SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    I jedno pytanie odnośnie powyższego arytkułu: w którym miejscu będzie się ona przecinała z obwodnicą, jadąc od Zabrza przed płytami???? P.S. Możeby tak zrobić z niej ekspresówkę :D
  2. Inwestycje ukończone
    Bytom ma powody do radości. Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstanie najtrudniejsza część miejskiej obwodnicy - od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Celnej. Odcinek o długości 2,5 km ma być gotowy w trzy lata. To szansa na dokończenie całej obwodnicy, bo przez...
1-2 of 2 Results
Top