SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    Modernizacja przejazdu na Ligowcu (km 4.715) na ukończeniu. Widziałem, że dojazdy do przejazdu też będą wymienione. Korzystając z zamknięcia toru w kierunku Poznania sieciowcy grzebali przy sieci trakcyjnej przy przejeździe w ciągu DK92, pojawiły się nowe słupy. Domyślam się, że w końcu na...
1-1 of 1 Results
Top