SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Siedziba firmy Pol-Aqua - Budynek B1 Wilanów Office Park Warszawa Lokalizacja: ul. Płaskowicka, ul. Sobieskiego-bis i Ul. Zdrowa Inwestor: Polnord Warszawa – Wilanów III Sp. z o.o. Projektant: Hermanowicz Rewski Architekci Data powstania projektu: 2008/2009 Data realizacji: 2011...
  2. Infrastruktura drogowa
    Protesty wobec budowy mostu Pó³nocnego w Warszawie zosta³y odrzucone. W przysz³ym rok zacznie siê projektowanie arterii. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najwa¿niejszy jej fragment móg³by byæ gotowy w 2007 roku. O tym, jak pilna jest budowa kolejnej przeprawy na pó³nocy miasta, ka¿dego...
1-2 of 2 Results
Top