SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. » Trójmiasto
    Natchnęło mnie aby założyć wątek wzorem innych polskich miast, a także usystematyzować postulowane przez Forumowiczów kwestie związane z estetyką miasta Gdynia. Wszelkie propozycje zmian w nazwie tematu mile widziane ;) Zapraszam do dyskusji :)
  2. Infrastruktura lotnicza
    Zapraszam na stronę www.airport.gdansk.pl Bardzo ciekawe zmiany. Przeczytajcie historię portu.
  3. Infrastruktura wodna
    Wklejam fajne podsumowanie (ogólne) nie tylko dotycz¹ce prze³adunków jakie juz wczeœniej zamieœci³em, roku 2003 w Morskim Porcie Gdañsk. Artuku³ ze strony www.portgdansk.pl STAWK¥ JEST PRZYSZ£OŒÆ ::::::.. :::: 23.12.2003 - Nie bez satysfakcji mo¿emy spogl¹daæ na mijaj¹cy rok - mówi Andrzej...
1-3 of 3 Results
Top