SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Proponuję ten wątek jako miejsce do dyskusji o takich przyszłościowych planach jak autostradowa obwodnica Warszawy [S/A50], ale również modernizacje i rozbudowy aktualnie istniejących dróg krajowych i wojewódzkich. Na dobry początek: Moja osobista sugestia to budowa S2 do Węzła Lubelska i...
  2. Infrastruktura drogowa
    Główny drogowy wątek statystyczny: https://www.skyscrapercity.com/threads/drogowy-w%C4%85tek-statystyczny-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-komentowania.2281839/ Statystyka budowy autostrad i dróg ekspresowych: Statystyka dwujezdniowych DK i bezkolizyjnych GP w wątku: [Statystyka] Drogi krajowe i...
1-2 of 2 Results
Top