SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Regiones | Catalunya
    Projecte del nou edifici judicial de Manresa • L'edifici acollirà en un principi els nou jutjats de la ciutat, tot i que està previst ampliar-lo fins a quinze. El Departament de Justícia ha presentat el projecte del nou edifici judicial de Manresa que està previst que durant el quart trimestre...
1-1 of 1 Results
Top