SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Transport miejski i regionalny
    Znalazł Bystrzak na WFK: a ja znalazłem w CUPT: http://www.cupt.gov.pl/index.php?id=1311 http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Lista_projektow_ind_POIiS_final_23112012.pdf edit: projekt:
  2. Transport miejski i regionalny
    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Opracowanie koncepcji budowy trasy tramwajowej od ul...
  3. Transport miejski i regionalny
    Przetarg na tramwaje Marek Szempliński 15-03-2005 , ostatnia aktualizacja 15-03-2005 20:26 Czeska Śkoda wyprodukuje nowe tramwaje dla Wrocławia. Pod warunkiem że Urząd Zamówień Publicznych nie znalazł żadnych uchybień w przetargu zorganizowanym przez MPK. W środę poznamy jego...
1-3 of 3 Results
Top