SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    [LK 111/ 113/ 170] KDP Biała Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków/ Katowice/ Ostrawa (CZ) {mały igrek i Katowice – Ostrawa (CZ)} {płd. przedłużenie CMK} W tym wątku są dyskutowane następujące linie kolejowe: [LK 111] KDP Biała Błotna - Węzeł Małopolsko-Śląski - Chełmek [LK 113] KDP...
  2. Transport miejski i regionalny
    Wczoraj ogłoszono przetarg na przebudowę Krakowskiej (SIWZ), zatem myślę że pora założyć nowy wątek :) Dla przypomnienia - link do wizualizacji i prezentacji ZIKiTu. A więc już niebawem.. ..w miejsce obecnego 018 by Fluder F, on Flickr oraz Screeny z panoramy 360°...
  3. » Kraków
    Gazeta wyborcza poda³a dziœ, ¿e rusza budowa Nowego Miasta w Krakowie. Czekamy co tam powstanie, bo jeszcze nikt nie widzia³ projektu.
1-3 of 3 Results
Top