SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Akcje i petycje
    STAN PAPIERÓW: uzgodnienie z politbiurem[JEST]/ZUD[JEST]/Projekt Budowlany[JEST]/Wniosek o ZRiD[ZŁOŻONY]/ /Wydany ZRID[JEST]finansowanie[JEST]/przetarg[bez przetargu]/budowa[SKOŃCZONA]/PnU[JEST] Postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID zawieszone w dniu 20.01.2021 z powodu że brakuje...
  2. » Warszawa
    Galeria handlowa z supermarketem Auchan powstanie najszybciej za kilka lat. Do tego czasu w Miasteczku Wilanów zamieszka kilka tysiêcy ludzi. W jego centrum stanie te¿ hotel Przy ul. Przyczó³kowej w Miasteczku Wilanów (deweloperem jest firma Prokom Investments) zostanie te¿ zbudowany hotel...
1-2 of 2 Results
Top