SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Nowoczesna plomba zapełni dziurę przy Chmielnej Pod adresem Chmielna 25 od kilku lat straszy. Najpierw kupa gruzu, potem wyrwa w pierzei - to wszystko, co pozostało z przedwojennej kamienicy. W końcu działka trafiła w ręce firmy LHI, która właśnie kończy budowę Nowego Domu Jabłkowskich, a już...
1-2 of 3 Results
Top