SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-8 of 8 Results
 1. Transport miejski i regionalny
  Znalazł Bystrzak na WFK: a ja znalazłem w CUPT: http://www.cupt.gov.pl/index.php?id=1311 http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Lista_projektow_ind_POIiS_final_23112012.pdf edit: projekt:
 2. » Wrocław
  Czas chyba na nowy wątek. Tytuł na razie roboczy. Legnicka: biura, mieszkania i usługi zamiast Kwadratu W tym miejscu stanie nowy budynek Tak ma kiedyś wyglądać Legnicka na wysokości Popowic. Na czerwono budynki, których jeszcze nie ma. I zdjęcia z rozbiórki Kwadratu za tuwroclaw.com:
 3. Miasta polskie
  Witam w już trzecim (i dawno obiecanym ;)) wątku poświęconym konkretnej dzielnicy Wrocławia. Tematem tego wątku będzie zachodnia część Śródmieścia czyli dawne Przedmieście Mikołajskie, dzisiaj w przybliżeniu to osiedla Szczepin i Popowice. Dzielnica nazwę swoją zawdzięcza św. Mikołajowi (tak to...
 4. » Wrocław
  Zaczęły się wyburzenia na terenie Portu Popowice, w tym miejscu ma powstac kompleks mieszkalny. Wizualek na razie brak ale trwają juz procedury administracyjne. foto Włdysław Kluczewski z wroclaw.dolny.slask.pl
 5. Inwestycje ukończone
  Szkielet ożyje Wtorek, 17 maja 2005r. Już za trzy tygodnie na budowie jednego z najbardziej oryginalnych biurowców w mieście znów pojawią się robotnicy Zojan Finance Center miał powstać przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Niedźwiedzią, w miejscu autokomisu, obok byłych zakładów mięsnych. Prace...
 6. Inwestycje ukończone
  Wiem, ¿e iloœæ inwestycji mieszkaniowych we Wroc³awiu mo¿na ju¿ liczyæ w dziesi¹tkach, a ka¿da kolejna nie jest ju¿ niczym specjalnym, ale ta jest IMHO godna szczególnej uwagi!!! Spó³ka EMPOR (www.empor.info) planuje budowê szeœciokondygnacyjnego budynku biurowo-mieszkaniowo-handlowego o doœæ...
 7. Inwestycje ukończone
  -10-23 Galeria Legnicka we Wroc³awiu Ruszy³y prace na budowie Galerii Legnickiej, nowego centrum handlowego we Wroc³awiu. Pó³torej setki sklepów i punktów us³ugowych, a tak¿e hipermarket Tesco przyjm¹ pierwszych goœci wiosn¹ 2005 r. Powstaj¹cy kosztem oko³o 80 mln EUR obiekt bêdzie mia³ 54...
 8. Miss Polski: Rate A Building
  EDIT: przeklejam fotki budynku z posta antoslawa, poniewaz te sie nie wyswietlały- kotbehemot
1-8 of 8 Results
Top