DIN DAENG community 30+ 30+30+30+30+30+30+30+ Storey Din-daeng - Page 6 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > New Highrise developments

New Highrise developments Come see whats on the rise in this capital


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old July 9th, 2018, 09:21 AM   #101
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและส่งมอบกุญแจห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แปลง G

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 14:56:53 น.
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แปลง G เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมก้าวไปสู่ Smart community

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30 น. ณ อาคารพักอาศัยแปลง G (หัวมุมถนนวิภาวดีตัดกับถนนดินแดง) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและส่งมอบกุญแจห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 แปลง Gกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร พร้อมทั้งมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนผู้ได้สิทธิเช่า จำนวน 5 กลุ่ม ร่วมด้วย พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกำรัฐมนตรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และชาวชุมชนดินแดง รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ บริเวณที่ตั้งโครงการหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามนโยบาของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 - 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 ปี ซึ่งอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22) จำนวน 334 หน่วย ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร โดยการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างขึ้นบริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่าเดิมในปัจจุบันเป็นหลัก รวมกับค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 825 บาทต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือน 12.5% ส่งผลให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286 - 4,371 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 3 และ 4 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วยนั้น จะเป็นรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาต่อไป ซึ่งในช่วงการศึกษาได้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ลงทุน (Market Sounding) โดยมีภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมหลายราย และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้เป็นข้อมูลในการหารูปแบบและแนวทางให้มีความเหมาะสมทั้งด้านการพัฒนาโครงการและรูปแบบการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้พักอาศัยโดยรวมต่อไป

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดอาคารฯ ความตอนหนึ่งว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาวของประเทศ เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วภายในปี 2579 สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งใช้เวลานานถึง 16 ปี จนประสบความสำเร็จได้ในรัฐบาลชุดนี้

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนับได้ว่าเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็งของทั้งหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องชาวชุมชนดินแดงทุกๆ คน ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนนี้ และจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการบริหารจัดการดูแลชุมชนของตนเอง ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันนำชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้เป็นสังคมคุณภาพ และให้เป็นบ้านหลังใหม่ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ร่วมกันดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงจนเป็นผลสำเร็จ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน และมีการบริหารจัดการการอยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ

ตอนท้ายของการกล่าวเปิดอาคารฯ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณภาพ และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้โครงการระยะ 2 3 และ 4 ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้กฎเกณฑ์ กติกาในการอยู่อาศัยอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการแบ่งปัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการรักษาความสะอาดของห้อง อาคาร และสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ชุมชนที่อยู่อาศัยก้าวไปสู่ Smart community อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต พร้อมกล่าวย้ำอีกครั้งว่าต้องไม่เป็นแหล่งซ่องสุมยาเสพติด และต้องมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งด้านความสะอาดในบริเวณที่พักอาศัย รวมด้านการจัดเก็บขยะ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอันจะนำมาซึ่งความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/govh/2853844
นายกฯ เปิดอาคารและส่งมอบกุญแจ “โครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง”
เผยแพร่: 9 ก.ค. 2561 13:42 โดย: MGR Online

นายกฯ เป็นประธานเปิดอาคารและส่งมอบกุญแจห้องพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

วันนี้ (9 ก.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและส่งมอบกุญแจห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 แปลง G ณ อาคารพักอาศัยแปลง G (หัวมุมถนนวิภาวดีตัดกับถนนดินแดง) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วย

โดยนายกฯ กล่าวว่า วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีการก่อสร้างแฟลตดินแดงใหม่ในโครงการแรก หลังจากที่มีปัญหาติดค้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ข้าราชการ จนสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะรัฐบาลไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคน เราพยายามทำให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องที่อยู่อาศัย เมื่อโครงการเกิดขึ้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาดูแล เช่น การบริหารจัดการขยะ บริหารการอยู่อาศัย ที่สำคัญห้ามเป็นแหล่งซ่องสุมยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ดังนั้นจึงต้องมีคณะกรรมการเข้ามาดูแล และคณะกรรมการบริหารแฟลตจะต้องมาช่วยดูในเรื่องของการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

นายกฯ กล่าวว่า ในกรุงเทพมหานครมี 2,046 ชุมชนที่ยังเดือดร้อน โดยรัฐบาลต้องมาพิจารณาว่าจะดูแลอย่างไร บางชุมชนจะต้องขยับขยายหาที่อยู่ใหม่ อาจต้องร่วมมือกัน เช่น รัฐบาลออกเงินให้ส่วนหนึ่ง และประชาชนออกเองส่วนหนึ่ง และหากใครมีที่อยู่แล้วก็สามารถซื้อบ้านน็อกดาวน์มาอยู่อาศัยได้ ไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลสร้างให้เพียงอย่างเดียว ตนต้องการเห็นบ้านของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่บ้านที่ผุพัง หลังคามุงจาก และรอรับการบริจาค ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม อยากให้ขยายโครงการนี้ออกไปยังต่างจังหวัดด้วย

“เดี๋ยวผมจะมาตรวจ เพราะผมถือว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน จะดูเรื่องความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ ห้องน้ำ ขยะ การปลูกต้นไม้เสริม และอยากให้ระมัดระวัง ในเรื่องครอบครัวไม่ควรมีลูกมากเกินไป เพราะจะทำให้ลำบาก ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯก็จะต้องดูแลบ้านหลังใหม่นี้ให้ดี และหลังจากนี้จะมีโครงการที่ 2-4 ต่อไปอีก 6 ปี โดยทุกรัฐบาลจะต้องทำเรื่องที่อยู่อาศัยให้ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอยากให้ประชาชนช่วยกันสื่อสารต่อๆ กันไปเพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เพราะประชาชนสื่อสารกันเองย่อมดีกว่าให้ทหารไปคุย

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณใต้อาคารพักอาศัยแปลง G และเยี่ยมชมห้องพักอาศัย ณ ชั้น 8 อาคารพักอาศัยแปลง G
https://mgronline.com/politics/detail/9610000068013
http://www.tnamcot.com/view/5b42e59be3f8e4f603860775

"บิ๊กตู่"เร่งโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดงเสร็จเร็วกว่านี้-หนุนสร้างบ้านน็อคดาวน์
เผยแพร่: 9 ก.ค. 2561 13:58 โดย: MGR Online


https://politics.kachon.com/295401
วานนี้ (9 ก.ค.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 บริเวณที่ตั้งโครงการหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิต ตัดกับถนนดินแดง กทม. พร้อมทั้งมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนได้สิทธิเช่า โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากการเคหะแห่งชาติ(กคช.) และชาวชุมชนดินแดง 400 คนให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณภาพ และรัฐบาลจะสนับสนุนให้โครงการระยะ 2,3 และ 4 ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนมาวันนี้ เพื่อมาทำการบ้านให้เสร็จ ไม่ใช่มาเรื่องการเมือง ซึ่งกว่าโครงการจะแล้วเสร็จก็มีปัญหาติดขัดมาหลาย 10 ปี แต่รัฐบาลนี้ ใช้เวลาเพียง 10 เดือน สามารถดำเนินการได้ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้พม. กำหนดกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาวของประเทศ เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วภายในปี 2579

"บ้านเรามีปัญหาการจัดทำผังเมือง การจะทำให้สำเร็จต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำผังเมือง แต่ถ้าทำ ก็มีปัญหาตามมา จะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้วางแผนเรื่องที่อยู่อาศัย 20 ปี แต่โครงการระยะที่ 1 ได้มาเท่านี้ 4 ปีได้มาแค่นี้ เมืองไทยมีกี่คลอง กี่แม่น้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำให้เร็ว กว่าที่วางแผนไว้ สังคมเมืองจะขยายไปเรื่อยๆ เหมือนในต่างประเทศหรือแม้แต่ การปลูกบ้านน็อคดาวน์ ราคา 60,000 ถึง 3 แสนบาท ตรงนี้ ก็ดี " พลเอก ประยุทธ์ กล่าว

สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G มูลค่าโครงการ 400 ล้านบาท สูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร(ตร.ม.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18-22 จำนวน 334 หน่วย สามารถขนย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-22 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยค่าเช่าในปัจจุบันของผู้อยู่อาศัยเดิมเป็นหลัก จำนวน 300 บาทต่อเดือน รวมกับค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 825 บาทต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือน 12.5% จะทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286-4,371 บาทต่อเดือน และทุกๆ 3 ปี อัตราค่าเช่าจะมีการปรับขึ้น 5%.

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000068152
http://news.ch3thailand.com/economy/72990


ชุมชนแฟลตดินแดงเฮ เตรียมย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G

09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:28 น

กคช.เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนดินแดง เผยเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าอาศัย และเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.– 22 ส.ค.นี้


09 ก.ค. 61นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามนโยบาของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (2559 - 2567) ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 ยูนิต โดยการพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 ยูนิต และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 ยูนิต ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 ปี


ปัจจุบันได้มีการอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22) จำนวน 334 ยูนิต โดยการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างขึ้นบริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าอาศัย และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.– 22 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยจะจ่ายค่าเช่าเดิม รวมกับค่าบริหารจัดการ 825 บาทต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือน 12.5% จะทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286 - 4,371 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาให้สิทธิการเช่าผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 – 22 เข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G แล้ว มีจำนวน 238 ราย และมีผู้ไม่ประสงค์ จะเข้าอยู่อาศัย ในอาคารแปลง G จำนวน 45 ราย พร้อมรับค่าชดเชยสิทธิจำนวน 400,000 บาท สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน 6,212 ยูนิต กคช.ได้ออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) พร้อมทั้งนำเสนอให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาครบทุกแปลงแล้ว


สำหรับการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงจนเป็นผลสำเร็จในระยะที่ 1 จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน มีการบริหารจัดการการอยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณภาพ และรัฐบาลจะสนับสนุนให้โครงการระยะ 2, 3 และ 4 ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง


https://www.thaipost.net/main/detail/13055

Last edited by wwc234; July 9th, 2018 at 10:50 AM.
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 10th, 2018, 03:39 AM   #103
sunsonata
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Location: Surin-BKK
Posts: 1,753
Likes (Received): 438

แบบนี้ ตึกอื่นๆ ก็ไม่น่าจะออกมาดูดีเหมือนตึกนี้อะดิ นึกว่าได้แบบเดียวกันทั้งหมด
sunsonata no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 16th, 2018, 05:29 AM   #105
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

http://news.ch7.com/detail/294836
https://www.youtube.com/watch?v=WZvUI1c2CQo
ชุมชนดินแดง... "วันวานที่ทรงจำ สู่อนาคตที่มั่นคง"
เศรษฐกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ : 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กคช.จัดกิจกรรมต้อนรับสู่บ้านใหม่ " วันวานที่ทรงจำ สู่อนาคตที่มั่นคง" ส่งผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าอยู่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารฯ และมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 18 - 22 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้ผู้อยู่อาศัยกลุ่มดังกล่าวย้ายเข้

าอยู่ในอาคารพักอาศัยแปลง G ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป โดยจะเริ่มขนย้ายเข้าห้องพักอาศัยชั้นที่ 8 - 28 ตามลำดับ ทั้งนี้จะดำเนินการขนย้ายเพียงวันละ 6 - 8 ห้อง เพื่อความคล่องตัวและสะดวกในการขนย้าย นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกให้การสนับสนุนพาหนะและกำลังพลพร้อมด้วยนายทหารในการกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการขนย้ายให้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง มาช่วยดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรระหว่างการขนย้ายอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมต้อนรับสู่บ้านใหม่ "วันวานที่ทรงจำ สู่อนาคตที่มั่นคง" ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการส่งผู้อยู่อาศัยจากห้องเช่าอาคารแฟลตเดิม และต้อนรับเข้าอยู่ในอาคารพักอาศัยแปลง G เพื่อให้กำลังใจและแสดงถึงความจริงใจ ความห่วงใยของการเคหะแห่งชาติที่มีต่อผู้อยู่อาศัยด้วยการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เสมือนเป็นพันธะสัญญาที่แสดงให้เห็นว่า การเคหะแห่งชาติห่วงใยผู้อยู่อาศัยดุจญาติมิตรคนสำคัญ

http://www.komchadluek.net/news/economic/334839

Last edited by wwc234; July 16th, 2018 at 04:32 PM.
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old July 20th, 2018, 02:50 PM   #106
Appleich
Appleich
 
Appleich's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Location: BKK/UBP
Posts: 3,022
Likes (Received): 6302

สิ่งที่ต้องโฟกัสต่อไปคือการเคหะฯ จะบริหารจัดการตึกใหม่พวกนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ว่าปล่อยตามมีตามเกิด ลูกบ้านอยากทำอะไรก็ทำ เหมือนกับชุมชนเคหะบางแห่งที่ผมเคยไปเจอมา เช่น เคหะนนทบุรี (วัดกู้ 2) ที่ทุกวันนี้ไม่ต่างจากสลัม คือจอดรถ จอดมอเตอร์ไซต์เละไปหมด ส่วนที่ทำเป็นสวนระหว่างอาคาร หรือส่วนหย่อมส่วนกลางก็ปล่อยให้ตั้งแผงลอยกันทั่ว เสื่อมโทรมมากๆ
__________________
Do Not Go Gentle Into That Goodnight.

trewut liked this post
Appleich está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 12th, 2018, 07:14 AM   #108
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

การเคหะฯ โชว์โฉมใหม่แฟลตดินแดงพร้อมต้นแบบบ้านผู้มีรายได้น้อย
เผยแพร่: 9 ส.ค. 2561 16:32 ปรับปรุง: 9 ส.ค. 2561 19:14 โดย: MGR Online

กคช.โชว์ต้นแบบ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” พร้อมจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down เพื่อผู้มีรายได้น้อยในงาน Thailand Social Expo 2018

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมจัดแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โชว์ความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี พ่วงด้วยการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down สำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาถูก 80,000-200,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวภายหลังการเข้าร่วมแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ว่า การเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการที่อยู่อาศัยหลายโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย

การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18-22) จำนวน 334 หน่วย ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว พร้อมมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิเช่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และสามารถย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีผู้ย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว 142 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561)


สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน 6,212 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งนำเสนอให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาครบทุกแปลงแล้ว และในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) กรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและนำเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะสรุปเรื่องเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป ส่วนการขออนุมัติดำเนินโครงการ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยทุกขั้นตอนจะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน 11,083 หน่วย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้ดำเนินโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนมาจัดแสดงในงาน เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถรับภาระได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down จำนวน 8 แบบ ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12-31 ตารางเมตร โดยออกแบบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่รวดเร็ว มีความแข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน ราคาค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 80,000-200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะส่งผลให้บ้านมีราคาถูกลง เพราะไม่มีต้นทุนที่ดิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องการหาแหล่งสินเชื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน

ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย สามารถเลือกแบบบ้าน Knock Down ตามที่การเคหะแห่งชาติออกแบบไว้แล้ว เพื่อบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป ซึ่งผลจากการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down ในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมากhttps://mgronline.com/qol/detail/9610000079360
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2018, 02:53 PM   #110
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

เตรียมเฮ! กคช. เผย แฟลตดินแดง เฟสใหม่ 2-4 เริ่มสร้าง พ.ย.นี้ รองรับคนภายนอก
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 - 09:01 น.

เตรียมเฮ กคช.เผย แฟลตดินแดง เฟสใหม่ 2-4 เริ่มสร้าง พ.ย.นี้ รองรับคนภายนอก 13,500 หน่วย
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการนี้เรียกว่าโครงการดินแดง แปลงจี เป็นโครงการระยะที่ 1 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างระยะเวลา 1 ปีครึ่ง และขณะนี้โครงการได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามสัญญา โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค.นี้ และได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน

ดร.ธัชพล กล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยทั้งหมดมี 334 หน่วย ชาวบ้านที่จะเข้ามาอยู่อาศัยระยะแรกมีทั้งหมด 233 หน่วย ซึ่งตอนนี้มีการขนย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว 142 หน่วย โดยเราจะกำหนดวันละ 8 หน่วยซึ่งก็เป็นไปตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังมีแนวทางในการดำเนินงานคือการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้อยู่อาศัยโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม คือจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กฎ กติกา มารยาท ต่างๆ

ผู้ว่า กคช. กล่าวอีกว่า เช่น การอยู่ร่วมกันจากแฟลต เปลี่ยนมาเป็นคอนโดมิเนียม การซ่อมแซม การต่อเติมอาคาร การติดป้ายประกาศ การใช้ที่จอดรถ การใช้ที่บริเวณสวนสาธารณะ อันนี้การสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้อยู่อาศัยซึ่งเดิมบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการไปอยู่ร่วมกันในคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ เราได้กำหนดค่าขนย้าย ให้ผู้อยู่อาศัยที่ต้องการขนย้าย รายละ 10,000 บาท อีกทั้ง เรายังได้เตรียมพนักงานผู้ช่วยในการขนย้ายโดยได้ความร่วมมือจากกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จึงส่งผลให้การขนย้ายเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) โดยในส่วนของกระบวนการดำเนินงานนำเสนอ ครม. แล้ว ตอนนี้ผ่านความเห็นจากสภาพัฒน์แล้ว ผ่านความเห็นจากกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแล้วตอนนี้จะนำเข้าสู่ครม. ภายในเดือน ก.ย.นี้ และอีกส่วนหนึ่งเราได้ดำเนินการเรื่องขออนุญาตเรื่องสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เหลือนำเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าผ่านความเห็นชอบ ก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ คิดว่าน่าจะไม่เกินเดือน พ.ย.นี้


ดร.ธัชพล กล่าวว่า ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการแล้วและจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเข้า ครม.ต่อไป คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมประมาณต้นปีหน้า ซึ่งจะรองรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ชาวดินแดงอีกประมาณ 13,500 หน่วย

ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้ดำเนินโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถรับภาระได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down จำนวน 8 แบบ

ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่รวดเร็ว ไม่เกิน1 เดือน ก็สร้างบ้านได้แล้ว มีความแข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบาย ส่วนราคาค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 80,000 – 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะส่งผลให้บ้านมีราคาถูกลง เพราะไม่มีต้นทุนที่ดิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องการหาแหล่งสินเชื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินต่อไป


https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_1450970
https://www.dailynews.co.th/politics/660757
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old October 10th, 2018, 03:24 PM   #112
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

ครม.ไฟเขียวอีก 1 หมื่นล้านให้ กคช.เดินหน้าโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 กว่า 6,000 หน่วย
เผยแพร่: 10 ต.ค. 2561 21:12 ปรับปรุง: 10 ต.ค. 2561 23:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.อนุมัติวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ให้การเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 รวม 6,212 หน่วย รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม และที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) และเห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทฯ วงเงิน 35,754.25 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย วงเงิน 460.53 ล้านบาท โดยจัดสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18-22 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิย้ายเข้าอยู่อาศัย จำนวน 238 หน่วย ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2561

สำหรับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 10,115.238 ล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ.

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000101592
https://www.thairath.co.th/content/1394536

ครม.บิ๊กตู่ทิ้งทวนทุบแฟลตดินแดงผุดเมกะโปรเจ็กต์เมืองใหม่หมื่นล้าน
10 October 2018

กว่า 16ปี 5 รัฐบาลที่มีการผลักดันโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงทุบทิ้งแฟลตเก่าแก่อายุกว่า 50ปีขึ้นตึกสูงเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ กระทั่งถึงรัฐบาลทหารพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเห็นชอบให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ยกระดัปคุณภาพชีวิตชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังขจัดแหล่งหาเสียงของบรรดานักการเมืองในทุกยุคทุกสมัยลงได้อีกด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 10,115.238 ล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 - 2568)ตามกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทฯ วงเงิน 35,754.25 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย วงเงิน 460.53 ล้านบาท โดยจัดสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 - 22 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิย้ายเข้าอยู่อาศัย จำนวน 238 หน่วย ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2561

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

http://www.thansettakij.com/content/331088
https://www.brighttv.co.th/bright-news/285523

ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 17:45:30 น.
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยอนุมัติวงเงินลงทุนรวมของโครงการรวม 9,872.119 ล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2.15 ต่อปี ในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เห็นควรนำรายได้จากค่าเช่ามาชำระคืนเงินต้นและค่าดอกเบี้ยต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินภายในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดย กค.เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และให้ กคช. พิจารณาใช้เงินรายได้ของ กคช. สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินและค่าจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการในแต่ละระยะ ให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

2. เห็นชอบในหลักการเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน โดยปรับเกลี่ยจากกรอบงบประมาณ จำนวน 35,754.25 ล้านบาท ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามที่ พม. เสนอ ดังนี้

2.1 กรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการรื้อย้ายตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแต่ละระยะ ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถยื่นคำร้องขอรับสิทธิเช่าอาคารพักอาศัยได้ ตามเกณฑ์ที่ กคช. กำหนด

2.2 กรณีที่มีผู้ขอรับค่าชดเชยสิทธิ เกินกว่ากรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให้ กคช. สามารถปรับเกลี่ยระหว่างรายการ ภายใต้กรอบลงทุน 35,754.25 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติไว้

2.3 การเข้าอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1-4 หากมีกรณีต้องดำเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบสาระสำคัญตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ให้คณะกรรมการ กคช. เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการ

3. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. ความคืบหน้าอาคารพักอาศัยแปลง G ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย มีขนาดห้องพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน ทุกประการ และจะเริ่มรื้อย้ายชาวชุมชนที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยได้ย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบร้อยแล้ว

2. การดำเนินงานตามแผนรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม กคช. ได้พิจารณาและจัดทำรายละเอียดโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ กคช. ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุม กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

3. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพื้นที่ราชพัสดุของ กค. โดย กคช. เป็นผู้ใช้ที่ดินเพื่อจัดทำโครงการรวม 40.57 ไร่ โดยจะเริ่มภายหลังการย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 2 เข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ในทุกระยะได้วางแผนให้แต่ละอาคารเดิมมีการรื้อย้ายเพียงครั้งเดียว คือสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ จึงทำการย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นตึก เพื่อให้ชาวชุมชนดินแดงไม่ต้องย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สำหรับโครงการฯ รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ชั้น จำนวน 10 อาคาร รวมจำนวนหน่วยพักอาศัย 6,212 หน่วย โดยทุกระยะมีขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561--

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/cabt/2898837

Last edited by wwc234; October 11th, 2018 at 05:22 AM.
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old October 12th, 2018, 12:05 PM   #114
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511“บิ๊กโย่ง” เยี่ยมชาวแฟลตดินแดงแปลง G จ่อเดินหน้าเฟส 2 รับคนมีรายได้น้อย
เผยแพร่: 11 ต.ค. 2561 17:14 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“อนันตพร”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 1 ปลื้มมีระบบรองรับผู้สูงอายุ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ 2 สำหรับผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (11 ต.ค.) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัย อีกทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมสร้างสุขสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และชาวชุมชนดินแดง ให้การต้อนรับ ณ โครงการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี-รังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดินแดง เนื่องจากสภาพอาคารที่ทรุดโทรม ด้วยสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัด จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ด้วยรูปแบบอาคารสูงที่ทันสมัย พร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว โดยเฉพาะการชำระค่าเช่า ในราคาเดิม เพียงเพิ่มค่าบริหารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G ได้ก่อสร้างเสร็จและมีผู้อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัย จำนวน 3 กลุ่ม ในโครงการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G ได้แก่ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุ 156 ราย พบว่า การอยู่อาศัยในอาคารสูงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้สูงอายุ เนื่องจาก กคช. ได้ออกแบบห้องพักอาศัยและบริเวณรอบโครงการฯ เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี อีกทั้งภายในอาคารยังมีทางลาด และลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วย นอกจากนี้ มีการจัดเตรียมห้องสันทนาการสำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุไว้ที่ชั้น 6 โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดทั้งปี เช่น การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึก สมาธิ และการฝึกอาชีพ เป็นต้น 2. กลุ่มจิตอาสา 3. กลุ่มผู้ที่แจ้งซ่อมห้องพักอาศัย น้ำซึมที่ฝ้า เพดาน ทาง กคช. ได้เร่งประสานเพื่อแก้ไขในทุกปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะ 2 3 และ 4 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวง พม. โดย กคช. ดำเนินโครงการฯ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,212 หน่วย ภายใต้วงเงินลงทุนรวม 10,115.238 ล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ ซึ่งขณะนี้ โครงการฯ ระยะที่ 1 ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบรรจุผู้อยู่อาศัยที่ได้รับสิทธิเช่ารวมทั้งครอบครัวขยาย จำนวน 238หน่วย ซึ่งยังมีห้องว่าง จำนวน 96 หน่วย ทั้งนี้ จะให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 2 ยื่นคำร้องขอขึ้นอาคารโครงการฯ ระยะที่ 1 ขณะนี้ มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน 106 ราย ซึ่งมากกว่าห้องที่เหลืออยู่ จึงจำเป็นต้องจับฉลากผู้ได้สิทธิต่อไป

https://mgronline.com/qol/detail/9610000101973
http://www.komchadluek.net/news/economic/347726
http://news.ch3thailand.com/economy/79582
http://news.ch3thailand.com/%E0%B8%8...B8%B0-2-4.html
ประเดิมทุบ 5 อาคาร "แฟลตดินแดง" ขึ้นตึกสูงเสียดฟ้า พ.ย. นี้!!
11 October 2018

หลังนำร่องนำที่ตั้งอาคารสำนักงานขายการเคหะดินแดง เนื้อที่ 2 ไร่เศษ หัวมุมวิภาวดีรังสิตตัดถนนอโศก ขึ้นอาคารพักอาศัยแปลง G สูง 28 ชั้น ตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ไปแล้ว ล่าสุด 10 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ดำเนินโครงการระยะถัดไป แน่นอนว่า แฟลตดินแดงแฟลตเก่าแก่กว่า 50 ปี กำลังถูกปิดตำนานลง ด้วยการเข้ารื้อถอนของผู้รับเหมาในเดือนหน้า

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิเช่าและครอบครัวขยาย ย้ายเข้าอยู่อาศัยจำนวน 238 หน่วย ระหว่างเดือน ก.ค. ถึงเดือน ส.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 โดยให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 จำนวน 1,247 หน่วย, โครงการฯ ระยะที่ 3 จำนวน 3,333 หน่วย และโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 1,632 หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 10,115.238 ล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ

"... ขณะนี้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ยังมีห้องว่างอีกประมาณ 90 หน่วย ตนได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 มายื่นคำร้องขอเข้าอยู่ในอาคารโครงการฯ ระยะที่ 1 ปัจจุบันมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 106 ราย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าห้องที่เหลืออยู่ โดยการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการจับสลากผู้ได้สิทธิเช่าประมาณปลายเดือน ต.ค. 2561 ..." พล.อ.อนันตพร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงเดิม (แฟลตที่ 18-22) คาดว่าจะเริ่มรื้อถอนได้ระหว่างเดือน พ.ย. 2561 ถึงเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะดำเนินการควบคู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 1,247 หน่วย

โดยจะประกาศหาผู้รับจ้างภายในเดือน พ.ย. 2561 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ภายในเดือน มี.ค. 2562 ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จะทำการก่อสร้าง 2 อาคาร คือ อาคาร A1 ตั้งอยู่บริเวณถนนจตุรทิศ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่ 9-17 และแฟลตที่ 63-64) จัดสร้างเป็นอาคารสูง 32 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 635 หน่วย และอาคาร D1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่ 23–32) เป็นอาคารสูง 35 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 612 หน่วย

นอกจากนี้ พล.อ.อนันตพร ยังได้เยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่มาอาศัยอยู่ในอาคารสูง 28 ชั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้ออกแบบห้องพักอาศัยและบริเวณโดยรอบโครงการฯ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีราวจับในห้องน้ำ ทางลาด และลิฟต์ เป็นต้น อีกทั้งยังจัดเตรียมห้องสันทนาการสำหรับจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยไว้ที่ชั้น 6 โดยจะมีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดทั้งปีให้กับผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม เช่น การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึกสมาธิ การฝึกอาชีพ เป็นต้น

กลุ่มต่อมา คือ กลุ่มจิตอาสา เป็นการรวมตัวของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ที่ต้องการเห็นชุมชนน่าอยู่อาศัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกลุ่มจิตอาสานี้จะช่วยกันดูแลชุมชนทั้งเรื่องความสะอาดและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนรวมตามที่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ช่วยกันร่างระเบียบที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงร่วมกัน รวมถึงช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการมั่วสุมยาเสพติดและการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ

และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้ที่แจ้งซ่อมห้องพักอาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานกับบริษัทรับบริหารชุมชนและบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการแจ้งซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอบคุณที่การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยเสมอมา


http://www.thansettakij.com/content/331522

Last edited by wwc234; October 12th, 2018 at 12:15 PM.
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old October 24th, 2018, 05:47 AM   #115
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

ส่องชีวิต ‘ชาวคอนโดดินแดง’ คุณภาพชีวิตดี กับค่าเช่าแค่หลักร้อย
https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1185786
https://www.khaosod.co.th/house-condo/news_1710388
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old October 30th, 2018, 11:17 AM   #116
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

‘กคช.’ จับลูกบ้านเคหะดินแดงเข้าอยู่โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงระยะ 1 อีก 94 ราย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ กคช.ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 – 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ นั้น กคช.จึงได้จัดทำแผนการบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) โดยได้ประกาศให้ผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเช่าฯ จำนวน 94 ราย จากนั้นคณะกรรมการการพิจารณาการได้สิทธิเช่าจะประชุมคัดเลือกผู้ได้สิทธิเช่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และจะดำเนินการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมปฐมนิเทศการเตรียมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเปิดให้ผู้อยู่อาศัยทำสัญญาเช่าอาคารใหม่และรับกุญแจห้องพักอาศัย ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 และจะทำการขนย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2561

ดร.ธัชพลกล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างเพื่อรื้อถอนอาคารเดิม (แฟลตที่ 18 – 22) โดยจะเริ่มรื้อถอนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในขั้นตอนนี้จะดำเนินการควบคู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โดยจะประกาศหาผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมีนาคม 2562

https://theworldnews.net/th-news/kkh...-1-iik-94-raay
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old January 5th, 2019, 09:37 PM   #117
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 99,477
Likes (Received): 6061

กคช.ประกาศทีโออาร์ฟื้นฟูเมืองดินแดนระยะที่ 2

5 January 2019


กคช.เตรียมคลอดทีโออาร์ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ ทั้งที่พักอาศัยสูง 32 ชั้น และ 35 ชั้น คาดเร็วๆ นี้จะเปิดให้มีการประกวดราคาดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะฯมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 867,026,000 บาท (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 711,250,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคานี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง ระบุสาระสำคัญ เช่น ชื่อโครงการ มูลค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเริ่มต้น และเวลาที่ก่อสร้างจริงจนแล้วเสร็จ (ระบุวันที่ตรวจรับงาน) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2351 6144 ในวันและเวลาราชการ

http://www.thansettakij.com/content/370514
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old January 7th, 2019, 12:52 PM   #118
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511

กคช.เปิด TOR งานก่อสร้างฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 มูลค่ากว่า 1,578 ล้านบาท
เผยแพร่: 7 ม.ค. 2562 12:09 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กคช.เดินหน้าต่อ โครงการฟื้นฟูเมืองชุนชนดินแดง ระยะที่ 2 ประกาศร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการเตรียมยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 อาคาร (แปลง A1 และ D1) มูลค่าราคางานก่อสร้างกว่า 1,578.2 ล้านบาท เผยสเป็กผู้รับเหมาต้องมีผลงานมูลค่าตามที่กำหนด

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1)สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 867,026,000 บาท (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1)สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 711,250,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1)ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1)ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคานี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง ระบุสาระสำคัญ เช่น ชื่อโครงการ มูลค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเริ่มต้น และเวลาที่ก่อสร้างจริงจนแล้วเสร็จ (ระบุวันที่ตรวจรับงาน)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000001561
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old February 20th, 2019, 02:13 PM   #119
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511


https://siamrath.co.th/n/65502

การเคหะแห่งชาติ...ฟื้นฟูชุมชนดินแดง ผลงานโบว์แดงคืนความสุขสู่ปชช.
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 06.00 น.

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18-22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกิดจากการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดี เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้อยู่อาศัยเดิมได้ทยอยย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 พร้อมกับได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา


สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2,3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน 2562 นี้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

ทั้งนี้ ชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ.2506 และมอบโอนให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบันอาคารถูกใช้งานมานานกว่า 50 ปี การเคหะแห่งชาติได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ จึงจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2567) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กัผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G)โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 334 หน่วย ภายในโครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ ทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการและการขนย้ายสิ่งของ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการสำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารเวลาภายใต้โครงการ “ออมเวลา จิตอาสา พัฒนาสังคม” ซึ่งแนวคิดของการดำเนินงานธนาคารเวลาจะเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ การทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ การพูดคุยและรับฟังปัญหาของผู้สูงอายุ การช่วยเหลือทำความสะอาดภายในห้องพักของผู้สูงอายุ การรับ-ส่ง และอำนวยความความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้จิตอาสาที่ดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการตอบแทนอื่นๆ ตามเวลาที่ให้บริการผู้สูงอายุที่จะถูกแปลงเป็นคะแนน โดยคิดจากจำนวนเวลาที่ให้บริการผู้สูงอายุ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 คะแนน

“อย่างไรก็ดี การเคหะแห่งชาติ ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเท่านั้น แต่ยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป นอกจากการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ยังเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชุมชนอีกด้วย”ดร.ธัชพล กาญจนกูล กล่าวทิ้งท้าย

https://www.naewna.com/local/396470

การเคหะแห่งชาติ...ฟื้นฟูชุมชนดินแดง คืนความสุขสู่ประชาชน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ร่วมด้วยจิตอาสาดูแลผู้สูงวัยรับค่าตอบแทน 1 ชั่วโมง 1 คะแนน


16 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18-22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกิดจากการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดี เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้อยู่อาศัยเดิมได้ทยอยย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 พร้อมกับได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2,3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน 2562 นี้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีทั้งนี้ชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ.2506 และมอบโอนให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบันอาคารถูกใช้งานมานานกว่า 50 ปี
การเคหะแห่งชาติได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ จึงจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2567) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน

ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 334 หน่วย ภายในโครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ ทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการและการขนย้ายสิ่งของ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการสำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นต้นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18-22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกิดจากการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดี เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้อยู่อาศัยเดิมได้ทยอยย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 พร้อมกับได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2,3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน 2562 นี้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี


ทั้งนี้ ชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ.2506 และมอบโอนให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบันอาคารถูกใช้งานมานานกว่า 50 ปี
การเคหะแห่งชาติได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ จึงจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2567) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งนี้แผนแม่บทฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 334 หน่วย ภายในโครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ ทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการและการขนย้ายสิ่งของ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการสำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารเวลาภายใต้โครงการ “ออมเวลา จิตอาสา พัฒนาสังคม” ซึ่งแนวคิดของการดำเนินงานธนาคารเวลาจะเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ การทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ การพูดคุยและรับฟังปัญหาของผู้สูงอายุ การช่วยเหลือทำความสะอาดภายในห้องพักของผู้สูงอายุ การรับ-ส่ง และอำนวยความความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้จิตอาสาที่ดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการตอบแทนอื่น ๆ ตามเวลาที่ให้บริการผู้สูงอายุที่จะถูกแปลงเป็นคะแนน โดยคิดจากจำนวนเวลาที่ให้บริการผู้สูงอายุ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 คะแนน“อย่างไรก็ดี การเคหะแห่งชาติ ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเท่านั้น แต่ยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป นอกจากการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ยังเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชุมชนอีกด้วย”ดร.ธัชพล กาญจนกูล กล่าวhttp://www.komchadluek.net/news/regional/362744
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Old February 26th, 2019, 02:01 PM   #120
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 27,690
Likes (Received): 6511


https://www.facebook.com/AntiCorrupt...type=3&theater

Last edited by wwc234; June 5th, 2019 at 07:05 AM.
wwc234 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 12:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us