SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura wodna
    [ https://youtu.be/Vhkk3iH3cec http://www.opcja.pop.pl/ Leszek Muszczyński Co dalej z przekopem Mierzei Wiślanej? (fragment) Co jakiś czas powraca w mediach na nowo sprawa przekopu Mierzei Wiślanej w okolicach Skowronek. Umożliwiłby on swobodną żeglugę śródlądowo-morską pomiędzy Elblągiem...
1-1 of 1 Results
Top