[Protest] Lublin - Page 6 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Akcje i petycje

Akcje i petycje Akcje forumowiczów w sprawie budowy dróg


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rate Thread
Old December 13th, 2010, 10:13 PM   #101
paull
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 25
Likes (Received): 0

Przechodzenie na przejściu dla pieszych nie jest karalne. Wchodzisz, schodzisz z jezdni i z powrotem. Kierowca musi się zatrzymać jeżeli pieszy jest na pasach i kuniec. Pielęgniarki też chodziły przez przejście z transparętami protestując i nie było problemu.
paull no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 13th, 2010, 10:17 PM   #102
wujo
BAMNED
 
wujo's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Lublin
Posts: 1,346
Likes (Received): 142

Zdaje mi się że trzeba zgłosić protest gdzieś tam, oni raczej nie mogą odmówić, chyba że to zagraża bezpieczeństwu. Ale jak wszystko stoi, to raczej nie będzie wypadku, co najwyżej pobicie protestujących Poza tym na przejściu masz pierwszeństwo, chyba, że samochód nie ma szans się zatrzymać. To nam raczej nie grozi
wujo no está en línea  
Old December 13th, 2010, 10:19 PM   #103
paull
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 25
Likes (Received): 0

Można czasem przepuścić jednego i jest jakaś tam płynność ruchu
paull no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 13th, 2010, 10:28 PM   #104
.kp
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Lublin
Posts: 5,881
Likes (Received): 5749

Quote:
Originally Posted by wujo View Post
Zdaje mi się że trzeba zgłosić protest gdzieś tam, oni raczej nie mogą odmówić, chyba że to zagraża bezpieczeństwu. Ale jak wszystko stoi, to raczej nie będzie wypadku, co najwyżej pobicie protestujących Poza tym na przejściu masz pierwszeństwo, chyba, że samochód nie ma szans się zatrzymać. To nam raczej nie grozi
podstawa prawna:

Quote:
USTAWA
z dnia 5 lipca 1990 r.
Prawo o zgromadzeniach.
(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990 r.)


Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.
2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Art. 2. (1) Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412).

Art. 3. 1. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.
2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

Art. 4. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
1) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
2) odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.
3) (2) (skreślony).

Rozdział 2
Postępowanie w sprawach zgromadzeń

Art. 5. (3) 1. Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy.
2. Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda.
Art. 6. 1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
2. Jeżeli zgromadzenia organizowane są w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych, organ gminy zawiadamia właściwego komendanta policji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3. Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia.

Art. 7. 1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
2) cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
3) miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
4) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Art. 8. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,
2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Art. 9. 1. Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
4. Decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
Art. 10. 1. Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.
2. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że powierzy on swoje obowiązki innej osobie albo uczestnicy zgromadzenia za jego zgodą wybiorą innego przewodniczącego.
3. Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.
4. Przewodniczący ma prawo zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący może zwrócić się o pomoc do policji lub straży miejskiej.
5. Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się niniejszej ustawie albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie.
6. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Art. 11. 1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
2. Organ gminy na wniosek organizatora zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną w trybie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179), służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia, oraz może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
3. Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu zgromadzenia.

Art. 12. 1. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
2. Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia.
3. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia; przepis art. 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 13. (4) Skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że zachodzą przeszkody formalne.
__________________
.
.
....
.kp liked this post, cuz its amejzing!
.kp no está en línea  
Old December 13th, 2010, 11:45 PM   #105
RKS1950
Registered User
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 177
Likes (Received): 166

no !!! w koncu cos ruszylo na tym forum. Tez jestem za blokada. Wiem,ze to jest drastyczne,ale prawda jest taka,ze tylko w taki sposob ktos zwroci na nas uwage. Tak beda nas dalej olewac i zwodzic pieknymi planami.

To niech ktos ustali kiedy i gdzie. I do dziela.

pozdrawiam
RKS1950 no está en línea  
Old December 13th, 2010, 11:59 PM   #106
SpeedwayFan
Proud of Lublin
 
SpeedwayFan's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Lublin
Posts: 3,069
Likes (Received): 879

Też stawię się na blokadzie i jeszcze namówię znajomych.
__________________
MOTOR LUBLIN

Lublin na żywo
SpeedwayFan no está en línea  
Old December 14th, 2010, 12:24 AM   #107
SpeedwayFan
Proud of Lublin
 
SpeedwayFan's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Lublin
Posts: 3,069
Likes (Received): 879

Kurier Lubelski:
Kolarska-Bobińska pisze w sprawie ekspresówki S-17

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego, protestuje przeciwko opóźnieniom w budowie drogi ekspresowej S-17 z Lublina do Kurowa. Z projektu programu budowy dróg krajowych wynika, że na wybudowanie do 2013 r. kawałka trasy ekspresowej mamy niewielkie szanse.Rządowe plany nie spodobały się Lenie Kolarskiej-Bobińskiej, która skierowała otwarty apel do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury. Domaga się ona potraktowania sprawy drogi jako priorytetowej dla Polski.

- Inwestorzy często podkreślają w rozmowach, że rezygnują z inwestowania u nas, przede wszystkim ze względu na problemy transportowe - pisze do ministra eurodeputowana. - Droga S-17 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Lublina i Polski Wschodniej. Jest ważnym szlakiem łączącym Wybrzeże, stolicę i Wschód. Polska, Panie Ministrze, nie kończy się na Wiśle ! - kończy list.
__________________
MOTOR LUBLIN

Lublin na żywo
SpeedwayFan no está en línea  
Old December 14th, 2010, 12:51 AM   #108
artus32
Registered User
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 526
Likes (Received): 10

Tu warto zauważyć, że jak nie ma S17 Sielce - Dąbrowica to i dojazd Solidarności - Dąbrowica traci sens i raczej nie będzie na razie budowany, żeby potem inwestycja za kupę kasy nie stała bezczynnie. Szkoda, bo to spora inwestycja miasta Lublin.
__________________
prezentacja dróg w Polsce http://stadiony.klszarak.org/scc_a_s.swf
plan obwodnicy Lublina (Kurów - Piaski) i obwodnicy Puław http://www.mediafire.com/i/?87d7rj3j276gttq
artus32 no está en línea  
Old December 14th, 2010, 01:49 AM   #109
mafi_lublin
Registered User
 
mafi_lublin's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Lublin
Posts: 526
Likes (Received): 252

Jeśli planujecie zablokować DK17, to proponuje poniższe miejsce w Baraku (zaznaczone niebieskim okręgiem).


W miejscu okręgu jest skrzyżowanie przy którym jest przejście dla pieszych (z azylem).
Jednocześnie odradzam miejsce zaznaczone zielonym okręgiem (przy pętli/Florexpolu).
Ponieważ samochody osobowe (dla TIRów będzie za ciasno) zostaną skierowane objazdem, który zaznaczyłem na niebiesko (a który to doskonale znam), więc efekt (korek) będzie mniejszy.
A tak ludzie/policja będą musieli szukać innego objazdu (pewnie dalej od Lublina).

Pomyślcie też o wypuszczaniu pojazdów wyjeżdżających z Lublina.
W przeciwnym wypadku także (niechcący) zablokujecie miasto i komunikacje miejską.
Jeśli ludzie nie będą mogli wyjechać z miasta, to dość szybko stanie Warszawska, potem dojdzie Kraśnicka, Racławickie, Solidarności itd.
__________________


lubliN


MIASTO INSPIRACJI
mafi_lublin no está en línea  
Old December 14th, 2010, 02:46 AM   #110
.kp
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Lublin
Posts: 5,881
Likes (Received): 5749

Pewnie znane, może to kogoś stąd sprawka w zw. z listami do MI, ale wrzucam dla pewności: http://www.facebook.com/obwodnica
__________________
.
.
....
.kp liked this post, cuz its amejzing!
.kp no está en línea  
Old December 14th, 2010, 11:14 AM   #111
Simon13
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Location: Warsaw/Mokotów
Posts: 596
Likes (Received): 9

Czy forum poświęcone drogom to jest naprawdę właściwe miejsce na organizację blokad drogowych???

Ja rozumiem, że poziom frustracji jest bardzo wysoki, ale robiąc coś takiego zrównujecie się poziomem z pseudoekologami blokującymi budowy dróg przez wlokące się procesy sądowe. Pójść na skrzyżowanie i pokrzyczeć jest fajnie. Wyładujecie te negatywne emocje. Ale konstruktywne to to nie jest.

Zorganizujcie się w jakąś organizację, zacznijcie zbierać podpisy od "normalnych" ludzi na ulicach i w marketach. Stańcie przy drodze na parkingu, ustawcie znaki, żeby kierowcy mogli podpisywać. Zbierzcie 50,000-100,000 i zawieźcie Grabarczykowi, Tuskowi. Może sobie przypomną jak robili to samo dla S8.

--S.
Simon13 no está en línea  
Old December 14th, 2010, 12:07 PM   #112
artus32
Registered User
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 526
Likes (Received): 10

Aby zaprezentować politykę zrównoważonego rozwoju, podzieliłem moją mapkę z drogami które będą gotowe do końca 2012 na poszczególne województwa - można sobie lubelskie porównać z innymi. Do ściągnięcia:
http://www.mediafire.com/?zutnlzl67hr15x3
__________________
prezentacja dróg w Polsce http://stadiony.klszarak.org/scc_a_s.swf
plan obwodnicy Lublina (Kurów - Piaski) i obwodnicy Puław http://www.mediafire.com/i/?87d7rj3j276gttq
artus32 no está en línea  
Old December 14th, 2010, 12:26 PM   #113
brodzio
Registered User
 
brodzio's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Lublin
Posts: 926
Likes (Received): 498

Quote:
Originally Posted by Simon13 View Post
Czy forum poświęcone drogom to jest naprawdę właściwe miejsce na organizację blokad drogowych???

Ja rozumiem, że poziom frustracji jest bardzo wysoki, ale robiąc coś takiego zrównujecie się poziomem z pseudoekologami blokującymi budowy dróg przez wlokące się procesy sądowe. Pójść na skrzyżowanie i pokrzyczeć jest fajnie. Wyładujecie te negatywne emocje. Ale konstruktywne to to nie jest.
Po części masz rację, że to nie jest miejsce na organizację protestu. Nikt tu się z nikim nie zrównuje- jest to forum pasjonatów, którym zależy na rozwoju miasta. Nie znam innego miejsca, w którym tyle osób wspólnie probowałoby rozwiązać w taki lub inny sposób problemy Lublina.

Quote:
Originally Posted by Simon13 View Post
Zorganizujcie się w jakąś organizację, zacznijcie zbierać podpisy od "normalnych" ludzi na ulicach i w marketach. Stańcie przy drodze na parkingu, ustawcie znaki, żeby kierowcy mogli podpisywać. Zbierzcie 50,000-100,000 i zawieźcie Grabarczykowi, Tuskowi. Może sobie przypomną jak robili to samo dla S8.

--S.
Odpowiedzią na twój pomysł jest cytat z GW

Quote:
Co na to Platforma Obywatelska? – Uważam, że odblokowanie podpisania umowy na realizację odcinka "siedemnastki” od Piask do Lublina było dużym sukcesem – ripostuje Stanisław Żmijan, szef lubelskiej PO i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury.
Podkreśla, że rząd zaciska pasa, szuka oszczędności i stąd zawirowanie wokół inwestycji.
Rząd znajduje oszczędności odcinając Lubelszczyznę od reszty kraju. Nie ma dobrego połączenia na północ, nie ma na południe, ani na wschód ani na zachód. Połączenia kolejowe też dają wiele do życzenia... Lubelszczyzna staje się pustką. Kończą się już możliwości walki o swoje i obawiam się, że bez stanowczego przyciśnięcia Warszawy nic nie ugramy.

Sprawę protestu trzeba jednak gdzieś przenieść, bo to forum ma chyba inne przeznaczenie. Jeśli podpisy nie spełnią oczekiwań to pojawię się na drodze aby zamanifestować. A jeśli protest nie przyniesie skutku... To zostanie chyba blokowanie dróg raz na miesiąć aż sie ugną...
brodzio no está en línea  
Old December 14th, 2010, 12:53 PM   #114
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,598
Likes (Received): 910

Quote:
Originally Posted by Simon13 View Post
Czy forum poświęcone drogom to jest naprawdę właściwe miejsce na organizację blokad drogowych???

Ja rozumiem, że poziom frustracji jest bardzo wysoki, ale robiąc coś takiego zrównujecie się poziomem z pseudoekologami blokującymi budowy dróg przez wlokące się procesy sądowe.
Albo z Andrzejem Leperem
wojtor no está en línea  
Old December 14th, 2010, 01:14 PM   #115
SzML
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 211
Likes (Received): 193

Żyjemy w kraju, w którym blokada drogi przez 3 godziny da dużo więcej, niż zebranie choćby miliona podpisów. Lista z podpisami to... tylko lista z podpisami . Zablokowanie ważnej drogi to już poważniejszy problem.

Pamiętajcie że w ciągu najbliższych 5 lat Polska zapewne zbankrutuje. Teraz jest ostatni moment na to, żeby coś wybudować .
SzML no está en línea  
Old December 14th, 2010, 01:21 PM   #116
Simon13
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Location: Warsaw/Mokotów
Posts: 596
Likes (Received): 9

Quote:
Originally Posted by brodzio View Post
(...) jest to forum pasjonatów, którym zależy na rozwoju miasta.
(...)
Rząd znajduje oszczędności odcinając Lubelszczyznę od reszty kraju. Nie ma dobrego połączenia na północ, nie ma na południe, ani na wschód ani na zachód. Połączenia kolejowe też dają wiele do życzenia... Lubelszczyzna staje się pustką. Kończą się już możliwości walki o swoje i obawiam się, że bez stanowczego przyciśnięcia Warszawy nic nie ugramy.
Rozumiem Twoją frustrację, naprawdę. Gdybym mieszkał w Lublinie to też bym tak na to patrzył.

Ale jak sam powiedziałeś, to jest forum pasjonatów budowy dróg. Jest to dla mnie przerażające, że to miejsce jest wykorzystywane do organizacji blokady drogowej.

Odpowiedz mi na inne pytanie: w jaki sposób tworzenie 50 kilometrowego korka w Lublinie spowoduje przyciśnięcie Warszawy? Moim zdaniem naprawdę nie tędy droga. Już lepiej pójść zrobić manifestację przed biurami lokalnych posłów, jak będą na miejscu. Zablokujcie wyjście dopóki Was nie wysłuchają. Niech wiedzą, że muszą głośniej krzyczeć w Sejmie.
Simon13 no está en línea  
Old December 14th, 2010, 01:23 PM   #117
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 15,761
Likes (Received): 8109

Quote:
Originally Posted by SzML View Post

Pamiętajcie że w ciągu najbliższych 5 lat Polska zapewne zbankrutuje. Teraz jest ostatni moment na to, żeby coś wybudować .
Co onet się już znudził??
Maya83 no está en línea  
Old December 14th, 2010, 01:28 PM   #118
SzML
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 211
Likes (Received): 193

Quote:
Originally Posted by Maya83 View Post
Co onet się już znudził??
Dobra, źle to ująłem. Przy obecnie dryfującej w dół sytuacji finansowej Państwa Polskiego po dupie oberwą w końcu wydatki. Co pójdzie pod nóż, inwestycje czy socjal ? Jak myślisz ?

W tym momencie żyjemy w kraju beztrosko wydającym pieniądze na wszystko co jest wg głosu społeczeństwa istotne (patrz: stadiony). Jeżeli nie skorzystamy jako region z tego okresu, to trzeba pamiętać że przez długie lata pieniędzy na takie "pierdoły" jak obwodnica miasta na uboczu kraju może po prostu nie być...
SzML no está en línea  
Old December 14th, 2010, 02:13 PM   #119
SpeedwayFan
Proud of Lublin
 
SpeedwayFan's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Lublin
Posts: 3,069
Likes (Received): 879

Quote:
Originally Posted by Simon13 View Post
Jest to dla mnie przerażające, że to miejsce jest wykorzystywane do organizacji blokady drogowej.
To tym bardziej jest przerażające:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wskaz...wiadomosc.html
__________________
MOTOR LUBLIN

Lublin na żywo
SpeedwayFan no está en línea  
Old December 14th, 2010, 02:20 PM   #120
jacekfreeman
globe trekker
 
jacekfreeman's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 7,036
Likes (Received): 947

Jeśli ktoś podejmie się funkcji organizatora blokady to proszę o PW od tej osoby
jacekfreeman no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 


Closed Thread

Tags
kurow, lublin, obwodnica, petycja, s12, s17, s19

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 09:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us