SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Inne drogi mają zbiorczy wątek do omawiania tego, co dzieje się na czynnych odcinkach, to i ta mieć powinna.
  2. Inwestycje ukończone
    Na stronach miasta Ustki (http://www.ustka.pl) są plany przebiegu obwodnicy miasta Słupsk (DK6) Rozważa tam się dwa warianty północny i południowy. Przy czym władze Ustki i kurortów nadmorskich chcą przebieg północny, gdyż jest bardziej korzystny Ekonomicznie i lepszy z punktu widzenia ruchu...
1-2 of 2 Results
Top