูนย์บริการโฮมโซลูชั่น เซ็นเตอร์ (HOME SOLUTION CENTER) ที่ โฮมมาร์ท แยกปักธงชัย นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี จีรศักดิ์ ชมประสพ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดด้วย


From PR SOLUTION ณ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
__________________
♥•:*΄¨`*:• Pongffb •:*΄¨`*:•♥
pongffb no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 03:49 AM   #24169
7689
อยู่ในเมือง
 
7689's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Location: MahaNakhon Korat
Posts: 238
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by Zendentt View Post
ตอนนี้อยู่เชียงใหม่คับบบบบบ ขับรถมาเอง สนุกมากมายกิกิ
จากโคราชไปกี่ชั่วโมงครับ จะไปบ้าง
__________________
ความดี ทำไว้ ไม่สูญ
7689 no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 04:32 AM   #24170
Gaia
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 5,620
Likes (Received): 120

Quote:
Originally Posted by sawangpong View Post

--------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลมหาราช 2 ตึกด้านหน้ามุงหลังคาเสร็จแล้ว

--------------------------------------------------------------------

สปอร์ตคลับของสนามกอฟพีซีเอสแมคชีนกรุ๊ป ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้ว รูปร่างดูรากหญ้า ไม่สวยเลย คอยดูตอนมุงเสร็จจะวิจารณ์อีกที555+

--------------------------------------------------------------------


ตึกมหาราช 2สูง 10 ชั้นด้านหลัง ก็สร้างถึงชั้น 10 แล้วครับ ไม่นานโคกกรวดคงเป็นชานเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีโรงงาน โรงบาล โรงเรียน ตลาด สถานีรถไฟ แต่ก็ยังขาดอะไรๆ อีกหลายอย่าง

คลับเฮ้าส์รูปทรงดูธรรมดาจริงๆครับ ...สนามกอล์ฟของกลุ่ม พีซีเอส เดาว่าจะเป็นสนามปิด (เฉพาะสมาชิกที่ซื้อเมมเบอร์) รึปล่าว เพราะชื่อสนามที่ได้ยินมา SWS Member Club มีคำว่าเมมเบอร์คลับต่อท้าย แต่ก็ไม่แน่อาจเป็นสนามเปิดก็ได้
Gaia no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 07:49 AM   #24171
pongffb
Registered User
 
pongffb's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Bangkok, Thailand
Posts: 3,356
Likes (Received): 340

HOME SOLUTION CENTER รุกขยายสาขาใหม่ที่โฮมมาร์ท แยกปักธงชัยโคราช


นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (ที่ 1 จากขวา) นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น (ที่ 2 จากซ้าย) และนายบุญเชิด นิมมิต ผู้บริหารโฮมมาร์ท แยกปักธงชัย (นครราชสีมา) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเปิด HOME SOL HOME SOLUTION CENTERเดินหน้าขยายสาขา เปิดศูนย์บริการและรวมสินค้าบ้านครบวงจร ที่โฮมมาร์ท แยกปักธงชัย(นครราชสีมา)โฮมมาร์ท ชลรุ่งเรือง(เดิม)หวังตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการเรื่องบ้านครบวงจร และบริการที่ได้มาตรฐานมืออาชีพ

นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ผู้บริโภคยุคใหม่มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านที่นอกจากจะต้องได้คุณภาพและมาตรฐานแล้วยังต้องการโซลูชั่น(Solution)ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการเรื่องบ้านเราจึงมีแนวคิดในการรวบรวมนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการคุณภาพของ SCG นำมาพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานในทุกองค์ประกอบของบ้านได้อย่างเป็นระบบรวมทั้งให้บริการเรื่องบ้านตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในปัจจจุบันได้อย่างลงตัวที่สุด และในต้นปีนี้ เราได้เดินหน้าขยายสาขาใหม่ คือ HOME SOLUTION CENTER ที่โฮมมาร์ท แยกปักธงชัย(นครราชสีมา)หรือร้านโฮมมาร์ท ชลรุ่งเรือง(เดิม)เพื่อขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น”


นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานที่ตลาดมีศักยภาพสูงซึ่งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในพื้นที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องการให้บริการที่ดีมีคุณภาพสามารถสร้างความพึงพอใจได้เป็นสำคัญ ดังนั้น การเปิดศูนย์บริการและรวมสินค้าเรื่องบ้านครบวงจร HOME SOLUTION CENTER ที่โฮมมาร์ทแยกปักธงชัย(นครราชสีมา)จะทำให้ลูกค้าในตัวจังหวัดและในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมทั้งได้รับความสะดวกสบายเมื่อเข้ามาใช้บริการจากทีมงานมืออาชีพของเรา”

นายบุญเชิด นิมมิตผู้บริหารร้านโฮมมาร์ท แยกปักธงชัย(นครราชสีมา)ได้กล่าวถึงการร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการให้บริการในครั้งนี้ว่า“ทางร้านได้ร่วมมือกับSCGเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับการให้บริการเรื่องบ้านอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าการเปิดศูนย์บริการและรวมสินค้าเรื่องบ้านครบวงจร HOME SOLUTION CENTER จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องบ้านสำหรับชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกและครบวงจรมากยิ่งขึ้นสมกับสโลแกนที่ว่า“ที่นี่..ทุกคำถาม..มีคำตอบเพื่อบ้านคุณ” นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดในอีกทางหนึ่งด้วยการดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มเจ้าของบ้านรวมถึงกลุ่มสถาปนิก ช่างผู้รับเหมาให้มาใช้บริการกันอย่างกว้างขวางอีกด้วย”


นอกจากนี้ HOME SOLUTION CENTER ที่โฮมมาร์ท แยกปักธงชัย(นครราชสีมา) จะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยและมีความเพียบพร้อมไปด้วยบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังมีนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นระบบ แบ่งออกเป็น 6 โซลูชั่นตามองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น หลังคา(Roofing Solution)ฝ้าและเพดาน (Ceilling&Wall Solution) พื้นที่ภูมิทัศน์ภายนอก(Landscape Solution)วัสดุกรุพื้นผิว(Surface Covering Solution) ห้องน้ำ (Bathroom Solution) ห้องครัว (Kitchen Solution) พร้อมด้วยการให้บริการแบบมืออาชีพจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านมาฝึกฝนจนได้มาตรฐานจากSCGตั้งแต่รับให้คำปรึกษาออกแบบ ประมาณการราคา บริการติดตั้ง และการรับประกัน

From ข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 20:55 น.
__________________
♥•:*΄¨`*:• Pongffb •:*΄¨`*:•♥
pongffb no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 09:12 AM   #24172
sawangpong
Registered User
 
sawangpong's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: นครมะเกลือใหม่
Posts: 3,277
Likes (Received): 235

พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๕, ๖ และ ๗
ที่มา เดอะมอลล์โคราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ในการพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2551-2552 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 รวม 19 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,213 ราย

ทั้งนี้บริษัทเดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด โดยนายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 20,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

[img]http://******************/i/841/26ai1.jpg[/img]

[img]http://******************/i/86f/xnm02.jpg[/img]

[img]http://******************/i/299/3e873.jpg[/img]

[img]http://******************/i/69c/9yo05.jpg[/img]

[img]http://******************/i/445/y5676.jpg[/img]

[img]http://******************/i/df9/j3904.jpg[/img]

------------------------------------------------------------------------

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 5,6 และ 7
ที่มา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2551-2552 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 รวม 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ภาค 5 ได้แก่ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ ภาค 6 ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย ภาค 7 ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และ ร้อยเอ็ด__________________
ลมเย็นๆพัดมาแล้วฉันพึ่งรู้สึก ฟ้าลึกๆมองขึ้นไปดูช่างสดใส
แต่มือเย็นๆของฉันนั้นไม่มีใคร ไม่มีใครให้สัมผัสมันทนไม่ไหว .... หนาวนี้ - friday
sawangpong está en línea ahora   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 09:16 AM   #24173
redskin_k
Registered User
 
redskin_k's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: โคราช
Posts: 56
Likes (Received): 2

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post
เอาใจช่วยครับสำหรับวิทยาลัยแห่งนี้
ปลาเน่าตัวเดียว ก็พาลเหม็นไปทั้งหมด
คนเราถ้าทำอะไรผิดพลาดไป แล้วตั้งใจที่จะแก้ไข (จริงๆ ) สังคมก็ควรจะให้โอกาสครับ
......เตือนความจำ ตอนที่ผมเคยเตือนไป......ปลามันดันไม่ตายตัวเดียวตอนนี้มันตายไปสอง(พยาบาล ศึกษาศาสตร์)และเพิ่มอีกหนึ่ง(เทคนิคการแพทย์)แล้วครับและคาดว่ากำลังจะตายเพิ่มอีก....สงสารเด็กที่เรียน กยส ก็ตามให้ใช้หนี้วุฒิที่ได้สภาวิชาชีพไม่รับรอง.....
__________________
Rajasima Vitayalai 19
redskin_k no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 10:36 AM   #24174
Eak
Who can see me...
 
Eak's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: นครราชสีมา
Posts: 5,590
Likes (Received): 51

ที่ดินตรงจอหอคอมเพล็กซ์เดิม ผ่านไปวันนี้เห็นตู้ออฟคอนเทนเนอร์ออฟฟิศโมบาย วางอยู่หลายตู้เลยครับ
มีคนชุมนุมกันอยู่เยอะเลยทีเดียว
__________________
ปากช่องวังน้ำเขียวบัวใหญ่ประทายพิมายชุมพวงสีคิ้วโนนไทยโนนสูงสูงเนินโชคชัยคงปักธงชัยขามทะเลสอด่านขุนทดห้วยแถลงจักราชโคราช
ที่นี่...นครราชสีมา
SCC KORAT FORUM @Facebook
Join Now!
Eak no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 10:50 AM   #24175
sawangpong
Registered User
 
sawangpong's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: นครมะเกลือใหม่
Posts: 3,277
Likes (Received): 235


Quote:
มีคนชุมนุมกันอยู่เยอะเลยทีเดียว
ชุมนุมในกรณีไหนเหรอ ระหว่าง ขับไล่ หรือวางแผนก่อสร้าง555+
หวังว่า คงเป็นประเด็นหลัง555+
__________________
ลมเย็นๆพัดมาแล้วฉันพึ่งรู้สึก ฟ้าลึกๆมองขึ้นไปดูช่างสดใส
แต่มือเย็นๆของฉันนั้นไม่มีใคร ไม่มีใครให้สัมผัสมันทนไม่ไหว .... หนาวนี้ - friday
sawangpong está en línea ahora   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 01:26 PM   #24176
Korat roumzing
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 9
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Gaia View Post

ตึกมหาราช 2สูง 10 ชั้นด้านหลัง ก็สร้างถึงชั้น 10 แล้วครับ ไม่นานโคกกรวดคงเป็นชานเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีโรงงาน โรงบาล โรงเรียน ตลาด สถานีรถไฟ แต่ก็ยังขาดอะไรๆ อีกหลายอย่าง

คลับเฮ้าส์รูปทรงดูธรรมดาจริงๆครับ ...สนามกอล์ฟของกลุ่ม พีซีเอส เดาว่าจะเป็นสนามปิด (เฉพาะสมาชิกที่ซื้อเมมเบอร์) รึปล่าว เพราะชื่อสนามที่ได้ยินมา SWS Member Club มีคำว่าเมมเบอร์คลับต่อท้าย แต่ก็ไม่แน่อาจเป็นสนามเปิดก็ได้
เพื่อนที่ทำงานอยู่โรงงาน PCS เคยบอกว่าเขาเอาไว้รับรองลูกค้าของเขาครับ จะได้ไม่ต้องเป็นเสียค่าสนาม เวลารับรองลูกค้าครับ เจ้าของโรงงานก็ชอบตีด้วย
Korat roumzing no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 04:17 PM   #24177
MEKA_MekO
คอนโดสวัสดีทวีสุข
 
MEKA_MekO's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: ชั้น 6 ห้อง 604
Posts: 4,155
Likes (Received): 6รูปจาก เดอะ สตอรี่ส์ โคราช เฟชบุ๊ค ก็อปชื่อ ไปเซิสได้เลยครับ ทำลิ้งค์ไม่เป็น - -*
__________________
"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน เวียนเดอะมอลล์ รอเซลทรัล "
MEKA_MekO no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 04:28 PM   #24178
Eak
Who can see me...
 
Eak's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: นครราชสีมา
Posts: 5,590
Likes (Received): 51

Quote:
Originally Posted by sawangpong View Post


ชุมนุมในกรณีไหนเหรอ ระหว่าง ขับไล่ หรือวางแผนก่อสร้าง555+
หวังว่า คงเป็นประเด็นหลัง555+
น่าจะเป็นนายช่าง และ กลุ่มวิศวกร ครับ
__________________
ปากช่องวังน้ำเขียวบัวใหญ่ประทายพิมายชุมพวงสีคิ้วโนนไทยโนนสูงสูงเนินโชคชัยคงปักธงชัยขามทะเลสอด่านขุนทดห้วยแถลงจักราชโคราช
ที่นี่...นครราชสีมา
SCC KORAT FORUM @Facebook
Join Now!
Eak no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 04:29 PM   #24179
sawangpong
Registered User
 
sawangpong's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: นครมะเกลือใหม่
Posts: 3,277
Likes (Received): 235

เห่อๆๆๆ มีสระน้ำด้วย เมาๆ นัวเนีย แก้ผ้าลงสระ555+
บรรยากาศน่าจัดปาร์ตี้ 20++ จริงๆ

me--ว่าไปก็ไม่ได้เที่ยวผับแนวนี้นานแล้วตั้งแต่แก่ตัวมา555+ เที่ยวแต่ ตวด. อย่างเดียวเลยรู้สึกมันสมวัยดีเด็กเกรียนไม่เข้ามาวุ่นวายให้น่ารำคาญด้วย

Quote:
Originally Posted by Eak View Post
น่าจะเป็นนายช่าง และ กลุ่มวิศวกร ครับ
ค่อยโล่งอก555+
__________________
ลมเย็นๆพัดมาแล้วฉันพึ่งรู้สึก ฟ้าลึกๆมองขึ้นไปดูช่างสดใส
แต่มือเย็นๆของฉันนั้นไม่มีใคร ไม่มีใครให้สัมผัสมันทนไม่ไหว .... หนาวนี้ - friday
sawangpong está en línea ahora   Reply With Quote
Old March 1st, 2011, 04:35 PM   #24180
Eak
Who can see me...
 
Eak's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: นครราชสีมา
Posts: 5,590
Likes (Received): 51

ตวด.= Ta Wan Dang

ปล เดอะสตอรรี่ น่าจะเทคตึก ป.แพทย์ ทำเป็นโรงแรมไปเลย กะเทินอยู่ติดๆกัน ๕๕๕
__________________
ปากช่องวังน้ำเขียวบัวใหญ่ประทายพิมายชุมพวงสีคิ้วโนนไทยโนนสูงสูงเนินโชคชัยคงปักธงชัยขามทะเลสอด่านขุนทดห้วยแถลงจักราชโคราช
ที่นี่...นครราชสีมา
SCC KORAT FORUM @Facebook
Join Now!
Eak no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
thailand

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu