SkyscraperCity banner

łódź

  1. [Łódź] Filharmonia

    Inwestycje ukończone
    cytat: Szklana budowa Urody nabiera elewacja Filharmonii £ódzkiej. By³ problem z u³o¿eniem wielkich szklanych œcian z ty³u budynku. Zosta³ rozwi¹zany wczoraj z pomoc¹ ³ódzkiej Stra¿y Po¿arnej. Na placu budowy przy ul. Narutowicza ulokowa³ siê najwiêkszy podnoœnik, jakim dysponuj¹ stra¿acy...
Top