daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy (aug.2, 2013) | DMCA policy | flipboard magazine

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Urban Discussions

Reply
 
Thread Tools
Old December 3rd, 2012, 11:58 AM   #1
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Thailand Rail Technology and Related Industry Development Project

ไม่ได้เข้าเว็บนี้มาปีกว่า เห็นทำดีขึ้น ขอรวมข่าวไว้ที่นี่
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 11:59 AM   #2
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

http://thairailtech.or.th/
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by napoleon; December 14th, 2015 at 04:05 PM.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:00 PM   #3
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ เป็นโครงการนำร่องระยะที่ 2 ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินต่อเนื่องจากโครงการนำร่องระยะที่ 1 (โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง) ต่อไปอีก 2 ปี ในปีงบประมาณ 2556-57

ดังเป็นที่รับทราบมาก่อนแล้วว่า โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เดิมกำหนดจะจัดตั้งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของ ประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมใน การผลิตชิ้นส่วนรถไฟของประเทศไทย

เหตุผลและความจำเป็นในเรื่องนี้ ก็เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดเป็นแผนระยะยาวที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางของ ประเทศ โดยกำหนดการลงทุนมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทในระยะ 4 ปี และในระยะยาว 20 ปี กำหนดแผนที่จะลงทุนพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งตามขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันนั้น เงินลงทุนส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อสร้างงานให้แก่คนไทยประมาณ 50% ส่วนที่เหลือจะถูกใช้ออกไปนอกประเทศในรูปของการจัดซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์ และนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้เงินงบประมาณลงทุนเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าประโยชน์ ที่ได้รับจากการบริหารระบบเดินรถไฟซึ่งเป็นการสร้างงานในภาคบริการเพียง อย่างเดียว ประเทศไทยควรจะได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนมากขึ้น โดยนำไปก่อให้เกิดการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถไฟ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังทำให้วิศวกร ช่างเทคนิค และแรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรม มีงานทำมากขึ้น และยังทำให้เกิดผลพลอยได้ในรูปของนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดบูรณาการด้านเทคโนโลยี อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมีเกียรติภูมิของประเทศอีกด้วย

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมหารือและดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรการที่จะเพิ่มบทบาทของภาค อุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่ง ทางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนด้านความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เฉพาะส่วนของ “โครงการจัดตั้งสถาบันฯ” กำหนดจะดำเนินการอยู่ภายใต้การอำนวยการของ สวทช. เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี หลังจากนั้น จึงจะแยกไปจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระหรืออื่นใด ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ผลการประชุม กรอ. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรายละเอียดในส่วนของการเพิ่มบทบาทภาคอุตสาหกรรมไทยใน การพัฒนาระบบขนส่งทางราง ดังนั้น ในระหว่างรอการดำเนินการตามมติ กรอ. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวทช. จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 โดยดำเนินการเป็นโครงการนำร่องชื่อ “โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อจะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง สามารถร่วมกันผลักดันนโยบายการขนส่งทางรางของประเทศไปในทิศทางที่จะพึ่ง เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของตนเองได้ในอนาคตมากขึ้น
ผลการดำเนินงานโครงการนำร่องปีงบประมาณ 2554

ปรากฏรายละเอียดตามรายงานที่อยู่ในเวปไซต์นี้ ส่วนผลการดำเนินงานโครงการนำร่องปีงบประมาณ 2555 จะครบรอบกำหนดการดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะได้จัดทำรายงานเผยแพร่ต่อไป

สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการนำร่องระยะที่ 1 (2554-55) สวทช. จึงเตรียมผลักดันการจัดตั้งสถาบันฯไปอีกระดับหนึ่งโดยเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทน.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำข้อเสนอการจัดตั้งสถาบัน พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอเรื่องขอความเห็นชอบใน การจัดตั้งสถาบันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเวียนขอทราบความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่น ตามระเบียบการเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
ส่วนราชการได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ และ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เห็นชอบเรื่องการจัดตั้งสถาบันฯโดยเสนอข้อสังเกตและความเห็นที่สมควรรับไป ดำเนินการ โดยเฉพาะ กพร. เห็นว่าการดำเนินการจัดตั้งองค์กรมหาชน ควรจะดำเนินการในรายละเอียดให้ครบถ้วนตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะได้ประชุมหารือราย ละเอียดกับเลขาธิการ กพร. และมอบหมายให้เจ้าหน้าดำเนินการตามแนวทางที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมระดับเจ้าหน้าของสองหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจากภาคอุตสาหกรรม มีความเห็นสมควรดำเนินการในรูปแบบโครงการนำร่องในชื่อ “โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ” ต่อไปอีก 2 ปี (2556-57) ในระหว่างนี้ ก็จะได้จัดทำรายละเอียดการจัดตั้งองค์กรมหาชนตามมติ ครม. เมื่อปี 2549 และเสนอขออนุมัติ ครม. เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนหลังครบระยะดำเนินการโครงการนำร่องแล้ว

อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นนี้ เห็นสมควรให้ ครม. เห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดตั้งสถาบันฯไว้ก่อนเนื่องจากภารกิจและพัฒนาการ ของสถาบัน จะผูกพันกับนโยบายการลงทุนเรื่องระบบรางของรัฐบาล กล่าวคือ หากรัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศโดย วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกำหนดให้สร้างขบวนรถไฟและองค์ประกอบรถไฟในประเทศ (Project-based Technology Transfer) โดยใช้สถาบันเป็นกลไกดำเนินการแล้ว ก็จำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมการด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่อง ใช้สำหรับรองรับภารกิจดังกล่าว

http://www.thairailtech.or.th/?page_id=125
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by napoleon; December 14th, 2015 at 04:13 PM.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:02 PM   #4
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Siemens engineers venture in Khon Kaen

Published: 23/05/2012 at 09:36 AM

Siemens AG has entered into a partnership with a Khon Kaen company to assemble passenger coaches in Thailand, marking the German train giant's first foray into local manufacturing.

Grundmaan: B4.9bn bid for trains likely

This year or next, they will tender a bid of 4.9 billion baht or around 100 million to the State Railway of Thailand (SRT) to build 115 passenger trains, said Hans-Jorg Grundmann, the chief executive of Siemens' rail systems division.

He was speaking during a trip to Bangkok yesterday.

Siemens has agreed to set up a 50:50 joint venture with Cho Thavee Dollasien Ltd (CTV-Doll), which has its own factory in Khon Kaen.

Siemens' Thai partner has supplied dining cars in Thailand for many years and has a contract to refurbish SRT trains.

A memorandum of understanding for the partnership will be signed in Thailand this month, said Dr Grundmann.

CTV-Doll will be responsible for manufacturing, assembling and maintenance of the coaches; detailed engineering and assembling of the interiors using local materials whenever possible; and manufacturing complete car body shells including painting.

Siemens will complete the coach designs, provide technical assistance and supply complete bogies and other major components from Vienna.

"We've been in partnership talks with CTV-Doll for five or six years until the SRT came up with this project," said Dr Grundmann.

"This project is expected to draw stiff competition from Chinese, South Korean and Japanese train manufacturers. But Siemens is ready to be a pioneer in manufacturing rail vehicles in Thailand and hopes this collaboration will support the Thai government's vision of bringing international expertise to Thailand."

He met yesterday with Deputy Transport Minister Chatchart Sithipan, who invited Siemens to bid for the 200-kilometre Bangkok-Rayong high-speed train project.

The government is considering four high-speed train routes linking the capital including Chiang Mai, Hua Hin and Nakhon Ratchasima, but Mr Chatchart said the Rayong route is the most feasible.

Dr Grundmann said with 15 million residents in Greater Bangkok, the city can expect tremendous increases in its population. Half of Thais will live in urban areas by 2015, up from 20% now.

The Bangkok Mass Transit Development Plan calls for a construction of 12 mass transit lines covering a combine 545 kilometres of new track by 2019.

"With 500 people working in Thailand for Siemens, we're here to stay," he said.

http://www.bangkokpost.com/business/...e-in-khon-kaen
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:03 PM   #5
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Thailand woos German train makers.

The Nation September 21, 2012 1:00 am

Transport Minister Jarupong Ruangsuwan has reiterated the Thai government's bid to have German train makers invest in a train-making factory, promising demand of over 800 carriages for the 10 electric train routes.

Meeting with Philipp Rosler, Germany’s Federal Minister of Economics and Technology, yesterday, Jarupong said that he said that all state railway agencies should put up train purchases in one lot, to increase the bargaining power. He noted that the Transport Ministry is in the process to complete 10 electric train routes, which should require about 800 train carriages. A single bid should be opened for the supply of the train carriage, which should encourage a train maker to produce the carriages here and transfer technology to Thais.

"The German showed interest in this," he said.

Aside from the train issue, both also discussed on protection on German companies operating in Thailand particularly those in the automotive sector. Rosler expressed his concern over the assembling of German vehicles in Thailand, which are threatening the profitability of German companies which legally imported completely-built units.

Rosler yesterday also paid respect to Prime Minister Yingluck Shinawatra at the Government House, the visit which marked the 150th anniversary of Thai-German relationship. He also attended the third Thai-German economic council meeting, attended by Deputy Prime Minister and Finance Minister Kittiratt Na-Ranong. Issues to be discussed by the council involve energy and food security. During the meeting with Yingluck, Rosler also affirmed commitment to strengthen Germany’s relationship with Thailand and Asean, commenting that Thailand has potential to become a regional logistics hub.

Yingluck, who visited Germany in July, also pressed for the dispatch of Germany’s food experts to Thailand to improve the country’s food safety standards. She also extended invitation to German companies to invest in green and alternative energy, as well as infrastructure projects.

http://www.nationmultimedia.com/busi...-30190832.html
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:04 PM   #6
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Siemens hones in on Thai market Bangkok mass transit bids are key lure

Published: 1/10/2012 at 02:31 AM

Thailand was listed as one of six high-potential countries for investment by Siemens AG, the German industrial giant, which is pinning its hopes on more rail projects being launched this year.

Anthony Chay, chief executive of Siemens (Thailand) Ltd, said Thailand is among the Second Wave Emerging Countries (SEWEC) along with Vietnam, Indonesia, Mexico, Turkey and South Africa. Siemens operates in 192 countries.

The first wave is the BRIC countries: Brazil, Russia, India and China.

The second-wave markets are expected to drive growth for Siemens in the future, Mr Chay said.

"We see potential in these markets over the next 20 years based on population, urbanisation, and the political and economic situation including GDP growth," he noted.

Mobility is likely to play a greater role in these countries and infrastructure will be developed, so Siemens is ready to invest more in projects and human resources in these markets.

"Bangkok is like many megacities around the world that require an efficient mass transit network," said Mr Chay.

Siemens has committed to the further development of the Bangkok mass transit network, he added.

The German group is waiting for bids to be called for the Purple and Blue mass-transit rail lines, hopefully later this year. The German firm also wants to bid for high-speed train projects planned by the Pheu Thai government.

"We have to be patient, but good news is we are seeing movement from the government side," he added.

The company earlier signed a contract worth 2.1 billion baht with Bangkok Mass Transit System Co (BTSC) to supply 35 trailer cars for the skytrain to lengthen its existing three-car trains on the Sukhumvit line to four. Another partnership with a Khon Kaen firm to assemble passenger coaches in Thailand was signed with the aim of securing a potential contract worth 4.9 billion baht to be tendered by the State Railways of Thailand.

Regarding human resources, Mr Chay said Siemens joined hands with leading universities in Thailand to develop a master's degree curriculum for rail engineers to serve personnel needs in coming years.

http://www.bangkokpost.com/business/...on-thai-market
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:04 PM   #7
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Alstom looks at setting up train-parts factory in Kingdom

The Nation October 3, 2012 1:00 am

Alstom (Thailand) Ltd, the local unit of a leading French energy-solutions and rail-transport company, is conducting a feasibility study on establishing a plant in Thailand to manufacture electric-train parts. It expects to reach a conclusion on the proposal within a year.

The plan is aimed at enhancing the company's competitiveness in Asean's second-largest economy. It was disclosed after Alstom (Thailand) signed a memorandum of cooperation with Kasetsart University on development of engineering undergraduates.

Didier Farez, president for Alstom (Thailand), said the company was active in Thailand's rail transport and electricity generation.

Besides the feasibility study on the factory proposal, it has been in discussions with the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) and local alliances.

Farez noted that Alstom was French's first developer of high-speed trains, and said the company emphasised safety.

Alstom has been involved in the MRTA's Blue Line extension. It is seeking the opportunity to participate in the Purple and Green Line extension projects as well.

Farez said Thailand was expected to develop a high-speed rail system, which will entail more electric-train projects and more electricity plants. This could raise demand for engineers, who are now in short supply in the Kingdom.

Jerome de Grandmaison, vice president of human resources for Asia at Alstom, said the region's economic expansion had prompted some countries to seek ways of developing their transport systems, electricity generation and human-resource competency.

Thailand is the first Asean country where Alstom has decided to co-develop engineers.

Alstom will transfer its technical knowledge and experience Thai engineering undergraduates in the fields of electrical power, electrical grids and transport. Engineering undergraduates will take part in the Alstom Graduate Programme with two-year internships across the world.

Alstom will also join research and development projects of Kasetsart University's engineering faculty as a way to develop smart-grid technology.

Wuttichai Kapinkan, president for Kasetsart University, said its engineering faculty would introduce a railway-engineering curriculum at the undergraduate level next year with expected enrolment of 40 students per year.

The university has urged the government to set a clear policy on the rail-transport system so that educational institutions could plan to develop engineers for it, he said, adding that sufficient budget should be provided to support human-resource development in this field.

http://www.nationmultimedia.com/busi...-30191566.html
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:05 PM   #8
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Alstom enlarges Thai footprint In talks with potential local partners

Published: 3/10/2012 at 09:13 AM Newspaper section: Business

France's Alstom is considering a plan to build a manufacturing facility for train components in Thailand as the global production base in a move to grow its presence and sharpen competitiveness against arch rival Siemens.

Didier Farez, the president of Alstom (Thailand) Ltd, said the company has been approached by the Mass Rapid Transit Authority (MRTA) to consider the project and is in discussion with potential local partners.

"It will take about one year to finalise the plan," said Mr Farez, adding that the facility in Thailand would serve not only the Thai market but also exports.

The French rail leader also dabbles in power generation and transmission and operates manufacturing facilities in Indonesia, China and India.

Its train-related projects in Thailand include developing tracks for the MRTA's Blue Line and supplying diesel locomotives to the State Railway of Thailand.

Siemens AG earlier announced a partnership with a Khon Kaen company to assembly passenger coaches in Thailand.

Germany's Siemens has also worked with leading universities here to develop the country's first master's degree in rail engineering to produce qualified personnel for the industry, currently in short supply.

Yesterday, Alstom signed a five-year memorandum of understanding (MoU) with Kasetsart University's engineering faculty to develop students in engineering fields for both the power and transport sectors. The goal is to produce 1,000 engineers during the five years.

KU will introduce a bachelor's-degree programme in rail engineering, the first of its kind in Thailand, next semester. It hopes for 40 graduates a year.

KU students will have the opportunity to enrich their technical knowledge and experience through on-the-job training at selected Alstom operations in Asia.

Jerome de Grandmaison, the vice-president for human resources in Asia, said Alstom signed similar agreements earlier in China and India. The MoU includes a student exchange between Alstom's Asia graduate programmes, enabling the best students to be exposed to different projects in other countries.

Assoc Prof Thanya Kiatiwat, KU's engineering dean, said the partnership with Alstom will contribute to the development of infrastructure of Thailand and Asean as demand for electricity and rail expansion continues to grow in the region.

Mr Farez said Alstom wants to join bids for the Blue Line and Green Line contracts. The company also targets power projects from the Electricity Generating Authority of Thailand, as local power demand keeps growing.

With reported sales of 20 billion (794 billion baht) in the 2011-12 fiscal year, Alstom employs 92,000 people and operates in 100 countries.

http://www.bangkokpost.com/business/...thai-footprint
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:07 PM   #9
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Bumpy start for local train plan

Published: 1/11/2012 at 12:00 AM Newspaper section: News

The newly appointed Transport Minister-elect Chadchat Sittipunt wants the Mass Rapid Transit Authority (MRTA) to carefully consider its plan to produce electric trains locally.

He said yesterday local production would require foreign manufacturers to set up plants in Thailand and this would add fixed costs that would be reflected in high prices for the locally made trains.

"The plan is good in principle but the question of its practicability must be considered," Mr Chadchat said.

He wants the MRTA to first compare the projected price of locally made trains with the prices of trains made overseas.

The MRTA recently announced plans to produce electric trains locally to meet its demand for 800 new carriages.

MRTA governor Yongsit Rojsrikul said his agency will develop areas in two or three train depots into production bases for electric trains and will set up a subsidiary to take charge of the production.

"Many companies are interested in the project including Alsthom, Siemens, Hitachi, Kawasaki, China South Locomotive & Rolling Stock Corporation (CSR) and Bombardier Inc of Canada," he said.

The MRTA governor said the MRTA will select two partners to produce heavy rail trains and one partner for monorail train production.

The project will benefit Thailand by creating jobs, developing human resources, stimulating the economy, introducing technology from international train manufacturers and reducing the costs of electric train maintenance, he said.

The MRTA plans to have electric train plants and warehouses for electric train parts. Mr Yongsit will request approval from the MRTA board for the train project on Nov 15 and plans to propose it to the cabinet in the next couple of months.

The MRTA needs about 800 electric train carriages estimated at 30-40 billion baht for electric railway projects.

They comprise 500 heavy rail carriages, including 63 for the Purple Line under construction from Bang Sue to Bang Yai, and 300 monorail cars.

If the local production plan is approved, the MRTA also will be able to supply electric trains to the Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC), which operates the skytrain in inner Bangkok.

Meanwhile, Assoc Prof Thanya Kiatiwat, dean of the Faculty of Engineering at Kasetsart University, said his faculty has developed a curriculum to produce engineers for the railway industry.

This would be useful in realising MRTA's ambition to produce electric trains locally. About 80 students will graduate in the 2012 academic year.

http://www.bangkokpost.com/news/loca...cal-train-plan
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:10 PM   #10
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

"รฟม."เล็งชงอนุมัติแผนจัดหารถไฟฟ้า800ตู้

เศรษฐกิจ 31 October 2555 - 00:00

รฟม. เตรียมเสนอบอร์ดพิจารณาอนุมัติซื้อรถไฟฟ้าบิ๊กล็อต 800 ตู้ รองรับรถไฟฟ้า 10 สาย พร้อมแบ่งพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเป็นโรงงานประกอบฯ ในไทย เล็งเสนอ ครม.ภายใน 1-2 เดือนนี้

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 พ.ย.55 นี้ จะเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มี นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดหาขบวนรถไฟฟ้าจำนวนกว่า 800 ตู้ แบ่งเป็น ขบวนรถไฟฟ้าขนาดหนัก (เฮฟวี เรล) 500 ตู้ และ รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) 300 ตู้ มูลค่ากว่า 30,000-40,000 ล้านบาท หากบอร์ดเห็นชอบจากนั้นคาดว่าอีก 1-2 เดือน จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รฟม.ได้เตรียมแผนงานเกี่ยวกับพื้นที่ในการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้ง 8 แห่ง โดยจะเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นพื้นที่โรงงานประกอบรถไฟฟ้าและจัดเก็บชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่ตั้งโรงงานประกอบรถไฟฟ้าแล้ว โดยมีเอกชนที่สนใจจะเข้ามาดำเนินการหลายราย อาทิ บริษัท อัลสตรอม ซีเมนต์ ฮิตาชิ คาวาซากิ ซีเอสอาร์ของจีน และ บอมบาร์ดิเอร์ ซึ่งจะต้องเปิดประกาศประกวดราคาให้มีการแข่งขันกัน ทั้งรถไฟฟ้าขนาดหนักและรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โดยอาจมีผู้ผลิต 3 ราย โดยเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าขนาดหนัก 2 ราย และรถไฟฟ้ารางเดี่ยวอีก 1 ราย” นายยงสิทธิ์ กล่าว

นายประภัสร์ จงสงวน ว่าที่ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า สิ่งที่ ร.ฟ.ท.ต้องเร่งเดินหน้าคือ การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็งสูงให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และอยู่ระหว่างเสนอให้นำผลงานของ ร.ฟ.ท. มาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันให้เป็นคะแนนของหน่วยงาน เพราะเป็นสูตรที่คิดได้ง่าย เช่น ประหยัดน้ำมันได้ปีละเท่าไร อีกทั้งยังช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานอีกด้วย.

http://thaipost.net/news/311012/64463
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 12:11 PM   #11
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

ชัชชาติรื้อบอร์ดอ้างเพิ่มคุณภาพ สั่งรฟม.ทบทวนแผนจัดหารถไฟฟ้า

เศรษฐกิจ 1 November 2555 - 00:00

"ชัชชาติ” สั่งรื้อบอร์ดทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม อ้างต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เผยเตรียมเร่งผลักดันและแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้า ที่มีปัญหาทั้งสีแดง บางซื่อ-รังสิต และสีชมพู แคราย-มีนบุรี สั่ง รฟม.ทบทวนแผนการซื้อรถไฟฟ้า 800 ขบวน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ จะเร่งรัดการทำงานของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะการผลักดันและแก้ไขปัญหาของโครงการถไฟฟ้าสายสีต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 3 ต้องเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว, สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ต้องชัดเจนเรื่องเส้นทาง ส่วนการพัฒนาระบบรางต้องเพิ่มโครงข่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว มาเลเซีย เพื่อเปิดประตูการค้า ทั้งเพื่อการขนส่งผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้าน อีกทั้งเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้า

นอกจากนี้จะเดินหน้าพัฒนาระบบรางให้มีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานกับต่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดได้มากขึ้น และยังมีแผนจะปรับปรุงคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บอร์ดมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเน้นบุคคลที่เข้ามาทำงานนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อมาเสริมทัพ

นายชัชชาติ กล่าวว่า ยังได้มอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลับไปทบทวนแผนการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าจำนวน 800 ตู้ วงเงิน 30,000-40,000 ล้านบาท รวมถึงการตั้งโรงงานประกอบรถไฟฟ้า ถึงข้อดี-ข้อเสียในหลายมิติ มีแผนที่ชัดเจน เพราะการดำเนินงานไม่ง่ายอย่างที่พูด

“สิ่งที่พูด ถ้าทำได้ก็ดี ต้องมีประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง ต้องมองให้รอบด้าน คิดรายละเอียดทุกขั้นตอน จุดประสงค์ในการซื้อขบวนรถจำนวน 800 ตู้ ซื้อเยอะจะได้ในราคาที่ถูก แต่ต้องคิดด้วยว่าในอนาคตหากเกิดปัญหาเงินเฟ้อจะทำยังไง หรืออีก 2 ปี อีกบริษัทมีราคาที่ถูกกว่า เรื่องเหล่านี้ต้องคิดด้วย ส่วนการตั้งโรงงานฯ ก็เช่นกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถือเป็นเรื่องใหญ่ แผนต้องชัดเจนต้องมีรายละเอียดของข้อดี-ข้อเสีย"

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ ว่า ขณะนี้การก่อสร้างส่วนของงานโยธาคืบหน้าเกิน 60% ในขณะเรื่องการบริหารเดินรถ อยู่ระหว่างต่อรองราคา เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง โดยในเดือนพ.ย.นี้ จะเสนอเข้า ครม.เพื่อพิจารณา หากล่าช้ากว่านี้จะทำให้ได้รถช้า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ บางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร (กม.) และช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 19.8 กม. มีสถานีให้บริการทั้งสิ้น 32 สถานี ใช้เงินลงทุนก่อสร้าง 126,620 ล้านบาท และเมื่อเริ่มเปิดให้บริการ มีการประมาณการว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน 96,600 คน

นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น รฟม., ร.ฟ.ท. เปิดการสอนหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง เพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยปีการศึกษา 2555 นี้ เป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดสอน เป็นหลักสูตรกลางให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเลือกเรียน ซึ่งมีนิสิตที่สนใจเรียน 80 คน และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในอีก 3 ปีข้างหน้า มก.จะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง เป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านนี้โดยเฉพาะ

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่า รฟม. กล่าวว่า การผลิตบุคลากรให้อุตสาหกรรมระบบรางต้องทำด้วยความรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการรองรับการขยายตัวของรถไฟฟ้าอีก 10 สาย ที่ทาง รฟม.จะดำเนินการสร้างและให้บริการได้ภายในช่วงระยะเวลา 16 ปีนี้.

http://thaipost.net/news/011112/64521
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2013, 03:51 PM   #12
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Bombardier backs Kasetsart University signalling course

07 February 2013

THAILAND: Railway engineering students and academics at Kasetsart University near Bangkok are to benefit from a five-year partnership with Bombardier Transportation.

Kasetsart University’s Engineering Faculty is to develop a syllabus of specialist courses focused on train control systems with assistance from Bombardier’s local signalling team, which numbers more than 300 staff.

Bombardier expects to take an advisory role to assist the faculty over the life of the partnership, as well as working with it to prepare and issue research papers.

More than 30 graduates of the university are employed by Bombardier in Thailand, and both parties expect this number to increase in the years ahead.

‘Bombardier is our key strategic partner for development of the railway engineering programme at Kasetsart’, explained Dr Thanya Kiatiwat, Dean of the Faculty of Engineering. ‘Our students will benefit from Bombardier’s expertise in rail transportation through on-the-job training and special lectures from experts in the field, especially on signalling and rolling stock technology. This collaboration will help us to quickly and efficiently provide engineers, technicians, and members of staff to the Thai rail industry.’

http://www.railwaygazette.com/news/s...ng-course.html
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old February 13th, 2013, 10:01 AM   #13
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
หัวข้อ“บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน”

http://www.mrta.co.th/On%20web/main.html
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old February 27th, 2013, 08:43 PM   #14
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

รัฐบาลเตรียมจัดนิทรรศการชี้แจงยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่ง

Wed, 27/02/2013 - 19:44

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญของประเทศชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม กรอบการลงทุน 2 ล้านล้านบาท โดยงบประมาณในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 80 จะลงทุนในระบบขนส่งทางราง

แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 2 ล้านล้านบาท จะเน้นพัฒนาระบบขนส่งทางราง โดยใช้งบประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท หรือ ร้อยละ 80 ของเงินลงทุนทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 10 จะนำไปพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การเดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ คล่องตัวขึ้น และทำให้ต้นทุนการขนส่งของประเทศลดลงในวันที่ 7-10 มีนาคม 2556 รัฐบาลจะจัดนิทรรศการ เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงจะมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง รถไฟฟ้า 10 สาย กรุงเทพ -ปริมณฑล และมอเตอร์เวย์ เชื่อมจังหวัดต่างๆ ก่อนจะนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้งช่วงกลางเดือนมีนาคม

รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ สมชัย จิตสุชน นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เห็นด้วยกับการเดินหน้าโครงการเหล่านี้ เนื่องจากหลังปี 2540 ไทย มีงบประมาณการลงทุนที่บรรจุอยู่ในรายจ่ายประจำปีเพียงร้อยละ 25 แต่ต้องมีความโปร่งใสในขั้นตอนการดำเนินงาน เพราะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศ

คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จากนั้นเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม

http://news.thaipbs.or.th/content/%E...B9%88%E0%B8%87
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old April 19th, 2013, 08:06 PM   #15
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

New rail dept to take over SRT duties

Published: 18 Apr 2013

A new department will be set up to oversee railway investment and regulation, taking over these responsibilities from the problem-plagued State Railway of Thailand (SRT).

Permanent secretary for transport Wichean Potephosree chaired a meeting yesterday on restructuring transport organisations. The new department was proposed at the meeting.

Speaking after the meeting, Pol Gen Wichean said the Department of Rail Transport (DRT), which will be a part of the Transport Ministry, will take over railway investment and regulation from the SRT.

The SRT's duties would be confined to operating trains and laying tracks.

The aim of setting up the agency is to separate construction and regulation from rail system operations, he added.

The DRT would take charge of investment and regulation, which also involves issuing licences for the use of railway tracks.

Setting up the DRT will also curb the debt burden of the state-owned SRT, as the state enterprise will not have to bear the burden of investing in railway construction any longer, he said.

Pol Gen Wichean said the DRT will hire the SRT to lay railway tracks.

About 1,000 SRT employees who do track installation will stay where they are rather than being transferred to the new department, he said.

Authorities have yet to finalise the structure of the department.

They will have to decide which agency, either the DRT or SRT, should own the land along the country's railway tracks.

However, the process of setting up the department would take a year and a half, Pol Gen Wichean said.

Director-general of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning Chula Sukmanop said the proposal would reach the Public Sector Development Commission in six months.

Parliamentary approval would then be sought.

http://www.bangkokpost.com/news/tran...ver-srt-duties
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 7th, 2013, 05:43 PM   #16
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

ต่างชาติรุมตอมเปลี่ยนเทคโนโลยีไฮสปีดเทรน

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:45 น.

ระบบรางไทยเนื้อหอม ต่างชาติ รุมตอมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ครม.ไฟเขียวร่วมมือเกาหลี คิวถัดไปฝรั่งเศส- สเปน-เยอรมัน

วันนี้(7พ.ค.)นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย กับกระทรวงที่ดิน การขนส่งและกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิคของระบบรางและประสบการณ์ระหว่างกัน เนื่องจากเกาหลีใต้ มีประสบการณ์ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงลักษณะเดียวกับไทย ใช้เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้เรียนรู้แนวทางดำเนินโครงการ ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบของไทย


“ในกรอบความร่วมมือได้กำหนดขอบเขตว่าให้ทั้ง 2 ประเทศมีกิจกรรมในการพัฒนาระบบรางร่วมกันในรูปแบบการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการศึกษาดูงานระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน โดยให้สลับกันจัดประชุม และกำหนดวาระประชุมล่วงหน้า”

นอกจากนี้มีแผนที่จะขยายความร่วมมือดังกล่าวกับรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ได้ร่วมมือดังกล่าว กับประเทศจีน และญี่ปุ่นแล้ว โดยเอ็มโอยูทั้งหมด จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และไม่มีการให้สิทธิพิเศษใด ๆ จึงไม่ต้องเสนอเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยการดำเนินโครงการจะเปิดกว้างให้ทุกประเทศเข้าร่วมได้ ซึ่งการดำเนินการจะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการทำความตกลงความร่วมมือด้านเทคนิค จะทำให้ไทยมีโอกาสการรับรู้ข้อมูลต่างๆและระบบเทคนิค จุดด่อน จุดแข็งของแต่ละประเทศเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ส่วนเรื่องการประมูลจะต้องเปิดกว้างให้กับทุกราย ไม่ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดประเทศหนึ่ง

http://www.dailynews.co.th/businesss/202849
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 7th, 2013, 05:45 PM   #17
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Rail-related MoU with Korea approved

The Nation May 7, 2013 5:59 pm

The Cabinet on Tuesday approved the memorandum of understanding (MoU) between Thailand's Ministry of Transport and Korea's Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs for a rail system development cooperation.

The MOU involves mutual cooperation in the areas ranging from advice, training, academic assistance, study visits, exchange of information concerning policies and regulations and staff, to workshops and seminars.

http://www.nationmultimedia.com/brea...-30205609.html
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by napoleon; May 13th, 2013 at 10:58 PM.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 13th, 2013, 10:49 PM   #18
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

ประธานฮิตาชิสนใจลงทุนโครงการ 2 ล้านล้าน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:51 น.

ประธานฮิตาชิของญี่ปุ่นสนใจร่วมลงทุนโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 2 ล้านล้าน “นายกฯ” ขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทย
วันนี้ ( 8 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฮิโรอากิ นากานิชิ ประธานบริษัทฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสนี้ทางประธานบริษัทฮิตาชิ ได้แจ้งว่าฮิตาชิมีการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดไทยเป็น Hub ของภูมิภาค และขอบคุณไทยที่สนับสนุนการลงทุนของบริษัทฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และนำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งฮิตาชิมีความชำนาญ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณประธานบริษัทฮิตาชิ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย และหวังที่จะขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ที่ญี่ปุ่นมีความรู้และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังหวังให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไทยได้วางแผนการลงทุนกว่า 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขอให้บริษัทฮิตาชิรวบรวมข้อมูลในสาขาที่ต้องการขยายความร่วมมือกับไทย เพื่อหาข้อสรุปที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย.

http://www.dailynews.co.th/politics/202995
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 13th, 2013, 10:52 PM   #19
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Hitachi eyes train project

The Nation May 9, 2013 1:00 am

Hiroaki Nakanishi, chairman of Hitachi, yesterday held talks with Prime Minister Yingluck Shinawatra at Government House on the company's interest in participating in development of operating systems for the high-speed-rail project.

Nakanishi said Hitachi had invested continuously in the Kingdom, the company's production hub in the region. Yingluck thanked the chairman for Hitachi's commitment and confidence in Thailand and expressed her wish for an extension of coordination between the two countries. Japanese firms such as Hitachi are welcome to take part in Thailand's infrastructure project, which requires a huge investment of more than US$67 billion (Bt2 trillion), she said. Hitachi is a diversified company and has 11 business segments, including IT systems, electrical systems, social and industrial systems, automotive systems, electronic-component devices, and construction and financial services.

http://www.nationmultimedia.com/busi...-30205720.html
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 13th, 2013, 10:53 PM   #20
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 62,601
Likes (Received): 2866

Siemens targets big projects

Published: 7 May 2013

Munich-based Siemens, an industrial bellwether that makes products ranging from fast trains and gas turbines to hearing aids, foresees flourishing prospects for its Thai operations particularly in line with the government's planned 2-trillion-baht infrastructure projects.

Siemens is interested in a joint development with the government in the mass transit system and, thanks to a variety of technologies, it is well equipped for any joint investments, said Roland Busch, chief executive of Siemens' infrastructure and cities sector.

"[Apart from Thailand], there are several countries where we are interested to invest, including Singapore, where the company is already involved in some infrastructure investments," he said.

"Siemens is also exploring an investment opportunity in Vietnam, where there is anticipated rapid city expansion, particularly in Ho Chi Minh City."

In the German train giant's first foray into local manufacturing, Siemens last year agreed to set up a 50-50 joint venture with Cho Thavee Dollasien Co (CTV-Doll), a Khon Kaen company, to assemble passenger coaches in Thailand.

CTV-Doll will be responsible for manufacturing, assembling and maintenance of the coaches; detailed engineering and assembling of the interiors using local materials whenever possible; and manufacturing complete car body shells including painting.

Siemens will complete the coach designs, provide technical assistance and supply complete bogies and other major components from Vienna.

Mr Busch said Siemens's main focus is to introduce more clean technologies as part of the effort to protect the environment and cope with climate change.

He said cities have been expanding rapidly around the world. The question is how can Siemens take care of health and quality of life while maintaining economic growth, he said.

With demand for energy also rising, Siemens must use energy more efficiently, invest wisely, have high-quality industries and use technologies that benefit health, Mr Busch said.

Siemens is offering a leadership award to those who have distinguished roles.

http://www.bangkokpost.com/business/...s-big-projects
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 08:12 PM. • styleid: 14


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu