[Ruse|Русе] Danube riverside renovation | Oбновен кей на Дунав | U/C - Page 3 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 7 votes, 4.86 average.
Old June 21st, 2016, 02:45 AM   #41
aubergine72
Registered User
 
aubergine72's Avatar
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 2,378Не само, че е мизерно, а по-важното е, че е много опасно.
__________________

DunavFC liked this post
aubergine72 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 21st, 2016, 08:04 AM   #42
OrthodoxBG
Registered User
 
Join Date: May 2015
Location: Русе
Posts: 1,244
Likes (Received): 4911

Мда, има опасни дънни ями и ако някой не умее да плува и разчита да стъпва по дъното, при попадане на такава дупка нещата загрубяват...
OrthodoxBG no está en línea   Reply With Quote
Old October 15th, 2016, 11:11 PM   #43
bgdimitrov
Registered User
 
bgdimitrov's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Rousse
Posts: 2,214
Likes (Received): 8340

Вече с конкретни стъпки към реконструкцията на кея и част от парка на младежта около розариума. Заедно с 10 милиона лв. за преасфалтиране на улиците в града ще направи 2017 доста интересна година.

Quote:
Община Русе обяви поръчка за рехабилитация на кея между Речна гара и "Мостова", както и на Парка на младежта

На 13 октомври 2016 г. Община Русе обяви обществена поръчка за избора на изпълнител, който да изпълни СМР, за да се реконструира и рехабилитира пешеходната среда по четири улици в гр. Русе, да се рехабилитира и изгради зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап, както и да се реконструира и паркоустроява Парка на Младежта, в т. ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап, с цел осигуряване на условия за жизнената среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Общата стойност на поръчката е 13.7 млн. лева без ДДС.
По-конкретно какво ще се извършва по всеки един от обектите:

гр. Русе, ул. „Баба Тонка“; ул. „Църковна независимост“; ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Славянска".

Естеството на работата по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и на прилежащите им пространства. Обектите попадат в IV категория според чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и „д“ от ЗУТ. За улица „Баба Тонка“: площ 2722 кв. м. и е с обща дължина около 338 м. Предвижда се реконструкция и рехабилитация на уличното пространство без интервенции в отделните поземлени имоти-частна собственост. Поради ограничената ширина на уличното пространство, платното запазва свята ширина от 5,00 м, а двата тротоара са по 1,50 м. Подобрява се решението на уличните кръстовища чрез корегиране на радиусите на завиване. Запазва се съществуващото нивелетно решение, като се реконструират пропаднали и разбити участъци. Уличното платно се преасфалтира, подменят се бордюрите и тротоарните настилки. Пред входовете за автомобили към отделните имоти се предвижда понижаване на бордюра с оглед облекчаване на достъпа. Обновява се озелененото пространство в северната част на улицата. Реконструира се съществуващата едроразмерна растителност, наново се решават зелените площи, както и детската площадка; За улица „Църковна независимост": обща дължина около 362 м., застроена от двете страни и е тупик към пл. „Свобода". Най-северната част на улицата да е с осигурено двустранно надлъжно паркиране, като се осигурява една лента за движение на автомобили. Да се реконструират прилежащите публични пространства в района, като в озеленената площ северно от „Русепроект“ да се оформи площадка за почивка. Да се благоустрои съществуващата бетонова платформа, като се оборудва с лека метална пергола. Средната част от улица „Ц. Независимост“ да е с едностранно паркиране, като се подобрят параметрите на уличното платно - бордюри, радиуси на завои, напречни профили и т. н. Южната част от улицата - след пресечката с ул. „Л. Пипков“, да се осигури като паркинг зона с 23 бр. паркинг места, разположени комбинирано - надлъжно и напречно на автомобилното движение. По цялата дължина на улицата да се подменят тротоарните настилки, като се изпълняват от клинкерни павета по подобие на тези, положени на пл. „Свобода“. Пред автомобилните входове за отделните имоти да се заложат скосени бордюри. Уличното платно да се преасфалтира цялостно, като единствено в южната му част - зоната на паркинга, да се запази настилката от керамични павета, които да се пренаредят;За улица „Райко Даскалов“: площ 3861 кв. м. и е с обща дължина около 304 м. Организацията на автомобилното движение да бъде в съответствие с предвижданията на ИПГВР, като се запазва еднопосочното движение, но в посока, обратна на настоящата - от бул. „Фердинанд“ към пл. „Свобода“. Да се осигури едноредно паркиране по цялата дължина на улицата, като в последния и участък - уширеното пространство непосредствено до площада, да бъде организирано двустранно паркиране. Всички улични платна за движение да се пренастилат с асфалтово покритие и да се осигури улична маркировка. Изключение прави паркингът към пл. „Свобода“, където се запазва традиционната настилка с червени керамични павета, които за целта се пренареждат. Тротоарите да се настилат с цветни керамични плочи на суха фуга и За улица „Славянска“: обща дължина 350 м. и в нейната площ от около 8 дка не влиза площта на площад “Свети Никола“, който не е предмет на настоящата разработка. В обхвата на зоната са редица паметници на недвижимото културно наследство /цялата улица е групов паметник на културно - историческото наследство/. По улица „Славянска“ да се осигури двупосочна скоростна велоалея, маркирана в уличната настилка. Тротоарните настилки да съответстват на възприетото по ул. ,Александровска“, на която „Славянска“ се явява естествено развитие в посока р. Дунав. Плочите следва да са аналогични по материал, цвят и начин на полагане. Да се предвиди отводняване на тротоарите, паркингите, уличното платно и прилежащите площи.


гр. Русе, крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на Речна гара до ул. "Мостова".

Обществената поръчка е изпълнение на строителство по издаденото от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж № 605/21.10.2015 г. Разрешението включва пет етапа, като предмет на настоящата обособена позиция от поръчката са предвидените СМР по етапи едно, две и три. Централната Крайбрежна зона на град Русе обхваща територията от Речна гара до ул. „Мостова”. Територията попада в зона за въздействие с високи обществени функции - зона „А”, съгласно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. Тя е елемент от заложените мероприятия в Плана за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 год. Зоната е важен елемент и от трансграничното сътрудничество и устойчиво управление на Еврорегион Русе-Гюргево.
Участниците следва да съобразят оферираните елементи за видео наблюдение със съществуващата система относно съвместимостта на работа и да я надградят като параметри на отделните компоненти.
Строежът попада в I категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „н“ от Закона за устройство на територията. В проектната документация са обособени три самостоятелни етапа на изграждане, които не са свързани с последователност. Възможно е и едновременното им реализиране:
- Зона ЦЕНТЪР - ЮГ - включва площите на ниската речна тераса между новата пешеходна пасарелка до северната граница на терена на „Дунавтурс“ АД, където главната обслужваща алея се раздвоява.
- Зона СЕВЕР - включва останалата част на територията в границите за проектиране като са изключени площите, които в момента са застроени.
- Под зона СЕВЕР – паркоустройство с временен характер.
С изпълнението на СМР по предмета на настоящата позиция следва да се направи рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“ чрез:
- подобряване на градската среда и приобщаване на крайбрежната зона към градската структура;
- създаване на условия за достъпна среда;
- направата на съвременно обемно пространствено решение на цялата територия;
- създаване на привлекателна среда за отдих, спорт, развлечения за различните възрастови групи;
- благоустрояване на района;
- осигуряване на съвременни елементи и детайли за улично и алейно осветление, за отдих, спорт, декоративни пластики и други архитектурни форми и детайли.


гр. Русе, Парк на Младежта.

Обект на настоящата позиция по смисъла на чл. 3 ЗОП е изпълнение на строеж по издаденото от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж № 585/14.10.2015 г. В Разрешението са обособени пет етапа на изпълнение, като предмет на тази поръчка е само реализацията на етап 4. Той обхваща т. н. Розариум и попада в зона за въздействие с високи обществени функции - зона „А“, определена от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г. Територията на парка е прилежаща на централната градска част, разположена източно от Дома на културата и ограничена от стръмния скат на ЖП ареала до река Дунав на север и ул. „Алеи Възраждане” на юг. Паркът на младежта в гр. Русе заема обширна равнина в по-голямата си част от територията. В северната си част има силен наклон и добри визуални връзки с р. Дунав. Обособени са няколко характерни части - входна част на запад с цветни партери, добре изградена алейна мрежа, спортни обекти в източната част, зона за атракционни съоръжения в централната част, елементи на парковото изкуство като алпинеум, розариум и други. Има множество декоративно-монументални елементи, каквито са паметниците на Баба Тонка, Любен Каравелов, Ангел Кънчев и колоната на Махмуд II, бюстът на Гео Милев пред Английската гимназия, а също така и каменни декоративни скулптури от пленери, провеждани в Русе. Съществуват нискоетажни жилищни сгради в обособени имоти, плувни басейни и тенис кортове с обслужващи сгради към тях. Като самостоятелни обекти, без обособен терен, функционират две заведения за хранене, две обществени тоалетни, детски площадки и атракционни съоръжения. Тази територия традиционно се развива като паркова за ежедневен и ежеседмичен отдих на населението на града и има площ от 381 372 м2. Участниците следва да съобразят оферираните елементи за видео наблюдение със съществуващата система относно съвместимостта на работа и да я надградят като параметри на отделните компоненти. Строежът попада в III категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „е“ и „ж“ от Закона за устройство на територията.
С изпълнението на СМР по предмета на тази позиция следва да се направи реконструкция на алейната мрежа и прилежащите терени на част от Парка на Младежта. Основната задача е свързана с разработването на естетична и безопасна рекреативна среда с обособени функционални зони, подходяща за пешеходна комуникация, отдих, обществени и културни изяви, съгласно архитектурно-благоустройствена концепция. Предвидени са замяна на съществуващата вече разрушена настилка на алеите на Участък 4 с настилка от ситен филц и бордюри за по-добро оформяне на лехите с рози, предвидена е подмяна на амортизираните паркови елементи, оформяне като площ за открити експозиции с временен характер на съществуваща пред плувен комплекс „Норд“ площадка, полагане на нова настилка от клинкерни блокчета, оформяне на нивата й и поставяне на нови съоръжения за отдих и почивка. Основен елемент в тази обособена позиция е съществуващият розариум. От разработката са изключени терените на плувен комплекс „Норд” и тенис кортовете. Инвестицията предвижда замяна на съществуващата вече разрушена настилка на алеите му с настилка от ситен филц и бордюри за по-добро оформяне на лехите с рози. С цел опазване на красивите насаждения, е предвидено подмяна на амортизираните паркови елементи. Неугледна е площадката на входа на плувния комплекс „Норд”. Тази площадка е предвидена за ремонт и оформянето й като площ за открити експозиции с временен характер. Налага се полагане на нова настилка от клинкерни блокчета, оформяне на нивата й и поставяне на нови съоръжения за отдих и почивка. Ниското ниво е предвидено за панорамна площадка. В близост до спортния комплекс е предвидено изграждането на нова фитнес площадка. Към съществуващия ресторант „Дунавски кът” се предвижда монтирането на химически тоалетни, една за инвалиди и две стандартни.

Срокът за изпълнение и на трите обекта е 480 дни, а документацията ще бъде отворена на 17 ноември 2016 г.
__________________

Last edited by bgdimitrov; October 15th, 2016 at 11:23 PM.
bgdimitrov no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old October 15th, 2016, 11:29 PM   #44
bgdimitrov
Registered User
 
bgdimitrov's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Rousse
Posts: 2,214
Likes (Received): 8340

Допълнително, има друга поръчка включваща следното.
Quote:
Обект на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Обособена позиция 3 е изпълнение на строеж по издаденото от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж № 605/21.10.2015 г. Разрешението включва пет етапа, като предмет на настоящата поръчка са предвидените СМР по етапи четири и пет. Той обхваща и попада в зона за въздействие с високи обществени функции - зона „А“, определена от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г. Строежът попада в I категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „н“ от Закона за устройство на територията.
Предвидените СМР обхващат изпълнение на реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки. Профилът на булеварда става 7 метра - две платна (ленти) за двупосочно движение по 3.5 м всяко, като предвиденото разширение е в посока р. Дунав. Прилежащите тротоари стават съответно по 3 метра. Реконструкцията започва от кръстовището при улица „Райко Даскалов”, което се оформя като кръгово. При гимназията по облекло двете платна се разделят. В посока Речна гара се изгражда ново платно, което слиза по наклонения терен и се включва в кръгово кръстовище на бул. „Славянски” пред сградата на Пристанищен комплекс. В района на улиците „Батак” и „Любен Каравелов” се изграждат джобове за спирки на масовия градски транспорт. Връзката между булеварда и парковата среда на кея се осъществява чрез три пасарелки. Поради новата геометрия на пътя пасарелката пред гимназията по облекло се разрушава. Новата пасарелка се изгражда приблизително със същото ситуационно решение на старата. Пасарелката е със стоманобетонова конструкция – плоча, греди и носещи колони. Тя е значително по дълга от старата. Това се налага от действащите нормативни документи – за достъпна среда и възможност за използване от велосипедисти. Наклоните са съответно 3% в участъка от нейното начало до преминаване на жп линията. След това тя е двуетажна с еднакви елипсовидни спираловидни етажи, които в заоблените участъци имат равни площадки, а в правите наклонът е до 6%. Изходната част е в източна посока с наклон от 5%. Съгласно изискванията е предвиден предпазен парапет и осветление.
Пасарелката при ул. „Баба Тонка” се привежда в съответствие с европейските и национални стандарти в конструктивно отношение. След направеното конструктивно обследване са определени параметрите на реконструкцията. Настилките се подменят изцяло с щампован бетон. Поставят се нови парапети и осветителни тела.
Пасарелката при ул. „Омуртаг” се обновява. Поставят се нови парапети и осветителни тела. И на дете пасарелки са обособяват панорамни площадки.
__________________

aubergine72, Dr1nata, TonichBG, OrthodoxBG liked this post
bgdimitrov no está en línea   Reply With Quote
Old October 16th, 2016, 08:06 AM   #45
TonichBG
Registered User
 
TonichBG's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Location: Russe
Posts: 847
Likes (Received): 1493

Цялото мостче ли ще разрушават, мислех си че само ще му оправят вида
TonichBG no está en línea   Reply With Quote
Old October 16th, 2016, 03:19 PM   #46
OrthodoxBG
Registered User
 
Join Date: May 2015
Location: Русе
Posts: 1,244
Likes (Received): 4911

Жалко, тази пасарелка (под католическата църква) е позната и обичана от поколения русенци в продължение на десетилетия. Сега ще изчезне и ще остане само споменът и снимките, а ще се появи нова, по-различна. Е, какво да се прави, нещата се променят с времето и това е неизбежен процес, няма какво да се сърдим или да съжаляваме. Дано поне новата бъде качествено и здраво изпълнена, както старата, и да е по-удобна от нея, за да бъде оправдана реконструкцията. Иначе тя се налага поради разширяването на бул. Придунавски, което според мен е едно от най-смелите конструктивни решения в градската среда на Русе от десетилетия насам. Като се има предвид характерът на терена непосредствено до булеварда (стръмен и доста висок скат в посока на ж.п. линията и реката), едно разширяване на уличното платно ще изисква доста нестандартни технологически решения, например дълбоко набити в почвата здрави пилоти, върху които да легне бетонна плоча, която ще е основата на разширението на булеварда на север. Излиза, че част от ширината на булеварда заедно с автомобилното и пешеходното движение буквално ще виси във въздуха! Дано го направят здраво и трайно, защото се знае колко е нестабилен почвеният слой в тази част на града, особено като се имат предвид съществуващите под него тунели на скривалища. Неотдавна свличания в тези катакомби бяха предизвикали слягане и напукване на пътното платно и близка сграда, доста красива и ценна в архитектурно отношение впрочем. Разбира се, всичко това е известно на градската управа и евентуалния изпълнител на проекта, така че се очаква конструктивното решение да е съобразено с тези особености.

Last edited by OrthodoxBG; October 16th, 2016 at 03:34 PM.
OrthodoxBG no está en línea   Reply With Quote
Old October 17th, 2016, 02:36 PM   #47
deian
Русенец
 
Join Date: May 2008
Posts: 1,069
Likes (Received): 1183

Звучи ми абсурдно това разширяване на Придунавски не само защото е трудно изпълнимо. Долу край реката се прави зона за отдих, а горе - разширяваме улицата до булевард и го приближаваме към реката?! Целият шум и смрад никак не ми се връзват с представата за разходка покрай реката.
__________________

dunav_rousse liked this post
deian no está en línea   Reply With Quote
Old October 17th, 2016, 03:32 PM   #48
bgdimitrov
Registered User
 
bgdimitrov's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Rousse
Posts: 2,214
Likes (Received): 8340

Разширението на бул. Придунавски е минимално, в много участъци трасето остава без промяна.
bgdimitrov no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2016, 06:31 AM   #49
aerocell
Registered User
 
aerocell's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Ruse/ Sunny Beach
Posts: 372
Likes (Received): 1190

Разширението на Придунавски не е проблем стига да се направи качествено.Повече ме притеснява обръщането на посоките на улиците .И най-вече малоумното решение за създаване на Двупосочна СКОРОСТНА велоалея по славянска .Това значи още 60-70 парко места по-малко в района и затрудняване на трафика.
Има ли някаква информация за частта на Придунавски от Рига към болницата?
aerocell no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2016, 05:59 PM   #50
bgdimitrov
Registered User
 
bgdimitrov's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Rousse
Posts: 2,214
Likes (Received): 8340

Няма да има промени по бул. Придунавски между Рига и болницата.

EDIT: По проект се нов тротоар на бул. Придунавски между Рига и ул. Мостова.

Last edited by bgdimitrov; December 31st, 2016 at 07:01 AM.
bgdimitrov no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2016, 11:40 PM   #51
OrthodoxBG
Registered User
 
Join Date: May 2015
Location: Русе
Posts: 1,244
Likes (Received): 4911

Нищо чудно, че източно от хотел Рига няма да се правят промени по Придунавски. Този участък от булеварда (всъщност си е улица) има засега по-скоро локално значение, защото не се намира над места от кея за общоградски отдих и разходки, какъвто е участъкът между Рига и Речна гара. Нека Общината първо облагороди кея под Рига, а за участъците от същия този кей и булеварда над него, които са източно от Рига, ще се мисли на следващия етап.
OrthodoxBG no está en línea   Reply With Quote
Old October 19th, 2016, 05:42 AM   #52
aerocell
Registered User
 
aerocell's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Ruse/ Sunny Beach
Posts: 372
Likes (Received): 1190

Quote:
Originally Posted by OrthodoxBG View Post
Нищо чудно, че източно от хотел Рига няма да се правят промени по Придунавски. Този участък от булеварда (всъщност си е улица) има засега по-скоро локално значение, защото не се намира над места от кея за общоградски отдих и разходки, какъвто е участъкът между Рига и Речна гара. Нека Общината първо облагороди кея под Рига, а за участъците от същия този кей и булеварда над него, които са източно от Рига, ще се мисли на следващия етап.
Не съм съгласен явно нямаш поглед над района .Точно в там се пада понтон 10 на който акустират туристическите кораби и когато не ги вземат с автобуси туристите ползват пасарелката пред улица омуртаг (има и две ресторантчета точно там на които ходят)Ако втори етап значи след една година мога да го приема но това е максимума да се оправи тази част от Придунавски (така или иначе трябва да се преасвалтира цялостно)
aerocell no está en línea   Reply With Quote
Old October 19th, 2016, 08:20 PM   #53
OrthodoxBG
Registered User
 
Join Date: May 2015
Location: Русе
Posts: 1,244
Likes (Received): 4911

Всъщност ти си прав.

Живея до Младежкия парк, на Алеи Възраждане, вече над 50 години и като малък по цяло лято съм скитосвал с приятели по дунавския бряг (онзи истинския, естествения, преди да го бетонират). И до днес ми е приятно да мина през крайбрежния район. Така че реката ми е близка и до очите, и до сърцето. И като цяло познавам добре участъка от брега от корабостроителницата на запад до зимовника за кораби на изток. В случая не толкова, че не съобразих за пасарелката под Омуртаг и двете заведения до горния ϊ край (едното се казваше Виена, ако не се лъжа), но просто за мен този участък все още е под Рига, макар че физически наистина е източно от хотела. С думите "Този участък от булеварда... не се намира над места от кея за общоградски отдих и разходки" имах предвид по-източната част, където е гребната база, други стопански постройки и след тях пречиствателната станция. По тези места наистина няма нищо привлекателно (поне засега) за разходки и за русенци, и за гостуващи туристи. От друга страна, след болницата и по-ниско от нея пък е Музеят на транспорта, който е добре да стане обект на интерес за гостите на Русе, евентуално след някакви подобрения в интериора и района около сградата (такива са предвидени в един от проектите за развитие на парка, но дали ще станат реалност?). При това ще е добре да се благоустрои целият участък на кея от пасарелката под католическия храм чак до транспортния музей, но това изисква много време, усилия и най-вече пари...
OrthodoxBG no está en línea   Reply With Quote
Old October 20th, 2016, 11:02 AM   #54
deian
Русенец
 
Join Date: May 2008
Posts: 1,069
Likes (Received): 1183

Сградите, които се падат под ресторантите Чинчила и Виена, и които сега са в окаяно състояние, може да се реконструират и там да се създаде някакъв обект, който русенци и гостите на града да посещават. Идеи и възможности има много, мястото е подходящо.
Цялата крайбрежна ивица от лимана поне до музея на транспорта трябва да се направи, да е с еднакъв хармоничен облик. В момента е ужасна мизерия от ЖП прелеза в посока изток, докато се стигне до новобетонираната част.
deian no está en línea   Reply With Quote
Old December 15th, 2016, 09:14 AM   #55
Vojvoda
Rough'n'tough
 
Vojvoda's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Sliven/Sofia
Posts: 11,476
Likes (Received): 8678

Quote:
17 млн. лв. за ремонт на “Кея” в Русе


Кметът Пламен Стоилов подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор за безвъзмездно финансиране на проект “Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих” на стойност 16 860 657, 16 лв. Проектът е по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Това е един от мащабните инфраструктурни проекти по инвестиционната програма на Община Русе. Реализацията му ще доведе до рехабилитация на пешеходните зони по четири улици, които ще свързват централната градска част с Кея – “Райко Даскалов”, “Баба Тонка”, “Църковна независимост” и “Славянска”.

Те ще имат същата визия като главната улица “Александровска”, така че централната градска част да придобие съвсем нов идентичен облик.

По проекта ще бъде изградена зона за обществен отдих в района на ж.п прелеза на Речна гара до ул. “Мостова”. Ще стартира и дългоочакваният ремонт на част от Парка на младежта, заедно с пространството покрай реката и любимия на русенци и гостите на града Розариум.

“Нямаме никакви притеснения по отношение на инвестиционната програма на Община Русе, по която Русе има гарантирани 56 млн. лева”, заяви кметът Пламен Стоилов. Той допълни, че във всички райони, където се прави нова инфраструктура, основният принцип е Русе да си остане зелен град с красиви паркове и градини, които въпреки че се поддържат много трудно, радват русенци.
http://www.kmeta.bg/17-%D0%BC%D0%BB%...3%D1%81%D0%B5/
__________________
Yo, make sure you visit Sliven construction and photo thread
Vojvoda no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2016, 02:39 AM   #56
bgdimitrov
Registered User
 
bgdimitrov's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Rousse
Posts: 2,214
Likes (Received): 8340

Нещо доста важно относно рехабилитацията на кейовите стени от км. 493.800 до км. 495.500 на река Дунав.

Quote:
Община Русе подготвя реконструкцията на съществуващ пътнически терминал Русе център и рехабилитация на кейови стени

Община Русе подготвя реконструкцията на съществуващ пътнически терминал Русе център и рехабилитация на кейови стени по одобрен Подробен устройствен план на крайбрежната парково - традиционна зона на град Русе. Целта е осигуряване на експлоатационна годност на корабните места в този участък и подобряване на навигационните условия към тях за пътнически кораби както при ниски, така и при високи води на Дунава.
Подготвена е рехабилитация на пристанищни съоръжения и кейови стени в крайбрежната ивица на реката от км. 493.800 до км. 495.500. Реконструкцията на кейовите стени е с цел достигане на дълбочини пред понтонните пристани, осигуряващи достъп при ниско корабоплавателно и регулационно ниво на пътническите кораби. Между корабни места № 5 и № 6 се предвижда изграждане на малък лиман за малки плавателни съдове. Кейовите стени ще са вертикални, изпълнени чрез монтажни стоманобетонови рамки. Предстои реконструкция на наклонените стени по традиционна технология, като основата ще е от каменна заскалявка, основен бетонов блок и монтажна облицовка от бетонови блокове. Настилката зад стените ще е стоманобетонова с дебелина 25 см. върху насипно равнище от речна баластра. Ще бъде изграден външен водопровод и мрежа ниска напрежение с външни ел. табла и районно осветление за захранването на трите места.
__________________

russe_section, zdravids, deian, Dr1nata liked this post
bgdimitrov no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2016, 10:59 AM   #57
deian
Русенец
 
Join Date: May 2008
Posts: 1,069
Likes (Received): 1183

Можеш ли да посочиш на gmaps къде точно са тези километри?
deian no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2016, 03:17 PM   #58
bgdimitrov
Registered User
 
bgdimitrov's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Location: Rousse
Posts: 2,214
Likes (Received): 8340

Буквално от района на болницата до сградата на БУЛРИС.
__________________

deian liked this post

Last edited by bgdimitrov; December 19th, 2016 at 03:24 PM.
bgdimitrov no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2016, 03:44 PM   #59
deian
Русенец
 
Join Date: May 2008
Posts: 1,069
Likes (Received): 1183

Т.е. това би трябвало да са съпътстващи дейности, извършвани едновременно с проекта за "Кея" по-горе.
deian no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2016, 08:24 PM   #60
Vojvoda
Rough'n'tough
 
Vojvoda's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Sliven/Sofia
Posts: 11,476
Likes (Received): 8678

Да, понеже дори и преустроен, без добри връзки към него, кеят няма да бъде достатъчно достъпен и привлекателен. Така от центъра до речното корито се изгражда уеднаквено пространство и Русе най-после ще се обърне към Дунав. Така той престава да бъде периферия, което е главна цел на проекта.
__________________
Yo, make sure you visit Sliven construction and photo thread

OrthodoxBG, zdravids, bojko84 liked this post

Last edited by Vojvoda; December 19th, 2016 at 08:34 PM.
Vojvoda no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 02:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us