SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 6 Results
  1. Rrugët
    SIVJET 7 MILION EURO PËR INFRASTRUKTURËN E RRUGËVE TË DUKAGJINIT Prishtinë, 19.05.2008 Në vazhdim të aktiviteteve të njëpasnjëshme të MTPT prej fillimit të këtij viti, sot në Banjë të Pejës u bë edhe përurimi i rrugës (projekt i qeverisë së mëparshme) Banjë e Pejës – Vrellë e Istogut e gjatë 6...
  2. Prishtina
    Prishtina/Pristina: is the capital city of Kosovo Population: Latest estimates suggest the city is inhabited by as many as 600 000 people. Here are some proposed, approved, underconstruction projects about Prishtina/Pristina: A proposed tower for the city of Prishtina/Pristina: Appt...
  3. Fotografi
    These are the same posted at the Pristna impressions thread.
1-3 of 6 Results
Top