SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    ____________________________________ ____________________________________ Plan orientacyjny obwodnicy Kędzierzyna Koźla ____________________________________ 06.06.2018 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na ZIZ: https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/80d0a0f7317def2272b2a8a12d18cb64...
  2. Infrastruktura drogowa
    Nowa Trybuna Opolska Poniedziałek 25 lipca 2005 Ulga dla miasta, raj dla kierowców ..Znowej drogi, która usprawni ruch w okolicach Lubrzy, najbardziej cieszą się kierowcy. Zwłaszcza ci, którzy często musieli przejeżdżać przez wioskę ulicą Wolności. - Świetnie! Nareszcie zaoszczędzę na czasie...
1-2 of 2 Results
Top