SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. » Łódź
    Airport Business Park Łódź, Polesie (Retkinia/Lublinek) ul. gen. Maczka / ul. Pienista Opis budynku Airport Business Park to nowoczesny kompleks biurowy składający się z ośmiu budynków o łącznej powierzchni najmu około 40 000 m2. W standardzie wykończeń powierzchni biurowych znajdą się m.in...
  2. Miss Polski: Rate A Building
    http://lotnisko.lodz.pl/pl/o-lotnisku/aktualnosci/225-sobota-na-wiezy http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,10390214,Nowa_wieza_kontroli_lotow_prawie_gotowa__ZDJECIA_.html...
  3. Infrastruktura lotnicza
    Najwyzszy czas:-) ------------------------------------------------------------------------------- Rozbudowa Lublinka Tanie linie lotnicze i czartery do basenu Morza Œródziemnego z ³ódzkiego Lublinka - byæ mo¿e jeszcze w tym roku! Brzmi a¿ niemo¿liwie. Ale to prawda. Byæ mo¿e to, o co...
1-3 of 3 Results
Top