SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Jest to w moim zdaniem 'najlepsze' połączenie Torunia oraz Olsztyna z autostradą A2 i dalej z Berlinem. Niestety nie jest to przyjemna droga. Wąska jezdnia, brak poboczy (wyjątek 12 km przed Olsztynem, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat poszerzono jezdnię). Zaczynamy To jest całkiem normalny...
1-1 of 1 Results
Top