SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    PKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”...
  2. Infrastruktura kolejowa
    "BiTCity - tak ma nazywać się szybka kolej łącząca największe miasta na Kujawach i Pomorzu. Kłopot w tym, że oba miasta mają inne pomysły na trasę jej przebiegu Koncepcja, która ma zostać wpisana do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, przewiduje szybkie połączenie kolejowe dwóch stolic...
1-2 of 2 Results
Top