Kamphaeng Phet City Of World Heritage - Page 105 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of Thailand


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old June 3rd, 2018, 01:47 PM   #2081
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

วัดพระบรมธาตุ นครชุมCR.หลวงตาเอก แห่ง วัดพระบรมธาตุ
__________________

gend0 liked this post
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 4th, 2018, 03:30 PM   #2082
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชรCR.Sarawut Chamsaeng
__________________

gend0 liked this post
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Old July 18th, 2018, 11:10 AM   #2083
peeyanon
Registered User
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 43
Likes (Received): 10

ถนนสายเลี่ยงเมือง ทำ 4 เลน เริ่มสร้าง เมื่อไหร ครับ
peeyanon no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2018, 04:51 PM   #2084
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร (แห่งใหม่)

CR.รักษ์กำแพง

Last edited by MPF08; August 4th, 2018 at 07:12 PM.
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Old August 7th, 2018, 02:46 PM   #2085
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

โรงพยาบาลกำแพงเพชรและโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น

CR.พิชญารักษ์ เสนาถี
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Old August 7th, 2018, 05:08 PM   #2086
porjung
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 1,104
Likes (Received): 115

อยากให้ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทำอาคารจอดรถด้วยไปเยี่ยมญาติทีนึงนี่ ลำบากมาก
__________________
..(*)k....
porjung no está en línea   Reply With Quote
Old August 14th, 2018, 02:45 PM   #2087
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์

CR.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Old September 3rd, 2018, 06:32 AM   #2088
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่าวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไปตามที่ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เห็นชอบให้เมืองเก่า 10 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พิมาย นครศรีธรรมราชและสงขลา เป็นเมืองเก่ากลุ่มที่หนึ่งซึ่งทั้ง 10 เทศบาลได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) โดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองลำพูนเป็นผู้ประสนงาน ในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้ง 10 เทศบาล เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอโครงการฯดังกล่าว แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้นำเสนอโครงการแก่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ ดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้มีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พร้อมทั้งได้ประสานงานกับทางกรมศิลปากรในการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ 10 เมืองเก่าไปพร้อมกัน

พร้อมกันนี้ กองโบราณคดี กรมศิลปากรได้จัดส่งรายละเอียดประมาณการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดของทุกเมือง มายังเทศบาลเมืองลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) ของเมืองเก่าทั้ง 10 เมือง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด ร่วมกัน


CR.kppmu
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Old September 27th, 2018, 04:42 AM   #2089
peeyanon
Registered User
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 43
Likes (Received): 10

ใครมีข่าวเกาะกลางน้ำ กับ ตลาดไนท์ บาน์ซ่า มั้งครับ
peeyanon no está en línea   Reply With Quote
Old October 1st, 2018, 05:18 PM   #2090
MPF08
Registered User
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 392
Likes (Received): 122

UPDATE โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง(ทิศเหนือหน้าสนามกีฬาโรงเรียน อบจ.กำแพงเพชร) ความยาว 175 เมตรCR.คม ศิริยุทธแสนยา
MPF08 no está en línea   Reply With Quote
Old October 25th, 2018, 07:01 AM   #2091
peeyanon
Registered User
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 43
Likes (Received): 10

ด้านรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า นอกจากโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนมแล้ว ในส่วนของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ามีทั้งหมด 19 แห่ง ซึ่งโครงการอีก 17 แห่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ โครงการระยะที่ 1 ระหว่างปี 2561-2564 ตั้งอยู่บริเวณชายแดน 9 แห่ง ได้แก่ เชียงราย, ตาก, หนองคาย, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, สงขลา, นราธิวาส และโครงการระยะที่ 2 ระหว่างปี 2562-2565 ตั้งอยู่ในเมืองหลัก 8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี
https://www.thaipost.net/main/detail/19809
กำแพงเพชร บ้านเราได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างไหมครับ มีทั้งจังหวัดตาก และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจุดสร้างสถานีขนส่ง รอบเมืองกำแพงเพชร บ้านเรา
peeyanon no está en línea   Reply With Quote
Old June 20th, 2019, 06:11 AM   #2093
peeyanon
Registered User
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 43
Likes (Received): 10

กำแพงเพชร กำลังดำเนินการเกาะกลางน้ำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่อยู่ มีใครทราบความคืบหน้าไหมครับ
peeyanon no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 11:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us