daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old February 11th, 2009, 12:21 PM   #1
msz2
Registered User
 
msz2's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Kielce; Civitas Kielcensis; Poland; European Socialist Union
Posts: 4,150
Likes (Received): 56

[DW764/985] Kielce - Połaniec (most na Wiśle) - Mielec

http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N...89&StatLang=PL

PL-Kielce: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2009/S 24-034089

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, Do wiadomości mgr inż. Ewa Goraj, PL-25-602 Kielce. Tel. +48 413470480. E-mail [email protected]. Faks +48 413470470.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szdw.kielce.com.pl.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej oraz projektu budowlanego: Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Usługi.
Kategoria usługi: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Siedziba Wykonawcy.

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zakres opracowania: 1. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej: 1.1. obiektu mostowego na rz. Wiśle wraz z dojazdami klasy GP do dróg wojewódzkich po stronie Województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego z zestawieniem kosztów dla trzech wariantów z uwzględnieniem warunków konstrukcyjno – architektonicznych obiektów mostowych przez rzeki: Wisłę, Czarną i Breń Stary; 1.2. warianty połączenia mostu na rz. Wiśle z siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego poprzez: Wariant I - budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 10 km wraz z budową mostu na rz. Wisłoce, łączącego dojazd do mostu na rz. Wiśle po stronie Województwa Podkarpackiego z drogą wojewódzką Nr 985 oraz drogą wojewódzką Nr 875, Wariant II - rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 982 do połączenia z drogą wojewódzką Nr 985 oraz drogą wojewódzką Nr 875; Wariant III - autorski projektanta 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadań określonych w pkt. 1.1, 1.2, i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku Staszów – Połaniec. 3. Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia, dla wariantu uzyskującego zgodę na realizację zgodnie z decyzją środowiskową. 4. Opracowanie projektu budowlanego dla wybranej wersji koncepcji programowo-przestrzennej budowy przeprawy mostowej przez Wisłę w Połańcu wraz z dojazdami do mostu, budową mostów przez rzekę Czarną i Breń Stary. 5. Projekt budowlany na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 764 na odcinku Staszów-Połaniec. 6. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie mostu na Wiśle wraz z dojazdami i rozbudowy drogi woj. nr 764 na odc. Staszów – Połaniec. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją inwestycji w okresie i na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Zakres i warunki realizacji zamówienia zostały szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdz. IV Instrukcji dla Wykonawców) i wzorze umowy.

II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71320000, 71322300, 71313400, 71241000.

II.1.6)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.2)
CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 5 940 000,00 PLN.
Bez VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystano aukcję elektroniczną:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Postępowanie nr 65.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 188-249163 z dnia 27.9.2008.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1)
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

30.1.2009.

V.2)
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.

V.3)
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o. o. i Schussler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH, ul. Wierzbowa 9/11; Sankt-Franziskus–Str. 148, Dussledorf, 40470, PL-00-094 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 225566899. URL: www.schuessler-plan.com. Faks +48 225566880.

V.4)
INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 531 140,98 PLN.
Bez VAT.
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 940 000,00 PLN.
Bez VAT.

V.5)
PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA:

Tak. Wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim:
Wartość bez VAT: 1 090 163,93 PLN.
Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie zlecona podwykonawcom: Geodezja - 200 000,00 PLN (brutto); geologia/geotechnika - 300 000,00 PLN (brutto); ochrona środowiska - 200 000,00 PLN (brutto); zieleń - 150 000,00 PLN (brutto); energetyka/oświetlenie - 150 000,00 PLN (brutto); gaz/c.o./branża wodno-kanalizacyjna - 250 000,00 PLN (brutto); telekomunikacja - 80 000,00 PLN (brutto).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE:

Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013.

VI.2)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.3)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800.

VI.3.2)
Składanie odwołań:

VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800.

VI.4)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

3.2.2009.
__________________
"The European Union is doomed to failure because it is something crazy, utopian project, a monument of pride leftist intellectuals."
- Margaret Thatcher
msz2 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old February 11th, 2009, 12:21 PM   #2
msz2
Registered User
 
msz2's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Kielce; Civitas Kielcensis; Poland; European Socialist Union
Posts: 4,150
Likes (Received): 56

Połaniec będzie miał projekt mostu

Ponad 7 mln zł ma kosztować koncepcja i projekt budowlany nowego mostu w Połańcu.

W czwartek w południe w starostwie powiatowym w Staszowie uroczyście podpisana zostanie umowa na przygotowanie dokumentacji z polsko-niemieckim konsorcjum firm Schuessler - Plan Inżynierzy i Schussler - Plan Ingenieurgesellschaft, które wygrało przetarg ogłoszony przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. To element projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej", który - oprócz budowy mostu - zakłada modernizację świętokrzyskiej drogi wojewódzkiej Staszów - Połaniec oraz odcinka drogi Borowa - Sadkowa po stronie województwa podkarpackiego.

Cała inwestycja warta około pół miliarda złotych, ma być gotowa w 2013 roku.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
__________________
"The European Union is doomed to failure because it is something crazy, utopian project, a monument of pride leftist intellectuals."
- Margaret Thatcher
msz2 no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2009, 02:34 PM   #3
voy
Registered User
 
voy's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Warszawa
Posts: 1,723
Likes (Received): 71

Zróbmy zbiorczy temat dla tej drogi włącznie z obwodnicą Kolbuszowej, Mielca.


2 mapki na początek:voy no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2009, 11:56 PM   #4
msz2
Registered User
 
msz2's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Kielce; Civitas Kielcensis; Poland; European Socialist Union
Posts: 4,150
Likes (Received): 56

A czy obw. wschodnia Mielca to istnieje czy jest planowana?
__________________
"The European Union is doomed to failure because it is something crazy, utopian project, a monument of pride leftist intellectuals."
- Margaret Thatcher
msz2 no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2009, 09:10 AM   #5
jester
jester
 
jester's Avatar
 
Join Date: Aug 2004
Location: Muranów
Posts: 2,259
Likes (Received): 199

Quote:
Originally Posted by msz2 View Post
A czy obw. wschodnia Mielca to istnieje czy jest planowana?
Była planowana jako integralna część wraz mostem w Połańcu. Kilka miesięcy temu wysoki kurs euro i wzrost kosztów budowlanych powodował, że wypadła z tego projektu. Postanowiono zbudować sam most i połączyć go z istniejącą siecią drogową. A samą obwodnicę odłożono na później.

Najbardziej cieszy mnie ten fragment: "obiektu mostowego na rz. Wiśle wraz z dojazdami klasy GP"

Last edited by jester; February 12th, 2009 at 09:16 AM.
jester no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2009, 02:06 PM   #6
Pompeczka
Registered User
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 62
Likes (Received): 0

Nareszcie !
Czy droga klasy GP, to droga szybkiego ruchu ?
Pompeczka no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2009, 02:27 PM   #7
Wicked dj
Registered User
 
Wicked dj's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 702
Likes (Received): 1049

Quote:
Originally Posted by Pompeczka View Post
Nareszcie !
Czy droga klasy GP, to droga szybkiego ruchu ?


to zależy czy będziesz poruszać się po niej szybko czy nie
Wicked dj no está en línea   Reply With Quote
Old February 14th, 2009, 04:33 PM   #8
Kalkstein
Registered User
 
Kalkstein's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Lublin
Posts: 2,125
Likes (Received): 22

No ciekawe, miałem wątpliwości, czy ten projekt zostanie zrealizowany, a tu proszę... Ten most jest bardzo potrzebny. Włącznie z mostem w Kamieniu na DW 747 w Lubelskiem bedzie istotnym elementem nadrabiania zapóźnień jeśli chodzi o infrastrukturę mostowo-drogową we wschodniej części kraju. I jeszcze druga nitka w Sanodmierzu.. To już jest coś.
Kalkstein no está en línea   Reply With Quote
Old March 3rd, 2009, 10:21 PM   #9
msz2
Registered User
 
msz2's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Kielce; Civitas Kielcensis; Poland; European Socialist Union
Posts: 4,150
Likes (Received): 56

Projekt mostu na Wiśle
pap, km2009-02-06, ostatnia aktualizacja 2009-02-06 17:55

Ponad 7 mln zł kosztować będzie opracowanie koncepcji budowy mostu na Wiśle, który połączy województwa podkarpackie i świętokrzyskie. Przeprawa powstanie w okolicach Połańca
Umowa została podpisana przez marszałków województw z firmą z Warszawy Schuessler - Plan Inżynierzy.

- Opracowanie koncepcji polegać będzie na stworzeniu przez firmę, oprócz projektu mostu, także trzech wariantów przebiegu trasy, która go połączy z istniejącymi drogami. Firma przygotuje także całościową dokumentację techniczną dla jednej - wybranej w toku prac - koncepcji trasy - informuje Aleksandra Gorzelak-Nieduży, rzeczniczka zarządu województwa podkarpackiego.
Wkład Podkarpacia wynosi prawie 3,5 mln zł. Projekt ma być gotowy do końca września tego roku.


Źródło: Gazeta Wyborcza Rzeszów
__________________
"The European Union is doomed to failure because it is something crazy, utopian project, a monument of pride leftist intellectuals."
- Margaret Thatcher
msz2 no está en línea   Reply With Quote
Old May 27th, 2009, 03:45 PM   #10
voy
Registered User
 
voy's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Warszawa
Posts: 1,723
Likes (Received): 71

Quote:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybiera wykonawcę modernizacji drogi z Kolbuszowej do Mielca.

26 maja, zgodnie z zapisami przetargu, zakończyło się przyjmowanie ofert dużego przetargu na generalnego wykonawcę modernizacji drogi, która będzie częścią projektowanej trasy Rzeszów – Mielec – Kielce. Cały projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Droga wojewódzka z Kolbuszowej do Mielca będzie nie tylko zmodernizowana, powstanie także obwodnica Kolbuszowej, dzięki której jadąc z Mielca do Rzeszowa będzie można ominąć zakorkowane centrum Kolbuszowej.

Przetarg obejmował wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz realizację inwestycji. Czas na ukończenie studium wykonalności to 31.07.2009r., czas na ukończenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub pozwolenia na realizację inwestycji drogowej to 30.12.2009r. Czas na ukończenie robót to 31.12.2011r.

Projektowana obwodnica Kolbuszowej będzie miała długość około pół kilometra. Modernizacja drogi przewiduje też budowę nowego mostu w miejscowości Świerczów. Wykonawca powinien dać gwarancję na swoje prace na 60 miesięcy. Głównym kryterium przy wyborze wykonawcy jest najniższa cena. Najpierw jednak pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich muszą sprawdzić czy oferty spełniają wszystkie wymogi przetargu.

Sam przetarg spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Ewentualni przyszli wykonawcy zgłaszali pytania do przetargu. Jedno z nich dotyczyło tego, czy droga 875, która będzie modernizowana, leży w obszarze chronionym Natura 2000. Jak wyjaśniał Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Planowana inwestycja leży w obszarach „Natura 2000” i stanowi południowo zachodnią granicę obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska na odcinku 9,57 km.

hej
http://www.hej.mielec.pl/miasto2/dro...olbuszowa.html
voy no está en línea   Reply With Quote
Old August 10th, 2009, 08:54 PM   #11
piotrekmielec
Registered User
 
piotrekmielec's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Mielec, Poland
Posts: 162
Likes (Received): 166

I jak, wiadomo coś odnośnie mostu lub drogi krajowej z Kolbuszowej na Chmielnik? Są jakieś news'y?
piotrekmielec no está en línea   Reply With Quote
Old September 4th, 2009, 01:52 PM   #12
japaj
Registered User
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 305
Likes (Received): 15

Chyba najlepszy byłby wariant I, z budową NOWEJ drogi wojewódzkiej i mostem na Wisłoce. 2 pieczenie na jednym ogniu
japaj no está en línea   Reply With Quote
Old September 14th, 2009, 04:40 PM   #13
cain
Mielczanin in Kraków
 
cain's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Location: Mielec/Kraków
Posts: 1
Likes (Received): 0

a można gdzieś znaleźć warianty jak ta droga będzie biegła od DW875 do mostu? bo podobno zaprojektowano ich 3 sztuki ale nigdzie w internecie nie mogę znaleźć, w ogóle jest to udostępnione?
cain no está en línea   Reply With Quote
Old September 23rd, 2009, 11:25 PM   #14
japaj
Registered User
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 305
Likes (Received): 15

most na wisłoce

Quote:
Originally Posted by cain View Post
a można gdzieś znaleźć warianty jak ta droga będzie biegła od DW875 do mostu? bo podobno zaprojektowano ich 3 sztuki ale nigdzie w internecie nie mogę znaleźć, w ogóle jest to udostępnione?
hmmm możne to coś pomoże:


Quote:
Szacunkowy koszt pierwszego i drugiego etapu budowy przeprawy przez Wisłokę to ponad 60 min zł. To suma, która dla samorządu powiatu, miasta i zainteresowanych gmin jest zbyt duża, aby w najbliższych kilku latach myśleć poważnie o tej inwestycji. Dlatego podczas Konwentu Wójtów pojawiła się koncepcja kilku samorządowców, aby drugi most w okolicach Mielca włączyć w budowę projektowanej przeprawy mostowo-drogowej Kielce - Połaniec - Mielec - Kolbuszowa, wpisanej do unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej.
- Ponieważ województwo świętokrzyskie przygotowuje koncepcję programowo- przestrzenną i studium wykonalności połączenia Kielc z Rzeszowem, wystąpiliśmy z prośbą do tamtejszego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przedstawienie naszej propozycji w ramach jednego wariantu - połączenia mostu na Wiśle z drogą nr 875 - informuje Andrzej Chrabąszcz.
Gdyby rzeczywiście wybrano takie rozwiązanie, wówczas roboty musiałyby objąć przebudowę fragmentu drogi wojewódzkiej 982 i 983 od Sadkowej Góry do Rzędzianowic, budowę nowego odcinka drogi o długości 3 km do drogi powiatowej w Złotnikach i mostu na Wisłoce, przebudowę ulic Traugutta, Pady-kuły, Wojska Polskiego, Partyzantów, które w Mielcu stanowiłyby połączenie z drogą na Rzeszów.
-Według mnie jest to, z punku widzenia możliwości finansowania, dużo lepszy wariant niż ten, z uruchomieniem nowej drogi w okolicach Tuszowa i z budową dwóch mostów. Koszty proponowanej przez nas inwestycji byłyby zapewne mniejsze niż przy dotychczas branych pod uwagę rozwiązaniach -ocenia starosta, który nadal czeka na odpowiedź ŚZDW.


za:

http://www.wolamielecka.pl/akt08/081...na_wisloce.htm
japaj no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2009, 08:56 AM   #15
Maciek1978
Registered User
 
Maciek1978's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Mielec
Posts: 1,299
Likes (Received): 116

Quote:
Bliżej do mostu na Wiśle, będzie nowy most na Wisłoce!
09-10-2009
Są wstępne koncepcje przeprowadzenia drogi z Mielca do Połańca z nowym mostem na Wiśle.

Taka inwestycja będzie realizowana z unijnych środków w ramach Programy Rozwoju Polski Wschodniej.

Inwestycja polega na budowie mostu wraz z układem komunikacyjnym dojazdów do mostu po stronie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Po stronie Podkarpacia dojazd to odcinek drogi z Mielca do Glin Małych, które teraz łączy z Połańcem prom na Wiśle. Długo trwały na Podkarpaciu dyskusje czy realizować tą inwestycję, później zaczęło się też szukanie oszczędności na tej inwestycji. Bo zakładana trasa z Mielca na most miała być zupełnie nową drogą. Pojawiły się koncepcje by dojazd do mostu poprowadzić istniejącymi drogami wojewódzkimi, czyli przez Gawłuszowice. W ten sposób samorząd Podkarpacia miał zaoszczędzić duże pieniądze.

Obwodnica, ale nie cała

Tymczasem powoli kończą się już prace nad ustaleniem przebiegu tej trasy. Przygotowane będą dwie koncepcje dokładnej lokalizacji mostu oraz przebiegu drogi z Mielca do Połańca. – Będzie obwodnica Mielca, która zacznie się od drogi wojewódzkiej 875 i ominie miasto od wschodu, w miejscowości Tuszów Narodowy włączy się w drogę 985 – zapowiada Kazimierz Surmacz, zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Będą też nowe mosty na Wisłoce i Brniu – dodaje.

Oznacza to, że czarne scenariusze poprowadzenia dojazdu do mostu po istniejących już drogach wojewódzkich nie spełnią się. Choć Surmacz dodaje, że możliwe, że fragmenty tych dróg będą wykorzystane.

Nie powstanie jednak odcinek obwodnicy między Osiedlem Rzochów a ulicą Wolności, jak chcą tego mieleccy samorządowcy. Tej drogi PZDW w planach nie ma. Rolę obwodnicy ma tu spełniać ulica Witosa.

Także po stronie województwa świętokrzyskiego będą budowane nowe drogi, między Staszowem i Połańcem. Sam most będzie miał prawdopodobnie dwa poziomy. Jeden dla ruchu samochodów, drugi dla pieszych, rowerzystów.

Kilkaset milionów złotych

Pełny koszt inwestycji to niespełna 460 milionów złotych! Województwo świętokrzyskie wyda 190 milionów, Podkarpacie 270. Unijne dofinansowanie na Podkarpaciu to ponad 140 milionów złotych, w Świętokrzyskim to 95 milionów złotych.

Most ma usprawnić połączenie między Rzeszowem, Mielcem i Kielcami. Elementem tego olbrzymiego drogowego projektu jest także modernizacja drogi 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa razem z budową obwodnicy Kolbuszowej oraz budową nowego mostu w Świerczowie. Te prace już ruszają. Pochłoną ponad 70 milionów złotych. Zakończą się najpóźniej w 2011 roku, z Mielca do Kielc po nowej drodze i mostach pojedziemy najpóźniej w 2013 roku.

hej
zrodło: hej.mielec.pl
Maciek1978 no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2009, 03:08 PM   #16
TSZmiel
®afał
 
TSZmiel's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Staszów/Kraków/E.U.
Posts: 2,119
Likes (Received): 494

Super wieści Inwestycja posuwa się do przodu, czekam z niecierpliwością początku prac. Jeśli chodzi o sam przebieg dróg dojazdowych- po stronie Podkarpacia w kategoriach czarnych scenariuszy rozpatruje się poprowadzenie dróg starym śladem, tymczasem po stronie świętokrzyskiej, z tego co mi wiadomo, droga będzie poprowadzona właśnie starym śladem. Niestety nie jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie ponieważ trasa Staszów- Połaniec to na niemal całej długości teren zabudowany, więc czas podróży nie będzie najkrótszy. Poza tym istnieje plan by w przyszłości droga Rzeszów- Kielce została rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej, a poprowadzenie jej po stronie województwa świętokrzyskiego starym śladem utrudni to. Na koniec mam pytanie- w pierwszym poście mowa jest, że drogi dojazdowe (tylko one) łączące most z drogami wojewódzkimi będą klasy GP, w takim razie wynika z tego, że same DW 764 oraz DW 985 i DW 875 nie będą klasy GP, wobec tego jakiej?
TSZmiel no está en línea   Reply With Quote
Old October 26th, 2009, 10:32 AM   #17
Maciek1978
Registered User
 
Maciek1978's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Mielec
Posts: 1,299
Likes (Received): 116

Quote:
Którędy pojedziemy za Wisłę?
Są koncepcje lokalizacji mostu na Wiśle i drogi dojazdowej? To kolejny krok do mega inwestycji drogowej w powiecie mieleckim!

W małej remizie, tuż obok wjazdu na most na Wisłoce, w Gawłuszowicach, zjawiło się kilkudziesięciu mieszkańców, przede wszystkim gospodarzy, z Gawłuszowic i Kliszowa. Przyszli posłuchać co mają do powiedzenia przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gminy i senator Władysław Ortyl, w sprawie budowy mostu na Wiśle i drogi dojazdowej.

W 2013 roku gotowy będzie nowy most na Wiśle w powiecie mieleckim wraz z drogami dojazdowymi od strony Staszowa i Mielca. Wszystko powstanie za ponad 450 milionów złotych, w tym także z pieniędzy Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. W powiecie mielecki dojazd do mostu oznacza zupełnie nową drogę od Tuszowa Narodowego z mostami na Wisłoce i Brniu.Kolejne kroki w kierunku budowy mostu na Wiśle w powiecie mieleckim. Są wybrane koncepcje lokalizacji mostu i drogi dojazdowej.

ZOBACZ MAPĘ Z WARIANTAMI LOKALIZACJI MOSTU I DRÓG DOJAZDOWYCH.


W małej remizie, tuż obok wjazdu na most na Wisłoce, w Gawłuszowicach, zjawiło się kilkudziesięciu mieszkańców, przede wszystkim gospodarzy, z Gawłuszowic i Kliszowa. Przyszli posłuchać co mają do powiedzenia przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gminy i senator Władysław Ortyl, w sprawie budowy mostu na Wiśle i drogi dojazdowej. I zapytać o to, co ich najbardziej interesuje. Informacji i pytań było bardzo wiele. Bo o inwestycja ogromna. Za ponad 450 milionów złotych, w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej, przy sporym udziale pieniędzy unijnych, powstanie zupełnie nowy most i zupełnie nowa droga, z Mielca będzie można szybciej ruszyć do Kielc, Łodzi, na północ i zachód Polski.

Powstałaby tama…

Andrzej Iwaszek, naczelnik wydziału funduszy unijnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z Rzeszowa pokazał mieszkańcom, to na co czekali, czyli którędy przebiegnie nowa trasa, gdzie powstanie most. Pokazywał krok po kroku jak powstawało, aż pięć, koncepcji trasy, w tym takie które szły śladem istniejących dróg przez Borową do Woli Mieleckiej i przez Wolę Zdakowską w kierunku Jaślan.

- Te koncepcje to pochodne opracowania z 2003 roku – dopowiadał. Tamten dokument zakładał, że powstanie trasa od Glin Małych w kierunku Borowej, z mostem w okolicach Pława. – Ta koncepcja miała poważną przeszkodę. W miejscu gdzie Wisłoka płynie zakolami miał powstać most i jeszcze, w międzywalu, zjazd dodatkowy. Nikt by nam nie pozwolił zbudować tam nasypów, bo powstałaby tama, która zablokowałaby przepływ wody przy wysokim stanie, a budowa estakady byłaby niezwykle droga – wyjaśniał.

Piwnica lub dom do wyburzenia

W efekcie wielu dyskusji, spotkań, analiz, powstały dwie koncepcje, nieznacznie się różniące. Po stronie świętokrzyskiej zmodernizowany zostanie kilkunastokilometrowy odcinek drogi Staszów – Połaniec, a droga do mostu, najprawdopodobniej w okolicy Elektrowni Połaniec, musi być tak prowadzona, by nie kolidowała z liniami wysokiego napięcia wychodzącymi z tej Elektrowni. Po stronie podkarpackiej powstanie zupełnie nowa droga, o długości około 12 kilometrów, do Tuszowa Narodowego. Przetnie Gawłuszowice i Kliszów, dalej przejdzie w okolicy Babichy. – Jedna z przyjętych koncepcji zakłada wyburzenie domu, druga piwnicy – precyzuje naczelnik Iwaszek. I za tą drugą koncepcją bardziej opowiadają się przedstawiciele PZDW. Andrzej Iwaszek opowiadał, że budowa ruszy w 2011 roku, zakończy się w 2013 roku. – Nie będzie już innych, nowych koncepcji – dodaje.

Obwodnica bez pieniędzy

- Osobno projektowana jest obwodnica Mielca, która połączy się z trasą na most w Tuszowie, dokładnie na północ od zabudowań tej miejscowości. Tam planowane jest autostradowe, bezkolizyjne skrzyżowanie. Sama droga do mostu będzie miała parametry drogi wojewódzkiej, czyli szerokość 7 metrów – dodawał.

To, że obwodnica Mielca planowana jest osobno, oznacza, że jest oddzielną inwestycją, jak podkreśla Adam Maternia, zastępca dyrektora PZDW do spraw planowania inwestycji, nie ma decyzji o finansowaniu tej inwestycji. – Obwodnica wypadła z projektu budowy mostu i na Wiśle i dróg dojazdowych, ale jest jeszcze szansa, że wróci – ma nadzieję mielecki senator Władysław Ortyl, twórca Programu Rozwoju Polski Wschodniej, z którego pochodzą unijne pieniądze na tą wielką inwestycję drogową, szacowana na około 450 milionów złotych.

Od świateł do wiaduktu

Mieszkańcy Gawłuszowic i Kliszowa chcieli już teraz poznać szczegóły trasy, ale najpierw upewniali się, że w ich wsi nie powstanie droga ekspresowa czy nawet autostrada. – Jeśli by to była trasa ekspresowa, nie byłoby z niej żadnych zjazdów – wyjaśniał Adam Maternia. Najwięcej emocji wzbudza przejście nowej trasy przez Kliszów. – Jakie będzie tam skrzyżowanie – pytano w Gawłuszowicach. I padały sugestie. Od sygnalizacji świetlnej po wiadukt. – Na to jeszcze za wcześnie. Teraz mamy koncepcję przebiegu trasy. Takie rzeczy będą projektowane później, także konsultowane – wyjaśniał Maternia. Ale wiaduktu w Kliszowie raczej nie będzie. Bo odetnie możliwość wjazdu z powiatowej drogi, która biegnie przez wieś. – Na rondo tam jest zbyt mało miejsca – dodawał Andrzej Iwaszek. – Natężenie ruchu w tym miejscu na początku to około 2 tysięcy pojazdów na dobę, później może wzrosnąć nawet do 4 tysięcy – precyzował.

Kolejne pytania to kolejne niepokoje mieszkańców. – Ile wynosi minimalna odległość jezdni od budynków, bo ja będę mieszkał koło tej drogi? – padło na sali. – A jaki będą pobocza, chcę wiedzieć czy droga nie wjedzie mi do kuchni – wtórował kolejny z gospodarzy. – Osiem metrów odległości od budynków dopuszcza prawo. Ale wtedy powstają odpowiednie zabezpieczenia – relacjonował dyrektor Maternia. – Chce Pan koło tego mieszkać? – pytał mieszkaniec. – Oczywiście, że nie. Dlatego będą zabezpieczenia – uspokajał przedstawiciel PZDW.

Wójt i senator „strażakami”

Mieszkańcy niepokoili się o wycenę gruntów i sposób ich przejęcia, sugerowali by PZDW wykupił całe grunty, nie zostawiał nieużytecznych fragmentów, dowiadywali się, czy rolnicy dojadą swobodnie do swoich pól, wreszcie były sugestie by zmienić przebieg trasy, tak by poszła nieużytkami, podmokłymi łąkami, nie przez pola uprawne. Odpowiedzi? PZDW wykupi całe działki, jeśli będzie tak trzeba zrobić, rolnicy do pól dojadą, a przebieg drogi przez tereny podmokłe może się okazać niemożliwy i to przede wszystkim ze względu na przepisy o ochronie środowiska. – Wystarczy kreskę namalować na takim terenie i zaraz okazuje się, że powstanie drogi wcale nie jest możliwe – dodaje Adam Maternia.

Byli i tacy, którzy wątpili w powstanie mostu na Wiśle i drogi, kilkakrotnie na sali zawrzało. W rolę „strażaków” wcielali się senator Władysław Ortyl i wójt Gawłuszowic Jan Nowak. Pierwszy spokojnie wyjaśniał dlaczego w tym rejonie powstać powinien most. – To jest szansa rozwoju dla tego terenu, likwidujemy barierę rozwojową jaką jest Wisła – wyjaśniał. Drugi bardzo precyzyjnie wskazywał mieszkańcom lokalizację ewentualną trasy, opowiadał, gdzie dokładnie w terenie przejdzie przez gminę. A to chcieli przede wszystkim słyszeć przybyli na konsultacje. Wójt Nowak prawdopodobnie zorganizuje kolejna takie konsultacje, tym razem w samym Kliszowie. – Prosili mnie o to mieszkańcy – mówił.

zrodło: hej.mielec.pl
----------------------
Maciek1978 no está en línea   Reply With Quote
Old October 26th, 2009, 02:11 PM   #18
Wicked dj
Registered User
 
Wicked dj's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 702
Likes (Received): 1049

Quote:
Originally Posted by TSZmiel View Post
Niestety nie jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie ponieważ trasa Staszów- Połaniec to na niemal całej długości teren zabudowany, więc czas podróży nie będzie najkrótszy. Poza tym istnieje plan by w przyszłości droga Rzeszów- Kielce została rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej, a poprowadzenie jej po stronie województwa świętokrzyskiego starym śladem utrudni to.
Możesz rozwinąć temat ? O jaka drogę ekspresową Ci chodzi ( tj jaki numer ?) i o jakim przebiegu ?
Wicked dj no está en línea   Reply With Quote
Old October 26th, 2009, 03:53 PM   #19
TSZmiel
®afał
 
TSZmiel's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Staszów/Kraków/E.U.
Posts: 2,119
Likes (Received): 494

Quote:
Originally Posted by Wicked dj View Post
Możesz rozwinąć temat ? O jaka drogę ekspresową Ci chodzi ( tj jaki numer ?) i o jakim przebiegu ?
Niestety nie znam szczegółów, po prostu gdzieś mi się o uszy obiło, że istnieje taki projekt, tj. połączenia w przyszłości Kielc i Rzeszowa poprzez most na Wiśle w Połańcu drogą ekspresową.
TSZmiel no está en línea   Reply With Quote
Old October 26th, 2009, 04:34 PM   #20
LukiSW
Bob budowniczy
 
LukiSW's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków/Stalowa Wola
Posts: 336
Likes (Received): 160

Chodzi Ci zapewne o droge ekspresową nr 74 Kielce no i wlasni nie wiadomo gdzie, w ostatnich planach budowy tej trasy przedstawionej przez rzad droga ta bedzie przebiegac Kielce - Opatów - Sandomierz/Tarnobrzeg a wezel konczacy bedzie w okolicach Stalowej Woli, wiec sory Winetu. Przebieg tej ekspresówki aby byla Kielce Tarnobrzeg Mielec Rzeszów to tylko pobozne zyczenia ktore raczej sa nie dospelnienia
LukiSW no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
świętokrzyskie, drogi lokalne, mielec, podkarpackie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu