[Szczecin] Nowa Filharmonia Szczecińska - Page 3 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Inwestycje ukończone


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old October 13th, 2006, 08:03 PM   #41
Raine
...
 
Raine's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: Szczecin
Posts: 11,697
Likes (Received): 1890

Quote:
GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

OGŁASZA JEDNOETAPOWY, OTWARTY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA:

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU FILHARMONII PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ W SZCZECINIE


Konkurs organizowany pod honorowym patronatem
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dr nauk techn. inż. Marka Naglewskiego.

Wartość konkursu przekracza kwotę 211 000 EURO.

Określenie przedmiotu konkursu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Filharmonii w Szczecinie przy ul. Małopolskiej, wraz z projektem zagospodarowania terenu w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.
Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.
2.1. Uczestnicy konkursu krajowi - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP składają:
- oświadczenie o posiadaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - usług zawierający co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej,
- ustanowili pełnomocnictwo do reprezentowania ich w konkursie.
2.2. Zagraniczni uczestnicy konkursu - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP składają:
- oświadczenie o posiadaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem ogłoszenia konkursu a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - usług zawierający co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej.
2.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie.
W przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wykonania w okresie ostatnich 3 lat dwóch usług polegających na sporządzeniu projektów budowlanych budynku użyteczności publicznej będą spełnione, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników konkursu biorących udział w konkursie.
2.4. Dokumenty, które będą wymagane od autora pracy konkursowej uznanej za najlepszą.
2.4.1. Uczestnicy konkursu krajowi - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP będą zobowiązani złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki,
d) wypis z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotów zbiorczych.
2.4.2. Uczestnicy konkursu zagraniczni - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP będą zobowiązani złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. (Dz. U. Nr 87), informujący o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu będącego uczestnikiem konkursu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
c) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia,
d) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że uczestnik konkursu nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
e) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
f) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.4.2., dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma miejsce zamieszkania.
2.4.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie.
W przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wykonania w okresie ostatnich 3 lat usługi polegającej na sporządzeniu projektów budowlanych budynku użyteczności publicznej będą spełnione, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników konkursu biorących udział w konkursie.
Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin – do 27 listopada 2006 r.
Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Ocena prac będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) powiązanie projektowanego budynku Filharmonii z istniejącym układem przestrzennym,
b) wartości rozwiązania funkcjonalnego,
c) wartości estetyczne i przestrzenne projektu,
d) wartości konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne projektu,
e) sposób zagospodarowania terenu,
f) łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z pracy konkursowej.
Kryteria wymienione w punktach od "a" do "d" traktowane będą jako równorzędne i decydować będą o ocenie w 90%. Kryteria wymienione w punktach "e" i "f" mają charakter pomocniczy i udział każdego z nich w ocenie stanowić będzie 5%. Kryteria wymienione w pozycjach "a" do "d" oceniane będą ilością punktów od 0 do 22, te wymienione w poz. "e" i "f" - od 0 do 6. Za prace równorzędne uznane zostaną takie, które otrzymają tą samą liczbę punktów.
Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można zamówić w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin, tel. 091 4339181, e-mail: [email protected], poprzez pisemne lub telefoniczne złożenie zamówienia.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można odebrać osobiście lub na wniosek dokonującego zakupu przesłany zostanie pocztą po uprzednim potwierdzeniu zapłaty przez biuro Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie.
Termin sprzedaży Regulaminu Konkursu - od 19 października 2006 r.
Miejsce i termin składania prac konkursowych:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin – do 28 maja 2007 r. do godz. 13:00
Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu, dyskusja i otwarcie wystawy pokonkursowej:
Sala Sesyjna Rady Miasta, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 – 20 czerwca 2007 r.
Rodzaj i wysokość nagród.
Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
- I nagroda – 40 tysięcy zł,- oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki,
- II nagroda – 35 tysięcy zł,-,
- III nagroda – 25 tysięcy zł,-,
- równorzędne wyróżnienia w liczbie pięciu w wysokości 10 tysięcy zł,- każda, dla uczestników, których prace zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy.
Raine no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 8th, 2006, 01:22 AM   #42
Piotr-Stettin
Moderator
 
Piotr-Stettin's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Szczecin / Stettin / ˈʂt​͡ʂɛt​͡ɕin
Posts: 38,112Gdzie stanie nowa Filharmonia Szczecińska

ep 2006-12-07,

Ponad 100 architektów i zespołów projektowych z Polski i zagranicy chce wziąć udział w konkursie na projekt nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej na placu przy ul. Małopolskiej, po dawnym Konzerthausie

Konkurs SARP ogłosił w październiku. Po warunki zgłosiły się pracownie z Polski, Niemiec, Danii, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Anglii, Francji i USA - poinformowała nas Ewa Nosek, prezes szczecińskiego oddziału SARP, sekretarz organizacyjny konkursu. Termin rozstrzygnięcia 20 czerwca 2007 r. Gmach filharmonii ma mieć ponad 11 tys. m kw., dwie sale koncertowe (większą na 900 miejsc, mniejszą na 200).

Tymczasem nowy prezydent Piotr Krzystek w wywiadzie dla "Gazety" stwierdził, że należałoby wrócić do dyskusji na temat lokalizacji nowej filharmonii i że powinna ona stanąć na Łasztowni. - Będziemy przekonywać prezydenta, by zmienił zdanie - mówi Jadwiga Igiel-Sak, szefowa Społecznego Komitetu na rzecz Budowy Filharmonii Szczecińskiej.

Także architekt miasta Jan Łukaszewski uważa, że Łasztownia to zbyt odległa perspektywa, więc lepiej zbudować ją przy Małopolskiej.

------

moje marzenie jest takie, aby nowa filharmonia powstała przy Małopolskiej, a opera na wyspie Grodzkiej, bo tam jest dostatecznie dużo miejsca i w połączeniu z ogrodem, mariną etc byłoby super .
__________________
"Powszechnie wiadomym jest, że optymistyczne i żywe kolory nastrajają optymistycznie i budzą energię, a w leczeniu naszych pacjentów jednym z istotnych elementów terapii jest obudzenie w pacjencie woli walki z chorobą"
dyrektor Starosławska
Piotr-Stettin no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2006, 08:29 AM   #43
Raine
...
 
Raine's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: Szczecin
Posts: 11,697
Likes (Received): 1890

Quote:
Originally Posted by Piotr-Stettin

Konkurs SARP ogłosił w październiku. Po warunki zgłosiły się pracownie z Polski, Niemiec, Danii, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Anglii, Francji i USA -
Libeskind?
Raine no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 8th, 2006, 09:02 AM   #44
jacca
bramaportowa.pl
 
jacca's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: Szczecin
Posts: 10,956
Likes (Received): 2629

koniecznie i nieodwracalnie
__________________
͢͢
· · · Brama Portowa Blog · rowerowy YT · koszulki z Dźwigozaurami ·
jacca no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2006, 09:34 AM   #45
emti
oj tam, oj tam
 
emti's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: _01164
Posts: 2,318
Likes (Received): 140

Quote:
Originally Posted by Raine View Post
Libeskind?
albo taka jedna pracownia co robi sklepy w Las Vegas hehehe i która zgłosiła się np. do konkursu na muzeum sztuki współczesnej w wawie

a serio to ja zdecydowanie wolę, żeby inne (europejskie) pracownie się tam zgłosiły... liczę też na pewne dwie młode ekipy ze Szczecina
__________________
ARCHITECTURE SUCKS
emti no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2006, 10:52 AM   #46
mike102
It's True. All of it.
 
mike102's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: Szczecin/Frankfurt/Philly
Posts: 3,273
Likes (Received): 6072

Quote:
Originally Posted by Raine View Post
Libeskind?
Nieeeee! Litosci, tylko nie on!
Ten gosciu poki co bombarduje roznymi kosmicznym projektami, ktore przypominaja komiksy z Funky Kovalem, natomiast realizacji ma b. malo i wszystkie wygladaja mniej wiecej tak:


zdjecie pochodzi z sedina.pl

Jesli juz bym sobie mogl marzyc to najchetniej Renzo Piano. To co zrobil w Berlinie i Genui to majstersztyk. Swietnie sie to wszystko wpisalo w stara zabudowe i wlasnie tego potrzeba u nas.
mike102 no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2006, 12:54 PM   #47
Piotr-Stettin
Moderator
 
Piotr-Stettin's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Szczecin / Stettin / ˈʂt​͡ʂɛt​͡ɕin
Posts: 38,112

muszę się tam przejechać tylko nie wiem kiedy . Wyburzają już pewnie ten bunkier Mike, ale dałeś porównanie
__________________
"Powszechnie wiadomym jest, że optymistyczne i żywe kolory nastrajają optymistycznie i budzą energię, a w leczeniu naszych pacjentów jednym z istotnych elementów terapii jest obudzenie w pacjencie woli walki z chorobą"
dyrektor Starosławska
Piotr-Stettin no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2006, 10:01 PM   #48
superbus
Szczecinomaniak
 
superbus's Avatar
 
Join Date: Jul 2006
Location: Szczecin
Posts: 435
Likes (Received): 2

Popieram Piotra, pana Jana Łukaszewskiego i panią Jadwigę Igiel-Sak i wystawiam swoje argmenty : Małopolska to dobra lokalizacja, okolica zaczyna prezentować się bardzo przyzwoicie: biurowiec Maris, odremontowany gmach Kuriera, Zamek jak spod igły, Plac Solidarności, coś tam remontują na Mariackiej (koło mojego byłego liceum ), 13 Muz pod rusztowaniem, Park Żeromskiego też miasto wzięło w obroty. Jednym słowem - okolica jak z obrazka. No i na Małopolskiej można się czuć bezpiecznie A na Łasztowni syf i nie wiadomo kiedy to się zmieni - nie ma dojazdu, nie ma nic. Może gdyby coś już zaczęło się tam dziać, to zmieniłbym zdanie, ale teraz nie
superbus no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 12:40 AM   #49
Bobekk
.
 
Bobekk's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Szczecin
Posts: 2,784
Likes (Received): 42

Popieram Piotra Krzystka. Moim zdaniem Filharmonia powinna powstać na Łasztowni, wszystkie obiekty kulturalne (nawet Pleciuga, choć to mało realne) powinny być sytuowane właśnie tam.
Bobekk no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 02:05 AM   #50
Torney
Registered User
 
Torney's Avatar
 
Join Date: May 2005
Location: Szczecin
Posts: 4,237

superbus potrafił przedstawić argumenty...
Torney no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 01:09 PM   #51
FLEXlm
Szczecinomaniak
 
Join Date: Jul 2005
Location: Szczecin
Posts: 970
Likes (Received): 535

...

Myślę że powstanie filharmonii na terenach Łasztowni mogłoby stać się pierwszym, znaczącym impulsem do rekultywacji tego rejonu. Nie można zaprzepaścić tej okazji, jestem zdecydowanie na tak za opcją Krzystka.
FLEXlm no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 02:01 PM   #52
mike102
It's True. All of it.
 
mike102's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: Szczecin/Frankfurt/Philly
Posts: 3,273
Likes (Received): 6072

Quote:
Originally Posted by superbus View Post
Popieram Piotra, pana Jana Łukaszewskiego i panią Jadwigę Igiel-Sak i wystawiam swoje argmenty : Małopolska to dobra lokalizacja, okolica zaczyna prezentować się bardzo przyzwoicie: biurowiec Maris, odremontowany gmach Kuriera, Zamek jak spod igły, Plac Solidarności, coś tam remontują na Mariackiej (koło mojego byłego liceum ), 13 Muz pod rusztowaniem, Park Żeromskiego też miasto wzięło w obroty. Jednym słowem - okolica jak z obrazka. No i na Małopolskiej można się czuć bezpiecznie A na Łasztowni syf i nie wiadomo kiedy to się zmieni - nie ma dojazdu, nie ma nic. Może gdyby coś już zaczęło się tam dziać, to zmieniłbym zdanie, ale teraz nie
Ten obszer miedzy Zamkiem, Walami i Pazimem staje sie najbardziej reprezentacyjnym miejscem Szczecina. Nawet krytykowany aniol (szczegolnie podswietlony) podwyzsza jego atrakcyjnosc. "Tak" dla filharmonii na ul. Malopolskiej! Jesli nie rekonstrukcja Konzertahausu, to przynajmniej cos wysokiej klasy, jak to co sie stawia teraz w Berlinie. Duzo kamienia klasyczne proporcje, zadne tam szklano-aluminiowe wygibasy!
mike102 no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 02:19 PM   #53
Raine
...
 
Raine's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: Szczecin
Posts: 11,697
Likes (Received): 1890

Quote:
Originally Posted by FLEXlm
Myślę że powstanie filharmonii na terenach Łasztowni mogłoby stać się pierwszym, znaczącym impulsem do rekultywacji tego rejonu. Nie można zaprzepaścić tej okazji, jestem zdecydowanie na tak za opcją Krzystka.
Ale jest już wybrana lokalizacja, jest już konkurs -po co to unieważniać ? Przecież na Łasztowni mogą powstać inne potrzebne Szczecinowi obiekty typu teatr czy opera, albo multiplex ( dajmy na to IMAX).
Raine no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 05:22 PM   #54
FLEXlm
Szczecinomaniak
 
Join Date: Jul 2005
Location: Szczecin
Posts: 970
Likes (Received): 535

...

Według mnie ta reprezentacyjność okolicy zamku i Placu Solidarności jest skutecznie zepsuta przez wylot trasy zamkowej. Ruch samochodów jaki tam panuje jest odstraszający, poza tym ta szeroka jezdnia jest niezwykle trudna do pokonania w godzinach szczytu. Cała okolica nie jest kameralna, nie ma klimatu a to nie sprzyja gromadzeniu się ludzi. Natomiast Łasztownia ma niezwykły potencjał, przedewszystkim atmosfera, klimat, pewna tajemnica i nieznana przeciętnemu mieszkańcowi historia tego terenu, spowoduje że przy umiejętnie prowadzonym procesie rekultywacji, te tereny zaczną przyciągać i działać na ludzi jak magnes. To może być zupełnie nowa jakość w życiu kulturalnym naszego miasta dlatego nie powinna być zmarnowana żadna okazja a szczególnie ta o której tu mówimy.

PS. IMAX miał być na parkingu wydziału MAT FIZ na wielkopolskiej.
FLEXlm no está en línea   Reply With Quote
Old December 9th, 2006, 09:10 PM   #55
Piotr-Stettin
Moderator
 
Piotr-Stettin's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Szczecin / Stettin / ˈʂt​͡ʂɛt​͡ɕin
Posts: 38,112

Raine! I jeszcze palmiarnia! Ja chcę palmiarnię oceanarium też może być dużo może być
__________________
"Powszechnie wiadomym jest, że optymistyczne i żywe kolory nastrajają optymistycznie i budzą energię, a w leczeniu naszych pacjentów jednym z istotnych elementów terapii jest obudzenie w pacjencie woli walki z chorobą"
dyrektor Starosławska
Piotr-Stettin no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2006, 02:33 PM   #56
infusia
Szczecinomaniak
 
infusia's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Szczecin
Posts: 163
Likes (Received): 0

a ja chce ZOO kolo lotniska w dabiu jest duzo miejsca i nic z tym nie robia :/
__________________
Tolerancja jest cnota ludzi bez przekonan. (G.K. Chesterton)
infusia no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2006, 03:02 PM   #57
Piotr-Stettin
Moderator
 
Piotr-Stettin's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Szczecin / Stettin / ˈʂt​͡ʂɛt​͡ɕin
Posts: 38,112

Witamy na forum , zoo? A ja uważam, że najlepszym miejscem dla zwierząt jest ich naturalne środowisko
__________________
"Powszechnie wiadomym jest, że optymistyczne i żywe kolory nastrajają optymistycznie i budzą energię, a w leczeniu naszych pacjentów jednym z istotnych elementów terapii jest obudzenie w pacjencie woli walki z chorobą"
dyrektor Starosławska
Piotr-Stettin no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2006, 03:03 PM   #58
Raine
...
 
Raine's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: Szczecin
Posts: 11,697
Likes (Received): 1890

Tam powinno powstać centrum biurowo-administracyjno-handlowe Prawobrzeża
Raine no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2006, 03:08 PM   #59
Piotr-Stettin
Moderator
 
Piotr-Stettin's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Szczecin / Stettin / ˈʂt​͡ʂɛt​͡ɕin
Posts: 38,112

zapomniałeś dorzucić rozrywkowe , wszak bliskość marin, no i samo lotnisko ok robimy OT
__________________
"Powszechnie wiadomym jest, że optymistyczne i żywe kolory nastrajają optymistycznie i budzą energię, a w leczeniu naszych pacjentów jednym z istotnych elementów terapii jest obudzenie w pacjencie woli walki z chorobą"
dyrektor Starosławska
Piotr-Stettin no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2006, 03:22 PM   #60
Color by Technicolor
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 293
Likes (Received): 4

Czyli niedługo będzie tam po prostu miasto. Może nawet ze stadionem. Ciekawe kto przerwie ten koncert życzeń no ale coś strasznie nudno w Szczecińskich wątkach, więc trzeba o czymkolwiek rozmawiac.
Color by Technicolor no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
filharmonia, filharmonie, kultura, philharmonie, stettin, szczecin, sztuka

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Szczecin] Przemysł [Specjalna Strefa Ekonomiczna] Wo92 » Szczecin 1813 October 10th, 2019 05:54 PM
[Szczecin] SST - Szczeciński Szybki Tramwaj Raine Transport miejski i regionalny 8912 March 31st, 2019 06:49 PM
[Łódź] Nowa Filharmonia pan_tomas Miss Polski: Rate A Building 156 July 16th, 2013 02:01 AM
[Olsztyn] Nowa Filharmonia JaCeK ! Inwestycje ukończone 118 April 30th, 2012 09:00 PM


All times are GMT +2. The time now is 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us