SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 10 Results
  1. » Trójmiasto
    Myślę, że przyda się zbiorczy wątek dla trójmiejskich imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych. Nie ma sensu zakładać osobne wątki dla każdego koncertu czy festiwalu i chyba lepiej mieć to wszystko w jednym miejscu. Może gdzieś na forum jest podobny wątek, ale po dłuższych poszukiwaniach...
1-2 of 10 Results
Top