[S6/11] Obwodnica Koszalina i Sianowa - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 28th, 2014, 06:44 PM   #1
bewu1
Registered User
 
Join Date: Feb 2005
Location: PL - Warszawa (Wilanów)
Posts: 5,559
Likes (Received): 3908

[S6/11] Obwodnica Koszalina i Sianowa

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 (21 km) wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód


Liczba gości: 165

Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Wronia 53 00-874 Warszawa

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin Zachód

Zadanie polega na budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót
budowlanych:
— budowę drogi ekspresowej S6 o długości ok. 21 km,
— budowę pięciu węzłów drogowych,
— budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych
— budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
— budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S6,
— budowę przepustów,
— budowę przejść dla zwierząt,
— budowę ekranów akustycznych,
— budowę urządzeń ochrony środowiska,
— budowę kanalizacji teletechnicznej
— budowę kanalizacji deszczowej,
— budowę rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
— budowę oświetlenia,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi,
— budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
— budowę zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem
— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
— przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV, 220 kV i 110 kV,
— przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
— przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
— przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
— przebudowę kolizji urządzeń teletechnicznych,
— przebudowę kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
— przebudowę urządzeń melioracji,
— rozbiórkę istniejących budynków kolidujących z pasem drogowym.
2. Likwidacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianych do rozbiórki.
3. Roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.
4. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
5. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
6. Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S6
7. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia.
8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
8a. Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie opracowań branżowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S6:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: 12,00 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: 1.3 – 2.5m
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m
Numer przetargu: GDDKIA O/Sz-D-3-284/2014

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100);

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena 90 %
2. termin realizacji 5 %
3. gwarancja jakości 5 %

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, pok. 10 (sekretariat).
W terminie do dnia 29.09.2014r. do godz. 9:00

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Gabska
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: •Ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-do-publikacji-28-08-2014.pdf (160.39 KB)

Załączniki: •Wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu.docx (255.53 KB)

[email protected] drukuj

[S6/S11] Obwodnica Koszalina i Sianowa

--------------------------------------------------------------------------------

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 (21 km) wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód


Liczba gości: 165

Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Wronia 53 00-874 Warszawa

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin Zachód

Zadanie polega na budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót
budowlanych:
— budowę drogi ekspresowej S6 o długości ok. 21 km,
— budowę pięciu węzłów drogowych,
— budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych
— budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
— budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S6,
— budowę przepustów,
— budowę przejść dla zwierząt,
— budowę ekranów akustycznych,
— budowę urządzeń ochrony środowiska,
— budowę kanalizacji teletechnicznej
— budowę kanalizacji deszczowej,
— budowę rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
— budowę oświetlenia,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi,
— budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
— budowę zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem
— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
— przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV, 220 kV i 110 kV,
— przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
— przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
— przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
— przebudowę kolizji urządzeń teletechnicznych,
— przebudowę kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
— przebudowę urządzeń melioracji,
— rozbiórkę istniejących budynków kolidujących z pasem drogowym.
2. Likwidacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianych do rozbiórki.
3. Roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.
4. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
5. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
6. Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S6
7. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia.
8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
8a. Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie opracowań branżowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S6:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: 12,00 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: 1.3 – 2.5m
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m
Numer przetargu: GDDKIA O/Sz-D-3-284/2014

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100);

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena 90 %
2. termin realizacji 5 %
3. gwarancja jakości 5 %

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, pok. 10 (sekretariat).
W terminie do dnia 29.09.2014r. do godz. 9:00

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Gabska
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: •Ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-do-publikacji-28-08-2014.pdf (160.39 KB)

Załączniki: •Wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu.docx (255.53 KB)

[email protected] drukuj


http://img661.imageshack.us/img661/6509/JbXuSZ.jpg
__________________

Last edited by Luki_SL; October 4th, 2014 at 01:42 PM.
bewu1 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 31st, 2014, 10:43 PM   #2
SRC_100
Registered User
 
SRC_100's Avatar
 
Join Date: May 2014
Posts: 3,654
Likes (Received): 4277


Czyli S11 połączy się z S6 na węźle "Bielice", który wg. mnie powinien nazywać się węzeł "Koszalin Zachód", a obecny "Koszalin Zachód" należałoby przemianować na "Koszalin Południe" albo "Koszalin Centrum".
Poza tym, widzę, że S6 na węźle "Bielice" utrzyma ciągłość (w relacji W-E), natomiast S11 "wepnie się" poprzez łącznice w S6 i dalej będzie wspólny przebie w stronę Kołobrzegu.
SRC_100 no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2014, 11:23 AM   #3
holy
Registered User
 
Join Date: Dec 2006
Location: Piła
Posts: 805
Likes (Received): 49

Quote:
Originally Posted by SRC_100 View Post

Czyli S11 połączy się z S6 na węźle "Bielice", który wg. mnie powinien nazywać się węzeł "Koszalin Zachód", a obecny "Koszalin Zachód" należałoby przemianować na "Koszalin Południe" albo "Koszalin Centrum".
Poza tym, widzę, że S6 na węźle "Bielice" utrzyma ciągłość (w relacji W-E), natomiast S11 "wepnie się" poprzez łącznice w S6 i dalej będzie wspólny przebie w stronę Kołobrzegu.
Bez sensu. Nazwy na mapce mają sens, bo na węźle "Koszalin Zachód" wjedziesz właśnie do Koszalina od zachodu.
holy no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old September 1st, 2014, 01:26 PM   #4
SRC_100
Registered User
 
SRC_100's Avatar
 
Join Date: May 2014
Posts: 3,654
Likes (Received): 4277


W sumie mozna i tak to interpretować, tylko ze opórcz "lokalsów" nikomu nic nie powie nazwa węzła "Bielice".
Może należałoby je nazwać węzeł "Koszalin Zachód I" i Koszalin Zachód II"

Last edited by SRC_100; September 1st, 2014 at 02:34 PM.
SRC_100 no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2014, 01:28 PM   #5
Kasos4
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Location: Koszalin
Posts: 244
Likes (Received): 15

Quote:
Originally Posted by SRC_100 View Post
W sumie mozna i tak to interpretować, tylko ze opórcz "lokalsów" nikomu nic nie powie nazwa węzła "Bielice". Może by je nazwać węzeł "Koszalin Zachód I" i Koszalin Zachód III"
Mi lokalsowi ta nazwa też nic mówi. Nie ma tu miejscowości o nazwie "Bielice"

Last edited by Kasos4; September 1st, 2014 at 01:59 PM.
Kasos4 no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2014, 01:36 PM   #6
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 14,261
Likes (Received): 32267

Na przecięciu z DW203 zostanie chociaż jakaś rezerwa na węzeł czy całkowicie z niego zrezygnowano?

PS
W tytule wątku powinno być [S6/11]
Kemo no está en línea   Reply With Quote
Old October 4th, 2014, 01:07 PM   #7
Adamus!
Registered User
 
Adamus!'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Koszalin
Posts: 125
Likes (Received): 293

Mam pytanie czy gdzieś można zobaczyć projekt w/w obwodnicy ?
__________________
Don't feed the trolls !
Adamus! no está en línea   Reply With Quote
Old October 4th, 2014, 03:21 PM   #8
bewu1
Registered User
 
Join Date: Feb 2005
Location: PL - Warszawa (Wilanów)
Posts: 5,559
Likes (Received): 3908

Drugi post od góry w tym wątku.
bewu1 no está en línea   Reply With Quote
Old October 4th, 2014, 04:13 PM   #9
arct
Inżynier Beton
 
arct's Avatar
 
Join Date: Jul 2013
Location: Gdańsk/Słupsk
Posts: 1,679
Likes (Received): 2154

Tak btw. z tego dokumentu: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/bca134...344b850f823442 wynika że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesunięto na 4.11.14r.
__________________
Ja, deutscher Beton ist allerbester Beton! Einzig und allein deutscher Beton! Der einzig legitime Beton! Deutscher Beton ist die Zukunft Europas! :troll:
arct no está en línea   Reply With Quote
Old October 6th, 2014, 08:12 PM   #10
johny.f
Registered User
 
johny.f's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Koszalin/Poznań/Berlin
Posts: 6,499
Likes (Received): 11601

Przybył punkt 8a:
Quote:
8a. Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie opracowań branżowych.
Co rozszerza przedmiot przetargu. Ciekawe, dopiero teraz zorientowali się, że potrzebują jeszcze projektów wykonawczych?
__________________
Koszalińska Kolej Wąskotorowa: http://www.waskotorowka.koszalin.pl

We are escalator walkers
In the brand new temple
johny.f no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2014, 01:13 PM   #11
Adamus!
Registered User
 
Adamus!'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Koszalin
Posts: 125
Likes (Received): 293

Quote:
Originally Posted by bewu1 View Post
Drugi post od góry w tym wątku.
Nie wiem czy to odpowiedź na moje pytanie odnośnie projektu ? jeśli tak to sorry ale nie widzę , moje pytanie tak naprawdę dotyczy kwestii ekranów dzwiękochłonnych w okolicach Osiedla Unii EU na północnym krańcu obwodnicy. Czy ktoś może wskazać źródło gdzie znajdę info w tej sprawie ?

Teren przebiegu S6 w okolicach os. UE

__________________
Don't feed the trolls !
Adamus! no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2014, 02:15 PM   #12
BoloSr
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Koszalin
Posts: 17
Likes (Received): 4

A na stronie Gddkia nie ma tego ??
BoloSr no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2014, 05:59 PM   #13
Adamus!
Registered User
 
Adamus!'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Koszalin
Posts: 125
Likes (Received): 293

Znalezłem jedynie to http://www.gddkia.gov.pl/pl/749/powyzej-progow-unijnych
__________________
Don't feed the trolls !
Adamus! no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2014, 07:03 PM   #14
BoloSr
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Koszalin
Posts: 17
Likes (Received): 4

jest jeszcze to http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11412/...lina-i-Sianowa
BoloSr no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2014, 02:20 PM   #15
Adamus!
Registered User
 
Adamus!'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Koszalin
Posts: 125
Likes (Received): 293


Widziałem te plany sytuacyjne choć nie mogę się z nich doczytać info o ekranach, inna ciekawa rzecz to fakt zmiany koryta naszej "matki rzek" Dzierżęcinki w okolicach jej krzyżowania się z S6, będą prostować rzekę

__________________
Don't feed the trolls !

jakon1 liked this post
Adamus! no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2014, 02:41 PM   #16
johny.f
Registered User
 
johny.f's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Koszalin/Poznań/Berlin
Posts: 6,499
Likes (Received): 11601

Widac, GDDKiA nie chciala robic kolejnej 100-metrowej estakady nad ta wielka rzeka
__________________
Koszalińska Kolej Wąskotorowa: http://www.waskotorowka.koszalin.pl

We are escalator walkers
In the brand new temple
johny.f no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2014, 08:51 AM   #17
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 11,823

Quote:
Originally Posted by Adamus! View Post

Widzę nisko zawieszone linie W/N napięcia. Będą problemy
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'
ZOP domknięta, S5 w budowie, może w '19 skończą...
Moje 'DROGOWE MARZENIA': OBWODNICE EKSPRESOWE:S5+S11/obwodnica północno-wschodnia/S11 obwodnica Obornik/III rama
smar no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2014, 08:55 AM   #18
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 66,284
Likes (Received): 29097

Może już teraz niech zaczynają załatwiać pozwolenia na przebudowę tej linii WN
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"

jakon1 liked this post
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2014, 09:22 AM   #19
johny.f
Registered User
 
johny.f's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Koszalin/Poznań/Berlin
Posts: 6,499
Likes (Received): 11601

W tym miejscu ogolnie moze byc ciekawie. W tym zielonym nasypie przy prawym brzegu zdjecia biegie glowny kolektor kanalizacji sanitarnej do pobliskiej oczyszczalni sciekow
__________________
Koszalińska Kolej Wąskotorowa: http://www.waskotorowka.koszalin.pl

We are escalator walkers
In the brand new temple
johny.f no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2014, 10:05 AM   #20
BoloSr
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Koszalin
Posts: 17
Likes (Received): 4

Ale to wszystko jest w przetargu wiec nie widze w czym problem
BoloSr no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
ekspresówka-s6, koszalin, obwodnica, s-6, zachodniopomorskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 02:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us