Skyscraper City Forum banner
penza

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Zagranica
    W Moskwie i okolicach byłem kilkukrotnie, jest ona fascynującym miastem dla turysty i mimo że spędziłem tam łącznie parę tygodni to zdołałem jedynie zobaczyć część ciekawych miejsc, jest na pewno po co wracać. Miałem też okazję odwiedzić parę stolic obwodowych i jest to już zupełnie inny świat...
1-1 of 1 Results
Top