daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Infrastructure and Mobility Forums > Railways

Railways (Inter)national commuter and freight trainsGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old June 2nd, 2017, 07:13 PM   #2021
Kpc21
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Łódź
Posts: 18,391
Likes (Received): 6784

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomo...gow-82012.html
Quote:
Otwarty dostęp dla Arrivy i PKP Intercity. Prawie 175 komercyjnych pociągów
Martyn Janduła ⚫ 02.06.2017 ⚫ 27


Fot. Marcel Štancl, SM42.pl

Prezes UTK wydał właśnie decyzje w sprawie otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie dla PKP Intercity oraz Arriva RP. Jak informuje urząd, daje to uprawnienie do uruchomienia do 175 komercyjnych pociągów.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym by realizować połączenia komercyjne na trasie krajowej i międzynarodowej wymagana jest decyzja Prezesa UTK o otwartym dostępie. Dopiero mając taką decyzję można ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej. Regulacje te nie obowiązują połączeń na które podpisano umowę o świadczenie usług publicznych z organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, przed 30 grudnia 2016 roku wpłynęły wnioski PKP Intercity oraz Arriva RP dotyczące przyznania krajowego otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie. Prezes UTK wydał pozytywne decyzje mając na uwadze zwiększenie dostępności transportowej kraju. Chodzi w szczególności o połączenie mniejszych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami i dużymi miastami.

Arrivą m.in. nad morzem

Prezes UTK przyznał 5 decyzji przyznających otwarty dostęp na pięciu trasach. W większości chodzi o dostęp do torów od rozkładu jazdy 2019 lub 2020. Przewoźnik chciałby jeździć m.in. do Łodzi czy Wrocławia, a przede wszystkim na znanej obecnie – i obsługiwanej sezonowo latem – z Bydgoszczy na Hel. Decyzja UTK przyznaje dostęp do infrastruktury na okres pięciu lat.

• Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo – Wrocław Główny (przez Zieloną Górę) w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.
• Wejherowo – Chełm – Wejherowo, w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.
• Łódź Fabryczna – Chełm – Łódź Fabryczna w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.
• Wejherowo – Kielce Białogon – Wejherowo w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r.
• Bydgoszcz Główna – Hel – Bydgoszcz Główna oraz Hel – Władysławowo – Hel w okresie od 11 grudnia 2016 r. do 11 grudnia 2021 r. (okresy wakacji letnich).

PKP Intercity z 20 trasami

Polski przewoźnik połączeń międzywojewódzkich – PKP Intercity – otrzymał od Urzędu Transportu Kolejowego 20 decyzji o przyznaniu otwartego dostępu od 10 grudnia 2017 do 8 grudnia 2018 r. Obejmują one:

• Zakopane – Kołobrzeg - Zakopane
• Łódź Kaliska – Hel - Łódź Kaliska
• Łódź Kaliska – Łeba - Łódź Kaliska
• Ustka – Słupsk – Ustka
• Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia
• Łódź Fabryczna – Gdynia Gówna – Łódź Fabryczna
• Rzeszów Główny – Gdynia Główna - Rzeszów Główny
• Katowice – Kołobrzeg - Katowice
• Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia
• Warszawa Wschodnia – Chałupki (gr.) – Warszawa Wschodnia (przez Tychy i Mikołów)
• Gdynia Główna – Gliwice - Gdynia Główna
• Gdynia Główna - Zebrzydowice (gr.) - Gdynia Główna
• Terespol (gr.) – Zebrzydowice (gr.) - Terespol (gr.)
• Bielsko Biała Główna – Gdynia Główna – Bielsko Biała Główna
• Kraków Główny – Zebrzydowice (gr.) - Kraków Główny
• Gdynia Główna – Kunowice (gr.) - Gdynia Główna
• Warszawa Wschodnia – Zielona Góra - Warszawa Wschodnia
• Terespol (gr.) – Kunowice (gr.) - Terespol (gr.) (dwie decyzje z różnym przebiegiem tras)
• Gdynia Główna – Zielona Góra – Gdynia Główna

Oznacza to, że spółka otrzymała pozytywną decyzję dla wszystkich wnioskowanych tras. Szczegółowo o złożonych przez spółkę wnioskach pisaliśmy tutaj.

Uzupełnienie przewozów

Jak podkreśla Urząd, decyzję w sprawie pozytywnego przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej każdorazowo poprzedzona była analizą wpływu na warunki ekonomiczne usług świadczonych przez innych przewoźników na tej samej linii.

Podczas analizy UTK brał pod uwagę zarówno potencjalne korzyści dla pasażerów wynikające z rozwoju konkurencji na polskim rynku kolei, w tym m.in. zwiększenie liczby dostępnych połączeń, atrakcyjność oferty dla osób, które dotychczas nie korzystały z transportu kolejowego, skomunikowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie lub obszarów z niezadowalającą ofertą przewozową, jak i ryzyka związane z potrzebami pasażerów korzystających z już dostępnych pociągów oraz natężeniem ruchu na linii kolejowej.

W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzone zostało, że proponowana przez wnioskodawcę oferta nastawiona jest na przejęcie pasażerów pociągów służby publicznej na tej samej linii i nie wniesie „wartości dodanej” do przewozów kolejowych na danej linii, a doprowadzi do spadku przychodów operatora, co skutkowałoby koniecznością ograniczenia jednolitej i spójnej oferty przewozów służby publicznej, wydawana była decyzja odmawiająca wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

W przypadku wniosków, dla których analiza wykazała, że oferta stanowić będzie uzupełnienie przewozów służby publicznej i przyniesie korzyści w rozwoju rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przewoźnikowi została wydana decyzja pozytywna przyznająca otwarty dostęp na trasie krajowej. Po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, tj. od 30 grudnia 2016 r. analiza wpływu na warunki świadczenia połączeń służby publicznej nie jest obligatoryjna. Takie badanie jest przeprowadzane na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie m.in. organizatora publicznego transportu zbiorowego czy przewoźnika świadczącego usługi służby publicznej.
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomo...gow-82012.html
Quote:
Open access for Arriva and PKP Intercity. Almost 175 commercial trains
Martyn Janduła ⚫ 02.06.2017 ⚫ 27


Fot. Marcel Štancl, SM42.pl

UTK (Railway Transport Office) head has just issued open access decisions for inter-voivodeship service for PKP Intercity and Arriva RP. As the office informs, it allows to open 175 commercial trains.

According to the Act on Railway Transport, to start commercial train service on a domestic or international route, an open access decision of the UTK head is required. Only with such a decision, it is possible to apply for the access to the railway infrastructure. Those regulations do not cover the services, for which public service contracts were signed with the public transport authority /i.e. the state or the region pays for existence of the train connection/.

As the UTK informs, before 30 December 2016, applications from PKP Intercity and Arriva RP concerning domestic open access for inter-voivodeship service were received. The head of the UTK issued positive decisions, taking into account the improvement of the transport accessibility in the country. It was mostly about connecting smaller economic centers with urban agglomerations and big cities.

With Arriva at the seaside

The head of the UTK issued 5 decisions admitting open access on five routes. It is mostly about the access to the tracks from the 2019 or 2020 timetable. The carrier would like to run trains, for example, to Łódź and Wrocław, as well as on the already known - and serviced seasonally - route from Bydgoszcz to Hel. The UTK decisions give the access to the infrastructure for five years.

• Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo – Wrocław Główny (through Zielona Góra) from 1 September 2019 to 31 August 2024
• Wejherowo – Chełm – Wejherowo from 14 December 2020 to 13 December 2025
• Łódź Fabryczna – Chełm – Łódź Fabryczna from 14 December 2020 to 13 December 2025
• Wejherowo – Kielce Białogon – Wejherowo from 10 December 2018 to 9 December 2023
• Bydgoszcz Główna – Hel – Bydgoszcz Główna and Hel – Władysławowo – Hel from 11 December 2016 to 11 December 2021 (summer holidays periods).

PKP Intercity with 20 routes

The Polish inter-voivodeship carrier - PKP Intercity - obtained 20 decisions from the UTK, which give the open access from 10 December 2017 to 8 December 2018. They cover the routes:

• Zakopane – Kołobrzeg - Zakopane
• Łódź Kaliska – Hel - Łódź Kaliska
• Łódź Kaliska – Łeba - Łódź Kaliska
• Ustka – Słupsk – Ustka
• Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia
• Łódź Fabryczna – Gdynia Gówna – Łódź Fabryczna
• Rzeszów Główny – Gdynia Główna - Rzeszów Główny
• Katowice – Kołobrzeg - Katowice
• Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia
• Warszawa Wschodnia – Chałupki (border) – Warszawa Wschodnia (through Tychy and Mikołów)
• Gdynia Główna – Gliwice - Gdynia Główna
• Gdynia Główna - Zebrzydowice (border) - Gdynia Główna
• Terespol (border) – Zebrzydowice (border) - Terespol (border)
• Bielsko Biała Główna – Gdynia Główna – Bielsko Biała Główna
• Kraków Główny – Zebrzydowice (border) - Kraków Główny
• Gdynia Główna – Kunowice (border) - Gdynia Główna
• Warszawa Wschodnia – Zielona Góra - Warszawa Wschodnia
• Terespol (border) – Kunowice (border) - Terespol (border) (two decisions for two different routes)
• Gdynia Główna – Zielona Góra – Gdynia Główna

The company got positive decisions for all the applied routes. We wrote in detail about the applications filed by the company in an earlier article.

Complementary service

As the office underlines, the decision about admitting the open access on a domestic route was in each case preceded by an analysis of the influence on the economical conditions of the other carriers already providing service on the same line.

In the analysis, the UTK took into account both the potential bonuses for the passengers resulting from the increased competition on the Polish railway market, including increase of the number of the available connections, attractiveness of the offer for those who haven't used the railway before, connecting areas which are attractive touristically or with insufficient transport offer, and the risk related to the needs of the passengers who already use the trains and the traffic intensity on the railway line.

In the cases when, in result of the analysis carried out, it was decided that the proposed offer is focused on overtaking the passengers of the public service trains on the same line and it would not bring any "added value" to the railway service on the line, but it would cause a decrease of the incomes of the operator, which would result in a necessity of limiting the uniform and consistent offer of the public service trains, a negative decision was issued.

In case of the applications, for which the analysis showed that the offer will be complementary to the public service trains and it will bring advantages to the development of the passenger market, the carrier obtained a positive decision. After the update of the Act on Railway Transport on 30 December 2016, the analysis of the influence on the public service trains is not obligatory. Such an examination is carried out on a request of the subjects mentioned in the Act, such as the public transport authority or the public service carrier.
__________________

rakcancer liked this post
Kpc21 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old June 14th, 2017, 08:18 PM   #2022
chauffeur
Karyna Królów
 
Join Date: Oct 2012
Location: U stóp Kawich "Gór"
Posts: 1,742
Likes (Received): 10297

Olsztyn Zachodni (West) station

Before...

Source + more photos

...and after modernization:

Source + more photos
__________________
To czasy zbrodniarzy, głupców i handlarzy, coraz więcej pustych twarzy, coraz ciaśniej jest na plaży
chauffeur no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2017, 01:10 PM   #2023
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601

Krakow Krzemionki train station

__________________
Nowa Huta Wzg
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old June 23rd, 2017, 11:29 PM   #2024
db84
Registered User
 
Join Date: Apr 2007
Location: Trójmiasto
Posts: 3,779
Likes (Received): 2244

DĘŁ

Last edited by db84; June 25th, 2017 at 03:42 AM.
db84 no está en línea   Reply With Quote
Old June 30th, 2017, 11:28 PM   #2025
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601Quote:
Originally Posted by Jasq View Post__________________
Nowa Huta Wzg

kamilbuk, Kpc21, SRC_100, Qwert, DanielFA liked this post
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old July 3rd, 2017, 12:07 AM   #2026
Kpc21
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Łódź
Posts: 18,391
Likes (Received): 6784

The new Chełm-Kovel train connection through the Polish-Ukrainian border.

Quote:
Originally Posted by Barciur View Post
A tymczasem prezentuję minirelację z przejazdu pociągiem Kowel - Chełm

Bilety zakupione w Polsce, jak sie okazuje, są kilka złotych tańsze niż te zakupione na Ukrainie - chyba wynika to z gorszego kursu kolejowego po tamtej stronie granicy.Dworzec w Kowlu z zewnątrz


Na samych drzwiach dworca widnieje taka reklama:


A wychodząc na salę dworca, w punkcie informacji, spotkamy flagi UE


Pesobus wturlał się na peron.


I tu trochę masakra. Nie wiem, czy to nie ma fotokomórki, czy nie umieli tego ogarnąć, ale odprawę prowadzili prowadnicy przy dwóch parach drzwi. Pani prowadnica stała w drzwiach i po pewnym czasie drzwi ją chcialy przyciąć, ona potem te drzwi ręcznie odbijała, po czym one znowu się zamykały, aż w końcu olała sprawę i wyszła. Tylko dwie pary drzwi otwarte, reszta zablokowana.

SZT sam w sobie robi podobne wrażenie, co większość innych pesobusów - jest fajny, przestronny, przy czym większość foteli jest 3+3 po jednej stronie a trochę 2+2. Jakby był pełny, byłoby słabo.

Parę zdjęć z wnętrza

Niestety, jak być może trochę widać na tym zdjęciu, SIP nie działał... wyświetlał hieroglify


Numery miejsc są bardzo ciekawie oznaczone


Widok w drugą stronę...


No i najciekawsze - ktoś ma pomysł, co miało tu być? Bo językowo nie ogarniam


Co do przejazdu ogólnie. Po pierwsze, wypełnienie było może na poziomie 50%, raczej nie więcej. Było więć dość luźno i fajnie. Pociąg po stronie ukraińskiej jedzie dość szybko, w bardzo fajnym tempie, ale max prędkości nie wiem. Jazda jest przyjemna. Ukraińcy swoje obowiązki wykonują na stacji podczas postoju pociągu, ale w niepamięć poszły czasy, kiedy zbierali z pociągu paszporty i wracali później z nimi - teraz już jest jak po polskiej stronie, odprawa miejscowa. I cywilizowana.

Z tego, co widziałem od pani prowadnicy, tylko 5 Polaków było na pokładzie - w tym nas dwóch

Po polskiej stronie odprawa bardzo luźna. Przeszedł pies, potem SG, potem celnicy. Wszystko bez spiny, mało oficerów, dużo luźniej i spokojniej niż w pociągu przemyskim, ale tez mniej ludzi a czasu więcej. W Dorohusku ma niby planowo z godzinę stania. Całej godziny nie stał, ale stał sporo dłużej, niż zakończyła się kontrola. Potem turlanie się po szerokim torze do Chełma też trochę zajęło - swoją drogą wie ktoś, jaka tam jest prędkość?

W Chełmie bylismy około 10 minut przed czasem, szybki zakup biletów w kasie i w drogę do Lublina. Ogólnie świetna opcja na połączenia z Kijowa i Odessy, chociaż my jechaliśmy ze Lwowa - o 2:30 plackarta ze Lwowa, więc można też zamiast noclegu we Lwowie jechać w ten sposób. Do Lwowa się dostać jednak już dużo trudniej.
Summary for those who don't understand Polish:

- the Pesa DMU is spacious, although not everything worked well - the passenger information system did not work and the steward checking the tickets at the door was being constantly hit by the door which wanted to close,

- the train had approx. 50% of the seats sold,

- the speed at the Ukrainian side was quite high, at the Polish side it was slow,

- according to the steward, only 5 Poles was on the board,

- the border control is on the train, it was quite relaxed,

- the train was in Chełm 10 minutes before the time, it is well connected with the train to Lublin,

- at the Ukrainian side, it is well connected with the trains to Odessa and Kiev, the connection with Lviv is worse (he was going from Lviv - took a night train at 2:30 with a platskartny place).

The timetable is:
- Chełm 14:51 - Kovel 18:40,
- Kovel 11:53 - Chełm 13:41.

The train goes every day.
__________________

SRC_100, rheintram, rakcancer, MJEF liked this post
Kpc21 no está en línea   Reply With Quote
Old July 9th, 2017, 01:14 AM   #2027
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601

Krakow Krzemionki Station

Quote:
Originally Posted by Jasq View Post__________________
Nowa Huta Wzg

SRC_100, Kpc21, 8166UY, DanielFA liked this post
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old August 1st, 2017, 12:00 AM   #2028
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601Quote:
Originally Posted by Jasq View Post
28-07-2017
Krzemionki__________________
Nowa Huta Wzg

SRC_100, 8166UY, DanielFA liked this post
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old August 1st, 2017, 12:01 AM   #2029
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601

Quote:
Originally Posted by Jasq View Post
Krzemionki cd..
__________________
Nowa Huta Wzg

SRC_100, 8166UY, DanielFA liked this post
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old August 1st, 2017, 01:57 AM   #2030
Rombi
Registered User
 
Rombi's Avatar
 
Join Date: Apr 2010
Location: Gdynia
Posts: 924
Likes (Received): 305

Seriously who made a project of these blue plastic noise barriers plus railway bridge. He gets for free kick in his ass.
__________________
Bo właśnie w podróży, rano, w obcym mieście, zanim druga kawa zacznie działać, doświadcza się najmocniej dziwności własnego, pozornie banalnego bytu. Podróż jest po prostu stosunkowo zdrowym rodzajem narkotyku.
Andrzej Stasiuk

Alatar, bleetz, FelixMadero, wyborczy liked this post
Rombi no está en línea   Reply With Quote
Old August 1st, 2017, 04:07 AM   #2031
stingstingsting
railover
 
stingstingsting's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 199
Likes (Received): 29Aesthetics and design aside, I wonder what is the need for such high barriers anyway?
__________________
... enpixelating outer valley subsurface front faces ...
stingstingsting no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2017, 12:18 AM   #2032
Robi_damian
Registered User
 
Robi_damian's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Timisoara
Posts: 2,756
Likes (Received): 9996

Quote:
Originally Posted by Kpc21 View Post
The timetable is:
- Chełm 14:51 - Kovel 18:40,
- Kovel 11:53 - Chełm 13:41.

The train goes every day.
Is this standard or broad gauge?
Robi_damian está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 4th, 2017, 12:51 AM   #2033
Kpc21
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Łódź
Posts: 18,391
Likes (Received): 6784

As you can see, it's a Ukrainian train unit, so it's broad gauge.
Kpc21 no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2017, 03:53 PM   #2034
Kpc21
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Łódź
Posts: 18,391
Likes (Received): 6784

Open access for Arriva.

http://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/...epu-83309.html - translation by myself:
Quote:
Arriva with UTK's open access decisions
Martyn Janduła 05.09.2017


Fot. Arriva RP

The private railway operator Arriva has submitted to the UTK (Railway Transport Office) five open access applications for inter-voivodeship connections. The Arriva mostly wants to appear in Warsaw. The president of the UTK has finished the assessment of the filed-in documents.

According to the Railway Transport Act, in order to run commercial connections on a domestic or international route, an open access decision of the UTK president is necessary. Only with such a decision, a carrier can apply for access to the railway infrastructure. Those regulations do not refer to the connections, for which a public service agreement with a public collective transport organizer was signed.

The president of the UTK has issued five decisions for the applications of Arriva, which wanted to start commercial inter-voivodeship connections. The carrier would like to appear, for example, in Warsaw, Łódź and Szczecin. For only two of the applications, the decision was negative, while three of them were accepted by the UTK president.

From Warsaw to Poznań

On 16 December, Arriva filed in an application, which included open access for inter-voivodeship transport on the route Warszawa Wschodnia - Poznań Główny. The carrier applied for a permit for the period from 14 December 2020 to 13 December 2025, involving the timetables: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 and 2024/2025.

The office was, however, obliged to carry out an analysis of the influence of the activity applied for by the carrier on the economic conditions of the services currently provided on the same line. The result is that the route for which Arriva applied overlaps with the area and range of the transportation organized by the Minister for Transport, as well as the voivodeships: Łódź, Mazovia and Greater Poland and the Mayor of Warsaw. As we read, "the Arriva planned connections on a route, on which there is a wide transportation offer with many connections of different standard, both on the whole applied route, as well as on its parts".

The UTK decided that in such case, the Arriva trains would be used mostly by the current passengers of "public service" trains. "Starting those connections would decrease the incomes of the public operator", the office explains and adds that admitting the open access to Arriva would not develop the transportation offer very much. The decision was negative.

From Wrocław to Szczecin

The same decision was isued in case of the application for the route Wrocław Główny - Szczecin Niebuszewo through Poznań Główny. Arriva applied for a permit for the period from 1 September 2018 to 31 August 2023.

The PKP PLK (the infrastructure manager) informed that it cannot answer unambiguously whether routing of the applicant trains would be possible, especially taking into account the carried out and planned upgrades on the 271 and 351 railway lines. As we read in the explanation of the UTK decision, "it results fom the analysis of the timetable that some of the trains on the node stations are planned in the rush hours, hence it can be stated with a high level of probablility that it will have an influence on the routing of the current connections". An argument was also raised that the planned routes overlap with the "public service" connections, subsidised by the minister.

Starting commercial trains by Arriva was also negatively assessed by the marshall of the Lower Silesia voivodeship, indicating overlaping of the departure times proposed by Arriva with the rush hour trains from Wrocław towards Rawicz. The marshall informed also that the limited capacity of the Wrocław Główny - Grabiszyn junction - Wrocław Popowice route in the rush hours would force mutual negotiation of the timetables. A high traffic load on he railway line 271, where overpassing of trains is possible only on the Wrocław Osobowice and Żmigród stations, was also pointed out. Meanwhile, the marshalls of the Lubusz and West Pomerania voivodeships had no comments.

Arriva will appear in Łódź, Olsztyn and Katowice

Much more luck had the carrier in case of the three other applied routes. The president of the UTK issued a positive opinion for the connections from Łódź Fabryczna to Szczecin Niebuszewo, from Olsztyn to Szczecin Niebuszewo and from Wejherowo to Katowice. Open access for the first route was given for the period from 1 September 2019 to 31 August 2024, for the route from Szczecin to Olsztyn from 1 September 2018 to 31 August 2023, while from Wejherowo to Katowice from 14 December 2020 to 13 December 2025.

If Arriva makes use of the right given by the UTK and applies to the infrastructure manager for admitting or using the infrastructure capacity, it will be obliged to start at least one of the connections on the full route in the applied period. According to the president of the UTK, the connections operated based on those decisions are complementary to the curent transportation offer.

Arriva would like to run the connection from Wejherowo to Katowice using the railway lines: 1, 9, 131, 146 and 202. There is, therefore, a chance that it will appear in Warsaw. From Łódź to Szczecin, the route could be through the railway lines: 14, 17, 25, 272, 273, 351, 406, 540 and 855, while from Szczecin to Olsztyn through the lines: 18, 203, 273, 351, 353, 406 and 855.
TL;DR:

Arriva applied for the open access on the routes:
Warsaw - Poznań
Wrocław - Poznań - Szczecin
Łódź - Szczecin
Olsztyn - Szczecin
Wejherowo - Katowice.

They got the open access only for the three last ones (not for Warsaw - Poznań and for Wrocław - Szczecin).

If they continue the procedure, they will be obliged to start at least one of those connections on a full route.

It is not so easy at all to get open access in Poland, while Leo Express still claims they will start trains in Poland in December...
__________________

ascariss liked this post
Kpc21 no está en línea   Reply With Quote
Old September 12th, 2017, 02:12 PM   #2035
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601

Construction of additional tracks to Krakow Main Station__________________
Nowa Huta Wzg

SRC_100, Attus, 8166UY, Rombi, kamilbuk and 6 others liked this post
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old September 12th, 2017, 03:17 PM   #2036
Nowax
Nowa Huta
 
Nowax's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Krakow Poland
Posts: 852
Likes (Received): 1601

Krakow

__________________
Nowa Huta Wzg

Balsen, SRC_100, kamilbuk, tomasz32, DanielFA and 1 others liked this post
Nowax no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2017, 11:49 AM   #2037
Matz32Z
Obserwator
 
Join Date: Apr 2006
Location: Katowice/München
Posts: 2,202
Likes (Received): 273

https://www.youtube.com/watch?v=tLC_IntOms8Krakow - Krzeszowice 31.8.2017
__________________
POMÓŻ OLI

DanielFA liked this post
Matz32Z no está en línea   Reply With Quote
Old September 19th, 2017, 07:22 PM   #2038
chauffeur
Karyna Królów
 
Join Date: Oct 2012
Location: U stóp Kawich "Gór"
Posts: 1,742
Likes (Received): 10297

Broad Gauge Metallurgy Line:
__________________
To czasy zbrodniarzy, głupców i handlarzy, coraz więcej pustych twarzy, coraz ciaśniej jest na plaży

SRC_100, DanielFA, Nowax liked this post
chauffeur no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2017, 04:44 PM   #2039
chauffeur
Karyna Królów
 
Join Date: Oct 2012
Location: U stóp Kawich "Gór"
Posts: 1,742
Likes (Received): 10297

Kraków Main Station:
__________________
To czasy zbrodniarzy, głupców i handlarzy, coraz więcej pustych twarzy, coraz ciaśniej jest na plaży

DanielFA, SRC_100, Kpc21 liked this post
chauffeur no está en línea   Reply With Quote
Old September 26th, 2017, 03:02 PM   #2040
chauffeur
Karyna Królów
 
Join Date: Oct 2012
Location: U stóp Kawich "Gór"
Posts: 1,742
Likes (Received): 10297

12th International Railway Fair "TRAKO" in Gdańsk
Another modernisation of the immortal M62 diesel locomotive. This time by Włosienica-based Zakład Taboru Kolejowego (Rolling Stock Institution) owned by Rail Polska. The project was developed by VIS Systems.
The engine was converted into a electric locomotive, hence it's new designation: 207ESource + more photos
__________________
To czasy zbrodniarzy, głupców i handlarzy, coraz więcej pustych twarzy, coraz ciaśniej jest na plaży

SRC_100, DanielFA liked this post
chauffeur no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
railway, trains

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 12:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium