[Ruda Śląska] Trasa N-S (DW925) - Page 3 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old July 12th, 2013, 11:55 PM   #41
Łukasz z Wirku
Registered User
 
Join Date: May 2010
Posts: 191
Likes (Received): 5

Quote:
Originally Posted by Luki_SL View Post
Trasa N-S jest dość konkretnie przygotowana pod względem formalnym. Projekt na odcinek 1 Maja-Bukowa przecież jest świeżutki, a na kolejny odcinek mamy aktualizację. Jeśli na te dwa odcinki byłaby kasa, to i tak byłoby super.
Kasa z przyszłego RPO WSL będzie na cały odcinek Trasy N-S, czyli od obecnego kikuta aż do A4, w praktyce chyba tylko do ul. 1 Maja na Wirku. A fakt, że jesteśmy tak wysoko na liście projektów kluczowych RPO WSL 2014-2020, to zasługa właśnie prawie kompletnej papierologii.
__________________

Luki_SL liked this post
Łukasz z Wirku no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 13th, 2013, 09:06 AM   #42
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Takie informacje są bezcenne Myślałem, że na odcinku Bielszowicka-Kokota jesteśmy w papierologii trochę do tyłu
KW SA ogłosiła przetarg na nasadzenie krzewów i drzew wzdłuż nowego przebiegu ulicy Bielszowickiej - czyli zbliża się jej otwarcie
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2013, 11:50 AM   #43
salto_angel
Visionmonger
 
salto_angel's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Bytůń
Posts: 20,148
Likes (Received): 11043

Z dzisiaj z TED:

Quote:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II nr 6
Osoba do kontaktów: Urszula Losa
41-709 Ruda Śląska
POLSKA
Tel.: +48 322449094
E-mail: [email protected]
Faks: +48 322487348
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rudaslaska.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Ruda Śląska.
Kod NUTS PL22A
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie aktualizacji kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) materiały wyjściowe do projektowania;
b) projekt budowlany wraz ze wszystkimi załącznikami;
c) projekt-/y wykonawczy/e;
d) dokumentację w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opis robót i podstawowe rysunki;
e) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
f) Przedmiary, tabele elementów rozliczeniowych (TER);
g) Kosztorysy inwestorskie;
h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dla całości zadania);
i) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane;
j) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
2) Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000, 71322000, 71247000, 71248000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 633 898,90 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
__________________
Prezydent: Dziękuję wszystkim tym, którzy wywieszali moje banery na swoich płotach. #stolatplanowania

TUMW


Luki_SL liked this post
salto_angel no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 30th, 2013, 12:14 PM   #44
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Teraz trzeba tylko czekać na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane na wcześniejszym odcinku od 1 Maja do Bukowej
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old November 1st, 2013, 01:22 AM   #45
Łukasz z Wirku
Registered User
 
Join Date: May 2010
Posts: 191
Likes (Received): 5

Ktoś ostatnio wspominał o odcinku Trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Jego apel trafił na podatny grunt:
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/do...&idmp=2215&r=o

No i coś na co czeka duża część Bykowiny:
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/do...&idmp=2215&r=o
Nie kojarzę co obejmował I etap, ale to i tak jest dużo. Mam nadzieję, że to nie jest poczatek przyszłorocznej kampanii wyborczej.
Łukasz z Wirku no está en línea   Reply With Quote
Old November 1st, 2013, 09:44 AM   #46
lapin
pisane z małej litery;)
 
Join Date: Nov 2009
Location: Katowice
Posts: 412
Likes (Received): 70

Quote:
Originally Posted by Łukasz z Wirku View Post
Ktoś ostatnio wspominał o odcinku Trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Jego apel trafił na podatny grunt:
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/do...&idmp=2215&r=o
Oj miło by było, po tylu latach w końcu północna część węzła doczekałaby się innej funkcjonalności prócz dojazd biedronek do gniazda

Swoją drogą o wiadukcie nad magazynową chyba nie ma co myśleć prawda?
lapin no está en línea   Reply With Quote
Old November 1st, 2013, 12:19 PM   #47
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Wiadukt nad Magazynową, to chyba w bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy N-Skę będą ciągnęli w stronę Bytomia.
W tym roku miał być też ogłoszony przetarg na budowę N-Ski do ul. Bukowej, póki co cisza...
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old November 1st, 2013, 01:28 PM   #48
lapin
pisane z małej litery;)
 
Join Date: Nov 2009
Location: Katowice
Posts: 412
Likes (Received): 70

No, ale tak sobie myślę, ze skoro kiedyś miałby być to powinni zbudować go od razu, bo to pewnie i NS'ka musi w inny sposób 'podchodzić' do Magazynowej. Chyba, że będą budować potem burzyć żeby znowu budować w co raczej nie wierzę

Jak zrobią skrzyżowanie to tak pewnie zostanie, jednak przydałby się wiadukt w (póki co) siną dal i takie 'dojazdy', 'zjazdy' z/na magazynową po obu stronach. W końcu NS'ka ma być w miarę szybką trasą i głupio by było gdyby co kilometr była blokowana światłami.
lapin no está en línea   Reply With Quote
Old November 1st, 2013, 02:24 PM   #49
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Węzeł z ul. Magazynową miał mieć kształt "karo", więc wystarczy zrobić łącznice od południowej strony i pozostawić w środku miejsce pod jezdnie główne, plus wiadukt na przyszłość
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old November 12th, 2013, 09:23 AM   #50
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

[Ruda Śląska] Trasa N-S (DW925)

http://rudaslaska.naszemiasto.pl/art...de7ec85b,1,3,5

Quote:
Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej - kiedy powstanie całość?

Trwa budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Na początek możemy pojechać nią z ul. 1 Maja na Drogową Trasę Średnicową, a w kolejnych latach również na autostradę A4, do Mikołowa, czy Bytomia dojedziemy szybciej dzięki trasie N-S. Na jakim etapie jest budowa "eneski"?Pierwszy, niespełna kilometrowy odcinek trasy N-S - od DTŚ do ul. 1 Maja - został otwarty pod koniec stycznia. Dzięki niemu rozładował się ruch na ulicy 1 Maja, która jest główną arterią miasta. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, z czego 37 mln zł to dofinansowanie unijne. Teraz czas na kolejne etapy. Chodzi o budowę odcinka od ul. 1 Maja w Rudzie do ul. Bukowej oraz fragmentu trasy od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli.

- Ze względu na informacje o możliwości dofinansowaniu budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej (miasto ma otrzymać 413 mln zł dofinansowania unijnego - przyp. red.) po dokonaniu zmian harmonogramu realizacji zadania zaplanowano na rok 2014 - mówi Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

Wiadomo już jednak, jaki ma być dalszy przebieg "eneski". Od Rudy będzie ona prowadziła przez Bielszowice. Trzeci etap to budowa odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota i później - od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej.

Natomiast piąty fragment będzie przebiegał od ul. Bielszowickiej do autostrady A4. Od północnej strony DTŚ "eneska" zostanie połączona z ul. Magazynową w Rudzie.
Kiedy powstanie całość trasy N-S?

- Kolejne etapy to: od ul. Magazynowej do granicy miasta z Bytomiem oraz od autostrady A4 do granicy miasta z Mikołowem. Ich realizacja uzależniona będzie od możliwości finansowych miasta i ewentualnego dofinansowania z UE - zapowiada Mikołajek-Wałach.Trasa N-S od DTŚ do A-4 ma mieć ok. 4 km. Realizacja czterech zaplanowanych odcinków będzie kosztowała 400 mln zł.
Czyli przetarg na N-Skę mamy przesunięty na kolejny rok. Pieniądze z UE są prawie pewne, ale mam wrażenie że gdyby ich miało nie być, wtedy ta trasa powstałaby w 2050r...
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old November 17th, 2013, 01:30 PM   #51
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Na wysokości ulicy 1 Maja i Bielszowickiej wyburzana jest kolejna kamienica, która była w pasie przyszłego łącznika trasy N-S z ul. Bielszowicką i 1 Maja (gdzie docelowo ma być rondo) : https://maps.google.com/maps?q=Biels...60.45,,0,-3.74
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old November 17th, 2013, 02:30 PM   #52
Łukasz z Wirku
Registered User
 
Join Date: May 2010
Posts: 191
Likes (Received): 5

Zamówienie na zaprojektowanie Trasy N-S (odcinek DTŚ - Magazynowa):

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/in...?idmp=2246&r=r
__________________

Luki_SL liked this post
Łukasz z Wirku no está en línea   Reply With Quote
Old November 19th, 2013, 03:34 PM   #53
cin
Registered User
 
cin's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Zabrze
Posts: 257
Likes (Received): 91

Moze nie zajmie to tak duzo czasu - to jakies 500 metrow po nieuzytkach, ile takie cos mozna projektowac?
cin no está en línea   Reply With Quote
Old November 19th, 2013, 05:53 PM   #54
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Może na pierwszy rzut oka ten teren wygląda na nieużytki - ale za to jakie skarby skrywa w ziemi - do przekałdki jest sieć gazowa, CO idzie pokracznie w przebiegu N-S, kanalizacja itd: http://rudaslaska.geoportal2.pl/map/...2.899&markery=
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old December 12th, 2013, 12:16 PM   #55
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Quote:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Znak AUB.7353.580/08 z dnia 04.12.2013r.Na podstawie art. 33-36, art. 38, art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami),zawiadamia sięo wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją nr 569/08 z dnia 20.11.2008r. dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z dwoma węzłami dwupoziomowymi – Etap I od ulicy 1 Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ulicy Bukowej do ul. ks. Niedzieli – ulica Nowobukowa”
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/do...&idmp=2126&r=r
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old December 16th, 2013, 06:44 PM   #56
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Quote:
Kto i za ile zajmie się projektem odcinka trasy N-S?

Właśnie doszło do zakończenia procedury przetargowej, która miała na celu wyłonienie firmy, która zajmie się opracowaniem projektu jednej z największych przyszłorocznych inwestycji w mieście. Dokładnym zadaniem zwycięzcy przetargu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru przy realizacji zadania. Projektanci zajmą się odcinkiem N-S-ki, od DTŚ do ulicy Magazynowej.16 grudnia doszło do otwarcia ofert. Chęć zaprojektowania odcinka N-S wyraziło 6 firm. Najniższa oferta należy do firmy SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. z Krakowa. Swoje usługi wyceniła ona na około 160 tys. złotych. Dla porównania, najdroższa oferta, to kwota 484 tys. złotych, zaproponowana przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. . Zgodnie z procedurami, przetarg wygra firma, która złożyła najniższą ofertę. W tym przypadku, najprawdopodobniej będzie to wspomniane SWECO z Krakowa.
http://rudaslaska.com.pl/i,kto-i-za-...#ixzz2nen1OwYY
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old January 27th, 2014, 11:08 AM   #57
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Quote:
Miliony na N-S-kę

Ponad 1/3 budżetu drogowego Rudy Śląskiej zarezerwowały w tym roku władze miasta na dalszą budowę trasy N-S. Za te pieniądze ma zostać wykonana m.in. część robót pomiędzy ul. 1 Maja a Nowobukową oraz dokumentacja projektowa kolejnych odcinków drogi. Przetarg na opracowanie koncepcji jednego z etapów budowy rozstrzygnął właśnie rudzki magistrat. Kolejny zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Trasa N-S będzie ważnym szlakiem komunikacyjnym, ponieważ bezkolizyjnie połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. – Śmiało można powiedzieć, że dla całego regionu jest to inwestycja kluczowa, ponieważ jej realizacja usprawni m.in. przemieszczanie się mieszkańców między południową częścią województwa a lotniskiem w Pyrzowicach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Ponadto dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 925 pomiędzy DTŚ a autostradą - dodaje.

W zeszłym tygodniu zakończył się kolejny przetarg dotyczący budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej będzie kosztować ponad 160 tys. zł. Zamówienie wykona Spółka SWECO Infraprojekt z Krakowa. - Chodzi o wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, na podstawie którego będzie budowany odcinek drogi w rejonie ul. Magazynowej w Rudzie - tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek. - Ponadto wykonawca ma nam dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których otrzymamy pozwolenie na budowę - dodaje.

Sfinalizowany przetarg to następny krok do realizacji pełnego zakresu inwestycji. Kolejnym będzie wyłonienie firmy, która opracuje dokumentację projektową na budowę trasy na odcinku od ul. Kokota do autostrady A4. Ponadto w tym roku władze miasta chcą wykupić nieruchomości i wypłacić odszkodowania za działki, które zostaną zajęte pod budowę trasy w rejonie Bielszowic. Rozpocząć mają się też roboty przy budowie drogi w rejonie ul. Bukowej.

Realizacja dalszych etapów trasy N-S ma kosztować rudzian w tym roku 11 milionów złotych. Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej, to tylko kropla w „morzu potrzeb”, jakie są konieczne do ukończenia planowanego przebiegu drogi. - Budowa kolejnych odcinków trasy N-S w Rudzie Śląskiej ma kosztować 413 mln zł - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Ze względu na bardzo duże koszty realizacji inwestycji, jej sfinansowanie wyłącznie ze środków własnych miasta jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby uzyskać unijne wsparcie - dodaje.

Dzięki staraniom władz Rudy Śląskiej inwestycja trafiła na listę projektów, które mają szansę na dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została ona opublikowana miesiąc temu przez Urząd Marszałkowski. Chodzi o tzw. Mandat Negocjacyjny Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2013 r., czyli dokument, który zawiera listę najważniejszych inwestycji w regionie. Ostateczną decyzję, które z nich dostaną środki z Brukseli, ma podjąć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

O dofinansowanie dalszych etapów trasy N-S Ruda Śląska stara się już od trzech lat. W kwietniu zeszłego roku przedsięwzięcie znalazło się na listach rankingowych projektów transportowych przewidywanych do realizacji z funduszy unijnych w latach 2014 - 2020. - W kategorii projektów regionalnych zajęliśmy drugie miejsce - przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. - Wysoka pozycja na liście rankingowej oraz wysoki poziom zaawansowania prac przygotowawczych zdecydowały o tym, że trasa N-S została wpisana do Mandatu Negocjacyjnego. To duże osiągnięcie - podkreśla.

Trasa N-S zaprojektowana została jako droga o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, a na jej realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł. To nieco ponad 10 proc. środków, na jakie liczą władze Rudy Śląskiej przy kolejnych fazach budowy tej drogi.
Kolejnymi etapami budowy trasy N-S będą: budowa odcinka od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym, budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa; wykonanie drogi na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota; budowa trasy od ul. Kokota do Autostrady A4. W następnej kolejności ma zostać wybudowany obecnie projektowany odcinek północny trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej, a w późniejszym czasie fragment drogi do granicy z Bytomiem.
http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska...miliony-na-ns/
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old January 27th, 2014, 09:06 PM   #58
lapin
pisane z małej litery;)
 
Join Date: Nov 2009
Location: Katowice
Posts: 412
Likes (Received): 70

Czyli wychodzi na to, że na ten kawałeczek do Magazynowej poczekamy ładnych pare(naśnie) lat
lapin no está en línea   Reply With Quote
Old January 27th, 2014, 09:10 PM   #59
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,053
Likes (Received): 31992

Do Magazynowej N-Ska może już być budowana za 2-3 lata. W tej chwili rozstrzygnięto przetarg na projekt+wszystkie pozwolenia. Te dziesięć lat plus więcej dotyczy odcinka od Magazynowej w stronę Bytomia.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old January 27th, 2014, 09:21 PM   #60
lapin
pisane z małej litery;)
 
Join Date: Nov 2009
Location: Katowice
Posts: 412
Likes (Received): 70

Czy z tego fragmentu nie wynika, ze 'do Magazynowej' zaczną po ukończeniu całości do A4?
Quote:
Kolejnymi etapami budowy trasy N-S będą: budowa odcinka od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym, budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa; wykonanie drogi na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota; budowa trasy od ul. Kokota do Autostrady A4. W następnej kolejności ma zostać wybudowany obecnie projektowany odcinek północny trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej, a w późniejszym czasie fragment drogi do granicy z Bytomiem.
lapin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
droga wojewódzka, dw925, ruda śląska, trasa n-s

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 06:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us