SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. » Łódź
  Wątek ten dotyczy ankiet forumowych tworzonych z myślą o Łodzi i aglomeracji Pierwsza ankieta: Dziękuję wszystkim co wypełnili ankietę. Choć kilku forumowiczów nie odpowiedziało, a często się udzielają to mimo wszystko liczba odpowiedzi jest imponująca, otóż odpowiedziało aż 78 osób! Uwagi do...
 2. Infrastruktura kolejowa
  Całość : CPK ogłasza przetarg na studium dla linii KDP Warszawa – Łódź
 3. » Łódź
  tak szperałem by znaleść informacje o tym jaka jest strategia miasta i co niej wynika i znalazłem takie "cuś". Miasto nazywa to nową strategią. Staram się cokowiek z tego czegoś wyciągnąć i k...wa nie mogę. Tyle wodolejstwa i braku konkretów dawno nie widziałem. Do dyskusji...
 4. Inwestycje ukończone
  cytat: Szklana budowa Urody nabiera elewacja Filharmonii £ódzkiej. By³ problem z u³o¿eniem wielkich szklanych œcian z ty³u budynku. Zosta³ rozwi¹zany wczoraj z pomoc¹ ³ódzkiej Stra¿y Po¿arnej. Na placu budowy przy ul. Narutowicza ulokowa³ siê najwiêkszy podnoœnik, jakim dysponuj¹ stra¿acy...
1-4 of 4 Results
Top