Phrae+Nan+Phayao = The Eastern Lanna - Page 8 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of Thailand


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 2nd, 2010, 11:27 AM   #141
atr_72
Registered User
 
atr_72's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 249
Likes (Received): 0

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โŨ

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่านร่างขอบเขตของงาน
(Term Of Reference : TOR)
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร
ที่ท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน

1. ความเป็นมา
กรมการบินพลเรือน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ให้ดำเนินการแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารให้จัดการขนส่งสินค้าและบริการ งบลงทุน ข้อ 3.1.2.5 (2) ค่าซ่อม บำรุงอาคารบริการท่าอากาศยาน 26 แห่ง จำนวนเงิน 9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินการซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,033,000.00 บาท (สามล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจาก อาคารที่พักผู้โดยสาร มีสภาพทรุดโทรมและใช้งานมานานมากแล้ว

2. วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2553 กรมการบินพลเรือน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 งานตามสัญญานี้ จะประกอบด้วย งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร พร้อมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บเครื่องมือกล เป็นที่ทำการท่าอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ( เช่น งานก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก หรืองานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น) ซึ่งมีราคาค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,201,560.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง (ราคา ค่างานตามสัญญาไม่รวมค่า K) และจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จเป็นผลดีไม่ก่อนปี พ.ศ.2547 (รวมผลงานในปี พ.ศ. 2547 ด้วย) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการบินพลเรือนเชื่อถือ

/ 4. .......


- 2 -

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
งานตามสัญญานี้ จะประกอบด้วย
1. งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร พร้อมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
2. งานซ่อมปรับปรุงโรงเครื่องมือกล เป็นที่ทำการท่าอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

5. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงิน 3,033,000.00 บาท (สามล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2553

หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของ
งานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ กรมการบินพลเรือน
71 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือทางเว็บไซต์ของ
กรมการบินพลเรือน WWW.DCA.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้........................................ ประธานกรรมการ
(นายนราธิป ดีแก้ว)


....................................... กรรมการ
(นายนพพร ไชยคำภา)


..................................... . กรรมการ
(นางมณฑา สุวรรณกูฏ)
ที่มา: www.aviation.go.th
atr_72 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 4th, 2010, 07:44 AM   #142
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

จัดงานสืบสานตำนานไทลื้อถวายราชสักการะ"ในหลวง"


นายประพล วงศ์ใหญ่ อุปนายกสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา กล่าวเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ในงานแถลงข่าวการจัดงานวันสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 11/2553 ว่า สมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่หมู่บ้านไทลื้อ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานวันสืบสานตำนานไทลื้อ ซึ่งปีนี้ตรงกับปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงใช้ชื่องาน "สืบสาน ร้อยใจ ไทลื้อ น้อมเกล้าเจ้ามิ่งเมือง" ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2553 ณ ลานเรือนลื้อ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งจะมีพี่น้องชาวไทลื้อจาก 6 จังหวัดในภาคเหนือมาร่วมจำนวนมาก คือ จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.น่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง และ พะเยา


ทั้งนี้ คนไทลื้อเชื่อว่าเลข 83 เป็นเลขมงคล โดยเลข 8 คือเลขที่มีความเป็นมงคลเหมือนความเชื่อของประชาชนชาวจีน และเลข 3 คือความเชื่อของชาวไทลื้อเรื่องก้อนเส้า 3 ก้อนที่เกื้อหนุนให้ชนชาติไทลื้อและประชาชนในประเทศได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นเพื่อความเป็นศิริมงคล ส่วนหนึ่งของงานจึงเป็นการจัดขึ้นเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจุดเด่นสำคัญคือการขับเล่ายอพระยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายวิชัย ศรีจันทร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการขับลื้อถวาย ซึ่งเป็นการเทิดทูนและเชิดชูพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทั้งประเทศ ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อชนเผ่าต่างๆ อย่างเสมอมา พร้อมกันนี้จะขับลื้อถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯมาทรงเป็นประธานเปิดในพิธีวันที่ 12 มีนาคม 2553 นี้"นอกจากจะเป็นการน้อมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ในงานยังมีการนำกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทลื้อ มาสร้างความผูกพันทางจิตใจระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า โดยใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรมเชื่อมร้อยนำทาง เพื่อมิให้เกิดความแตกแยกเป็นกลุ่มก้อนด้วย" นายประพล กล่าว


http://www.matichon.co.th/news_detai...sid=1267667064
__________________
กลุ่ม SSC https://www.facebook.com/groups/SSCthailand/
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old April 3rd, 2010, 06:57 PM   #143
atr_72
Registered User
 
atr_72's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 249
Likes (Received): 0

นกแอร์เตรียมเปิดเส้นทาง ดอนเมือง-แพร่ &#

วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4198 ประชาชาติธุรกิจ


"พาที" นำนกแอร์ทะยานเกินเป้า เลิกขึ้นราคาพาบินวันสต็อปบน iPhone

สัมภาษณ์

ปีที่สดใสของ "พาที สารสิน" ซีอีโอนกแอร์ ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงธุรกิจการบินภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทแม่การบินไทยและพันธมิตร สายการบิน SGA ในนาม "นกมินิ" ตลอด ปีขาล 2553 ไตรมาส 1 ราบรื่น ไตรมาส 2 ก็สวยงาม ดูดีมีความสุขไปหมด

- เริ่มศักราชปีขาลธุรกิจเติบโตหรือไม่ อย่างไร

พาทีเล่าเคล้าเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขว่า ผมดีใจมาก ผลประกอบการ 3 เดือนแรกทำกำไรสุทธิทุกเดือน มกราคมได้ 80 ล้านบาท กุมภาพันธ์ 132 ล้านบาท มีนาคมนี้ได้อีก 80 ล้านบาท ยอดขายตั๋วโดยสารในประเทศจากดอนเมือง (กรุงเทพฯ) ไปจังหวัดต่าง ๆ ตลอดสงกรานต์เมษายนนี้มีอัตราบรรทุกเฉลี่ยสูงถึง 89% เป็นเรื่องดี วันที่ 9 เมษายนนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มความถี่เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จาก 2 เป็น 3 เที่ยว/วัน เพราะก่อนหน้านี้ได้จัดกิจกรรมความบันเทิงให้ชาวเมืองอุบลราชธานีรับรู้ถึงความจริงใจของนกแอร์ พร้อมจะให้บริการทุกคนด้วยน้ำใจ ไม่ได้หวังกอบโกยเงินมากมายอะไร ตั้งใจทำให้ผู้โดยสารทุกคนมีความสุข เดินทางสะดวกสบาย

- ช่วงตารางบินฤดูร้อนเตรียมเพิ่มบริการอะไรบ้าง

ตอนนี้ให้บริการ 52-54 เที่ยว/วัน ด้วยฝูงบินโบอิ้ง 737-400 รวม 6 ลำ กำลังศึกษาเส้นทางบินเพิ่ม ไป-กลับ กรุงเทพฯปลายทางร้อยเอ็ด แพร่ เข้าไปบริการแทนพีบีแอร์ปิดตัวลง ตอนนี้รอฝูงบิน ATR-72 ขยายจาก 2 ลำ เป็น 6 ลำ ลงทุนเช่าเครื่องใหม่นอกเหนือจากการบินไทยให้มาแล้ว 2 ลำ ขนาดบรรทุก 72 ที่นั่ง ส่วนราคาตั๋วโดยสารจะถูกกว่าพีบีแอร์แน่นอน เพราะ ATR-72 เป็นเครื่องใบพัดต่างจากแอมแบร์เป็นเครื่องเจ็ต
ถึงนโยบายของกรมการบินพลเรือน (บพ.) จะประกาศข้อบังคับใหม่ปรับเพดานราคาตั๋วเครื่องบินขั้นสูงสุดจาก 8.26 เป็น 13 บาท/ก.ม. สำหรับนกแอร์แล้วคงจะ ไม่ขึ้นราคาอีกแล้ว เห็นใจผู้โดยสาร อีกอย่างตอนนี้ก็มีกำไรสุทธิพอสมควร ต่างฝ่ายต่างช่วยกันให้อยู่ได้จะดีกว่า

- มีกิจกรรมสนุก ๆ อะไรมาเซอร์ไพรส์ลูกค้าอีกหรือเปล่า

วันที่ 9 เมษายนนี้จะเป็นสายการบินแรกของประเทศที่เปิด application บนโทรศัพท์มือถือ iPhone แก่สมาชิกกลุ่มเฉพาะซึ่งมีหลายพันคนได้ใช้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลย เมื่อเลือกบินนกแอร์สามารถจองตั๋ว เลือกที่นั่ง เช็กอิน พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (broadingpass) ได้แบบวันสต็อปเซอร์วิส ผ่านขั้นตอนดังนี้เข้าไปในเว็บไซต์นกแอร์ เลือกเที่ยวบินและ เส้นทาง ไปจ่ายเงินค่าตั๋วตามร้าน 7-11 ทุกสาขาใกล้บ้าน ภายใน 24 ชั่วโมง ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติส่ง SMS ยืนยันมายังผู้โดยสารคนนั้น ๆ ให้เลือกที่นั่งและเช็กอิน เมื่อทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจนครบกระบวนการ ระบบจะส่ง MMS แจ้ง บาร์โค้ดโชว์บนหน้าจอ iPhone นำไปยืนยันพร้อมโชว์บัตรประชาชนกับพนักงานเคาน์เตอร์ก่อนขึ้นเครื่องแต่ละครั้ง

กลยุทธ์นี้ลงทุนหลักแสนบาทแต่เจ๋งมาก คือสามารถเข้าถึงตัวผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของชุมชนชาวไอโฟน

ภายในสิงหาคมนี้เปิดโครงการ Green Smile ระหว่างนี้นกแอร์เป็นแกนนำระดมภาคเอกชน สายการบิน บริษัทขนาดใหญ่อย่างปูนซิเมนต์ไทยและอีกหลายแห่ง รวม 20 บริษัท เข้ามาร่วมทำความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว นำร่อง 6 แห่ง เช่น พัทยา ตรัง ภูเก็ต ช่วยกันปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมาใช้บริการ

- จะช่วยนกมินิสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงอย่างไรบ้าง

ทำสปอตโฆษณาสร้างการรับรู้แก่ผู้โดยสารจากกลุ่มตลาดเฉพาะมายังนักท่องเที่ยวทั่วไป พร้อมกับเปลี่ยนฝูงบินจาก Sesna 12 ที่นั่ง เป็น SAAB 33 ที่นั่ง

เพราะนกมินิเป็นสายการบินของ SGA มีฐานอยู่ที่เชียงใหม่ ตอนนี้เตรียมเปิดบินตรง เชียงใหม่-ขอนแก่น หลังจากประสบความสำเร็จเที่ยวบิน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และเส้นทางอื่น ๆ เชื่อมการเดินทางข้ามระหว่างภาคเหนือและอีสาน

พาที สารสิน ปิดท้ายว่านกแอร์จะสดใสตลอดทั้งปี

หน้า 25


ที่มา:http://www.prachachat.net/view_news....day=2010-04-05
atr_72 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old April 4th, 2010, 04:09 PM   #144
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

กลุ่มทายาทฯร่วมบวงสรวง-สืบชะตาฯเจ้าผู้ครองนครเมืองพะเยา

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 เมษายน 2553 15:48 น.


พะเยา - ทายาทเจ้าหลวงเมืองกว๊านฯ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเจ้าผู้ครองนครเมืองพะเยายุคฟื้นฟู พร้อมสืบชะตาหลวง แสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่เจ้าหลวงฯ ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับเมืองพะเยาตลอดมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 เม.ย.53) ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา บรรดาตัวแทนคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ลำพูน และพะเยา ได้นำพานข้าวตอกดอกไม้ สักการะดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเมืองพะเยา ทั้ง 7 พระองค์ ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเจ้าผู้ครองนครเมืองพะเยายุคฟื้นฟู และพิธีสืบชะตาหลวง ประจำปี 2553 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่เจ้าหลวงเมืองพะเยาทั้ง 7 พระองค์ที่ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับเมืองพะเยาตลอดมา

นายราษี ณ ลำปาง ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า เมืองพะเยา ยุคฟื้นฟูมีกษัตริย์ผู้ครองนคร ทั้งสิ้น 7 พระองค์ ซึ่งประกอบด้วย องค์ที่ 1 เจ้าหลวงมหาวงศ์ องค์ที่ 2 เจ้าหลวงมหายศ องค์ที่ 3

เจ้าหลวงฟ้าเมืองแก้วขัติยะวงศา องค์ที่ 4 เจ้าหลวงอินต๊ะชมพู องค์ที่ 5 เจ้าหลวงอริยะ องค์ที่ 6 เจ้าหลวงไชยวงศ์ และองค์ที่ 7 เจ้าหลวงมหาไชย ซึ่งในนี้มีสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยาทั้ง สิ้น 13 สายสกุล ตนเองเป็นสายสกุลที่ 13 คือสกุล ณ ลำปาง

http://www.manager.co.th/Local/ViewN...=9530000046706
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 09:49 AM   #145
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

พะเยา - ชาวพะเยาและบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมกว๊านพะเยาต่างให้ความสนใจแวะชมความสวยงามของน้ำพุดนตรีสีสันใหม่ในกว๊าน ที่กำลังทดลองระบบแสง สี เสียง เตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเดินทางมาท่องเที่ยวกว๊านพะเยาที่จังหวัดพะเยาเริ่มคึกคัก ซึ่งในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมานั่งพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสความเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นที่บริเวณตรงข้ามด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวชมตลอดจนร่วมถ่ายภาพกับความสวยงามของน้ำพุดนตรีที่กำลังทดสอบระบบแสง สี เสียง ก่อนที่จะจัดแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามนักท่องเที่ยวและผู้มาชมน้ำพุครั้งนี้ ส่วนใหญ่ต่างรู้สึกพอใจกับการที่ทางจังหวัดได้มีการจัดทำน้ำพุดนตรีดังกล่าวขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสีสันให้กับกว๊านพะเยานอกเหนือจากการมาเที่ยวชมตามปกติ รวมทั้งเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากจะได้รับความเพลิดเพลินกับน้ำพุนที่เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลงแล้วยังได้มานั่งรับลมเย็นๆ ในช่วงที่อากาศเริ่มเข้าสู่หน้าร้อน

ทั้งนี้ ผู้ที่มาเที่ยวชมยังสามารถร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอทอป กับกาดฮิมกว๊านที่จัดจำหน่ายบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2010, 06:43 AM   #146
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ – ตามรอยไม้กวาดเงินล้านข้ามพรมแดนไทย-ลาว ผ่านถนนสายยุทธศาสตร์เชื่อม “จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย” เผยอุตสาหกรรมครัวเรือนในประเทศวันนี้ ต้องพึ่งวัตถุดิบเพื่อนบ้านเพียบ

นอกจากเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างชายแดนเมืองน่าน (ด่านห้วยโก๋น) อ.เฉลิมพระเกียรติ – ปากแบ่ง ระยะทาง 52.86 กม.ที่รัฐบาลไทย โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ./NEDA) สนับสนุนงบ 840 ล้านบาท (ให้เปล่า 30% เงินกู้ 70%) มี หจก.แพร่ธำรงวิทย์ ของตระกูล “วงศ์วรกุล” แห่งเมืองแพร่ เป็นผู้รับเหมา กำลังกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการเดินทางเข้าสู่ “หลวงพระบาง” แหล่งท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ที่เป็นมรดกโลก แล้ว

ถนนสายนี้ ยังเป็น “ถนนไม้กวาดเงินล้าน” ที่กระจายเม็ดเงินลงสู่หมู่บ้านชนเผ่าฐานรากของ สปป.ลาว ตลอดเส้นทาง ไปจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนผลิตไม้กวาด ของไทยในหลายจังหวัดได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้หากเดินทางขึ้นเหนือตามทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณรอยต่ออุตรดิตถ์ – แพร่ สองข้างทางจะมีผลไม้ตามฤดูกาลออกมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว แต่ที่เห็นและคุ้นเคยกันมากคือ ที่นี่เป็นแหล่งจำหน่าย “ไม้กวาดดอกหญ้า” ตลอดทั้งปี
ซึ่งเดิมชาวบ้าน ใช้ทรัพยากรที่หาได้ง่ายคือ “ดอกก๋ง” ทำเป็นไม้กวาด ส่วนด้ามก็ใช้ไม้ไผ่ไร่ ทำให้มีต้นทุนถูก ผู้ที่แวะเวียนไปมาหาซื้อติดมือกันได้ง่าย แต่ปัจจุบันไม้กวาด ตลาดข้างทางของไทยมีราคาสูงขึ้นถึงด้ามละ 30-50 บาทแล้ว

ลุงก๋วน เสียงหวาน ปราชญ์ชาวบ้านที่ห้วยลากปืน กล่าวว่า เดี๋ยวนี้ดอกก๋งน้อยลง ป่าก๋งถูกดัดแปลงเป็นสวนป่าไม้สัก ออป. ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสะสมหรือตุนไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนได้เนื่องจากมีน้อยเต็มที

นายอานันต์ ฟูตุ้ย เกษตรกรชาวเด่นชัย จ.แพร่ กล่าวว่า ผมเห็นคุณค่าของดอกก๋ง ถ้าที่ดินของผมมีดอกก๋งเกิดขึ้นผมจะไม่ถางทิ้ง แต่จะให้มันออกดอกจากนั้นก็เก็บเกี่ยวนำมาตาก ให้แม่บ้านถักไม้กวาดแบ่งกันพอใช้ตลอดทั้งปี

“คิดดูว่าปีหนึ่ง แต่ละบ้านต้องใช้ไม้กวาดในบ้านกี่อัน ถ้าต้องซื้อจะกี่บาท”

นายปรีชา วันติ เกษตรกรตำบลห้วยไร่ กล่าวว่า คนทำไม้กวาดในห้วยไร่หลายคนไปรับซื้อมาเองจากประเทศลาว ซื้ออย่างมีก้านซึ่งจะได้ราคาถูก นำมาจ้างชาวบ้านแกะเอาแต่ดอก ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำกันในชุมชน ค่าจ้างถักไม้กวาดด้ามละ 3-4 บาท ขายในหมู่บ้านด้ามละ 20 บาท ถ้าใช้หวายถักจะตกด้ามละ 30 บาท แต่นำมาขายริมทางด้ามละ 50 บาท ชาวบ้านมีงานทำตลอดทั้งปี คนที่ถักไม่เก่งได้วัน 100 บาท คนถักเก่งๆ ได้วันละ 200 -300 บาท

แต่ถ้าเดินทางไปถึงช่วง อ.ทุ่งช้าง -หน้าด่านห้วยโก๋น จ.น่าน เราจะเริ่มพบเห็นชาวบ้าน เดิน หรือขับจักรยานยนต์ พร้อมกับมัดต้นก๋ง ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะ ยิ่งเมื่อเข้าไปในดินแดนของ สปป.ลาว ภาพเหล่านี้ ยิ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งขึ้น

“ต้นก๋ง” ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไม้กวาดทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาจาก สปป.ลาว ผ่านทางด่านห้วยโก๋น

ระหว่าง “ASTVผู้จัดการ” เข้าสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางสายห้วยโก๋น-ปากแบ่ง ที่ล่าสุดแล้วเสร็จไปกว่า 90% โดยนายวรงค์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้อำนวยการ หจก.แพร่ธำรงวิทย์ คาดว่า จะส่งมอบงานได้ในเดือนพฤษภาคม 2553 ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนถัดไป (มิถุนายน 2553) พบว่า ที่เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว มีรถ 18 ล้อ หลายคันจอดรอรับต้นก๋งที่ถูกแพกใส่กระสอบ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย รถบางคัน ดูจากทะเบียนรถ มาจาก จ.สระบุรี และอีกหลายคัน ที่เป็นรถทะเบียน จ.น่าน

ชาวบ้านในแขวงไชยะบุรี และอุดมไชย ของ สปป.ลาว นอกจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ 888 ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าไปส่งเสริมในลักษณะของคอนแทร็กฟาร์มิ่ง( Contract farming) แล้ว ยังมีรายได้จากการเก็บต้นก๋งส่งขายเพื่อผลิตไม้กวาด

พื้นที่ของทั้ง 2 แขวง ได้กลายเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของไม้กวาด เพื่อส่งขายเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะที่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้กวาด แหล่งใหญ่ที่สุด แหล่งหนึ่ง รวมถึงส่งขายไปยังจีน

แต่ต้นก๋งที่ขายให้แก่ไทยและจีน แตกต่างกัน ราคาจึงแตกต่างกัน โดยต้นก๋ง ที่ขายเข้าจีน จะนับรวมกิ่งที่สามารถนำไปใช้มัดรวมกันเป็นด้ามไม้กวาด ราคาขายส่งให้แก่จีน จึงต่ำกว่าที่ขายให้แก่ไทย โดยตกกิโลกรัมละ 8,000 กีบ(32 บาท) ส่วนต้นก๋งที่ขายเข้ามาในไทย ต้องตัดส่วนที่เป็นก้านออก ราคาขายจึงอยู่ที่กิโลกรัมละ 16,000 กีบ(64 บาท)

ท้าวสงคราม ราชาสมบัติ อดีตข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาฯของลาว ที่ลาออกไปเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่ฮังการี 4 ปี 8 เดือน ก่อนกลับมาทำธุรกิจท่องเที่ยวที่แขวงไชยะบุรี ล่าสุดรั้งเก้าอี้ประธานหอการค้าเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว กล่าวว่า ดอกก๋ง เป็นของป่าอย่างหนึ่ง ที่คนลาวทางภาคเหนือเก็บออกมาจำหน่าย ทุกครั้งที่ออกไปหาอาหารหรือไปทำมาหากิน ขากลับพวกเขาจะเก็บดอกก๋งติดมือมาด้วย ถ้าเราเดินทางไปตามเส้นทางตัดใหม่ระหว่างเมืองเงิน ไปยังท่าเรือเมืองปากแบ่ง ข้ามน้ำโขงไปหลวงพระบาง หรือย้อนกลับมายังเมืองนาน -เมืองหงสา จะเห็นทุกหมู่บ้านรายทางจะเก็บดอกก๋งออกมาจำหน่าย

ขณะที่นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าฯแพร่ เองก็ยอมรับว่า คิดไม่ถึงว่าหัตถกรรมพื้นบ้าน – อุตสาหกรรมครัวเรือนผลิตไม้กวาดดอกก๋ง หนึ่งในของดีเมืองแพร่จะโยงใยมาไกลถึงลาว
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2010, 10:51 AM   #147
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

เศรษฐกิจเมืองแพร่เฉพาะสงกรานต์กวาดรายได้กว่า 100 ล.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 เมษายน 2553 11:38 น.


แพร่ - สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ หม้อห้อม อาหารพื้นเมือง ฉลุยเส้นทางผ่านแพร่รถแน่นหลังสงกรานต์เทศบาลจัดงานส่งท้ายเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวช่วงเดินทางกลับ กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหลังสงกรานต์ของจังหวัดแพร่ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป ประชาชนที่เดินทางร่วมเทศกาลสงกรานต์ในภูมิลำเนาภาคเหนือตอนบนเริ่มเดินทางกลับเข้าไปทำงานใน กทม. กันแล้ว ส่งผลให้รถยนต์ที่เดินทางจากภาคเหนือกลับสู่กรุงเทพเนื่องแน่นตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางหมายเลข 103 งาว- แพร่ ทางหลวงหมายเลข 101 น่าน – แพร่-สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 11 ลำปาง – แพร่ – อุตรดิตถ์ มีรถยนต์เดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง บางจุดความหนาแน่นของรถยนต์ทำให้รถติดเป็นช่วงๆ อาทิ บริเวณสามแยกเด่นชัย มีรถยนต์เดินทางผ่านหนาแน่น

อย่างไรก็ตามการจราจรที่หนาแน่น ไม่เพียงส่งผลให้การเดินทางล่าช้าออกไปเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มสินค้าชุมชนในจังหวัดแพร่สามารถจำหน่ายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสินค้าขายดีของจังหวัดแพร่ อันดับ 1 คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่มีการจำหน่ายอยู่ที่ย่านหัวดง อ.สูงเม่น ย่านค้าเฟอร์นิเจอร์แม่จั๊วะ ต.แม่จัวะ และที่สามแยกปากจั๊วะ อ.เด่นชัย ซึ่งจากการประเมินของกลุ่มการค้าเฟอร์นิเจอร์มั่นใจว่าจะมีเงินเดินสะพัดช่วงท้ายสงกรานต์ไม่น้อยกว่าวันละ 10 ล้านบาททีเดียว

ส่วนสินค้าที่ขายดีอันดับ 2 คือ เสื้อหม้อห้อม ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายอยู่ที่ ย่านของที่ระลึกนักท่องเที่ยวบ้านทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ และ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีการจำหน่วยมากในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์และค่อยๆ ลดลง ส่วนอันดับ 3 คือสินค้าพื้นเมืองกลุ่มอาหารการกิน ซึ่งมีอยู่หลากหลายที่มีการจำหน่ายในบริเวณสามแยกปากจั๊วะแหล่งจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแพร่ อาหารที่ขึ้นชื้อคือ หมูยอเด่นชัย ใส้อั้ว แค๊ปหมู น้ำพริกหนุ่มและ กาแฟสด มียอดจำหน่วยเป็นที่พอใจของผู้ประกอบการ ซึ่งในภาพรวมผู้ประกอบการมั่นใจว่าปีนี้มียอดจำหน่ายที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าปัญหาการเมืองกำลังรุนแรง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายในต่างจังหวัด ในภาพรวมแล้วสินค้าพื้นเมืองสามารถทำรายได้เข้าจังหวัดแพร่ตลอดเทศกาลไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาททีเดียว

แม้ประชาชนกำลังเดินทางกลับ กทม. แต่เทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดแพร่กำลังเริ่มขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านได้แวะร่วมสงกรานต์กับชาวแพร่ ก่อนเดินทางออกจากภาคเหนือไป โดยเทศบาลเมืองแพร่จัดงานสงกรานต์ในวันที่ 17 เมษายน ซึ่งไฮไลท์ของงานสงกรานต์เมืองแพร่คือการจัดงานสงกรานต์ตามประเพณีดั้งเดิม และมีริ้วขบวนแห่นางสงกรานต์ที่มี ชนเผ่าพื้นเมืองร่วมงานด้วยกว่า 5 เผ่า คือ ม้ง อาข่า กะเหรี้ยง ไทยใหญ่ และ ตองเหลืองหรือมาบลี ที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า การจัดขบวนสงกรานต์ไม่เพียงประเพณีล้านนาเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมแสดงวัฒนธรรมได้ เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและคนเมืองแพร่เองที่นอกจากงานประเพณีที่แตกต่างแล้วยังเป็นการอยู่ร่วมกันได้ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

http://www.manager.co.th/Local/ViewN...=9530000052685
__________________
กลุ่ม SSC https://www.facebook.com/groups/SSCthailand/
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2010, 12:24 PM   #148
kenos
Registered User
 
Join Date: Mar 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 8,217
Likes (Received): 1199

ชมซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ที่เชียงม่วน จ.พะเยา


วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง พะเยา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมและพักผ่อนที่วนอุทยาน ไดโนเสาร์แก่งหลวงอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

นายศักดิ์ชาย ชูติมานนท์ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวส่งผลให้มีประชาชนรวมทั้งนักท่อง เที่ยวสนใจเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงม่วนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์เป็นแห่งแรกของทางภาคเหนือ ความสวยงามทางธรรมชาติผ่านการนั่งเรือ ล่องแพชมธรรมชาติผ่านเกาะแก่งกลางแม่น้ำยม หรือเล่นน้ำในแม่น้ำยมก็ได้ รวมทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นัก ท่องเที่ยวเลือกมาคลายร้อนและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ จนก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะได้รับความนิยมด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว อำเภอเชียงม่วนยังถือเป็นอำเภอเดียวในพื้นที่จังหวัดพะเยาใน ขณะนี้ที่ยังไม่พบการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นของช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายอำเภอเชียงม่วน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของทางจังหวัดแล้ว ยังได้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้คนในชุมชนมีการระมัดระวังอันตรายมากขึ้นและส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการ จราจรในพื้นที่ไม่คับคั่งเท่ากับอำเภออื่นจึงทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในขณะนี้
kenos no está en línea   Reply With Quote
Old April 30th, 2010, 07:19 PM   #149
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

__________________
กลุ่ม SSC https://www.facebook.com/groups/SSCthailand/
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old May 12th, 2010, 03:49 PM   #150
richart2532
Registered User
 
richart2532's Avatar
 
Join Date: May 2009
Posts: 425
Likes (Received): 358

ดีครับผมชื่อ ริชาร์ตครับ พอดีเรียนถ่ายรูปที่มหาลัยครับเลยลองเอามาให้ดูเล็กๆน้อย ติชมกันได้ครับเพราะถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ ผมมือใหม่หัดถ่ายครับ ลองๆเองผลงานตัวเองมาให้ชมกันครับ[IMG][/IMG]
ฺBTS อโศกครับ
[IMG][/IMG]
อาคารInterchange ตรงBTS อโศก
[IMG][/IMG]
สยามพารากอน
[IMG][/IMG]
สยามพารากอน 2 ครับ

ลาน ร.6 แยกศาดาแดง
[IMG][/IMG]
ลาน ร.6 แยกศาดาแดง (อีกมุม)
[IMG][/IMG]
กลุ่มตึกสูงบริเวณต้นถนนสาธร
[IMG][/IMG]
ตึอ AllSeason

สถานีต่อไปสถานีห้วยขวาง Next Station ห้วยขวาง 5555
[IMG][/IMG]
แยกนราธิวาส
[IMG][/IMG]
ตึก เอมไพร์ พิมพ์ถูกป่าวเนี่ย
[IMG][/IMG]
กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
[IMG][/IMG]
ปิดท้ายด้วย วัดอรุณฯ ครับ

สวยไม่สวยบอกกันได้ครับยินดีรับคำติชม

ปล. Canon 500D ครับ ถ่ายเองทั้งหมด
richart2532 no está en línea   Reply With Quote
Old May 12th, 2010, 04:57 PM   #151
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

ทูตเวียดนามตั้งวงหารือผู้ว่าฯน่านหาช่องเปิดเส้นทางการค้าทะลุเดียนเบียนฟู

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2553 16:47 น.
น่าน – ทูตเวียดนาม จับเข่าหารือผู้ว่าฯน่าน เตรียมผลักดันเส้นทางการค้า-ท่องเที่ยว จากเมืองน่าน-ลาว ทะลุเดียนเบียนฟู หลังเส้นทางห้วยโก๋น-ปากแบ่ง เสร็จ

รายงานข่าวจากจังหวัดน่าน แจ้งว่า วันนี้ (12 พ.ค.) นายโง ดึ๊ก ตาง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาจังหวัดน่านเพื่อร่วมหารือกับ นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ถึงแนวทางการผลักดันการค้า การท่องเที่ยว ร่วมกัน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน

เวียดนาม มองว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดนที่น่าสนใจ และได้เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพทางด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเวียดนาม หลังมีการพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงการค้าจาก ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-เมืองไชย-เมืองขวา-เดียนเบียนฟู-เวียดนาม ที่มีระยะทางเพียง 500 กิโลเมตร ขณะที่เส้นทางมุกดาหาร-เวียดนาม ไกลกว่า 800 กิโลเมตร

การหารือครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า เวียดนามต้องการส่งออกข้าว อาหารทะเลมาขายจังหวัดน่าน ขณะที่ทางจังหวัดน่าน เสนอความต้องการส่งออกลิ้นจี่ ลำไย รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรไปขายที่เวียดนามโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ส่วนการผลักดันด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย ยืนยันว่า นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามยังคงสนใจมาเที่ยวไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ ถึงแม้ว่าขณะนี้จะความวุ่นวายทางการเมืองอยู่ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก โดยจะได้วางโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว น่าน-ลาว-เวียดนาม และทำการประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

http://www.manager.co.th/Local/ViewN...=9530000065487
__________________
กลุ่ม SSC https://www.facebook.com/groups/SSCthailand/
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old June 20th, 2010, 08:06 PM   #152
KhimZa
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 33
Likes (Received): 0

มีรูปการก่อสร้างเส้นทาง ห้วยโก๋น-ปากแบ่งมาฝากกันสักเล็กน้อยครับ
--------------------------------------------------------------
[IMG][img]http://******************/ib/3uz1e.jpg[/img][/IMG]
รูปทั้งหมดเป็นการก่อสร้างช่วงที่ 2 ระหว่างปากห้วยแคน(แม่น้ำโขง) ไปยังเมืองปากแบ่งนะครับ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ครับ เป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้ในระหว่างช่วงที่ผมได้ไปฝึกงานกับทาง บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ครับ ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
--------------------------------------------------------------
ส่วนงานช่วงที่ 1 ก็เหลือเพียงแค่งานตีเส้นจราจรและงานอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยเท่านั้นนะครับ
-----------------------------------------------------------------------------
คาดว่างานทั้งหมดน่าจะเสร็จประมาณเดือนกรกฏาคมนี้นะครับ

รูปอาจจะไม่สวยนะครับ เพราะถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือผมเองครับ
--------------------------------------------------------------------------เริ่มจากรูปแรกบริเวณด่านห้วยโก๋น จ.น่านครับ
[IMG][img]http://******************/iv/010091.jpg[/img][/IMG]

Last edited by KhimZa; June 20th, 2010 at 08:34 PM.
KhimZa no está en línea   Reply With Quote
Old June 20th, 2010, 08:39 PM   #153
KhimZa
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 33
Likes (Received): 0

บริเวณด่านเมืองเงิน ทาง สปป.ลาวครับ
[IMG][img]http://******************/iy/0t0093.jpg[/img][/IMG]
บริเวณนี้ก็ช่วงที่จะต้องข้ามแม่น้ำโขงละครับ ซึ่งก็มีข่าวว่าทางจีนจะช่วยเหลือทางลาวในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงจุดนี้ครับ
[IMG][img]http://******************/ig/20094.jpg[/img][/IMG]
สังเกตถ้าช่วงฤดูน้ำหลากระดับน้ำโขงจะอยู่บริเวณรถแบ๊คโฮครับ มนถ่ายขึ้นมาจากบริเวณริมฝั่งเลยครับ
[IMG][img]http://******************/im/0b0095.jpg[/img][/IMG]
KhimZa no está en línea   Reply With Quote
Old June 20th, 2010, 08:42 PM   #154
KhimZa
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 33
Likes (Received): 0

ถ้าล่องไปตามนี้ก็จะไปสู่เมืองปากแบ่งและหลวงพระบางครับ จะสังเกตว่าน้ำโขงลดลงไปมากเลยนะครับ ถ้าช่วงที่น้ำเยอะๆก็ถึงระดับที่มีหญ้าขึ้นข้างบนนะครับ[img]http://******************/il/v0097.jpg[/img]
บนแพที่ใช้ข้ามแม่น้ำโขงครับ
[img]http://******************/ir/x0101.jpg[/img]
บริเวณหน้าไซต์งานในลาวครับ
[img]http://******************/i8/w0104.jpg[/img]
KhimZa no está en línea   Reply With Quote
Old June 20th, 2010, 08:57 PM   #155
KhimZa
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 33
Likes (Received): 0

ข้างล่างเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการคับที่ต่อไปยังเมืองไชยและเดียนเบียนฟูของเวียดนามครับ แม่น้ำข้างล่างเป็นแม่น้ำแบ่งนะครับ ไม่ใช่แม่น้ำโขงครับ จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองปากแบ่ง
[img]http://******************/ik/r0106.jpg[/img]
มองย้อนกลับไปจากรูปเมื่อกี้นะครับ ทางขวาก็จะกลับไปทางแม่น้ำโขงและก็ห้วยโก๋นครับ ส่วนทางซ้ายก็เป็นทางลงไปยังตัวเมืองปากแบ่งครับ ท่านที่เคยนั่งเรือจากเชียงของมายังหลวงพระบางคงจะจำได้นะครับ จะเป็นที่แวะพักค้างคืนสำหรับเรือที่ล่องตามแม่น้ำโขงไปยังหลวงพระบางครับ ซึ่งในอนาคตเมื่อเส้นทางเส้นนี้เสร็จแล้วท่านก็สามารถทานอาหารเช้าที่เมืองน่าน แล้วมาทานอาหารกลางวันที่ปากแบ่งได้เลยนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ครึ่งถึง 4 ชั่วโมง ในการเดินทางจากตัวจังหวัดน่านมายังเมืองปากแบ่งแห่งนี้ครับ ซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถเดินทางจากน่านไปยังหลวงพระบางภายในวันเดียวได้นะครับ
[img]http://******************/i2/o0108.jpg[/img]
นี้เป็นรูปในแคมป์ที่พักคนงานครับ สังเกตจากป่าในลาวจะยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากครับ ถึงแม้จะไปหน้าร้อนอากาศก็เย็นสบายครับ แต่วันที่ผมไปก็เห็นรถสิบล้อขนไม้จากฝั่งไทยไปขนไม้กลับมาไม่ต่ำกว่า 10 คับครับ ก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่า ประเทศแบตเตอรี่ของเอเชียในอาคตจะเป็นอย่างไรครับ
[img]http://******************/it/e0110.jpg[/img]
KhimZa no está en línea   Reply With Quote
Old June 20th, 2010, 09:02 PM   #156
KhimZa
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 33
Likes (Received): 0

ข้างล่างนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงครับ สังเกตว่าแห้งลงไปมากๆครับ มีสันทรายและโขดหินโผล่ขึ้นเต็มเลยครับ
[img]http://******************/i7/70112.jpg[/img]
รูปสุดท้ายก็เป็นบรรยากาศที่สงบๆเงียบในเมืองปากแบ่งครับ
[img]http://******************/in/80116.jpg[/img]
KhimZa no está en línea   Reply With Quote
Old June 26th, 2010, 10:59 AM   #157
kapiak
Registered User
 
kapiak's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: ubonratchathani
Posts: 4,059
Likes (Received): 213

บูมน่าน-หลวงพระบางเมืองคู่แฝด
วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผวจ.น่าน เปิดเผยว่า ในฐานะที่ จ.น่าน เป็นจังหวัดติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้านอินโดจีน โดยในส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตนได้ประสานความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุง เวียงจันทน์ กับเจ้าแขวงหลวงพระบาง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่แฝดระหว่าง จ.น่าน-หลวงพระบาง ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 152 กม. และมีถนนเชื่อมต่อกันสามารถเดินทางไปได้ในทุกฤดูกาล ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาวปีหน้า โดยการเจรจาอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะมีขึ้นในเร็ววันนี้

นอกจากนี้การประชุมร่วมคณะกรรม การพัฒนาลุ่มน้ำโขงของกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง ประกอบด้วยไทย ลาว เวียดนาม เมียน มาร์ และจีน เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารืออย่างเป็นทางการถึงความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือกันพัฒนาด้านการค้า และการขนส่ง โดยหลังจากนั้นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งเวียดนาม ประจำประเทศไทย ก็ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 มิ.ย. 53 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในอันที่จะพัฒนาการคมนาคมขนส่ง เส้นทางสายเดียนเบียนฟู สู่เมืองเงิน สปป.ลาว ถึงด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ระยะทางประมาณ 400 กม.
kapiak no está en línea   Reply With Quote
Old August 19th, 2010, 11:09 AM   #158
Kwanphayao
Registered User
 
Kwanphayao's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 902
Likes (Received): 260

เมืองพะเยา แพร่ น่าน เป็นเมืองงาม งามด้วยพุทธศาสนา วัฒนธรรม ผู้คน วิถีชีวิต ธรรมชาติ เรื่องราวของพะเยาไม่ค่อยมีใครมาอัพเดทข่าวสารเท่าไหร่ ขออนุญาตโพสต์เรื่องราวของจังหวัดเล็กๆแห่งนี้

วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งราชอาณาจักรล้านนา โปรดให้พระยายุทธิษถิระ เจ้าเมืองพะเยา สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2019-2029 ในบริเวณที่เรียกว่า บวกสี่แจ่ง

วัดแห่งนี้เป็นชื่อวัดที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก ซึ่งถูกค้นพบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่า จากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึก ทำให้รู้ว่าวัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

วัดติโลกอารามจมอยู่ในกว๊านพะเยาเนื่องจากในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำ จึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำ

ในอดีตพื้นที่กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาไหลลงมาเป็น ลำห้วย ลำธาร แม่น้ำ และกลายเป็นหนองน้ำเล็กใหญ่ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี ปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองกับหมู่บ้านรอบๆ กว๊านพะเยาและเมื่อหลายร้อยปีมานั้นพื้นที่ในบริเวณของกว๊านพะเยาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านมีวัดวาอารามอยู่หลายวัดและวัดติโลกอารามเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา

[IMG][img]http://******************/i6/a7511.jpg[/img][/IMG]

เวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในโลกเทศกาลเวียนเทียน ที่วัดติโลกอาราม มีความแตกต่างจากการเวียนเทียนในวัดอื่นๆ คือ วัดติโลกอาราม จะเวียนเทียนโดยการนั่งเรือเวียนเทียนรอบวัดซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ โดยในแต่ละปีจะมีการเวียนเทียน 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

[IMG][img]http://******************/ig/nq113.jpg[/img][/IMG]

[IMG][img]http://******************/ir/tn812.jpg[/img][/IMG]
Kwanphayao no está en línea   Reply With Quote
Old August 19th, 2010, 12:06 PM   #159
Kwanphayao
Registered User
 
Kwanphayao's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 902
Likes (Received): 260

น้ำพุดนตรีกว๊านพะเยา สีสันแห่งสายน้ำ

จังหวัดพะเยาต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการแสดงน้ำพุดนตรีกว๊านพะเยาในชุด มหัศจรรย์สีสันแห่งสายน้ำ เปิดตำนานเมืองพะเยา ระหว่างเวลา 19.00–21.00 น.ทุกวัน ณ ริมกว๊านพะเยา


นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาโดยเทศบาลเมืองพะเยา ต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความอบอุ่นแห่งมิตรภาพ ความงามของผิวน้ำ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ถ่ายทอดผ่านการแสดงน้ำพุดนตรีกว๊านพะเยาในชุด มหัศจรรย์สีสันแห่งสายน้ำ เปิดตำนานเมืองพะเยา 4 ชุดการแสดง ดังนี้

ชุดที่ 1 ชุด กังวานก้องกลองปูจา เปิดตำนานเมืองพะเยา เป็นการแสดงเปิดเมืองต้อนรับอาคันตุกะแก้วผู้มาเยือน ด้วยเสียงกังวานก้องของกองปูจา และกองสะบัดชัย สอดสานด้วยเสียงดนตรีซิมโฟนี ออเคสตรา ผ่านภาพการแสดงสีสันแห่งสายน้ำ ของน้ำพุดนตรีที่สื่อถึงความรุ่งเรืองนับจากอดีตจวบจนปัจจุบันของอาณาจักรภูกามยาว

ชุดที่ 2 ชุด คีตนที จักรี นฤบดินทร์ เป็นการแสดงน้ำพุดนตรี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งสายฝน ซึ่งทำหน้าที่ดั่งแสงเทียนที่ส่องใจ นำทางและชุ่มชูจิตใจให้คนไทยทุกคน มีปิติสุข อบอุ่นใจทุกๆครั้งที่ได้ยินและได้ฟัง ดังพระราชดำรัสที่ว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเรา เพลงพระราชนิพนธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของคนไทย เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างความสุขใจให้กับประชาชนชาวไทยตลอดมา

ชุดที่ 3 ชุดมหัศจรรย์ระบำแห่งสายน้ำ เป็นการแสดงน้ำพุดนตรีสื่อถึงความมหัศจรรย์ของเมืองไทย ผ่านการเต้นระบำของสายน้ำที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธ์อันหลากหลายต่างหลอมรวมใจ ให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่ง ความสุข มีความรัก ความสามัคคี ก่อกำเนินเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

ชุดที่ 4 ชุด ล้านนา แฟนตาเซีย เป็นการแสดงน้ำพุดนตรี ประกอบบทเพลง ล้านนาซิมโฟนี ออเคสตรา ที่สื่อถึงความประทับใจในวิถีแห่งล้านนา ความหลากหลายจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา วิถีความเป็นอยู่จิตใจอันดีงาม ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่ จะเป็นการแสดงชุดสุดท้ายเพื่อสื่อให้เห็นว่า งานศิลปวัฒนธรรมล้านนานั้นสามารถสร้างสรรค์ร่วมกับงานศิลปะสากลร่วมสมัยได้อย่างยิ่งใหญ่ และงดงาม จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชมการแสดงน้ำพุดนตรีกว๊านพะเยาในชุด มหัศจรรย์สีสันแห่งสายน้ำ เปิดตำนานเมืองพะเยา ระหว่างเวลา 19.00–21.00 น.ทุกวัน ณ ริมกว๊านพะเยา

[IMG][/IMG]


Thanks: เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์ทําอาหาร


Thanks: เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์ทําอาหาร
Kwanphayao no está en línea   Reply With Quote
Old August 20th, 2010, 07:31 AM   #160
Kwanphayao
Registered User
 
Kwanphayao's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 902
Likes (Received): 260

มาอัพเดท มหาวิทยาลัยใหม่ ที่เป็นความภูมิใจของชาวพะเยาครับ

หลายๆคน คงยังไม่ทราบและเคยเห็น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศ พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2553 แยกมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เปิดการเรียนการสอนมาสิบกว่าปีแล้วครับ ผลิตบัณฑิตมารับใช้สังคมก็ไม่น้อย และอยู่ในระหว่างขอพระราชทานชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสิรินธร มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสการศึกษาแก่นักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่พร้อมจะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์

[IMG][img]http://******************/iz/20090828_7d8588043964594816c8cdpiiythzhx0.jpg[/img] [img]http://******************/ix/20090828_6deba07d1f5be371dbd42bhhimpnj8vy.jpg[/img] [img]http://******************/i5/20090828_8ab6bbdc389e4a9838bddeebmo6z1mol.jpg[/img][/IMG]
Kwanphayao no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 08:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us