SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 4 Results
  1. Macau Forums 澳門論壇
    Macau Properties News Morgan Stanley eyes Macau assets Morgan Stanley is looking for property opportunities in Macau, including the Venetian Group's Cotai strip development, according to industry sources. With Macau-related stocks becoming as popular as casino chips in the former Portuguese...
  2. New Highrise Developments
    "36-storey, Quality Lumpini Park Office Tower" Resumed!!! "¤ÔÇàÎéÒÊì"¢ÂѺ¿×é¹µÖ¡ÊÙ§¶.ÊÒ·Ã »Å´¾Ñ¹¸Ð3µÃСÙŴѧ..ÊÃéÒ§µèÍ ¤ÇÍÅÔµÕé àÎéÒÊì ¿×é¹á¼¹ÊÃéÒ§µÖ¡ÊÙ§ »Å´¾Ñ¹¸Ð 3 µÃСÙŴѧ ÈÃÕÇÔ¡ÃÁì-¨ÒµÔ¡Ç³Ôª-ÇÃÇÃó ³ ÍÂظÂÒ ¨èÒ¡ÇèÒ 430 ÅéÒ¹ºÒ· ¾ÃéÍÁâ͹ËØé¹à¡×ͺ 49% 㹺ÃÔÉÑ·¨Õ.àÍÊ. ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕéÏ...
1-2 of 4 Results
Top