SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Војводина
    Општина Стара Пазова се налази у југоисточном делу Срема, у Аутономној Покрајини Војводини која заузима северни део Србије. Географски положај општине је изузетно повољан - налази се између два највећа града у земљи, тачније 30 км је удаљена од главног града Београда и 40 км од Новог Сада. Све...
1-1 of 1 Results
Top