SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 4 Results
  1. Cityscapes and Photography
    Trường Sa Trường Sa là huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, bao gồm các đảo, đá, bãi nằm trong quần đảo Trường Sa. Vị trí Huyện đảo Trường Sa nằm trên biển Đông, ở phía Đông và Đông Nam bờ biển Việt Nam. Huyện Trường Sa nằm ở tọa độ địa lý phạm vi 6°50'00" đến 12°00'00" vĩ độ Bắc và từ...
1-1 of 4 Results
Top