SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Urban Showcase
    I took a walk in Barcelona from El Maresma forum on the seaside till Placa de les Gloris. I made pictures of buildings along this route and in some streets on the left side. The first building was the headoffice of Telefonica which I admired much. to be continued
  2. Fotoforum
    De Placa Catalunya De Torre Agbar aan de Diagonal ( zetpil in de volksmond ) is het kantoor van het waterbedrijf van van Barcelona. Vanaf 21.00 u tot 23.00 wordt hij verlicht.
  3. Regiones | Catalunya
    Doncs sí, se m’ha passat pel cap que un cop inaugurada la Torre i el departament de relacions externes estigui en ple rendiment podríem enviar-los una carta informant-los que alguns som uns frikies de la torre i que ens agradaria d’alguna manera esser reconeguts per la companyia. Desprès de...
1-4 of 4 Results
Top